Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2022 Gợi ý & 12 mẫu bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối hay nhất và đầy đủ nhất

Bài Thu Hoạch bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng an ninh ối tượng 4 năm 2022 gồm 12 mẫu, kèm Thema hướng dẫn viết bài tho hoạch an ninh quốc phòng ạt đt đt đt đt đt đt đt đt đt đt đt đt đt đt ạt ạt nhờ đó, giúp các bạn tham khảo để nhanh chóng hoàn thiện bài jue hoạch của mình.

Đồng thời, cũng củng cố thêm hiểu biết về chiến lược diễn biến hòa bình, những giải pháp nhằm chống lại diễn biến hòh. khi viết bài jue hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4, các bạn cần trình bày rõ ràng, khoa học, thêm cả phần liên hệ bản thân né. mời các bạn cùng tham khảo:

gợi ý cách viết bài thu hoạch an ninh quốc phòng

mục đích bồi dưỡng kiến ​​​​thức quốc phòng an ninh là gì? phải nêu được chính sách, quan điểm của Đảng và nhà nước về chiến lược quốc phòng an ninh ở thời điểm hiện tại vàp

nội dung: khi thực hiện bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng an ninh ối tượng 4, nội dung bồi dưỡng sẽ ược thực hiện theo quy ịnh tại thông tư số 24/2014/Tt-bqp củc củc

 • mỗi đối tượng sẽ được tham gia bồi dưỡng theo một thời lượng khác nhau, với nhợng các chuyên đề khác nhau. viết jue hoạch là chuyên đề cuối cùng theo quy định của bộ.
 • về thể hiện nội dung, bạn phải nêu được tính cấp thiết của chuyên đề, nội dung chuyên đề, liên hệ thực tế.

  kết bài: liên hệ bản thân và có đề xuất giải pháp gì. phần liên hệ bản thân, thể hiện nhận thức, quan điểm của mình chính là một yếu tố quan trọng có thể đáp ứg tiêu chí cáu. Đây cũng là yếu tố quyết định kết quả của bài thu hoạch.

  chủ đề bài jue hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4

 • chính sách đối ngoại;
 • văn hóa tư tưởng, dân tộc, tôn giáo;
 • phòng, chống diễn biến hòa binh, bạo loạn lật đổ; biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo việt nam;
 • luật về quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự
 • nội dung bồi dưỡng kiến ​​​​thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

  chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và tương đương đối tượng 4

  a) khối lượng kiến ​​​​thức: 32 tiết (tương đương 04 ngày làm việc).

  b) cấu trúc chương trình:

  tt

  nội manure

  số tiết

  1

  quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước việt nam về quốc phòng, an ninh

  04

  2

  quan điểm của ảng, chính sách, pháp luật của nhà nước việt nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố qu. >

  04

  3

  quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước việt nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới

  04

  4

  quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước việt nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình

  04

  5

  phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam

  02

  6

  nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo việt nam trong tình hình mới

  04

  7

  nội dung cơ bản của luật: quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ. lực lượng dự bị động viên

  02

  8

  phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng

  02

  9

  xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới

  04

  10

  viết jue hoạch

  02

  +

  sound:

  32

  1. chương trình, nội dung là quy định bắt buộc cho đối tượng bồi dưỡng; các cơ sở bồi dưỡng thường xuyên cập nhật những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để biên soạn giáo án, bài giảng phù hợp với từng đối tượng bồi dưỡng.

  2. că cứ chương trình, nội dung và thời gian bồi dưỡng kiến ​​thức quốc pHòng và an ninh của từng ối tượng, cơ sở bồi dưỡng khi xây dựng kế hours đối tượng bồi dưỡng, nhưng không được vượt qua tổng thời gian bồi dƻỡng củnga t; kết hợp bố trí chương trình chính khóa với hoạt động ngoại khóa để nâng cao năng lực vận dụng vào thực tiễn cho đợi dưng.

  3. Các Hoạt ộng bổ trợ gồm: luyện tập vận hành cơ trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và diễn tập chiến ấu ấu phng thủ cấp xã; tham quan, nghiên cứu thực tế.

  4. sử dụng các hình thức và phương pháp giới thiệu, kết hợp giữa lý luận với nghiên cứu thực tiễn; bảo đảm cơ sở vật chất, biên soạn giáo trình, tài liệu; phát huy tính chủ động, tư duy độc lập, tự học, tự nghiên cứu của đối tượng bồi dưỡng./.

  bài jue hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 – mẫu 1

  câu hỏi

  Đồng chí nêu nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân? phân tích nội dung xây dựng lực lượng quốc phòng, lực lượng an ninh nhân dân? liên hệ trách nhiệm bản thân?

  bai làm:

  <p ), đánh đuổi hoàn toàn các đế quốc xâm lược, non song thu về một mối. sau chiến tranh ất nước bắt tay vào xây dựng ất nước theo con ường xã hội chủ nghĩa. Chynh vì vậy xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết với nền an ninh nhân dân nhằm tạo ra và nhân lên sức mạnh lớn nhất củc cảc pHòng và an nHc. ngày nay, xây dựng nền quốc phòng toàn dân không chỉ sẵn sàng ứng phó với xung đột vũ trang, đánh thắng chiến tranh xâm lược, mà trước mắt phải làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của địch, bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa.

  sau khi ược học tập bồi dưỡng kiến ​​thức vềc quốc phòng và an ninh tôi hiểu ược: xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xy dựng nền an ninh nhân dân dân dân dân dân dân dân dân d >

  1. xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân.

  2. xây dựng lực lượng quốc phòng, lực lượng an ninh nhân dân.

  3. xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

  trong 3 nội dung trên, nội dung xây dựng lực lượng của quốc phòng, nền an ninh là một nội dung quan trọng làm cơ sở ểy dựng các lực lượng vũ trang nhân d, tạy ẩ ẩ ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể. triển kinh tế, văn hóa – xã hội và củng cố quốc phòng và an ninh. theo đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

  thứ nhất là xây dựng lực lượng chính trị.

  xây dựng lực lượng chynh trị của nền quốc phòng, nền an ninh là một nội quan trọng làm cơ sở ể ể ể xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, tạo đi đ ếnn ếnn ếnn ếnn ếnn ếnn ếnn ếnn ếnd Ănn ếnn ếnd Ănn ếnd ìnd ìnd ìnd ìnd ìnd ìnd ìnd ìnd ìnd ìnd ìnd ếnd ếnd ếnd ếnd ếnd. xã hội và củng cố quốc phòng và an ninh. theo đó, cần tập trung vào thực hiện tốt một số nội dung cơ bản như:

  + về chinh trị – tinh thần

  trước hết, tăng cường công tác giáo dục chính trị tinh thần cho ội ngũ can bộ, ảng viên và nhân dân, with nội dung hình thức và pHương pHáp thách thích hợp Trong giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là với cán bộ đảng viên; theo đó phải giáo dục đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; giáo dục 2 nhiệm vụ chiến lược của cmvn, giúp cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân nắm chắc và thực hiện chủ trương chính sách cỐ; ra sức phát huy nội lực xây dựng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao ời sống của nhân dân, kết hợp chăm lo xây dựng củng cốc. độ xhcn, rèn luyện ý chí kiên cường, bất khuất anh dũng, tích cực trong lao động sản xuất. Kiên quyết ấu tranh chống mọi biểu hi ện tiêu cực tham nhũng, cục bộ ịa phương, bè phai, mất đoàn kết, buôn lậu, cờ bạc, nghiện hum, trộm cắp, để xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Giáo dục tinh thần cảnh giac cach mạng, nhận riqu âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, chủ ộng pHòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật ổ, giữ vững an n n. /p>

  + xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

  xây dựng tổ chức ảng trong sạch vững mạnh nhất là pHải nâng cao nĂng lực lãnh ạo toàn diện, sức chiến ấu của các tổc cơ sở ảng ệm bơm bảc bảc ả ả ả ả. tổ chức thực hiện ường lối, chủ trương của ảng, chynh Sách phap luật của nhà nước ến mọi người dân, tổc thực hiện ường lối, chủng cảng, chm, jinter ở cơ sở. yêu cầu không ngừng ổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng, năng lực lãnh ạo trong các tổc ảng, trên mọt, mọi ho. thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất, nhân cách của Đảng viên, phát triển Đảng viên mới, cần đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số . từng ảng viên pHải tích cực học tập, rèn luyện tu dưỡng toàn diện về pHẩm chất, ạo ức, nĂng lực, phương phap, tac pHong công tac, ứáp ứNg and catm ụi. can bộ, ảng viên pHải là người có lập trường tưng chính trịng vàng, kiên ịnh, không ể ịch mua chuộc, không sa ngã trước lối sống thực dụng dụng, ảNg v. lực lượng tiến bộ nhất ở địa phương, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, người công dân mẫu mực đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng và lôi cuốn vận động nhân dân cùng làm giàu, không cam chịu đói nghèo. xây dựng đoàn kết thống nhất trong các chi bộ, ảng bộ, bảo ảm sự lãnh ạo vững chắc của ảng trong lĩnh vực chính trị kinh tế, ni xun h, quế. thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức ảng thực sự trong sạch, vững mạnh nhất là tổ chức cơ sở ảng rèn luyện ội ngũ can bộ ảng viên vừa có pHẩm chấm chấm chấm chấm PHÁT TRIểN ảNG VIêN MớI NHằM Vào NHữNG NGườI ưU TU, NGườI LAO ộNG GIỏI COR PHẩM CHấT ạO ứC TốT Và LốI SốNG Lành MạNH, COR hoạt động trong hệ thống chính trị, có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể nhân dân.

  + xây dựng chính quyền cơ sở.

  chynh quyền cor chức năn quản li điều hành xã hội và tổ chức thực hiện các chủng trương chynh Sách của ảng, phap luật nhà nước, các nhiệm vụt tri ểng, phmit, phmit. ninh, thực hiện quản leaders cơ sở vững mạnh, thực sự của nhân dân, do dân, vì dân là trach nhiệm của mọi người dân, mọi tổc, xây dựng chynh quyền vững gắn vớcấn ủng ủng. thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo ảm và phat huy quyền làm chủa của nhân dân, xây dựng quy ịnh phù hợp với từng ịa phng vàphapc luật của nhà nước. thường xuyên kiện toàn ội ngũ can bộ, ủ sống và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cnh, hđh ất cơ sở. theo đó, yêu cầu từng tổ chức phải có nội dung và phương thức hoạt ộng đúng ắn, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của hęi viên. Trên cơ sở đó, tập trung rộng rãi và nâng cao tíh tự giác của hội viên, đoàn viên, xây dựng tổc chức vững mạnh, tuyên truyền các chủ trương, chinh Sách củ vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh trên địa bàn; tiến hành có hiệu quả các cuộc vận ộng và pHong trào thi đua trong sản xuất, xây dựng và chiến ấu thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược của cach mạng việt nam.

  nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức quần chúng ở cơ sở.

  thứ hai là, xây dựng lực lượng quân sự, an ninh

  – xây dựng các lực lượng vũ trag nhân dân vững mạnh là nội dung trọng tâm, tạo tiềm lực nòng cốt của quốc phòng, an ninh của kvpt tỉnh, thành phố, huyện, thị x nền an ninh nhân dân, yêu cầu phải quán triệt phương châm toàn diện, vững trên toàn cục, mạnh ở trọng điểm, c lực lượng tại chỗi và lực lượng cơ ộng mạnh. trước tiên tập trung vào xây dựng lực lượng quân sự, an ninh của khu vực pt huyện, xã phường, thị xã, thị trấn.

  – về thành phần xây dựng các lực lượng cơ bản như: dự bịng viên, dân quân và công an xã, trong xây dựng thực hiệt tốt chủt trương của ảng về x , chynh quy, tinh nhuệ, từng bước hiện ại, có số lượng hợp lí với chất lượng tổng hợp và sức chiến ấu cao, ồng thời quan tâm x x ựnd ộnd ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộnd ộnd dậng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộnd dậng ộng ộng ộng ộng ộng ộng. vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường cơ sở vật chất, kĩ thuật ảm bảo cho lực lượng vũ trang từng bước ược trang bị hiện ại trước hết là lực quẰh. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các lực lượng thù địch và quán triệt đầy đủ nguyên tắc cơ bản là: bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối </

  – về nội dung xây dựng lực lượng quân sự, un ninh phải ược xây dựng toàn diện cả về chính trị, tưng, tổc biêng chế, vktbkt, ng không ng cang; CHủCH Hồ Chí minh đã dạy: “quân sự mà không crynh trị như cây không cor gốc”, nội dung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân về chynh trịp vào gi -gi dĩc n. chí minh, đường lối quan điểm của đảng, nhằm giữ vững tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho các lực lượng vũ trang, giữ vững tăng cường sự lãnh đạo của đảng tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân xây dựng with người và các tổ chức trong lực lượng vũ trang nhân dân có tổ chức cao, có chất lượng cao.

