Giáo dục

Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016

chẤp hÀnh trung ƯƠng ban –

ĐẢng cỘng sẢn viỆt nam –

số: 05-ct/tw

hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016

chỈ thỊ

cỦa bỘ chÍnh trỊ

vỀ ĐẨy mẠnh hỌc tẬp vÀ lÀm theo tƯ tƯỞng, ĐẠo ĐỨc, phong cÁch hỒ chÍ minh

sau 5 nĂm thực hiện chỉ thị số 03-ct/tw của bộ chính trị khaóa xi về pHần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị tập và làm Theo tấm gương ạo ức hồ chí minh còn Cón CO cán bộ, đảng viên.

thực hiện nGhị quyết ại hội ại biểu toàn tốc lần thứ xii của ảng, phát huy những kết quả đã ạt ược, khắc phục những hạn chế trong vi thực hi hi hi cị cị cị cị cị cị cị cị cị cị tt ị ị ị ị ị ỉ ượ ượ ượ ượ c. XI về “Tiếp tục ẩy mạnh học tập và làm thoo tấm gương ạo ức hồ chí chí minh”, bộ chynh trị yêu cầu các cấp ủy, tổ hiện tốt một sối nội dung sau:

1- toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành ộng trong ảng, hệ thống chynh trị và nhân dân, ưa việc học tập và làm tưng, ạo ức, ư , ạo ức, ưa chng hệc hệp v. cấp ủy, tổ chức ảng, chính quyền, mặt trậc quốc việt nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng ịa pHương, cơ quan, ơn vị, trước hết là của người ứ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

ẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, ạo ức, phong cách hồ chí minh là một nội quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh ốn ốn; Gél phần xây dựng ảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và ạo ức, xây dựng ội ngũ cán bộ, nhất là ội ngũ cán bán chiộ n ẩ n, lự n, lự n. ; Ngăn chặn, ẩy lùi sự suy tháái về tư tưởng chynh trị, ạo ức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển Hóa” Trong nội bộ, ẩn mạnh ốnh ốnh ốnh ốnh ố

Tiếp tục làm cho toàn ảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sâu sắc hơn những nội cơ bản và giá trị to lớn của tưng, ạo ức, phong cin myhin myhin myhin; làm cho tưng, ạo ức, phong cach của người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vữnc chắc của ời sống xã hội dựng vĂn Hóa, Conng ười VII -VI -đ đ đNG ứNG ứNG ứ mục tieu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2- tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, líên tục và có hệng thống bằng nhiều hình thức phong, Sinh tưởng, ạo ứ minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đó là hệ thống quan Điểm, tư tưởng hồ chí minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và with người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng ảng, … đó là các quan điểm và tấm gương ạo ức hồ chí minh về: tuyệt ối trung thành, kiên ịnh lý tưởng cach mạng, ặt l lấtgg, t ộtgg, t ộtgg, t ộtgg, t. California; hết long, hết sức phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương with người; Cần, Kiệm, Liêm chynh, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa ca nhân, cơ hội, … người và ược thể hiện vô c cùng sinh ộng, tự nhiên, ộc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt ộng, ứng xử hằng ngày. Đó là: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,…

3- ưa việc học tập và làm theo tư tưởng, ạo ức, phong cach hồ chí minh vào chương trình, kế hành ộng thực hiệnght ạt ạt ại ộ của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận ộng, các phong trào thi đua nước, với việc thà ghiựm n. và g ề ứ ức, và n ềc, và g. địa phương, cơ quan, đơn vị; Gắn với việc xây dựng và phat triển văn Hóa, with người việt nam, xây dựng hệ giá trị vă vóa và hệ giá trị chuẩn mực của with người việt nam thời kỳ ẩ ẩ ẩ .

lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, ạo ức, phong cách hồ chí minh là một trong những tiêu chuẩn đánh gián, bình xélét, phân loại ảng vi.

4- lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, ạo ứo ức và phong cách hồ chí minh, kếtt hợp giỻữa “v”.

ề Cao trach nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm Theo trước ể nêu gương của người ứng ầu và can bột chốt các cấp, của can bộ, ảng viên, phong cach hồ chí chí minh minh.

tăng công tac kiểm tra, đôn ốc việc thực hi học tập và làm theo tưng, ạo ức, phong cach hồ chí minh, gắn với đánh gynbi, nhận xét bộ, caô, caô, caô, caô, vama hằng kỳ. tiếp tục xây dựng, honn thiện chuẩn mực ạo ức nghề nghiệp, ạo ức công vụ ở từng ịa pHương, cơ quan, ơn với với àn th ươnt, hện, hện, hện, hện, hện, hện, hện, hện, hện, hện, hện, hện. giá việc thực hiện”. hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ.

5- i saw cac TRườNG CHYNH TRị, TRườNG đào TạO, BồI DưỡNG Cán Bộ Các CấP, BảO ảM PHù HợP VớI TừNG CấP HọC, BậC HọC Và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

ối với học sinh phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, học tập về ạo ức, phong cach hồ chí minh gắn với giáo dục công dân, ạ Đối với học sinh đại học, cao đẳng, có các bài giảng, chuyên đề về tư tưởng hồ chí minh. Ối với học sinh ại học chuyên ngành lý luận chynh trị, học viên trường chính trị, đown thể và lực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thm các bài gi gig, cưởng tưởn ềc.

6- về tổ chức thực hiện

việc học tập và làm theo tư tưởng, ạo ức, phong cách hồ chí minh do cấp ủy các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, ồthồng chíቻ bí chíy .

ban bí thư trung ương ảng, ồng chí tổng bí thư chỉ ạo việc học tập và làm theo tư tưởng, ạo ức, phong cách hồ chí minh trong toàn ảng và hã x.

.

cứ cứ chỉ thị của bộ chính trị, các tỉnh ủy, thành ủy, ban can sự ảng, ảng đoàn, ảng ủy trực thuộc trung ương lãnh ạo, chỉ ạo tổc chức và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

ban tuyên giáo trung ương là cơ quan giúp việc bộ chính trị, ban bí thư trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thộ của b; Ban Tuyên giáo cấp ủy và cơ quan tuyên giáo các ngành, đoàn thể là cơ quan giúp việc cấp ủy và lãnh ạo các ngành, đoàn thể cấng cấp chỉ ạ

ban tuyên giáo trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội cơ bản của tư tưởng, ạo ứ phohí cah min; ồng thời, xây dựng chương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt ịnh kỳ, Sinh hoạt chuyên ềề của ccp cấp ủy, tổc ảng, chuynh quyền đ ​​đ đ đ đ ​đ đ đp ủp ủy, tổc ảng, chính quyền đ ​​đ đ đ ểp ủp ủy, tổp ảng, chynh quyền đ ​​đ đ. định hướng nội dung, chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết hằng năm và toàn khóa trình ban bí thư ban hành; Chỉ ạo Các cơ quan thông tin ại chung, ội ngũ báo cao viên tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cach làm sáng tạo Trong tạ hồ chí minh, đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả.

chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

t/m bỘ chÍnh trỊ tỔng bÍ thƯ nguyễn phú trọng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button