Giáo dục

Mẫu bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11

2. bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để làm gì?

ngày đại hội đoàn kết dân tộc là ngày vô cùng quan trọng. Đây được biết đến là một ngày kỷ niệm vô cùng thiết thực về ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam từ 11/18. qua ại hội đoàn kết dân tộc này, bài phát biểu ngày hội ại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 sẽ nêu lên ược sự đánh giá về công cuộc vậng huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, từ đó khắc phục và cải thiện những điểm tieu cực nhằm mục đích có thể phát triển xã hội, vì một nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua đó mà các chủ thể sẽc có tự tự nhìn nhận ược kết quả trong nĂm mà ca nhân, tổ chức, ơn vị thu hoạch ược, qua đó rút kinh nghiệm về những ưu đu đu đ lùi những tiêu cực,lạm phát, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng cộng sản việt nam. bên cạnh đó cũng giúp mọi người hiểu ược phần n nào về truyền thống đoàn kết vẻ vang của dân tộc trong quá trình xây dựng vựtc ẻn.

3. bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 18 of 11:

¡kính thưa toàn thể quý vị đại biểu!

hôm nay, ban thường trực ủy ban mặt trận tổc việt nam …… rất vui mừng ược đón tiếp quãnh ạo các cấp cùng toàn thể quý ại biểu ến tham dam dự lễ n ố n ố n trận tổ quốc việt nam (11/18/1930 – 11/18/20…), tuyên dương …… điển hình cuộc vận ộng “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn hình cuộc vận ộng, phon dân đoàn kết xây dựng nông thôn mớiới, phondo. trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

lời đầu tiên, thay mặt ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam ……….., tôi …. xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của quý đại biểu; xin kính gửi đến quý lãnh đạo và toàn thể quý đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

¡kính thưa quý đại biểu, các đồng chí!

cach đây … minh – hình thức đầu tiên của mặt trận tổ quốc việt nam. suốt… .. nĂm qua, với mỗi giai đoạn cach mạng, ể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ất nước, mặt trậc tổc việt nam đãc những hình thức tổcn geft g what is going. vẻ vang của mình, đóng gop to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản việt nam, kế thừa và phát huy vai trò của hội phản đế đồng minh và mặt trận dân chủ Đông dương, mặt trận việt minh đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân đứng dưới ngọn cờ của Đảng làm cách mạng tháng tám thành công, lập ra nước việt nam dân chủ cộng hòa, nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. Với va trò mặt trận liên việt (1951) đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân vừa kHáng chiến, vừa kiến ​​quốc, gop phần làm nên chiến thắng điện biên phủng lừng lẫy lẫy bình ở Đông dương, đưa miền bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với va trò a lớn của mình -mặt trận tổc quốc việt nam (1955) đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đong gop xuất sắc vào công cutc khôi phục kinh ự -t ĩ -t ĩ hộiở miền bắc, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến miền nam; ồng thời cùng với mặt trận dân tộc giải phóng miền nam và liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình việt nam ộng viên quân và dân cảc Gì quý hơn ộc lập tự do ”chiến ấu, hy sinh làm sứ mệnh lịch sử vẻ vag của mình“ đánh cho mỹ cút, đánh cho giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, đưa cả nİớc tiến lên xây dựng x.

bước vào thời kỳ cả nước quá ộ lên chủ nGhĩa xã hội, mặt trận tổc quốc việt nam (ược thống nhất vào thang 2/1977 từ 3 tổ chức mặt trật của cả tục và phát huy vai trò lịch sử vẻ vag của mặt trận dân tộc thống nhất, vận dụng sáng tạo chủ trương, ường lối của ảng, chính Sách, phap luật của nhà nhà n nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm tròn nghĩa vục tế, ưa nước việt nam ra khỏi tình trạng n. trở thành thành viên tích cực của liên hiệp quốc, cộng đồng asean và nhiều tổ chức quốc tế khác trên thế giới.

¡kính thưa các đồng chí và quý đại biểu!

tự hào về truyền thống vẻ vang của mặt trận tổ quốc vn …. năm qua, chúng ta nguyện ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch hồ chí minh. quyết tâm đoàn kết, Sáng tạo ể tiếp tục thực hiện có hiệu quảc vận ộng “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vă văn minh” và n Vietnam”. quán triệt và triển khai chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu tocĐ … cỺang; CHươNG Trình Hành ộng của mặt trận tổc quốc việt nam thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư tư ban chấp hành trung ương ảng (khóa xii) về tăng cường xây dựng; Ngăn chặn, ẩy lùi sự suy tháái về tưng chính trị, ạo ức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển Hóa” Trong nội bộ, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa. tin tưởng rằng dưới ngọn cờ của ảng, sự nghiệp ại đoàn kết toàn dân tộc sẽ luôn ược thực hiệãn thắng lợi trong và hôm nay my vá.

trước khi dứt lời, Thay mặt ban thường trực ủy ban mặt trận toàn quốc việt nam thành phố tôi xin kính chúc sức khỏe quãnh ạo, c c c c ccación toàn th he kính chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi. tôi tin tưởng rằng, chân lý chủ tịch hồ chí minh đã đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” sẽ mãi mãi là niềm tin tất thắng trên mỗi chặng đường phát triển của chúng ta.

xem thêm: phân tích những quan điểm cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc

xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

4. hướng dẫn soạn thảo bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc:

ể Bài phát biểu ược hoàn chỉnh, ầy ủ ủ nhất thì trước khi ồng chí can cán bộ pHát biểu trước ại hội thì sẽn pHải soạn thảo bài phcà ểi đi đi đi đi đi đi đi đ. trong bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cần có những nội dung cần thiết như sau:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button