Giáo dục

Phát triển là gì? Nguyên lý về sự phát triển theo Triết học Mác – Lênin?

trong cuộc sống, mọi sự vật hiện tượng luôn vận động, phát triển và tồn tại theo một quy luật nhất định. sự phát triển gắn liền với tính phổ thông của mọi sự vật, sự việc, hiện tượng. trong phép biện chứng duy vật, nguyên lý về sự phát triển là một trong hai nguyên lý quan trọn, là cơ sở hình thành quan điểm toàn diện. phát triển là đặc trưng phổ biến, phát triển là một tất yếu khách quan. vậy phát triển là gì? nguyên lý về sự phát triển theo triết học mác – lenin được hiểu và có ý nghĩa như thế nào?

1. phat triển là gì?

có nhiều quan điểm về “phát triển”, theo đó:

– theo quan niệm biện chứng sự phát triển là một qua trình tiến lên từ thấp đến cao. qua trình đó diễn ra dần dần, nhảy vọt ưa tới sự ra ời của cai mới thay thế cai cũ, không phải lúc nào sự phát ttn cũng di ễn ra theường thẳng, mà rất thmt n. lùi tạm thời. Theo quan điểm biện chứng, sự phát triển là kết quảa qua trình thay ổi dần dần vềng dẫn ến sự thay ổi về chất, là qua trình diễn ra Theo ường xoá ố vật ban đầu nhưng ở cấp độ cao hơn. quan điểm biện chứng cũng khẳng định nguồn gốc của sự phát triển nằm trong bản thân sự vật.

– theo quan điểm siêu hình phát triển chỉ là sự tăng lên, giảm thuần túy về lượng, không có sự thay đổi gì về mặt chất cử; Hoặc nếu có sự thay ổi nhất ịnh về chất thì sự thay ổi ấy cũng chỉn diễn ra Thoo một vòng kHép kínn, chứ không có sự Sinhnh ra cai mới vớhững chất mới. những người theo quan điểm siêu hình xem sự phát triển như là một qua trình tiến lên liên tục, không có bước quanh có, phức tạp.

phát triển cũng là qua trình phát sinh và giải quyết mâu thuẫn khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là qua trình thống nhất giữa pHủ ịnh Các nhân tố tố tố ực và kế thếa, nâng cao nhân tố tố tích cực từ sự vật, hiện tượng cũ trong hình thati của sựt, hiện t.

2. nguyên lý về sự phát triển theo triết học mác – lenin:

2.1. tính chất của phương pháp luận:

theo quan điểm duy vật biện chứng, phát triển có 4 tính chất cơ bản: tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng, phong phú.

– tính khách quan của sự phát triển được biểu hiện trong nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Đó là qua trình bắt nguồn từ bản thân của sự vật, hiện tượng là qua trình giải quyết mâu thuĺn của sự vậng ưn t, hiên t. tính chất này là thuộc tính tất yếu không phụ thuộc vào ý thức with người.

ví dụ: hạt lúa, hạt đầu khi có nước, đất, chất dinh dưỡng, ánh sáng dù không có with người nhưng nó vẫn phát triển.

– tính phổ biến của sự phát triển được thể hiện ở các qua trình phát triển diễn ra trong một lĩnh vực tự nhiên, xã hội duyà; trong tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong qua trình, mọi giai đoạn của sự vật hiện tượng đó. trong mỗi qua trình biến đổi đã có thể bao hàm khả năng dẫn đến sự ra đời phù hợp với quy luật khách quan.

+ trong tự nhiên : tăng cường khả năng thích nghi cơ thể trước sự biến đổi của môi trường

xem thêm: lực lượng sản xuất là gì? lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở việt nam hiện nay

ví dụ: người ở miền nam ra công tác làm việc ở bắc thời gian đầu với khí hậu thay đổi họ sẽ khó chịu nhưng dần họ que queen

+ trong xã hội: nâng cao năng lực chinh phục tự nhiên, cải tạo xã hội, tiến tới mức độ ngày càng cao trong sự nghiệp giảng p>g con

ví dụ: mức sống của dân cư xã hội sau lúc nào cũng cao hơn so với xã hội trước.