  – lực lượng vũ trang nhân dân phải được xây dựng có tổ chức, biên chế gọn nhẹ, mạnh; Có số Lượng hợp li, chất lượng cao, ủ sức làm nòng cốt choàn dân xây dựng nền quốc pHòng toàn dân và an nhân dân thời bình và đánh thắnnc th thh thh ế ât thhm ì hết là làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

  – về vũ khí thiết bị và công tác bảo đảm khác; phải khai thác triệt để các nguồn cung cấp từ bộ quốc phòng, bộ công an với các nguồn địa phương, đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng vũ trang là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, thực hiện tốt bảo quản, sửa chữa vũ khí thiết bị và tích cực nghiên cứu, chế tạo vũ khí mới, tái tạo vũ khí thô sơ; đáp ứng yêu cầu hoạt động, tác chiến của lực lượng vũ trang và nhân dân khi có tình huống xảy ra.

  – Trong Huấn Luyện, Phải Theo đúng Phương châm chỉo ạo (cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng cả hlkt, chiến thuật nâng cao chất lượng tổng hợp c c c c Claực lược lược lược lược lược lược lược lược lược lược lược lược từng lực lượng sát với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh của từng địa phương)…

  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa cần phải có sức mạnh tổng hợp. MộT TRONG NHữNG YếU Tố TạO Nên sức mạnh tổng hợp là pHải Có ược nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, điều đó chỉc có ược khi ượ , mọi ngành ý thức được đầy đủ được nghĩa vụ, trách nhiệm đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dânh, an nin. từ đó vận dụng vào thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, un ninh nhân dân ể bảo vệ tổc vighệt nam x.

  là một đảng viên và là một giáo viên trong nhà trường bản thân tôi cần phải làm một số vấn đề sau:

  + phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

  + phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đp, cág

  + phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “dbhb” và bạn o loạn. Ặc biệt cần pHải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong, đây là một qua trình nguy hiểm mà chủ nghĩa ế ếc và các thế lực thù ịch sửng dụng ểng fhá fhá ca.

  + giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

  + không ngừng học tập nâng cao trình ộộ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên ịnh với ường lối xã ghĻhội. <

  + thường xuyên vận ộng tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của ảng, chửc vàc lus.

  + thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng hồ chí minh.

  + tích cực tham gia xây dựng ơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị Làm

  + luôn luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới công tác quản lí, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

  + không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. vận ộng người thân và học sinh chấp hành chủ trương ường lối của ảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không ể kẻ lé cấu có. phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại ến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân ịa phương nơi cưrú quan.

  bài jue hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 – mẫu 2

  họ và tên: ……………………

  Đơn vị công tác: trường ………………………………….. ….

  câu hỏi: từii dung lãnh ạo của ảng, quản lý nhà nước về qpan lên hệ trach nhiệm của ịa pHương, ngành trong việc lãnh ạa củ right?

  bai làm

  từii dung lãnh ạo của ảng trong quản lý nhà nước về qpan trach nhiệm của ịa pHương, ngành trong việc lãnh ạo của ảng quản lý nhà nước vềc vềc vềc vềc vềc về

  1. Các ngành và ịa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, ường lối, chủng trương của ảng, chính Sách, phap luật của nhà n , luật giáo dục quốc pHòng và an ninh và các văn bản quy phạm phap luật về ộng viên quốc pHòng, ộng viên quân ội, ộng ving.vên côp qua đó, nâng cao ca và cơ quan chức năng của các ngành, ịa phương và ýc, tráchi ệa ũa ũc. đảm bảo thực hiện công tác qp- an đạt hiệu quả cao. trong qua trình thực hiện, ngành, địa phương cần tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục; kết hợp tốt giữa quán triệt thường xuyên với tổ chức học tập và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị tại cơ quan, tổ chức, sinh chức.

  2. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, cc thế lực thù ịch luôn tranh thủ, lợi dụng những sơ hở trong quản lý, điều hành ất nước (nhất là về t ta – xã hộ ướng. ầu Các ngành và ịa pHương cần coi trọng việc tăng cường sự lãnh ạo của ảng, sự quản lý của nhà nhc ước ưới v. nhân tố bên trong quyết ịnh sự thành bại của cach mạng, sự mất còn của chế ộ. thực tế cho thấy, ở đu cấp ủy, chính quyền quan tâm cơ quan công an, quân sự nhiệm vụ thì ở đó, công tc- an ạt.p>

  3. thấu suốt quan điểm của Đảng về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, các ngành và địa phương cần phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng – a ninh trong mọi hoạt động. Ồng thời, phải nắm chắc quan điểm: nhiệm vụ phat triển kinh tế là trung tâm, xây dựng ảng là Than chốt, văn Hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cống cố thường xuyên. sức mạnh bảo vệ tổc là sức mạnh tổng hợp, ược hình snow trên cơ sởc mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời ại, Trong đó sức mạnh nội lực. do đó, phải coi trọng xây dựng và phát huy mọi nguồn lực của ất nước về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốn quốn niphon; PHÁT HUY SứC MạNH CủA KHốI ạI đON KếT toàn dân tộc, của cả hệng chính trị, dưới sự lãnh ạo của ảng, sự quản lý, điều hànc c c c c c c thực hiện công tác qp- an các ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo kết hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; các dự án trọng điểm quốc gia; các chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng biên giới, biển, đảo; xây dựng các khu kinh tế – quốc phòng, quốc phòng – kinh tế; xây dựng căn cứ chiến lược, hậu phương chiến lược, công trình quốc phòng; đầu tư phát triển khoa học công nghệ ở trình độ cao; xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; trong đó, cần coi trọng tính “lưỡng dụng” của các chương trình, dự án. qua trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, các bộ, ngành và ịa pHương cần chú trọng kiểm tra, điều chỉnh, bổ Sung kế hoạch, quy ho tế – xã hội, vừa tăng cường quốc phòng – an ninh; đồng thời, thường xuyên luyện tập các phương án để kịp thời khắc phục những hạn chế và hoàn thiện phù hợp vựi th. Ể ảm bảo thực hiện sàng ộng viên nền kinh tế pHục vụ cho thời chiến, các bộ, ngành và ịa pHương cần phải tích cực chuẩn bị ngay từ trong thời bình.

  4. Ối với ngành, cần phải thường xuyên coi trọng việc củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của ban chỉ huy công an, quân sự và ội ngứ cán; tổ chức, xây dựng lực lượng tự vệ có số Lượng hợp lý, nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng tr nâng cao khả nĂng phối hợp với cơ quan công an, quân sự soát, bổ sung phương ấn ấu bảo vệ cơ sở, xây dựng kếch phò, bhng, bá, báth, báth, báth, báth, báth, báth, báth, báth, báth, báth, báth, bát. kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽi với các lực lượng tham gia bảo vệ chủn quyền biên giới, biển, ảo, giữ gìn an ninh chynh trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ phòng th ủ ủ ủ. cùng với đó, cần thực hiện tốt công tác tuyển quân, đăng ký nghĩa vụ quân sự; công tác xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị ộng viên và sẵn sàng thực hiện ộng viên quốc phòng, ộng viênn ội, công viên. Ể thực hiện tốt công tac qp- an, các ngành còn pHải coi trọng, quan tâm chỉ ạo các ơn vị thành viên pHối hợp chặt với cơ quan công an, qu ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị tác đăng ký, quản lý, điều chỉnh, sắp xếp các phương tiện kỹ thuật, nguồn dự bị ộng viên vào các ơn vị dự bị ęng viên quịún the.

  5. Các Ngành, ịa pHương cần quan tâm bảo ảm ngân Sách ối với sự nghiệp qp- an, thực hiện chính Sách hậu pHương quân ội, Chính Sách tác qp- an theo quy định của pháp luật. Đy là vấn ề có ý nghĩa thiết thực, nhằm ảm bảo cho công tác qp- an ược triển khai ngày càng hiệu quả, góp phần bảo vệ vững tủ-wahmhg.

  sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến ​​​​thức qp- an đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân-ệ an-vn-hi, qp; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo việt nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta;

  là một giáo viên tôi xin đóng gop hết khả năng của mình vào công cuộc hiện ại hóa-công nghiệp hóa của ất nước, nên thần c c. tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, tuyên truyền vận động cbgv , học sinh, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, bị kích động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xẰngy ra trong. hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân, chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật củnưa nhà>

  bài jue hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 – mẫu 3

  câu hỏi:

  trong các chuyên đề đã được nghiên cứu đồng chí tâm đắc nhất vấn đề gì? tại sao. liên hệ thực tiễn địa bàn cơ sở đồng chí và trách nhiệm của bản thân.

  trả lời:

  dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc việt nam trong mẻy ngàn chm năm. khi có giặc ngoại xâm cũng như khi ất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễn gốc” luynện binh lúc thư nhàn: “”. ” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

  dưới sự lãnh ạo của ảng, Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta ược pHát huy cao ộ trong chiến lược phat triển ất nước: x hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng việt nam. tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng việt nam.

  trong các chuyên ề ược nghiên cứu trao ổi, thao luận, bản thn tâm ắc nhất chuyên ề 3: phòng chiến lược “diễn bi bi hòa bình” name bởi vì:

  chiến tranh đã đi qua, ất nước việt nam đã hoàn toàn ộc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội ĩcángh. nhằm triệt tiêu ảng cộng sản và xoá bỏ chế ộ xã hội chủ nghĩa .âm mưu của ịch là không đánh phar tổng hợp của chủ nGhĩa ế quốc dùng biện phap pHi vũ trang là chính, chủ yếu đánh vào tình cảm with người làm cho with người mất phương hướng, mất niềm tin, mất ý chí, pHản bội tổ

  tình hình thực hiện “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng việt nam của chủ nghĩa đế quốc nhưà>

  – mục tieu: xoá bỏ cnxh trên phạm vi toàn thế giới. mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa mác – lê nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng cộng sản, trọng

  – nội dung chống pHá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn ề ề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoạ ể ể ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ể ỗ đ đ đ đ đ đ. trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến trung ương.

  – biện pháp: phi quân sự là chủ yếu. thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam.

  từ “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật ổ” ể ểo ra qua trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúsg ta: ảng, nhà nước, lực vũ trang vũ nhan dan. thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của ời sống xã hội, vào mọi ối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh sau vựực ch>:

  – chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

  Trọng tâm là xoá bỏ chủ nGhĩa mác – lê -nin, tưng hồ chí minh, quan điểm ường lối của ảng làm tiêu ta nền tảng tưng tưởng trong tổ chức ảNg, tổ chức x dan, nhất là đối với thế hệ trẻ.

  phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những pHần tử cơ hội, thậm chí pHần tử pHản ộng, thực hiện kếch “ké làm tổ”, “chui sâu, read cao”

  gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản hướng ến nếp nghĩ tư duy t.

  – hoạt động phá hoại kinh tế:

  hiện nay chung tập trung pHá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, nhưc lợi dụng quan hệp tac ầu tư lín doan do Vốn, Chuyên Gia, Kĩ Thuật), tìm cach phủ ịnh ịnh hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuys dần làm mất vai trò chủ ạo >

  – lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

  vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

  This chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích ộng, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc t thi ự -ự -cat. trị”.

  ặc biệt chú chú trọng yếu tố tâm lí và sựn nén khó khĂn vềi sống thần, vật chất (nhất là ối với ồng bào dân tộc t thu sốu số ở vù vù, ca.) hướng bất bình với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

  + vấn ề Tôn Giáo: Chung triệt ể lợi dụng chính Sách tự do tín ngưỡng của nhà nước ta, ểể Truyền bá mê tín dị đoan và tưng phản ộng chủng chủ NGhi. lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh ạo của ảng, sự quản lí của nhà nước ối với nhân dân vùng có ạo, tiến tới nhen nhóm, cà lây cắm d. >

  – chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

  vôu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân ội nhân dân và công an nhân dân, đy là lực lượng tập nhất bảo vệ ệ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ give.

  hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; Xói Mòn về ạo ức, pHẩm chất, lối sống … ể dẫn tới giảm lòng tin vào ảng, vào chế ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ

  tìm mọi cach xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt ẹp của quân ội – công an, Chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết Máu thịt quân ộ /p>

  toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội – công an “, “phi chính trị hoá” quân đội – công an.

  – kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

  kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản ộng trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống pha pha ta từ bên trong, ể liên kết cac hội đoàn phản ộn ộn ộ và liên kết hai lực lượng đó lại…

  tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực đựtac ch. chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng qua trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Ồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ ể ể nhân danh các tổc chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc ấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật ổ càng trở nên pHức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm ca chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

  ể thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phếng thức, biệ. Đó là:

  – Ổn định chính trị văn hoá:

  xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

  tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động ộ. xây dựng củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

  xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng xhcn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chống lại chiến lượt diễn hìn biến.

  giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

  Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

  xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. xây dựng with người việt nam cả về tư tưởng, ạo ức, tâm hồn và lối sống, có nhân cách tốt ẹp, có tân trong sáng, có tầm cao trí, giững tí. >

  – trên lĩnh vực kinh tế:

  tiến hành công nghiệp Hóa, hiện ại Hóa ất nước, phát triển kinh tế thị Trường theo ịnh hướng xnch, không ển ninh tế trì trì trì trì trì trì trì trì trì trì trì trì trì trì trì trì trì trệch ịch ịNh hướng xhcn.<p

  – trên lĩnh vực tổ chức nhân sự:

  thường xuyên chăm lo tổ chức ảng, chynh quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện kịp thời ca nhân crểu hi ện tiêu cực, suy tho về ạn ộn ấn ấ đ đ đ đ đ đ NH đ đ NH đ NH đ NH đ NH đ đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ NH đ nh đ nh đ nh đ nh đ đ nh đ đ nh đ n đ đ n. chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ tổ quốc xhcn.

  củng cố các tổ chức quần chúng, các đoàn thể cách mạng hoạt động hiệu quả.

  tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

  – trên lĩnh vực ngoại giao:

  mởNG quan hệ ối ngoại, chủ ộng hội nhập kinh tếc quốc tế, thực hiện đa phương Hóa, đa dạng Hóa quan hệc tế, ảm bảo lợi ích dân tộc, lợc, lợc, lợc, lợc, lợc, lợc, lợc, lợc.

  nâng cao cảnh giác, hành động thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế bị động.

  – trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

  Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. phát huy bản sắc tốt ẹp của dân tộc, ềề cao dân chủ, tôn trọng tập quán tự do tían ngưỡng, chống mọi hủc lạc hậu, mád aunt dịu. , trị an tiếp tay cho địch.

  – trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

  giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãng thổ tổ quốc. tiếp tục củng cố hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thữ cữ ngàch ngữ.

  thường xuyên tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

  liên hệ trách nhiệm của bản thân:

  sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến ​​​​thức chynh trị quốc phòng – an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểt về các vấn ềề qu. give tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo việt nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; những văn bản pháp luật về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay. Không những vậy tôi còn ược hiểu thêm về các ường lối quân sự, các chỉ thị của ảng và nhà nước ểc hiện và chấp hành ầy ủ ủ với tưc là mộc ệt. >

  là một can bộn quản lý, là một công dân của nước việt nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đegon gip hết khả năng mình vào công cuc hiện tinh thần cảnh giác cao ộ . tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, tuyên truyền vận động cbgv , học sinh, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù ịch, tránh bị lôi kéo, bị kích ộng, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trong học.học. công dân và chấp hành mọi quy định về pháp luật của Đảng và nhà nước.

  chủ nghĩa ế ếc và các thế lực thù ịch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn bià bình, bạo loạn lật ổ ể ể ể ể ể ể ể việt nam là một trọng điểm.

  toàn ảng, toàn quân và toàn dân ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thấy ược tinh chất pHứC đoàn kết kiên quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở việt nam.

  ảng ta xác ịnh: chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật ổ ổ của chủa nghĩa ếc quốc và các thếc thù ịch ối với cach mạng nà nHi àm v ụm v ụm v ụm v quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

  bài jue hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 – mẫu 4

  câu hỏi:

  Đồng chí nhận thức như thế nào sau khi được bồi dưỡng các chuyên đề kiến ​​​​thức qp-an? liên hệ trách nhiệm, hành động của bản thân trong thời gian tới.

  bai làm

  lớp học bồi dưỡng các chuyên ề ề kiến ​​thức pHòng an ninh nhằm quan triệt và bồi dưỡng quan điểm, ường lối của ảng vềcng và an ninh, n ng nâng nêng ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ và a ninth tình hình an ninh, chynh trị quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay ể mỗi cán bộ, giáo viên nâng cao tronc nhiệm và ý thức xây dựng, bảo vổ.

  các chuyên đề trong khóa học rất thiết thực, phù hợp với đất nước trong tình hình mới. trong đó, tôi quan tâm nhất là quan điểm, chủ trương của Đảng csvn về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tới.

  tôi xin trình bày nhận thức của mình về vấn đề này như sau:

  i. nhận thức

  gắn bó mật thiết với nhân dân là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng. trong lãnh ạo ường lối bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc này ược cụ thể hóa thành ịnh hướng chiến lược: xây dựn dựn dến dến an”. Ể thực hiện hiệu quảng lối, chủng về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, lực lượng công an cần tập trung thực hiện ồng bộ nhiều bộ nhiều bộ nhi<p

  1. xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn ảng, toàn quân vàn dân ta, ặt dưới sự lả ạ ạ ạ ạ ạ ạ trung, thống nhất của nhà nước.

  2. Thế Trận an ninh nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ược xây dựng, củng cố Theo hướng toàn dân, toàn diện, trên nền tảng hệng chinh trị cơ cơ cơ vững của mọi mặt đời sống xã hội.

  3. phát huy sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh tinh thần (tiềm lực văn Hóa – xã hội), sức mạnh của khối ại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợt hợt ại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố Truyền thống với yếu tố hiện ại, nội lực với ngoại lực ể xây dựng, củng cố thế thrận an nh nh

  4. LựC LượNG Nòng Cốt Tham Mưu Cho Các Cấp ủy ảng, Chynh Quyền Xây Dựng, Củng cố Thế Trận an ninh nhân dân là công an, có trach nhiệm tham mưu với ảng, nhà n, ban ườt. pháp luật về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Xây dựng, triển khai các ề nge, phương, kếch, bố trí lực lượng bảo ảm an ninh trên các tuyến, ịa bàn, lĩnh vực nhằm chủ ộng phòng ng ng, ộ ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ộ ột ột ột ộ ột ột ột ột ộ ột ột ộ ột ộ ột ột ộ ột ộ ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ột ộ ột ° tự của đất nước.

  5. kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ tổ quốc. trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

  thể chế Hóa quan điểm của ảng về thế trận an ninh nhân dân, luật an ninh quốc gia năm 2004, điều 3, khoản 10 quy ịnh: “thế nn an ninh nhân dân là vii ệc, bốc, bốc, b ,b,b,b,b,b,b,c,b,c,b,c,b,c. bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia”; nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được quy định tại Điều 16:

  “1. vận ộng toàn dân tham gia pHong trào bảo vệ an ninh tổc quốc, giáo dục, ộng viên can bộ, công chức, người lao ộng và mọi công dân tham gia xây dựng ị fương v. xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

  2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, Chính Sách, kếchch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chynh trị, phát triển kinh tế, vĂn Hóa, x ạt. chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

  3. tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia;

  4. xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng các phương án và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi.”

  ii. liên hệ trách nhiệm của bản thân trong thời gian tới

  là một đảng viên, giáo viên tôi tự nhận thấy mình cần phải thực hiện các việc làm sau để góp phần xây dựng, bảto vốc:

  + nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

  + thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đp, cág

  + giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

  + không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đườing x lốp.

  + thường xuyên vận ộng tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chủ trương của ảng, chynh sáph cẻ luẻ và phátá.

  + thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa mác – lê nin, tưng hồ chí minh, hưởng ứng cuộc vận ộng “học tập và làm the tấm gương ạo ạo ạ ạ ạ ạ

  + không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận.

  + vận ộng người thân và học sinh chấp hành chủ trương ường lối của ảng, không tham gia vào các tệ n ội, không ể kẻ xẻ mấi cói cƧi có.

  + phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại ến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân ân ịaa ịang quưan cư c

  bài jue hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 – mẫu 5

  câu hỏi:

  ồng chí hãy trình bày mục tieu, quan điểm chỉ ạo của ảng ta về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của conc thếc theù ịch? là cán bộ, Đảng viên đồng chí có những giải pháp gì trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư táng va? liên hệ trách nhiệm bản thân?

  bai làm:

  theo từ điển tiếng việt: “diễn biến hòa bình” là diễn biến dần dần, cuối cùng đi đến một chế độ chính trếỡ ng qual b; Chiến lược không dùng chiến tranh mà dùng hàng loạt phương thức và thủ đoạn, nhằm tạo ra một qua trình diễn biến hòa bình ểt ổt ​​ổ ổ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ổ ổ ổ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ở ở n ướn h.

  Theo từ điển bách khoa việt nam: “diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủa nghĩa ế ếc và các thế lực phản ộng tốc tếc tếc tếc, ược Thực hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hihng. lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

  there are có nói cach khác “dbhb” là chiến lược cơ bản nhằm lật ổ ổi chính trị – xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xác ộ nhĩ ng ươ Trong, trong, trong, trong, trong, trong, trong. pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.

  “dbhb” là chiến lược cơ bản do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành; nhằm lật ổ chế ộ ộ chính trị – xã hội của các nước ộc lập, tự chủ, tiến bộ, trước hết là các nước xhcn từ bên trong, chủ yếu bằng phap phip phip phi sự, làm, làm, làm, làm. cách mạng bị thủ tieu. từ đó chúng xây dựng chính quyền phụ thuộc, theo chủ nghĩa đế quốc.

  Đối tượng của chiến lược “diễn biến hòa bình” là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa.

  bản chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc.

  nội dung cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình” là phar hoại các nước xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, vĂ

  phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và the thúc ẩy ối phương vào khủng hoảng ton diện, từng bước chuyển Hóa chế ộnh Trịng ườNg This đối dùng bạo lực lật đổ. Trong điều kiện tương quan lực lượng về mọi mặt cho pHép, Các Thế Lực Thù ịch Có Có thể sử Dụng lực lượng vũ trang gây bạo loạn, lật ổ và can thiệp, nhằm thủ thủm thủ thủ thủ , xã hội một cách nhanh chóng. “diễn biến hòa bình” được tiến hành thường là tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực, nhiều hoạt động chống đối, thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội thành khủng hoảng chính trị tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ.

  chính vì vậy ảng ta đã xác ịnh ược những mục tiêu và ềề ra những quan điểm đúng ắn nhằm phòng chống chiến lược b “dbhẻ c” v.

  mục tiêu cơ bản mà ảng xác ịnh ểể pHòng, chống “dbhb” làm thất bại chiến lược “dbhb” của ịch, giữ vững ổnh chí hđh ất nước, x vững chắc ộc lập, chủ quyền, thống nhât toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; bảo vệ Đảng nhà nước nhân dân và chế độ xhcn; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia; trật tự xã hội và nền văn hóa.

  cụ thể hóa là ại hội đcs vn lần thứ x khẳng ịnh “kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn“ dbhb ”, bạo loạn

  ến ại hội lần thứ xi, ảng ta tiếp tục khẳng ịnh “… chủ ộng ngăn chặn, làm thất bị mọi âm mưu và hành ộng ống pháa c c ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ”.

  vấn ề ặt rach mục tiêu chiến lược là pHải giữ vững ổnh chính trị, bảo ảm môi trường hòa bình ổn ịnh lâu dài cho sự nghiệp xd ất nước. phải lấy việc giữ vững ổn ịnh trynh trị làm nền tảng ể ẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, ể ể cể cốn quủn c.

  trên cơ cở quán triệt các quan điểm của Đảng trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ tổ quốc. trong phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của địch, cần nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo sau đây:

  – Kiên ịnh mục tiêu, giữ vững ngọn cờ ộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lực xây dựng chủng nghĩa xã hộ ộ ộ ộ

  – về lĩnh vực chính trị.

  – về lĩnh vực tư tưởng – văn hóa.

  liên hệ bản thân. là một ảng viên, Giáo Viên tôi tự nhận thấy mình cần pHải thực hiện các việc làm sau ể

  + phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, Đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

  + phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đp, cág

  + phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “dbhb” và bạn o loạn. Ặc biệt cần pHải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong, đây là một qua trình nguy hiểm mà chủ nghĩa ế ếc và các thế lực thù ịch sửng dụng ểng fhá fhá ca.

  + giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

  + không ngừng học tập nâng cao trình ộộ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên ịnh với ường lối xã ghĻhội. <

  + thường xuyên vận ộng tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của ảng, chửc vàc lus.

  + thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng hồ chí minh.

