Giáo dục

Test yourself D – Unit 11 trang 133 tiếng Anh 11

reading

read

read the passage and answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Air, water, and soil are necessary for the survival of all living things. heavily polluted air can cause illness and even death. polluted water kills fish and other marine life. Soil contamination reduces the amount of land available to grow food. The pollution problem is very complicated because much of the pollution is caused by things that benefit people. For example, car exhaust gases cause a large percentage of air pollution. but the automobile provides transportation for millions of people. Factories discharge much of the material that pollutes the air and water, but factories employ large numbers of people. therefore, to end or greatly reduce pollution immediately, people would have to stop using many things that benefit them. pollution can be gradually reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to decrease the amount of pollution caused by things like cars and factories. Governments can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop or reduce certain polluting activities.

questions

1. What is necessary for the survival of all living things?

2. What can cause air, water and soil pollution?

3. Why is the pollution problem complicated? give an example?

4. what would people have to do to end or reduce pollution immediately?

5. how can governments control pollution?

phương pháp giải:

dịch bai đọc:

không khí, nước và đất cần thiết cho sự sống còn của tất cả các sinh vật. không khí bị ô nhiễm nặng có thể xảy ra bệnh tật và thậm chí tử vong. nước ô nhiễm giết chết cá và các sinh vật biển khác. Ô nhiễm ất làm giảm số Lượng ất có sẵn ể Trồng cây lương thực, vấn ề ô nhiễm môi trường rất pHức tạp bởi vì ô nhiễm nhiều gây ra bởi những thứng thứng thứ Mang Lại í ví dụ, khí thải từ ô tô gây ra một tỉ lệ lớn ô nhiễm không khí. tuy nhiên, ô tô cung cấp giao thông vận tải cho hàng triệu người. nhà máy xả nhiều vật liệu gây ô nhiễm không khí và nước, nhưng các nhà máy cung cấp việc làm cho một số lượng lớn người dân. vì vậy, để chấm dứt hay giảm đáng kể ô nhiễm ngay lập tức, mọi người sẽ phải ngưng sử dụng nhiều thứi cho lọ. Ô nhiễm có thể sẽ được giảm dần theo nhiều cách. Các NHà Khoa Học Và Các Kĩ sưc Có nhân phải ngưng hoặc cắt giảm một số ạt động gây ô nhiễgô></

lời giải chi tiết:

1. air, water and soil are necessary for the survival of all things.

2. heavily polluted air can cause illness and even death. polluted water kills fish and other marine life. soil contamination reduces the amount of land available to grow food.

3. because a lot of pollution is caused by things that benefit people. For example, car exhaust causes a large percentage of air pollution, but the car provides transportation for millions of people.

4. they would have to stop using many things that benefit them.

5. Governments can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop or reduce certain polluting activities.

tạm dịch:

1. Điều gì là cần thiết cho sự sống còn của tất cả các sinh vật?

=> không khí, nước và đất là cần thiết cho sự sống còn của tất cả mọi thứ.

2. cái gì có thể gây ô nhiễm không khí, nước và đất?

=> không khí bị ô nhiễm nặng có thể gây ra bệnh tật, thậm chí tử vong. nước bị ô nhiễm sẽ giết chết cá và sự sống khác. Ô nhiễm đất làm giảm lượng đất có sẵn để trồng thực phẩm.

3. tại sao vấn đề ô nhiễm lại phức tạp? Đưa ra một ví dụ?

=> bởi vì ô nhiễm nhiều là do những điều lợi ích cho with người. ví dụ, khí thải từ ô tô gây ra một tỷ lệ lớn ô nhiễm không khí, nhưng ô tô cung cấp giao thông cho hàng triệu người.

4. người ta phải làm gì để chấm dứt hoặc giảm thiểu ô ô nhiễm ngay lập tức?

=> họ sẽ phải ngừng sử dụng nhiều thứ có lợi cho họ.

5. các chính phủ có thể kiểm soát ô nhiễm như thế nào?

=> chynh phủ có thể ban hành và thực thi các luật yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân phải dừng lại, hoặc cắt giảm các hoc ng gây ô nhiễm nhất . <

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button