+ trong tư duy : khả năng nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ, đúng đắn hơn với tự nhiên và xã hội. ví dụ: trình độ hiểu biết của with người ngày càng cao so với trước đây.

– tingh đa dạng, phong pHú của sự phát triển ược thể hiện ở chỗ: phát triển là khuynh hướng pHát triển của sựt hi hiện tạng mỗi sự vật hi hi ạn tượn ại con ở chịu những ảnh hưởng khác nhau và sự tác ộng đó tó thể làm thay ổi chiều hướng qua trình phát tri củ sự vậtm.

ồng thời trong qua trình phat triển của mình, sựt còn chịu sự tac ộng của các sự vật, hiện tượng khác, của rất nhiều yếu tố, điều kiện. sự tac ộng đóc có thể thúc ẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của sự vật, đôi khi có thể làm thay ổi chiều hướng phát triển của sựt vật, thậm chí làm làm choc sựt vật thụt thụt thụt thụt lùt lùi

Chẳng Hạn, Nói Chung, Ngày Nay Trẻ Em Phat Triển Nhanh Hơn Cả Về Thể Chất Lẫn Trí Tuệ So Với Trẻ Em ở Các Thế Hệ Trước do chún ược thừa hưởng ững thành, nhậng ội ộ đng đng đng đng đng đng đng đng đng đ. mang lại. trong thời ại hiện nay, thời gian công nghiệp hóa và hiện ại hóa ất nước của các qu. trợ của các quốc gia đi trước. song vấn ề c còn ở chỗ, sự vận dụng kinh nghiệm và tận dụng sự hỗ trợ đó như thế nào lại pHụ thhuộc rất lớn vào những nhà nhà lãnh ạo và nhân dân ca c nữm nhà nhà lãnh ạo và nhân dân cá cá c nữm nhà lãnh ạo và nhân dân cá cá c nữm nhric

ể khái quát nên tính chất biến hóa của sự vật, hiện tượng, ăng-ghen đã viết rằng: ” có, không là không. Ối với họ, một sự vật hoặc tồn tại hoặc không tồn tại, một hiện tượng không thể vừa là chynh nó lại vừa cai khác, cai khẳng ịnh và cai pHừ ị ị ệ ngược lại tư duy biện chứng là một tư duy mềm dẻo linh hoạt, không còn biết ến những ường ranh giới tuyệt ối nghii -ngặn cán “lặcán”. “hoặc là”… “vô điều kiện” nữa (kiểu như: “hoặc là có, hoặc là không”, hoặc tồn tại, hoặc không tồn tại”). tư duy biện chứng thừa nhận trong những trường hợp cần thiết bên cạnh cái “hoặc là”… hoặc là” còn có cả cái “vừa là…. vừa là” nữa. Chẳng Hạn, Theo Quan điểm Biện Chứng, Một Vật Hữu Hình Trong Mỗi lúc vừa là nó, vừa không phải là nó, một cai tên đang bay trong mỗi lúc vị vị vị thi a lạ , tịng ịng. và cái phủ định vừa loại trừ nhau vừa không thể lìa nhau được

xem thêm: mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​​​trúc thượng tầng

Theo Lênin: Muốn Thực sự hiểu ược sự vật cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, các mối liên hệ và “quan hệ gián tiếp” của sựt đt đt đt ô đên tất cả các mặt của mối quan hệ trong sự phát triển cụ thể của những mối quan hệ đó.

2.2. Ý nghĩa phương pháp luận:

nguyên lý về sự phát triển là cơ sở lý luận khoa học để định hướng việc nhận thức thế giới và cải tạo th᛿. theo nguyên lý này, trong mọi nhận thức và thực tiễn cần phải có quan điểm phát triển. theo v.i.lênin, “… lôgích biện chứng đòi hỏi phải xét sự vật trong sự phát triển, trong “sự tự vận động”…, trong sự biển đổi c”.

