Kiến thức tài chính

Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Nghị định 123 và 119

Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Bài viết dưới đây sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến quy định mới về hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, bài viết sẽ chỉ ra điểm khác nhau giữa Nghị định 123 và Nghị định 119.

I. Quy định hóa đơn điện tử mới nhất – thông tư 78/2021/TT-BTC

1. Quy định về hóa đơn điện tử – Thông tư 78/2021/TT-BTC

Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022, cụ thể gồm các nội dung mới như sau:

STT Nội dung 
1 Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
2 Mẫu hiển thị của các loại hóa đơn điện tử
3 Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử
4 Ký hiệu hóa đơn điện tử
5 Chuyển đổi và áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cục cơ quan thuế
6 Áp dụng hóa đơn điện đối với một số trường hợp khác
7 Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được tạo từ máy tính tiền có kết nối đường truyền dữ liệu với cơ quan thuế
8 Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp các dịch vụ về hóa đơn điện tử

2. 14 văn bản pháp luật và quy định về hóa đơn, chứng từ

STT Văn bản pháp luật Quy định về hóa đơn, chứng từ
1 Nghị định 51/2010/NĐ-CP Quy định về hóa đơn mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ
2 Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung thêm một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP Quy định về hóa đơn mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ
3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ vẫn có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022
4 Quyết định 30/2001/QĐ-BTC ban hành ngày 13/4/2001 Ban hành chế độ in, phát hành, sử dụng và quản lý ấn chỉ thuế
5 Thông tư 191/2010/TT-BTC ban hành vào ngày 01/12/2010 Hướng dẫn về việc sử dụng và quản lý hóa đơn vận tải
6 Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành vào ngày 14/3/2011 Hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
7 Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành vào ngày 31/3/2014  Được sửa đổi và bổ sung trong Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015
8 Quyết định 1209/QĐ-BTC ban hành ngày 23/6/2015 Quyết định về việc thí điểm một vài nơi sử dụng hóa đơn điện tử có mà của cơ quan thuế
9 Quyết định 526/QĐ-BTC ban hành ngày 16/4/2018 Quyết định về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mà của cơ quan thuế
10 Quyết định 2660/QĐ-BTC ban hành ngày 14/12/2016 Gia hạn thời gian thi hành Quyết định 1209/QĐ-BTC
11 Thông tư 303/2016/ TT-BTC ban hành vào ngày 15/11/2016 Hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu lệ phí, tiền phí thuộc ngân sách nhà nước
12 Thông tư 37/2017/TT-BTC Sửa đổi và bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC
13 Thông tư 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử
14 Thông tư 88/2019/TT-BTC sửa đổi và bổ sung Điều 26, Thông tư 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

II. So sánh quy định hóa đơn điện tử giữa Nghị định 123 và Nghị định 119

Tại Khoản 2, Điều 35 trong Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/11/2018 quy định:

“Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này phải thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ và cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”.

Tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 19/10/2020, Chính phủ đã thay đổi thời hạn bắt buộc chuyển đổi hóa đơn điện tử:

“Doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi hóa đơn điện tử khi trao đổi mua – bán hàng hóa, dịch vụ trước ngày 1/7/2022”.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nên thực hiện việc chuyển đổi hóa đơn điện tử trước thời hạn:

  • Khai thác được tối đa thế mạnh giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh
  • Tránh trường hợp bị quá tải do các doanh nghiệp chuyển đổi cùng lúc
  • Các nhà cung cấp sẽ có thể hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị và hoàn thiện cơ sở kỹ thuật, tích hợp các hệ thống có liên quan trong quy trình nội bộ
  • Đội ngũ nhân viên sẽ có thời gian để làm quen và khắc phục những lỗi có thể xảy ra khi sử dụng phần mềm
  • Tránh những rủi ro làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh

III. So sánh về số hóa đơn điện tử giữa Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Theo quy định mới ban hành, số hóa đơn điện tử gồm 7 chữ số từ 0000001 đến 9999999. Doanh nghiệp phải lập thông báo số lượng hóa đơn phát hành (từ số… đến số…) và chỉ được phép phát hành hóa đơn trong dãy số đã thông báo theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC có nội dung giống với Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Số hóa đơn tối đa gồm 8 chữ số từ 1 – 99999999. Doanh nghiệp không cần lập thông báo số hóa đơn phát hành, mà phải đánh số liên tục từ nhỏ đến lớn bắt đầu từ 1 vào ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 cùng năm tối đa đến số 99999999. Qua năm sau sẽ quay lại đánh số bắt đầu từ 1.

Lưu ý: Trong trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc ở trên thì doanh nghiệp phải đảm bảo rằng số hóa đơn phải theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Mỗi hóa đơn chỉ được phép lập và sử dụng một lần tối đa với 8 chữ số.

IV. Thời điểm ký số trên hóa đơn và lập hóa đơn điện tử

1. Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định dựa vào thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm và phải phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử trong các trường hợp, cụ thể như sau:

  • Đối với bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ sẽ được xác định dựa theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 7 Nghị định 119
  • Đối với xây dựng và lắp đặt thì thời điểm lập hóa đơn là lúc bàn giao công trình, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền
  • Đối với ngành khai thác thì thời điểm lập hóa đơn sẽ căn cứ theo quy định tại khoản 1, 3 Điều 7 Nghị định 119, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền

2. Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Thời điểm ký số trên hóa đơn là thời điểm người bán và người mua sử dụng chữ ký số để ký lên hóa đơn điện tử được hiển thị dựa vào định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

Trong trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số khác với thời điểm lập hóa đơn, thì thời điểm khai thuế sẽ được lấy làm thời điểm lập hóa đơn.

V. Quy định về lập hóa đơn điện tử và bảng kê

Theo quy định hiện hành và trong Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp không được sử dụng bảng kê hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp không được lập hóa đơn điện tử khi không có danh mục hàng hóa. Trường hợp doanh nghiệp chuyển hóa đơn điện tử ra giấy, nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn một trang thì doanh nghiệp được lập và sử dụng hóa đơn tự in.

Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trang sau của hóa đơn có các hiển thị giống trang đầu như: số hóa đơn (do hệ thống cấp tự động), tên, địa chỉ, MST của người bán và người mua, ký hiệu hóa đơn, mẫu hóa đơn, kèm với ghi chú “tiếp theo trang trước – trang X/Y” không dấu (X là số trang, Y là tổng số trang của hóa đơn).

Tuy nhiên, theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành vào ngày 19/10/2020, có hiệu lực vào ngày 01/07/2022 lại quy định: 

Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, doanh nghiệp được phép sử dụng bảng kê kèm theo hóa đơn để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp. Bảng kê và hóa đơn được lưu giữ cùng nhau để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

VI. Báo cáo tình hình về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định hiện hành, các tổ chức, hộ, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trừ các đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn, phải có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Kể cả trường hợp trong kỳ đó không sử dụng hóa đơn.

Riêng doanh nghiệp có hành vi vi phạm không được phép sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hoặc doanh nghiệp trong nhóm có rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn ban hành của cơ quan thuế. Theo hướng dẫn tại Điều 11 của Thông tư này doanh nghiệp thuộc các trường hợp trên phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Bài viết trên đây là toàn những thông tin liên quan đến quyết định sử dụng hóa đơn điện tử. Pgdtxthuanan.edu.vn hy vọng có thể mang đến cho bạn những thông tin hữu ích và hãy thường xuyên truy cập vào website để cập nhật được thông tin mới nhất.

Chuyên mục: Kiến thức tài chính

Xem thêm: Những ngân hàng nào sắp phá sản ở Việt Nam?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button