Giáo dục

Các Công Thức Hóa Học Lớp 10 Đầy Đủ Nhất

kiến guru chia sẻ đến các bạn học sinh các công thức hóa học lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất. bao gồm các công thức cơ bản và quan trọng nhất ở từng chương. bên cạnh đó kèm theo một số bài tập vận dụng. hello vọng bài viết sẽ giúp các bạn nắm kĩ tổng quan các công thức hóa học lớp 10.

cac-cong-thuc-hoa-hoc-lop-10-01-1

me. chương trình hóa học lớp 10

học ngay hôm nay – hóa thầy bình lớp 10

– chương 1: nguyên tử

– chương 2: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

– chương 3: liên kết hóa học

– chương 4: phản Ứng oxi hóa – khử

– chương 5: nhóm halogen

– chương 6: oxy – lưu huỳnh

– chapter 7: tốc Độ phản Ứng. cân bằng hóa học

cac-cong-thuc-hoa-hoc-lop-10-02-1

ii. các công thức hóa học lớp 10 theo từng chương

chương 1: nguyên tử

– số đơn vị điện tích hạt nhân (z) = số proton (p) = số electron (e).

z=p=e

– số khối của hạt nhân (a) = tổng số proton (z) + số nơtron (n).

a = z + n

chương 2: bảng tuần hoàn, định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học

các bạn tính toán số proton, notron, electron của nguyên tử và tính phần trăm đồng vị.

chương 3: liên kết hóa học

image jul 06 2020 03 43 36 75 am

ta co:

thể tích của nguyên tử là vmol

tính thể tích của 1 nguyên tử:

image jul 06 2020 03 44 20 09 am

thể tích thực là: vt=v.74

từ công thức trên, ta tìm được bán kính nguyên tử r.

chương 4: phản ứng oxi hóa – khử

can bằng phương trình phản ứng oxy hóa-khử bằng phương pháp thăng bằng electron. chương này gồm 2 dạng bài chính:

– dạng 1: phản ứng oxy hóa – khử trường hợp không có môi trường. – dạng 2: phản ứng oxi hóa – khử trường hợp có môi trường.

chương 5: halogen nom

– phương pháp trung bình: với hợp chất muối mx ta có công thức:

mmx = mm + mx

– phương pháp bảo toàn nguyên tố: ví dụ

ncl = nhcl = 2nh2

– phương pháp tăng giảm khối lượng: dựa vào khối lượng kim loại phản ứng.

chương 6: nhom oxy

bài tập xác định thành phần hỗn hợp

trường hợp xác định % khối lượng các chất a, b, c trong hỗn hợp.

cách giải:

gọi x, y, z lần lượt là số mol của các chất a, b, c trong hỗn hợp

→ mhh = xa + yb +zc (1)

tuỳ theo dữ kiện đề bài ta tìm được ax + by + cz (2)

từ (1) và (2) lập phương trình toán học, ta tính được đại lượng cần tìm.

trường hợp xác định % theo thể tích

cách giải:

giả sử hỗn hợp gồm 2 khí a, b

x là số mol khí a

số mol khí b là (1-x) với một hỗn hợp khí.

chương 7: tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

biểu thức vận tốc phản ứng:

xét phản ứng: ma + nb → pc + qd

biểu thức vận tốc: v= k.(a)m.(b)n

với k là hằng số tỉ lệ (hằng số vận tốc)

(a), (b) là nồng độ mol chất a, b.

iii. bài tập vận dụng các công thức hóa học lớp 10

câu 1: trong hạt nhân nguyên tử x có 26 protons. chọn số phát biểu đúng trong các phát biểu sau về x:

a. x có 26 electron trong hạt nhân. b. x có 26 notron ở vỏ nguyên tử. c. x có điện tích hạt nhân là 26+. d. khối lượng nguyên tử x là 26u.

câu 2: biết rằng nguyên tử crom có ​​​​khối lượng 52u, bán kính nguyên tử bằng 1.28 Å. khối lượng riêng của nguyên tử crom là bao nhiêu?

a. 2.47 g/cm3. b. 9.89 g/cm3. c. 5.92 g/cm3. d. 5.20 g/cm3.

câu 3: cho biết oxit ứng với hóa trị cao nhất của nguyên tố r có công thức r2o5. trong hợp chất của nó với hiđro, r chiếm 82.35% về khối lượng. r là nguyên tố

a. n.b.p.c. na d. faith

câu 4: hợp chất công thức hóa học là m2x tạo bởi hai nguyên tố m và x. biết rằng: tổng số proton trong hợp chất m2x bằng 46. trong hạt nhân m có n – p = 1, hạt nhân của x có n’ = p’. trong hợp chất m2x, nguyên tố x chiếm 8/47 khối lượng phân tử. số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử m, x và liên kết trong hợp chất m2x lần lượt là bao nhiêu?

a. 19, 8 và liên kết cộng hóa trị b. 19, 8 và liên kết ion c. 15, 16 và liên kết ion d. 15, 16 và liên kết cộng hóa trị

câu 5: cho 1 m moli chất: caocl2, kmno4, k2cr2O7, mno2 lần lượt phản ứng lượng dg dung dịch hcl ặc, chất nào sẽ tạo ra khí cl2 nhiều nhất trong cc

a. caocl2 b. kmno4 c. k2cr2o7 d. mno2

câu 6: cho 3,16 gam chất kmno4 tác dụng cùng với dung dịch hcl đặc (dư), số mol hcl sau phản ứng bị oxi hóa bao nhiêu? chọn đáp án chính xác bên dưới:

a. 0.05b. 0.11 c. 0.02 re. 0.10

câu 7: khi đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại tên gọi m (có hóa trị ii không đổi trong hợp chất) trong khí cl2 dư, người ta jue 28,5 gam muối. kim loại m là kim loại nào trong các chất bên dưới:

a. be b. n.c. ca d. mg

câu 8: cho 69,6 gam mangan đioxit tác dụng cùng với dung dịch axit clohidric đặc. toàn bộ lượng khí clo sinh ra được hấp thu hết vào 500 ml dung dịch naoh 4m, Thu 500 ml dung dịch x. nồng độ mol nacl và naoh dung dịch x là bao nhiêu trong các kết quả dưới đây?

a. 1.6m và 0.8m b. 1.6m và 1.6m c. 3.2m và 1.6m d. 0.8m vs. 0.8m

câu 9: dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí n2 và cl2 vào dung dịch ca(oh)2 dư. sau phản ứng (xảy ra hoàn toàn), còn lại 1,12 lít khí thoát ra. tính phần trăm thể tích của cl2 trong hỗn hợp trên (chọn đáp án chính xác nhất trong các câu sau)

a. 88.38% b. 75.00% c. 25.00% d. 11.62%

câu 10: cho hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí cl2 (đktc) vào 200 ml dung dịch naoh (ở nhiệt độ thường). nồng độ naoh còn lại sau phản ứng là 0,5m (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). nồng độ mol ban đầu của dung dịch naoh là

a. 0.5m b. 0.1m c. 1.5m deep 2.0m

Đápán:

trên đy, kiến ​​guru đã chia sẻi tới các bạn tắt công thức Hóaa học lớp 10 ầy ủy ủ nhất, hỗ trợ các bạn trong việc tỳp hỗ trợ các bạn trong việc tỳp và ôn ôn ôn ủt.

chúc các bạn học tốt!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button