– nguyên lý về sự phát triển chính là cơ sở lận khoa học ể có thể ịnh hướng ược việc nhận thức thế giới và cảiế t.

theo như nguyên lý này thì trong mọi nhận thức và trong thực tiễn cần phải có quan điểm về sự phát triển. Ể có thể phát triển ược thì cần phải khắc phục ược những tưng bảo thủ, trì trệ, lạc hậu, ịnh kiến, ối lập với sự phát triển.

– nguyên lý về sự phát triển cho thấy trong hoạt ộng nhận thức và trong hoạt ộng thực tiễn của with người cần phải tôn trong quan đi჻ đi჻ tri. quan điểm này đòi hỏi khi nhận thức cũng như khi giải quyết một vấn ề nào đó thì with người cần pHải ặt chún ở Trạng tái ộng và nm Trong khyh hểng hể.

– ể nhận thức và giải quyết ược bất cứ những vấn ề gì trong thực tiễn thì một mặt cần pHải ặt sự vật theo khuynh hướng đi lên của nó. pHải nhận thức ược tính quanh co, pHức tạp trong qua trình phat triển (tức là pHải cócóc điểm lịch sự cụ thể nhậc và giải quyt ccc vấn ền , ph. tạp của nó).

– với tư cách là những nguyên tắc phương pháp luận, là quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển góp phần định hướng, chỉ đạo hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn cải tạo chính bản thân của con người

– xem xét sự vật theo quan điểm phát triển còn phải biết phân chia thành các qua trình phát triển của sự vật thành những giai đoạn. Trên cơ sở này tìm ra pHương phap nhận thức và những cach tac ộng pHù hợp nhằm thúc ẩy sự vật tiến triển nhanh hơn hoặc là kìm hãm sợ phát tri ủn

xem thêm: quan điểm toàn diện của chủ nghĩa mác – lênin và vận dụng quan điểm toàn diện

– vận dụng quan điểm về sự phát triển vào ho eg vật qua hoạt động thực tiễn từ đó giải quyết được mâu thuẫn và tìm ra được sự phát triển. phải khắc phục từ tư tưởng bảo thủ, định kiến, trì trệ,.. phải đặt sự vật, hiện tượng theo khuynh hướng đn.i

quan điểm phát triển góp phần khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến ​​​​trong hoạt động nhận thức và hoạąt ột. với tư cách là những nguyên tắc phương pháp luận, quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử – cụ thể, quan điểm phát triển góp phần định hướng, chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn cải tạo hiện thực, cải tạo chính bản thân with người. song ể thực hiện ược chúng, mỗi người cần nắm chắc cơ sở sở luận của chúng nguyên l. về mối liên hệ phổ biến và nguyl. p>

từ đó có thể rút ra được những bài học về sự phát triển như sau:

– thứ nhất, cần tích cực, chủ ộng nghiên cứu tìm ra ược những mâu thuẫn trong mỗi sự vật, sự việc, hiệng ể ể đó xác ịnh ược ịc ịnh hướng hướng.

– thứ hai, khi xem xét các sự vật, hiện tượng thì cần đặt sự vật hiện tượng đó trong sự vận động và phát triển. bởi sự vật không chỉ như là cai mà nó đang có, đang hi hữu trước mắt mà còn cần pHải nắm ược và hiểu rõ ược khuynh hướng phát triển, khả nĂng chuyển Hóa của của nó củ

– thứ ba, cần phải có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan ối với sự vật hiện tượng, không ược dao ộng trễc nhữnghức nhức quanh.

– kế thừa những thuộc tính, những bộ pHận còn hợp lý của cai cũ nhưng ồng thời cũng pHải kiên quyết loại quyh những cai đ— lạc hậu cản tến tến ưởn ưở Vì Trong Phát triển có sự kế thừa do đó cần pHải chủ ộng phát hiện, cổ vũ những cai mới, cai phù hợp từ đó có thể tìm cach thúc ẩy ể phat tri ể

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button