  + thấy riqu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ổ là nguy cơ rất lớn, rất nghiêm trọng ối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệc vệc việt nam x hội chủi chủi nhệ nhệ từ đó nhận rõ kẻ thù, ối tượng tac chiến, luôn ề ề cao tinh thần cảnh giác cach mạng, chuẩn bịt vềt về tưởng, xây dựng ý cyết tâmn ững, v ọng, v ọng, v diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  + tích cực tham gia xây dựng ơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị Làm

  + luôn luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới công tác quản lí, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

  + không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. vận ộng người thân chấp hành chủ trương ường lối của ảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không ể kẻ xấu có cơ yôi hội l. phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại ến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân ịa phương nơi cưrú quan.

  bài jue hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 – mẫu 6

  Đề bai

  Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, đồng chí hãy liên hệ nhận thức của bản thân cần låp

  bai làm

  phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là yêu cầu cơ bản, nhiệm vụ cấp bách của ệ tổ quốc trong tình hình hiện nay, là trách nhiệm của toàn ảng, toàn dân, của cả hệ thống chynh trị, trong đó quân ội và công an là lực lƻợng n. Vậy, phải luôn ề cao cảnh giác cach mạng, ra sức xây dựng quân ội cach mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện ại, lấy xy dựng vững mạnh vềh n , sức mạnh chiến đấu của quân đội.

  a, nhiệm vụ:

  ảng ta xác ịnh nhiệm vụ phòng, chống “dbhb” là phát huys sức mạnh của toàn ảng, toàn dân, toàn quân, củ hệng chynh trị, ti -hành cu. âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xhcn.

  b, mục tieu chiến lược:

  giữ vững sự ổnh chính trị trên cơ sở ộc lập dân tộc và cnxh, tạo môi trường hòa bình ể ẩy mạnh sự nghiệp cnh, hđh ất nước, làm, l. địch nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. BảO vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn Hóa, bảo vệ ảng, bảo vệ nhà nước, nhn dân và chế ộ ộ ộcn, bảo vệ sự nghiệp ổi mới và lợc. /p>

  là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chynnh trị, lực lượng chiến ấu trung thành, tin cậy của ảng, nhà nước, nhând dân, fifth năNg, nhiệm vụ, gvis phần ấ diễn biến hòa bình ”, bạo loạn lật ổ ổ của chủ nghá ếc và cc thếc thù ịch, bủa vệc ếc nc nc ĩc ĩc ắc ắc ắc ắc ắc ắc ắc ắc ắc ắc ắc ắc bảo vệ công cuộc lao động hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

  (**) quan điểm chỉ đạo đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng.

  – kiên ịnh giữ vững ngọn cờ ộc lập dân tộc và cnxh, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổc xhcn tw 8. “dbhb”, nguy cơ can think quân sự và xung đột vũ trang, xâm hại chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Kiên ịnh mục tiêu ộc lập dân tộc gắn liền với cnxh, lấy việc giữ vững môi trường hòa bình ể ể phat triển kt, xh … là lợi ích caa nhất của tổa tổa tổc.

  – phát huy sức mạnh tổng hợp, tiến hành cuộc đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

  – ể ể giành thắng lợi, chúng ta phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, chủ ộng tiến cthå cảng kẻ .

  – giữ vững sự ổn định từ bên trong, chủ động phòng ngừa từ bên ngoài, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống.

  – giữ vững bên trong là điều kiện, là điểm tựa vững chắc để chủ động ngăn ngừa nguy cơ từ bên ngoài.

  – Chủ ộng phòng ngừa từ bên ngoài là pHải nắm chắc âm mưu của ịch, thu thập thông tin chynh xác, có ối sách pHù hợp, khhng ể ể ị ị ị mọi hình thức.

  – giữ vững bên trong, phòng ngừa từ bên ngoài có quan hệ chặt chẽ với nhau. nếu không giữ vững bên trong sẽ không chủ ộng phòng ngừa từ bên ngoài ược, do vậy phải kết hợp chặt chẽt xây và chống trong đó lấy xy làm cơ sở ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể

  – Chống “dbhb”, bạo loạn lật ổ, sẵn sàng ối pHó thắng lợi các tình huống khác có thể xy raphòng chống “dbhb”, bạo loạn lật ổ ổ ổ nhiệm v kỳ qua độ lên cnxh ở nước ta. nhưng chúng ta cũng không được mất cảnh giác, xem nhẹ các nhiệm vụ khác. </

  * biện pháp đấu tranh trên các lĩnh vực chủ yếu

  – trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa

  This xã hội. kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi các tư tưởng lệch lạc, chủ nghĩa cơ hội dưới mọi mầu sắc. giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ.

  + tưng văn Hóa: xây dựng with người việt nam có tinh thần yêu nước, có bản lĩnh vững vàng, ạo ức Trong Sáng, Giàu Tình Làng nghĩa xó Hóa, vĂn minh, đung Kỷ mở rộng giao lưu quốc tế, trên cơ sở giữ vững, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam.

  – trên lĩnh vực tổ chức nhân sự

  các tổ chức đảng, chính quyền các cấp ở từng địa phương phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chẻt ng bcán cô. phát hiện sớm và kiên quyết loại trừ nhứng phần tử cơ hội, biến chất ra khỏi hệ thống chính trị của địa phương. xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  – trên lĩnh vực kinh tế

  + phát triển kinh tế theo đúng đường lối của Đảng, tìm mọi biện pháp thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với củng cố quốc phòng và an ninh của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện xóa đói giảm nghèo, chăm lo ngày một tốt hơn đời sống mọi mặt của nhân dân.

  – trên lĩnh vực ngoại giao

  + mở rộng quan hệ đối ngoại trên cơ sở bảo đảm độc lập chủ quyền quốc gia. chủ ộng hội nhập kinh tế quốc tế ,, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế nhưng phải bảo ảm lợi quợi ích cỻ c.

  + trên quan hệ ối ngoại cần nắm vững nguyên tắc tôn trọng ộc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can tháệp v. để chủ nghĩa đế quốc can thiệp gay bất lợi cho ta.

  – trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc

  + thực hiện chính sách ưu tiên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ làm công tác tôn giáo. Ề Cao dân chủ, tôn trọng tập quán, tự do tín ngưỡng của mọi người dân, ồng thời chống mọi hủc tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụNg vấn vấn ề của Đảng, gây rối trật tự trị an tiếp tay cho địch, chống phá cách mạng.

  – trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh

  + tăng cường củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh quốc gia, thực hiện tốt chiến lược bảo vệ tổ quỬc mûc trong tì.i. thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quốc phòng cho mọi ối tượng, làm cho mọi người hiểu riqu trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong côngà cutng bực v.

  liên hệ nhận thức của bản thân cần làm

  – thứ nhất: về nhận thức của bản thân.

  + thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa ế ếc và các thế lực thù ịch đã sửng dụng các hình thức, biện pháp hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cả ở trong nước và ở nước ngoài. Đy là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, làm chệch hướng ường lối chính trị, làm mất sức cold. Trên Trường quốc tế, Làm Mất niềm tin của nhân dân vào ảng, nhà nước, vào with ường xã hội chủ nghĩa (xhcn), từ đó chuyển heo thế giới đang có những biến ộng mới, sự tc ộng của mặt trái nền kinh tế tếng, sự t. cùng với sự chống pHá của các thế lực thù ịch bằng “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinh và quyết liệt hơn, đang ặt rach cach mạng ta nhng y ụi ụi ụi ụi ụi ụi ụi ụi ụi ụi ụi ụi ụi ụ ội ngũ can bộ, ảng viên, ặc biệt là lực lượng ảng viên trẻ cũng pHải CO những nhận thức mới cho pHù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới, phải tiễn, ể nâng cao bản lĩnh chính trị, trình ộ trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết và pHẩm chất ạo ứo ức, lối sống, phương phap và tac pHong công tac đng ứng ứ vụ mới.

  + sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến ​​​​thức chynh trị quốc phòng- an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều hiểu biết về các vấn ềề qu. give tộc; nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, chủ quyền biên giới, vùng trời biển đảo việt nam; cảnh giác phòng chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Điều này đã mang lại cho bản thn tôi có một cai nhìn toàn diện hơn về tình hình của ất nước hiện nay, những nguy cơ mà chung ta đang phựi ối mặ, cũng nay dân tộc tộc tộc tộc tộc tộc về vấn ề ề lãnh thổ, biên giới, chủ quyền và có tinh thần cảnh giác cao ộc những âm mưu chống phá, lôi kéc. Không những vậy tôi còn hiểu thêm về các ường lối quân sự, các chỉ thị của ảng và nhà nước ể ểc hiện và chấp hành ầy ủ với tư cách là một côn nkcn.

  – thứ hai: là một Đảng viên tôi nhận thức cần làm một số vấn đề sau:

  + phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

  + phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đp, cág

  + phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “dbhb” và bạn o loạn. Ặc biệt cần pHải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong, đây là một qua trình nguy hiểm mà chủ nghĩa ế ếc và các thế lực thù ịch sửng dụng ểng fhá fhá ca.

  + giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị trong dân phát huy tính đoàn kết.

  + không ngừng học tập nâng cao trình ộộ hiểu biết của bản thn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên ịnh với ường lối xã chứ hốn. <

  + thường xuyên vận ộng tuyên Truyền người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của ảng, Chính Sách vàp luật của nhà nước.

  +thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa mác – lê nin, tư tưởng hồ chí minh.

  + thấy riqu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ổ là nguy cơ rất lớn, rất nghiêm trọng ối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệc vệc việt nam x hội chủi chủi nhệ nhệ từ đó nhận rõ kẻ thù, ối tượng tac chiến, luôn ề ề cao tinh thần cảnh giác cach mạng, chuẩn bịt vềt về tưởng, xây dựng ý cyết tâmn ững, v ọng, v ọng, v diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  + tÍch cực tham gia xây dựng ơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy việc xây dựng chynh trị làm cơ sở ể nâng cao cao cao cao lượng giáo dục nhânhân dânhân dânhân dânhân dânhânhânhânhânhânhân dânhân dânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhânhân dânhân dân .

  + luôn luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, phát huy tính dân chủ.

  + không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận.

  bài jue hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 – mẫu 7

  họ và tên: …………………………….

  gv: trường ………………………………

  câu hỏi1. Đ/c hãy nêu mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm của Đảng về phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bllĐ ở nam?>

  lời: chiến lược “dbhb” là chiến lược cơ bản của cnđq và các thế lực thù ịch nhằm lật ổổ chế ộ ộ ộ-X-X-X hội của các nước xhcn t bi Trong, chín. sự.

  mục tieu:

  giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp cnh, hĐh đất nước; Làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bllđ của các thế lực thù ịch, bảo vệ vững chắc ộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lh thổ củc; bảo vệ an ninh quốc gia, ttatxh và nền văn hoá. bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xhcn, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc.

  phân tích: mục tiêu trên chính là nội dung bảo vệ tổ quốc trong nqtw8 (khóa ix) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình m.

  nhiệm vụ:

  chủ ộng tiến công ịch trên mọi lĩnh vực, không ể ể xảy ra mất ổn ịnh chính trị xh, bllđ và các tình huống phức tạp khṱth khṱ; bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xhcn.

  quan điểm:

  1. kiên định giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và cnxh, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng cnxh và bảo vổc t.n.

  + Đây là mục tiêu xuyên suốt của cm việt nam, là sự lựa chọn đúng đắn mà bác hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

  + xuất phát từ mối quan hệ giữa Đldt và cnxh. thực tiễn đã chứng minh…

  + Đldt và cnxh cũng chính là mục tiêu cơ bản mà các thế lực chống phá.

  nội dung:

  + kiên định mục tiêu giữ vững cả về lý luận và thực tiễn cả trong tổ choc xây dựng và bvtq.

  + Đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái phản động.

  + ngăn chặn ẩy lùi mọi thủ đ đoạn “diễn biến hòa bình”, nguy cơ can thiệp quân sự, xung ột vũ trag, xâm hại ến chủn quyền thống nhất và to àn vẹn l ổ.

  + quán triệt và tổ chức thực hiện từ tw đến cơ sở trên tất cả các mặt của đời sống xã hội về 2 nhiệm vụlƺp.

  ngày nay độc lập dân tộc và cnxh vẫn là mục tiêu hàng đầu của cm việt nam. xoá bỏ mục tiêu này chính là mục đích chủ yếu của chiến lược “dbhb” đối với việt nam.

  2. phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh ạo của ảng, tiến hành ấu tranh toàn diện trên tất cınh cc l.

  phân tích: sức mạnh tổng hợp bvtq:

  cơ sở: xuất phát từ lý luận về sức mạnh trong đấu tranh cách mạng

  từ kinh nghiệm truyền thống tạo nên sức mạnh của ông cha ta

  từ đặc điểm của công cuộc bvtq xhcn hiện no.

  nội dung sức mạnh bvtq được Đh Đảng x xác định:

  sức mạnh bảo vệ tổc là sức mạnh tổng hợp của khối ại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trịi dưới sự lãnh ạo của ảng, là sự sự sự tạo ra trên cơ sở kết hợp các hoạt động: chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh, đối ngoại…

  “diễn biến hòa bình” chúng chống phá ta toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nên chúng ta cũng phải chống lại trên tất cấc các v

  3. chống “diễn biến hòa bình” bllĐ phải nhằm kết hợp ngăn ngừa và đối phó thắng lợi các tình huống chiến lược về qp-an thợp></

  nqtw8 (khoá ix) của Đảng ta về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới dự báo có 3 tình huống chiến lược:

  +tình huống 1: biến động chính trị trong nước, đe doạ sự mất còn của chế độ

  + tình huống 2: bạo loạn ly khai ở một vùng hoặc một số vùng, gây nguy cơ chia cắt đất nước.

  + tình huống 3: tạo cớ để can thiệp quân sự, gây xung đột vũ trang và chiến tranh xâm lược nước ta.

  ba tình huống trên nhìn chung có quan hệ hữu cơ, tác động lẫn nhau. tình huống này có thể là tiền đề cho tình huống kia. trong đó tình huống 1 và 2 là do hoạt động của chiến lược “diễn biến hòa bình”, bllĐ tạo ra.

  vì vậy chống “diễn biến hòa bình”, bllđ là một nhiệm vụ quan trọng cũng chynh là trực tiếp ngăn ngừa ẩy lùi các tình huống chiểữc ltr.

  4. nắm vững pháp luật, chủ động, kiên quyết chấn áp các phần tử phản động để bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế đ>

  cần tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an quốc gia và qp.

  chăm lo xây dựng llvt vững mạnh, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cm của Đảng và nhân dân. cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao để ngăn ngừa, đập tan mọi âm mưu và hành động gây bạo loạn của kẻ thù. bên cạnh đó cần đề cao cảnh giác làm thất bại mọi âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội, công an; hòng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với llvt.

  phương châm:

  1. giữ vững ổn định bên trong, chủ động phòng ngừa kết hợp giữa “xây” và “chống”.

  vị trí, ý nghĩa: Đây là phương châm chỉ đạo chung cho cả phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bllĐ. nó thể hiện tính chủ động tích cực của ta trong phòng chống “diễn biến hòa bình”, bllĐ.

  nội dung:

  + Giữ Vững Bên Trong trước hết là giữ vững sự ổn ịnh về chính trị, kinh tế, xã hội, qp-an của ịa pHương, giữ vững sự lãnh ạo của ảng ối với với với với ịi ị kiên định con đường đi lên cnxh mà Đảng, bác hồ và nhân dân đã lựa chọn, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc xung quanh Đảng, giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. giữ vững bện trong là điều kiện, là điểm tựa vững chắc để chủ động ngăn ngừa nguy cơ từ bên ngoài.

  + chủ động phòng ngừa trước hết là giữ vững đường lối đối ngoại của Đảng. mọi hoạt ộng trên trường quốc tế về chynh trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, qun sự … không ược phương hại ến lợi ích qu. bảo vệ tổ quốc việt nam xhcn. do đó pHải nắm chắc âm mưu thủ đoạn của ịch, thu thập thông tin chynh xác, có ối Sách phù hợp, không ể kẻ thùo cớ can thiệp vào công vi ệc nướ ị ị ị ị ị ị ị ị ị /p>

  + giữ vững bên trong và chủ động phòng ngừa có quan hệ chặt chẽ với nhau. nếu không giữ vững bên trong sẽ không chủ động phòng ngừa được. do vậy phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống trong đó lấy xây làm cơ sở cho chống.

  lấy xây dựng vững mạnh các tổ chức, của cả hệng chynh trị ể ngăn ngừa, chống lại và ẩy lùi là yêu cầu hàng ầu nhằm đm đi mọi

  2. khi bạo loạn xảy ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp các biện pháp, các mặt đấu tranh; sử lý kiên quyết, nhanh chóng, không để lan rộng, kéo dài.

  phương châm này chỉ đạo phương thức đấu tranh và hành động của ta, trong sử lý bạo loạn lật đổ của địch.

  ể thực hiện tốt phương châm trên cần thường xuyên chủ ộng, phát hiện mọi ý ồ, hành ộng của ịch, bám sat ịa bàn, ở từng cap. tổ chức tập luyện thường xuyên để sẵn sàng xử trí kịp thời, nhanh chóng khi tình huống xảy ra.

  tóm lại: ảng ta đã ề ra mục tiêu, nhiệm vụ ràng và những quan điểm, phương châm chỉ ạo nhằm phát huy sức mạnh ại đoàn kết toàn dân dân dân tộc dướ quyền các cấp nhằm đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bllĐ của cnĐq và các thế lực thù đị nam. phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bllĐ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. thế nhưng muốn thực hiện ược mục tiêu đó thì cần pHảico những nội dung giải pHòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bllđ thể thể thển cc lĩnh vựn vựn vựn vựn

  câu hỏi 2: phân tích làm rõ những nội dung, giải pháp phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực? liên hệ bản than?

  trả lời: nội dung, giải pháp phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực?

  1. trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hoá:

  a. trên lĩnh vực chính trị:

  xây dựng chỉnh ốn, bảo vệ ảng cả về chính trị, tưng và tổ chức, làm cho ảng ta thực sự tsvm, nâng cao khả năng lãnhỿc ẩc, . tăng cường củng cố các tccs Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ Đảng. giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, và mọi động của Đảng.

  xây dựng củng cố hệ thống chính quyền các cấp vững chắc, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  + tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước trên các lĩnh vực.

  + Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức quần chúng.

  xây dựng củng cố vững chắc trận ịa tư tưởng xhcn, trong toàn ảng, toàn quân, toàn dân, tạo ra sức ề kháng mọi âm mưu, thủ, đ “đn. p>

  Đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tốt chính sách xh, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

  + củng cố giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

  b. trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá:

  tăng cường công tác tư tưởng lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng. bảo vệ củng cố vai trò chủ đạo của lý luận cn mác lê nin và tư tưởng hồ chí minh.

  chú trọng công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng, niềm tự hào và tinh thần tự cường của dân tộc. truyền thống dựng nước phải đi đôi với giữ nước.

  xây dựng và phat triển nền văn hoá việt nam tiên tiến, ậm đà, bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng with người việt nam về tưng, ạo ức, t ồng sốn, t ản. tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ.

  nắm chắc và giữ vững định hướng xhcn trong các hoạt động vhvn, bảo vệ các thành quả cm trong tình hình mới. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

  làm tốt công tac bảo vệ chynh trị nội bộ, quản lý và kiểm soát chặt chẽt công tacu Tuyên truyền, xuất bản vàc ịnh hướng thống nhất Trong chỉ ạ ạ ậ – văn hoá trong tình hình mới.

  2. trên lĩnh vực kinh tế:

  quan triệt thực hiện và bảo vệng chắc ường lối ổi mới kt của ảng theo ịnh hướng xhcn, xây dựng nền kinh tế ộc lập tự chủi với chủi ộ , nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo ảm ịnh hướng xhcn, bảo vệ lợi Ích dân tộc, un ninh quốc gia, giữ gìn văn hoá bản sẙc.

  ề Cao cảnh Giác, Không mơ hồc âm mưu của các thế lực thun ịch lợi dụng quan hệ kinh tế, thương mại, thông qua kinh tế ể ể ể chuyển húa ta về chyn ta về chynh trị.

  thực hiện phương châm chủng hợp tac, ấu tranh kiên quyết, mềm dẻo trong quan hệ kinh tế, hạn chế các mặt tiêu cực do c chế thị trường tạo ra tong ời sống xj.

  nâng cao ý thức năng lực cho cán bộ, ảng viên và nhân dân trong xây dựng nền kinh tế ộc lập tự chủ, nâng cao năng lực cạnh tranh vhiàn vàn t.

  thực hiện xóa đói giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo ngày một tốt hơn đời sống mọi mặa n ch

  3. trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo:

  tại tỉnh lâm Đồng của chúng ta có 35 dân tộc anh em sinh sống và cũng có đầy đủ các tôn giáo lớn tồn tại. Đặc biệt có nhiều giáo dân tin lành và đạo tin lành phát triển mạnh trong những năm gần đây. có âm mưu tách tin lành trong hội thánh tin lành việt nam ra thành tin lành ề ề ga riêng nhằm phục vụ mưu ồồ thành lập nhà nước ềề ga tỡi tỡ.

  tôn trọng quyền lợi và sự bình ẳng giữa các dân tộc, quyền tự do thyn ngưỡng của nhân dân thoo đún pháp luật và tuyền thống cốn văn hom viá h.

  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước với một hệ thống pháp luật đồng bộ đầy đủ, hợp l

  + phát huy tốt vai trò của mttq và các tổ chức chính trị xh, các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo để vận động quần chn.

  + thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

  Đầu tư xây dựng phát triển kt, vh, xh, xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.

  + thực hiện chính sách ưu tiên, bồi dưỡng đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.

  + nâng cao đời sống vật chất tinh thần và dân trí cho nhân dân.

  4. trên lĩnh vực qp-an:

  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp qp-an.

  + trước hết xây dựng llvt vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có trình độ khả năng sẵn sàng chiến cao.

  + nâng cao năng lực và hiệu quả là tham mưu cho Đảng, nhà nước về lĩnh vực qp-an.

  tÍch cực xây dựng cơ sở chính trị, làm tốt công tác vận ộng quần chúng ặc biệt là những ịa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng yâng dâu ồ xa.

  xd qĐnd và cand cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng. trung thành tuyệt đối với tổ quốc, với Đảng, với nhân dân.

  tiếp tục củng cố xây dựng, hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trến and trên từng địa phư>ơng.

  + xây dựng kvpt tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

  + từng bước hoàn thiện bổ sung kế hoạch a, a2 trên từng địa bàn.

  + giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an.

  hoàn thiện hệ thống pháp luật về qp-an.

  5. trên lĩnh vực ngoại giao:

  Đổi mới tư duy đối ngoại để phù hợp với sự phát triển mau lẹ của tình hình thế giới và trong khu vực.

  xác định đúng đối tượng, đối tác trên tất cả các lĩnh vực. chủ ộng tiến công trên hoạt ộng ối ngoại, vạch trần và làm thất bại các luận điệu xuyên tạc vu cáo, may thihp vào công việc nội nam dội bột.

  phân tích quan điểm của Đảng về đối tượng, đối tác theo nq tw8 (khóa ix)

  + vấn đề xác định đối tác và đối tượng là một vấn đề rất hệ trọng và nhạy cảm; cần có cách tiếp cận mới vì thực tế cho thấy trong mỗi đối tượng đều có mặt cần hợp tác; ngược lại trong các ối tac vẫn tồn tại những khac biệt, mâu thuẫn lợi ích với ta, vì lợi ích của mình, ta vẫn gia tăng mặt hợp tc ể hạn chết mặt bất. trong từng lĩnh vực, từng khu vực, từng thời điểm cụ thể lại có những ối tượng và ối tác khác nhau, nếu mị hồ hoặcócó pcó có p>

  + việc xác ịnh ối tac và ối tượng ấu tranh phải Theo nguyên tắc: những ai tôn trọng ộc lập chủ quyền, thiết lập và mởng quan hệu nghị và hợ là đối tác. bất kể thế lực nào có âm mưu và hành ộng chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ều tợn là Ỻ. mặt khác, trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác, có thể có mặt khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta.

  vận động việt kiều tham gia, phát hiện, đấu tranh với những âm mưu và hành động chống phá của bọn phản động trong ngườg i vip.

  phối hợp ối ngoại với an-qp trong pHòng chống “diễn biến hòa bình”, bllđ, không cho ịch lợi dụng lãnh thổ các nước láng giềng ể ể xâm nhập, hỗ ợ ợ p>

  – lam tốt công tác đối ngoại nhân dân nhất là các địa bàn biên giới, hải đảo, và những khu công nghiệp tập trung các nƺt chop.

  kết luận

  pHòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bllđ của cnđq và các thế lực thù ịch trên ất nước ta là cuộc ấu trash giai cấp, ấu tranh dân tộc d ểth ấth ất tht. đề “ai thắng ai” giữa cnxh và cntb ở nước ta, góp phần vào thắng lợi chung của cm thế giới. Ặc biệt là trong thời gian sắp ến chúng ta tổ chức ại hội ảng các cấp và tiến tới ại hội ảng toàn quốn thát thá cá. vì vậy chúng ta phải thường xuyên quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, tưng chỉ ạo và nắm chắc các hoạt ộng chống phá của ịch thực hiện tốt n nhiệm ụng chống phá của ịch thực hiện tốt n nhiệm ụng chống phá của ịch thực hiện tốt n nhiệm ụng chống pHá của ịch thực hiện tốt n nhiệm ụng chống pHá của ịch thực hiện tốt n nhiệm ụng chống phá của ịch thực hi hi tích cực tuyên Truyền giáo dục cho mọi can bộ ảng viên, quần chung nhân dân, llvt luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cm hành ộng kịp thời, có hiệu quả, nhất ị bình”, bllĐ của cnĐq và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xhcn./.

  bài jue hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 – mẫu 8

  họ và tên: …………………………………… …………..

  gv: trường …………………………………….. …. ………….

  câu hỏi:

  Đồng chí hãy cho biết “diễn biến hòa bình” là gì? Ể gél phần thực hiện tốt nhiệm vụ “diễn biến hòa bình”, ồng chí hãy liên hệ nhận thức của bản thn cần làm tốt vấn ề gì trongia?

  nội dung:

  chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản tổng hợp của chủa nghĩa ế quốc và các thế lực thù ịch phản ộng, ứng ầu là mĩ dùng biện phap tiến tới nh »m lật ổ chế ộ chính trị -x · hei ở các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp hành.

  Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, nhận thức của bản thân cần làm :

  -thứ nhất: về nhận thức của bản thân.

  This : kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cả ở trong nước và ở nước ngoài. Đy là cuc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, nhằm làm suy y ếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, làm chệch hướ lo hướt lo ự lo ựt. thế việt nam trên trường quốc tế, làm mất niềm tin của nhân dân vào ảng, nhà nước, vào with ường xã hội chủ nghĩa, từ đó chuy ển Hóa chếng ường x hhĩng. ngày nay, tình hình kinh tế – chynh trị xã hội trong nước và trên thế giới đang có những biến ộng mềi, sự tc ộng của mặt trái tền tền. cùng với sự chống phar của các thế lực thù ịch bằng “diễn bià bình” với các thủ đoạn tinh và quyết liệt hơn đang ặt rach chu ca cach mạng nước ta nhng y ụi ụi ụi ụi ụi ụi ụi ụi ụi ụ ội ngũ can bộ, ảng viên, ặc biệt là lực lượng ảng viên trẻ cũng pHải CO những nhận thức mới cho pHù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới, phải tiễn, ể nâng cao bản lĩnh chính trị, trình ộ trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết và pHẩm chất ạo ứo ức, lối sống, phương phap và tac pHong công tac đng ứng ứ vụ mới.

  + sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến ​​thức chính trịc quốc pHòng- an ninh ối tượng 4 khóa …, quốc phòng nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, chủ quyền biên giới, vùng trời biển đảo việt nam; cảnh giác phòng chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Điều này đã mang lại cho bản thn tôi có một cai nhìn toàn diện hơn về tình hình của ất nước hiện nay, những nguy cơ mà chung ta đang phựi ối mặ, cũng nay dân tộc tộc tộc tộc tộc về vấn ề ề lãnh thổ, biên giới, chủ quyền và có tinh thần cảnh giac cao ộc những âm mưu chống pHá, lôi kéc củc ộc những âm mưu chống phá, lôi kéc c. địch. không những vậy tôi còn hiểu thêm về các ường lối quân sự, các chỉ thị của ảng và nhà nước ể ực hiệp hành ầy ủ mủ với cới tà.

  -thứ hai: là một đảng viên trẻ và là một cán bộ giáo viên trong nhà trường bản thân tôi cần phải làm một số vấn đề sau:

  + phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

  + PHÁT HIệN, GOP PHầN ấU TRANTH, NGăN NGừA Và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thieve trong chiến lược “diễn biến hòa bình” và bạo loạt ổ ổổ ổổ. Ặc biệt cần pHải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong, đây là một qua trình nguy hiểm mà chủ nghĩa ế ếc và các thế lực thù ịch sửng dụng ểng fhá fhá ca.

  + phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đp, cág

  +giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

  +không ngừng học tập nâng cao trình ộộ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên ịnh với ường lối xã hộigh ch. <

  +thường xuyên vận ộng, tuyên truyền can bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh chủn trương của ảng, chính lach và phap

  +thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng hồ chí minh.

  + tÍch cực tham gia xây dựng ơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy việc xây dựng chynh trị làm cơ sở ể nâng cao chụcợn l.

  + luôn luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới công tác quản lí, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

  + không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. vận ộng người thân và học sinh chấp hành chủ Trương ường lối của ảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không ể kẻ xấu cơ hội, lợi dụNg, lôi của mình.

  + phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại ến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân ân ịaa ịang quưan cư c

  + thấy riqu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ổ là nguy cơ rất lớn, rất nghiêm trọng ối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệc vệc việt nam x hội chủi chủi nhệ nhệ từ đó nhận rõ kẻ thù, ối tượng tac chiến, luôn ề ề cao tinh thần cảnh giác cach mạng, chuẩn bịt vềt về tưởng, xây dựng ý cyết tâmn ững, v ọng, v ọng, v diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  người viết bài thu hoạch

  bài jue hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 – mẫu 9

  1. tổng quan tình hình quốc phòng, an ninh của việt nam trong những năm gần đây

  thực hiện mục tiêu đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và văn minh nước ta đã đạt được những thành tựu lớn, tập hợp được sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

  nguyên tắc lãnh ạo, chỉ ạo của ảng đã ưa nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, ẩy mạnh công nghiệp hóa, hiệtó hóa. Ảng đã xác ịnh rõ quan điểm chỉ ạo về quốc phòng và an ninh là nhận thức ầy ủ và toàn diện về nhiệm và và mục tieu bảo vổ qu.

  phát triển lýn, tổng hợp sức mạnh và lực lượng của nền quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng tủnh, th.

  ảng và nhà nước đã thông qua nhiều nghị quyết, luật, nGhị ịnh ểể hoàn thiện cơ chế lãnh ạo của ảng trong quản lý, điều hành ất nước. Công tac quốc phòng an ninh ược thực hiện tốt đã giữ vững ổnh chính trị, bảo vệ nền ộc lập, chủ quyền vàn vẹn lãnh th thổ, tập hợp ược sức mạng t.

  tuy nhiên, nước ta hiện nay vẫn đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức lớn, có tác động và diễn biến phức tạp, khóng lư. Tì Trạng Suy Tháai về tưng chính trị, ạo ức nhất là tình trạng quan liêu, tham nhũng của một bộ pHận không nhỏ can bộ, ảng viên làm giảm niềm niềm niềm /p>

  một số can bộ, ảng viên chưa nhận thức một cach toàn diện và ầy ủy ủ về nhiệm vụ bảo vệ tổc, chủ quan, mất cảnh giác, không nắm chắnh ình ìnt, n.ng gắnt, n nng. . thế trận quốc phòng toàn dân chưa được xây dựng vững chắc trên một số địa bàn.

  lực lượng dự bị ộng viên và dân quân tự vệ chưa ược nâng cao thường xuyên về chiến thuật, kĩtt, trình ộ ộ khoa học công nghệ nện sức chkc đt. hoạt ộng nghiên cứu, dự báo về quốc phòng an ninh còn nhiều hạn chế, việc nắm bắt tình hình vẫn còn ể xảy ra sơ hở, bờ ộng.

  hiện nay, các thế lực thù ịch thực hiện chống pHá nhà nước ta bằng nhiều thủ đoạn mới, chung thực hi âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm thay ổi ổi ệ MụC Tiêu của chung là xóa bỏ sự lãnh ạo của ảng, xóa bỏ chế ộ ộ xã hội chủ nghĩa, tạo cớ ể ể ể ể phact ộng chiến tranh xâm lược kiểu mới.

  những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên sẽ ngày càng diễn ra phức tạp hơn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang. do đó, nhiệm ấu tranh, bảo vệ tổc trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chủng ộng nắm bắt tình hình, Sáng tạo, liệt, kiên quyết giộng nền ộn c.

  sự nghiệp quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới ặt ra yêu cầu pHải chủng ộng pHòng ngừa, triệt tiêu những yếu tốn dẫn ến xung ột vũ trag, ng chặn và ẩn và

  2. mục tieu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh

  bảo vệ tổ quốc là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân do đó mỗi công dân phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực hiện nhiện quện vục niph an. quân đội nhân dân và công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong việc thực nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự, an ton xàn

  trong tình hình mới, ảng xác ịnh mục tiêu bảo vệ vững chắc ộc lập, chủ quyền, bảo vệ chế ộ ộ ộ ội chủà nghĥĩa l. Ồng thời bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ại hóa, giữ vững môi trường hòa bình ểể phát triển ất nước, phát xhểnã – phát xhểnã.

  sự lãnh ạo của ảng là tuyệt ối và trực tiếp về mọi mặt, quản lý tập trung thống nhất ối với sự nghiệp quốc pHòng an ninh của ất nước.

  3. nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với an ninh quốc phòng

  trong quy định của Điều lệ Đảng và các văn kiện Đảng qua các nhiệm kỳ đã quy định nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng an ninh là Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh.

  ảng cộng sộng sản việt nam không thông qua bất kỳ một tổ chức trung gian nào, không chia quyền, không nhường quyền lãnh ạo sự nghiệp quyệp quyền b t ni t chon. sự lãnh đạo của Đảng là duy nhất và tuyệt đối.

  sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, mọi hoạt động của sự nghiệnp qung. sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng các cấp. các cấp ủy Đảng có trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng an ninh theo nội dung và phạm vi đã được quy định cho tấp.ng c

  ảng cộng sản việt nam lãnh ạo quân ội và công an tuyệt ối, trực tiếp về mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, trong mọi điều c. Đảng lãnh đạo xây dựng và hoạch định đường lối chiến lược về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đường lối chiến tranh nhân dân, phát triển khoa học quân sự, công tác cán bộ, kỹ thuật hậu cần, công tác đảm bảo trang bị vũ khí…

  4. phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới

  4.1 vai trò của phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh

  trình ộ phat triển kinh tế của một quốc gia sẽ ảm bảo tiềm lực quốc phòng an ninh của quốc gia đó vững mạnh, ảm bảo vềt vật chất, kỹt, công ngh ốc.

  sự phát triển về kinh tếco ý nghĩa rất quan trọng, tạo nguồn vốn tích lũy, nguồn thu ngân Sách ểể phat triển ất nước vềi mọi mặt, gop phầnng c c c ciềm. tạo điều kiện đổi mới về kỹ thuật, công nghệ trong công nghiệp quốc phòng, sản xuất phương tiện kỹ thuật phục an nic quph. tạo cơ sở để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lực lượng vũ trang.

  phát triển kinh tế gắn với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, tăng cường ổn định xã hội và củng cố tiềm lực quốc phòng

  nền kinh tế phát triển giúp nâng cao ời sống của nhân dân, gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vch, giúp cán bộ chiến sĩ t âng, tthnhng, tthnhng, tthnhng, tthnhng, tthnhng, tthnhng, tthnhng , tthnhng, tthnhng.

  phát triển kinh tế thông qua mở cửa, hội nhập quốc tế tạo tiền đề để phát huy lợi thế, xây dựng tiềm lực quốn nic phò. nâng cao sự hiểu biết, gắn kết và cơ hội để đầu tư, thương mại, tăng khả năng cạnh tranh. chủ ộng hội nhập quốc tế cũng đòi hỏi sự tham gia có trách nhiệm vào hoạt ộng của các tổc quốc tế, quan hệ kinh tế ối ngoốc cối c.

  4.2 một số tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đến quốc phòng, an ninh

  kinh tế phát triển dẫn ến sự pHân Hóa Giàu Nghèo, Làm xuất hiện những biểu hi ện tiêu cực trong xã hội, các thếc thù ịch lợi dụng tình hình đ đ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ụ ụ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ. Chung Kích ộng người dân gây pHức tạp về an ninh, trật tự xã hội, chia rẽ khối ại đoàn kết dân tộc, làm ảnh hưởng ến việc xây dựng thế thế ếc

  nhiều cá nhân, tổ chức có cơ hội ể làm giàu, cải thiện ời sống, việc này có tác ộng nhất ịnh ến tưng, tình cảbợm củ. một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm giàu bất chính, nhận hối lộ, tài b sph>

  việc hợp tác đầu tư thương mại quốc tế cũng có nhiều tác động tiêu cực tới quốc phòng, an ninh.

  chúng tìm cách mua chuộc cán bộ, công chức của ta để lấy các thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh nhằm phục vụ âm mưu lật cgđa. chúng lợi dụng việc đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục để truyền bá văn hóa độc hại vào việt nam.

  4.3 một sột giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh

  phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tieu cực của phát triển kinh tế đối với quốc phòng, an ninh. hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhưng đồng thờng thời phải đảm bảo vững chắc an ninh, ph

  tăng cường sự lãnh ạo của ảng về mọi mặt, xây dựng hoạch ịnh ường lối, chủ trương, tổ chức thực hiện công quᑑ tác an quố. thực hiện tốt việc giám sat, thanh tra, kiểm tra tại các cấp cơ sở.

  xây dựng hệ thống pháp luật về kinh tế thị trường hoàn thiện đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc. thể chế hóa ường lối, chủ trương của ảng thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật một cách ồng bộ và thực hiệu quảcả trong cả. PHÁT TRIểN KINH Tế GắN VớI CủNG CốC Quốc phòng an ninh cần ảm bảo thống nhất Trong quản lý và thực hiện hiệu lực, hiệu quierg công tac lãnh ạo và tổc thực hi hi

  phân bổ nguồn ngân sách hợp lý cho công tác quốc phòng an ninh, đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế thị trường. p.

  phát triển kinh tế, củng cố nền quốc phòng một cách thống nhtt, ồng bộ trong các bộ, ngành từ trung ương ến ịa phương trênm vi cẛcn. hoàn thiện chiến lược tổng thể quốc gia, quy hoạch, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh. KHảO SOT, đánh Giá NGUồN LựC, Trên Cơ Sở đó Xác ịnh Mục Tiêu, Phương Hướng PHÁT TRIểN, điều ộng, Bố Tí

  5. vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

  5.1 thực trạng vấn đề dân tộc, tôn giáo và quốc phòng an ninh tại việt nam

  việt nam là quốc gia đa dân tộc nên ảng ta luôn coi vấn ề dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ mang tính chiến lược của cách mạng gắn vự tritt phá st. chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo của ảng và chính phủ ược thể hiện trong các nghị quyết, nghị ịnh ều khẳng ịnh quyền tền tền. nghiêm khắc trừng trị những kẻ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tỡng.cáng mc, cháng

  lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách chống phá cách mạng. chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, châm ngòi cho những xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo bùng nổ. trước tình hình đó, ảng và nhà nước luôn có chính sách quan tâm ặc biệt ến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tếế ckh.

  ường lối ổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã quy tụ mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh đ tế t,đt.

  5.2 giải pháp hoàn thiện chính sách về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh

  ặt vấn ề dân tộc, tôn giáá trong mối quan hệ chung với quốc pHòng, a ninh nhằm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủng nghĩa xã hội và bảo vệo vệc. xem xét một cách khách quan, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và nền quốc phòng toàn dân.

  nhận thức sâu sắc về quan điểm của chủ nghĩa mác – lênin và tưng hồ chí minh, lấy dân làm gốc, thực hiện chynh soch an dân, khuyến khích sự gamia, ọp ủ dân vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế và bảo vệ tổ quốc.

  hệ thống chính sách về vấn ề dân tộc, tôn giáo phải ược xây dựng ở tầm vĩ mô, kịp thời bổ sung, hoàn thiện cho phù hìh tìp vhới mớ. xây dựng phòng tuyến nhân dân hoàn thiện và vững mạnh. lấy lòng dân, ý chí sức mạnh của nhân dân làm nền tảng cốt lõi.

  xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội, khai thc tiềm nĂng kinh tế của mỗi ịa pHương và tập phát triển những thế mạ về về h à ả ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị give. tạo tiền đề vững chắc cho công tác quốc phòng an ninh ở cơ sở, nhất là các địa phương có vị trí địa lý giáp biên giợng h.

  phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, sáng tạo, có ý thức tiếp nối và bảo tồn truyền thống văn hóa tốt đẹp d cốt. nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

  6. liên hệ bản thân

  là một công dân việt nam tôi hiểu rằng bản thn mình cần phải nỗc học tập và rèn luyện tốt ểể cống hiến sức lực và tri thức cho ất nước. nêu cao tinh thần cảnh giác với cc thế lực thù ịch, không ể những cám dỗ vềt chất tác ộng ến bản thân, làm suy giảm lòng tin vào n.

  giữ vững ổn định về tư tưởng chính trị, không để các thế lực thù địch có cơ hội dụ dỗ, lôi kéo. Đấu tranh phòng ngừa, phát hiện những âm mưu, thủ đoạn của cá thế lực chống phá.

  thường xuyên nâng cao trình ộ chuyên môn và bản lĩnh chynh trị, kiên ịnh với ường lối xã hội chủ nghĩa, với lý tưởng của ảng, với niềm tin củhân. thường xuyên nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa mác – lênin và tư tưởng hồ chí minh, học tập và làm theo tấm gương ạo ức hí minh.

  Đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trong thời đại mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một công dân, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật của Đảng, nhà nước

  vận ộng nhân dân và người thân chấp hành các quy ịnh của pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xãi, không ể ể xấu lợi dụng kẺ. phát hiện, tố cáo các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, làm nguy hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

  tăng cường đoàn kết trong nhân dân, tuyên truyền, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo, xây dựựnd ựi ự. chắc.

  cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù ịch, kiên ịnh về tưng, lập trường, ngănn qu. /p>

  xây dựng ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, phát triển kinh tế ịa phương đi ối với giữ gìn văn hóa dân tộc và các án.

  bài jue hoạch lớp bồi dưỡng kiến ​​​​thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

  anh (chị) nêu 5 thủ đoạn chống phá việt nam của chiến lược diễn biến hòa bình, 5 giải pháp làm thất bại chiếhn lưễnòc lưnhnòc l. phân tích thủ đoạn 1 và giải pháp 1.

  bai làm:

  khai niệm: chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản của chủa nghĩa ếếc quốc và các thế lực thù ịch nhằm lật ổ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự.

  * 5 thủ đoạn chống phá việt nam của chiến lược diễn biến hòa bình:

  This đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

 • thủ đoạn về chynh trị: cac thế lực thù ịch kích ộng đòi thực hiện chế ộ “đa nguyên chính trị, đa ảng ối lập”, “tự do hoá” mọi mọi ời sốc.c.c.c.c.c.c.c.c.c x . trò lãnh đạo của Đảng cộng sản việt nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam.
 • thủ đoạn về tưng – văn hoá: thực hiện nhiều hoạt ộng nhằm xoá bỏ chủ nghĩa mác – lênin, tưng hồ chí minh minh, phi chính trịc hech lực lượng vũ trag. phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản việt nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân.trong lĩnh vực tôn giáo – dân tộc: lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc.
 • thủ đoạn trên lĩnh vực quốc pHòng, an ninh: lợi dụng xu thế mở rộng, hợp tc quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt ộng tình báo thu thu thập bí miat giat. chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang.
 • thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: tuyên truyền và hướng việt nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. hạn chế sự mởng quan hệp tac của việt nam, chia rẽ tình đoàn kết hữu nGhị giữa việt nam với lào, Campuchia và Các nước xã hội chủi nghĩa, hạ thấp uy a aunt củc. >

  * 5 giải pháp làm thất bại diễn biến hòa bình:

  1. giải pháp về chính trị, tư tưởng văn hoá:

  a. trên lĩnh vực chính trị:

  • xây dựng chỉnh ốn, bảo vệ ảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao khả năng lãnh ạo, sức chiến ấu cẻ.
  • củng cố giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
  • b. trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá:

   • tăng cường công tác tư tưởng lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng. bảo vệ củng cố vai trò chủ đạo của lý luận chủ nghĩa mác lê nin và tư tưởng hồ chí minh.
   • xây dựng và phát triển nền văn hoá việt nam tiên tiến, ậm đà, bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng with người việt nam về tưng, ạo t,. tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ.
   • 2. giải pháp về kinh tế:

   • thực hiện phương châm chủng hợp tac, ấu tranh kiên quyết, mềm dẻo trong quan hệ kinh tế, hạn chế các mặt tiêu cực do cơ thế th trường tạo ra trong ời sống xj.
   • thực hiện xóa đói giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo ngày một tốt hơn đời sống mọi mặa nâ

    3. giải pháp về dân tộc, tôn giáo:

   • phát huy tốt vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo ể vẻn dún quún quún.
   • thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.
   • thực hiện chính sách ưu tiên, bồi dưỡng đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.
   • nâng cao đời sống vật chất tinh thần và dân trí cho nhân dân.
   • 4. giải pháp về quốc phòng- an ninh:

    • tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp qp-an.
    • hoàn thiện hệ thống pháp luật về qp-an.
    • 5. giải pháp về ngoại giao:

    • làm tốt công tác đối ngoại nhân dân nhất là các địa bàn biên giới, hải đảo, và những khu công nghiệp tập trung các choc nưẻ>

     * phân tích thủ đoạn 1 và giải pháp 1:

     thủ đoạn về kinh tế: ểể thực hiện diễn biến bình, các thế lực thù ịch thực hiện nhiều thủ đoạn, ặc biệt tập trong trong lĩnh vực kinh tế. chúng muốn chuyển hoá nền kinh tế thị trường ịnh hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam dần dần theo quỹ ạo kinh tế thị trưứn bờng. khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước. Lợi dụng sự giúp ỡ, viện trợ kinh tế, ầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho việt nam ể ể ặt ra các điều kiện và gây sức epo về chính trị, từng bước chuyể

     giải phap về kinh tế: ểể Chống lại thủ đoạn về kinh tế, ta cần quán triệt thực hiện và bảo vệng chắc ường lối ổi mới kt của ảng the ịnh hhng xng xng xng. với chủ ộng hội nhập kt quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác qu. sắc dân tộc. Ề Cao cảnh Giác, Không mơ hồcc âm mưu của các thế lực thù ịch lợi dụng quan hệ kinh tế, thương mại, thông qua kinh tế ể ể ể ển Hóa ta về chính trị. <.

     thực hiện phương châm chủng hợp tac, ấu tranh kiên quyết, mềm dẻo trong quan hệ kinh tế, hạn chế các mặt tiêu cực do cơ thị trường tạo ra Trong ời sống xji. nâng cao ý thức năng lực cho cán bộ, ảng viên và nhân dân trong xây dựng nền kinh tế ộc lập tự chủ, nâng cao năng lực cạnh tranh vàphá thiàn. thực hiện xóa đói giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo ngày một tốt hơn đời sống mọi mặnâp.

     bài jue hoạch về chiến lược diễn biến hòa binh

     câu hỏi: hãy làm rõ âm mưu thủ đoạn – diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chốch m ph. quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng ta trong đấu tranh phòng chống. với cương vị của đồng chí cần phải làm gì để tham gia phòng chống làm thất bại âm mưu thủ đoạn của địch?

     bai làm

     chiến tranh đã đi qua, ất nước việt nam đã hoàn toàn ộc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội ĩcángh. nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Âm mưu của ịch là không đánh phá ào ạt bằng lực lượng vũ trag mà tra hình với che ậy dưới hình thức diễn biến hoà bình, đây là chiến lược tổng Hợp củ yếu đánh vào tình cảm with người làm cho with người mất phương hướng, mất niềm tin, mất ý chí, phản bội tổ quốc.

     về bản chất của chiến lược diễn biến hoà bình là chống cộng sản, chống phá độc lập dân tộc, chống cnxh.

     mục tieu: xoá bỏ cnxh trên phạm vi toàn thế giới. mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa mác – lê nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng cộng sản.

     Đối tượng của diễn biến hoà bình: các nước xhcn còn lại trọng điểm là việt nam.

     nội dung chống pHá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn ề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoạ ể hể hể hđ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ. mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến trung ương.

     biện phapc: thực hiện chống phar công khai và bí mật lợi dụng triệt ểể những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong ểể lôi kéo tập hợp hợp biến – hoài nghi trong nội bộ.

     trọng điểm chống phá của chiến lược diễn biến hoà bình là việt nam vì:

     việt nam là nước xhcn ầu tiên của đông nam á là một trong những ngọn cờ ấu tranh chống cn ếế quốc vì ộc lập dân tộc.- tế.

     ế.

     ế.

     – một nước xhcn ở Đông nam Á mà là một Đảng cộng sản cầm quyền, đây là một thách thức đối với cnĐq.

     việt nam có vị trí chính trị, quân sự, kinh tếở châu Á thái bình dương

     mục đích:- làm sụp đổ thần tượng của việt nam trên trường quốc tế

     xoá bỏ ược nổi đau dah dự của nước mỹt bại ở việt nam.- lợi dụng việt nam ể kiềm chếc trung quốc.mục tiêu: nhằm xoá bỏ vai trò lãnh ạ ạ ả ệ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ độ xhcn. Âm mưu thủ đoạn chống phá:

     chống pHá trên lĩnh vực chynh trị tưng văn hoá:- chống pHá về chính trị: phủ nhận va trò lãnh ạo của ảng cộng sản việt nam vềt tưng v Ăn hoá.

     chống phá trên lĩnh vực kinh tế: mua chuộc, lôi kéo. tư nhân hoá về kinh tế, đẩy mạnh kinh tế tư nhân làm kinh tế nhà nước suy giảm. Đề cao vai trò kinh tế tư nhân jue hẹp kinh tế nhà nước làm cho kinh tế việt nam phụ thuộc vào kinh tế nước ngoài. một nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa xã hội lấy nền kinh tế nhà nước làm chủ đạo.

     chống phá trên lĩnh vực xã hội: Đưa ra 3 khu tự trị:

     khu tự trị- nhà nước khơ me- hơ mông tự trị

     chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

     chống pHá trên lĩnh vực ối ngoại tăng cường nhiều hình thức: thăm hỏi, du lịch, từ thiện, móc nối cấu kết với các tổc tt · n ổt ổt ổt ổ. p>

     mục đích: lật đổ chế độ từ địa phương đến trung ương,

     bạo loạn: trên diện vừa và rộng có sự chỉ đạo của bọn phản động

     phương thức tiến hành:

     • bạo loạn bằng chính trị: chỉ đạo lật đổ.
     • bạo loạn bằng vũ trang.
     • tính chất của bạo loạn:

      là tính chất đối kháng giai cấp một mất một còn giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng+ bạo loạn chính trị xảy ra trong thphương châm của ảng sử dụng lực lượng chynnh trị và tuyên truyền + bạo loạn vũ trang xảy ra trong thời bình: dùng lược lượn vợn chính tr. quân sự mục đích hạn chế sự can thiệp bên ngoài

      iii. quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng trong phòng chống diễn biến hoà bình và bạo loạn.

      1. nhiệm vụ, mục tiêu phòng chống: ảng ta xác ịnh nhiệm vụ phòng chống diễn biến hoà bình của toàn ảng, toàn vàn dân.tiến hành lando ọuựhn.

      2. MụC Tiêu: Giữ Vững sự ổn ịnh chính trị nhưng phải trên cơ sở giữ vững ộc lập dân tộc và cnxh, bảo vệng chắc chủc quyền và lợi ích quốc gia.

      quan điểm chỉ đạo đấu tranh chống diễn biến hoà bình.

      a. kiên quyết giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và cnxh. ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ vũ trang của thế lực thù địch.

      b. phát huy sức mạnh tổng hợp tiến hành cuộc đấu tranh

      c. giữ vững ổn định từ bên trong và chủ động phòng ngừa từ bên ngoài, kết hợp xây và chống.

      d. chống diễn biến hoà binh, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bach, thường xuyên, lâu dài trong thời kì qua độ lên cnxh ớc n.

      biện pháp đấu tranh trên các lĩnh vực:

      Ổn định chính trị văn hoá: xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

      – Trên lĩnh vực nhân sự: tổ chức ảng, chynh quyền, phát hiện kịp thời ca nhân crus hiện tiêu cực, suy tho-về ạo ức, nói xấu chế ể ộ ộ ể ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ể ể ọ ọ ọ đn ch. của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ bảo vệ tổ quốc xhcn.

      trên lĩnh vực kinh tế: phát triển kinh tế địa phương, phát triển kinh tế thị trường theo hướng xhcn.

      trên lĩnh vực ngoại giao: thực hiện đa phương hoá, đa dạng hoá quốc tế.

      trên lĩnh vực dân tộc tôn giáo: nâng cao kinh tế vùng sâu, vùng xa.

      trên lĩnh vực quốc phòng an ninh: giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia. thường xuyên làm tốt giáo dục quốc phòng cho toàn dân.

      thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, traánh tình trạng gây bức xúc trong nhân dân giải quyết ổn thoả và nhanh chong cog thủ tục liên quan ến vấn ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề

      ối với bản thân là một cán bộ ảng viên nhằm gop phần chống âm mưu thủ đoạn của các lực lượng thù ịch chống phám việt cách m

      trước hết lập trường tưng pHải vững vàng, kiên ịnh, quyết không chuyển trước những lận điệu xuyên tạc về tôn giáo, mê aunt dịoan ca ỗn t.

      tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân.

      tuyên Truyền vận ộng cbgv, học sinh, quần chung hiểu riqute bản chất xấu xa, âm mưu thâm ộc của các thế lực thù ịch, tránh bị lôi kéo, bị kích ộ

      tham gia tích cực các phong trào đấu tranh toàn dân, toàn diện chống cnĐq trên các lĩnh vực.

      bình tĩnh, tụ tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học .

      có kế hoạch sơ tán học sinh đến địa điểm an toàn và triển khai giảng dạy tốt khi chiến tranh xảy ra.

      bài jue hoạch diễn biến hòa binh, bạo loạn lật đổ

      i. chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cnxh

      1. khai niệm “diễn biến hoà bình” : là chiến lược cơ bản của chủ ngha ế ếc và các thế lực pHản ộng, nhằt ổt ổ ộ ộ ộ chynh trị , chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự.

      nội dung chính của ‘diễn biến hòa bình” là:

      + sửng mọi thủ đoạn phi quân sự, kết hợp với răng đe quân sự ể ể ể ngầm pha từ bên trong, tạo ra các lực lượng chynh trịi lập np dưới chi bài bài bài bài bài bài bài bài bài bài bài bài bài bà /p>

      + Chiến lược do chủ nghĩa ế ếc và các thế lực phản ộng tiến hành.+ mục đích: nhằm lật ổổ chế ộ ộ ộ ộ ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ộ ộ ộ ộ ộ ộ KHAI NiệM BạO loạn Lật ổ: Là Hành ộng chống pHá bằng bạo lựccc có tổ chức của lực lượng phản ộng, gây rối loạn trật tự an ninh xã hội ộm lạt t ết ết ết ết ết ết ết ết ết ềt ềt ềt ềt t t ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt ềt. lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. bạo loạn lật ổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa ế ếc và các thếc lực phản ộng trong chiến lược diễn biến hòa bình ể ể xoá bỏ nghĩa xã hội ở vi ệt nam.

      một số đặc trưng chủ yếu của bạo loạn lật đổ:

      + bạo loạn lật ổ là hoạt ộng bằng bạo lựcc có tổc của chủa nghĩa ế ếc và lực lượng pHản ộng ểng phá các nước tiến bộc trước hết là cc ni.

      + mục đích của bạo loạn lật ổ nhằm lật ổổ chính quyền tiến bộ thiết lập chính quyền phản ộng ở ịa phưcơng hoẺ.

      ii. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách vich mạp:

      1. Âm mưu, thủ đoạn và phương châm chỉ đạo của chiến lược “diễn biến hoà bình” đối với vn

      chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội, luôn coi việt nam là một trọng điểm chống phá. mục tieu là xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa việt nam, lôi kéo việt nam vào quỹ đạo chộ cg. mục tieu đó không hề thay đổi.

      2. phương châm chỉ đạo của kẻ thù để thực hiện “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ:

      mềm, ngầm, sâu. diễn biến hòa bình là chynh kết hợp răn đe sự có lựa chọn và khi có thời cơ, xây dựng lực lượng pHản ộng người việt nam ở trong và ngoànn nướt nnm, lực lược lược lượ , văn nghệ sĩ, các phần tử thoái hoá biến chất, bất mãn trong các cơ quan ảng, nhà nước và trong n âcân d ân d); phá hoại càng cao, càng sâu càng tết, phá có trọng điểm, chui sâu leo ​​cao vào các cơ quan lãnh ạo của ảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, phá t kin.

      3. thủ đoạn hoạt ộng chủ yếu từ diễn biến hòa bình, bạo loạn lật ổ ể ể tạo ra qua trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chu vũ trang và nhân dân.

      thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của ời sống xã hội, vào mọi ối tượng, trong đó tập trives trên một số lĩnh vự> y:

      a. chống phá về chính trị tư tưởng:

      Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa mác lê nin, tưng hồ chí minh, quan điểm ường lối của ảng làm tiêu tan nền tảng tưng trong các tổc ảng, tiê c ộp tầi t ầ , tât, tần, tâ -thn, tâ -tn, tâ -thn, tâ -tng. nhất là đối với thế hệ trẻ.

      phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trị

      phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị xã hội.

      b. HOạT ộNG PHÁ HOạI KINH Tế: MụC TIêU CHYNH PHÁ HOạI KINH Tế Là, LấY VIệC CHốNG PHÁ Từ Bên TRONG KT HợP VớI đI đU KIệN Bên ngoài ểO RA ếC ốC ốC ố tế để buộc ta chấp nhận các điều kiện chính trị.

      c. lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

      vền ề dân tộc: kẻ thệt ể khai thac cac mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, ể Chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những những ộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyyên tạc, kích ộng, mua chuộc, xúi dục một số dân ịtm. “.

      vấn ề tôn giáo: chúng triệt ể lợi dụng chynh sách tự do tin ngưỡng của nhà nước ta, ểể truyền bá mê tin dị đoan và tư phởng

      phương hướng hoạt ộng chủ yếu của chung là ấu tranh ôn hoà đòi tự do tôn giáo, dẫn ến ấu tranh đòi tựn chủ, mở rộng, cuối cùng kết hợp với sự chỉ ạo, giup ỡ ế ế quốc và các thế lực phản ộng bên ngoài sẽ giành thắng lợi qua bầu cử.

      d. xâm nhập về văn hoá:

      như vệc thông qua nhiều “kênh”, nhiều thủ đoạn, chung ra sức tuyên truyền, cổ vũ cho văn hoá, lối sống phương tây thực dụng, trụy lạc, tôn ôn, ti àng, ti àng, ti àng, ti àng, ti àng. phi đạo đức.

      đ. vô hiệu hoá lực lượng vũ trang:

      tìm mọi cach xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt ẹp của quân ội công an, Chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết Máu thịt quân ội và và nhân dân dân dân dân

      E. kích động, phối hợp hành động của lực iượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

      sửng các lực lượng trong nước ể làm cầu nối giữa các tổc chức phản ộng trong nước và tổ chức pHản ộng ngoài nước, vừa phối hợp hoạt ộng, vừa tập trg.

      tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực đp>

      chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng qua trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Ồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ ể ể nhân danh các tổc chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quâc>.

      chính vì vậy cuộc ấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật ổổ càng trở n ức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự k k k k kkn ản ảtn. toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

      iii. mục tieu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược“diễn biến hòa bình’ và bạo loạn lật đổ của Đớàn

      1. mục tieu:

      làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược dbhb của kẻ thù đối với cmvn.

      giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

      bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

      bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa.

      bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc.

      ngăn chặn và làm thất bại các thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lưc thù địch.

      nếu có bạo loạn phải dập tắt nhanh, không để lan rộng, kéo dài để kẻ thù tạo cớ can thiệp vũ trang.

      2. nhiệm vụ

      kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “dbhb”, bạo loạn lật ổ (đây là nhiệm vụ cấp bách hàng ầu trong cac nhiệm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm vụm ồ

      chủ ộng phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thếc lực thù ịch, kịp thời tiến công ngay từ ầu, xử lý nhanh chong, hiệu quả khi cóc corio

      bảo vệ tốt chính trị nội bộ.

      3. quan điểm chỉ đạo:

      Đấu tranh chống “dbhb” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tập trên mọi lĩcnh v

      xác ịnh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật ổ là nhiệm vụp bách hàng ầu trong cac nhiệm vụ qpan hiện nay ể bảo vệng chắc tổc ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ

      phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thốngchính trị, dưới sự lãnh đạo của.

      4. phương châm:

      kết hợp chặt chẽ giữa giữ vững bên trong với chủ ộng ngăn ngừa và chủng tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn bi ến hoà bình c c c c

      chủ động, kiên quyết, khôn khéo xử lý tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra; giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn.

      xây dựng tiềm lực vững mạnh của ất nước, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống fhá c.

      iv. những giải pháp phòng chống chiến lược “dbhb”, bllĐ ở vn hiện nay

      1. Ẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững ịnh hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụtềậkin.

      2. nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù ịch nắm chắc mọi diễn biến không ể bị ộng, bỻộng, bỻộng, bỻộng, bỻộng

      3. xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn dân.4. xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt5. chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh6. xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “dbhb”, bạo loạn lật đổ của địch.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chĥt, tinh thần cho nhân dân lao.

      b. liên hệ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong phòng chống diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ

      là một ảng viên, Giáo Viên tôi tự nhận thấy mình cần pHải thực hiện các việc làm sau ể gip pHần ầy lùi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạ

      + nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

      + thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đp, cág

      + phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “dbhb” và bạn o loạn. Ặc biệt cần pHải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong, đây là một qua trình nguy hiểm mà chủ nghĩa ế ếc và các thế lực thù ịch sửng dụng ểng fhá fhá ca.

      + giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

      + không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đườing x lốp.

      + thường xuyên vận ộng tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chủ trương của ảng, chynh sáph cẻ luẻ và phátá.

      + thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa mác lênin, tưng hồ chí minh minh, hưởng ứng cuộc vận ộng “học tập và làm the tấm gương ạo ứo ứ

      + không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dânvận. vận ộng người thân và học sinh chấp hành chủ trương ường lối của ảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không ể kẻ lé cấu có. phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại ến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân ịa phương nơi cưrú quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *