Giáo dục

Kinh / Kinh Dược Sư

nguyỆn hƯƠng

Đốt nén tâm hương trước phật đài,

Xem thêm: Kinh su

ngũ phần dâng trọn Đức như lai.

cầu xin nhân loại lên bờ giác,

hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

Đốt nén tâm hương cúng phật Đà,

lòng thành gởi tận chốn bao la.

cầu xin tam bảo thường gia hộ,

Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.

Đốt nén tâm hương ở ta bà,

nhớ lời di huấn Đức thích ca.

cầu xin bồ tát tùng Địa xuất,

thầm giúp cho người tụng pháp hoa.

nam mÔ hƯƠng cÚng dƯỜng bỒ tÁt ma ha tÁt (3 lần)

so phẬt

tâm thế tôn mảy trần không bợn,

thân của ngài vô tận phước lành.

từ bi cứu khổ độ sanh,

chúng with đảnh lễ chí thành quy y.

lỄ phẬt

*chí tâm ảnh lễ: nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư phật, tôn pháp, hiền thánh tăng thưụng ền tăng thường.

* chí tâm ảnh lễ: nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu or pHật, ương lai hạ di lặc tôn phật, ại trí văn thù sư lợi bồ tát, ại hạnh phổt bồnh, tát, ạhi hạnh phổnh, bồnh, bồ tát. hộ pháp chư tôn bồ tát, linh sơn hội thượng phật bồ tát (1 lạy).

* Chí tâm ảnh lễ: Nam mô đông phương giáo chủc dược sư ly ly quang vương phật, nhật quang biến chiếu bồ tát, nguy ệt quangu biến chiếu bồ tát, cứu thot bồ tát. 1 year).

tan dƯƠng chi

cành dương nước pháp rưới ba ngàn

quan Âm cam lộ cứu trần gian

trời người trong sạch vào pháp giới

lửa đỏ làm nên đóa sen vàng.

nam mÔ thanh lƯƠng ĐỊa bỒ tÁt ma ha tÁt (3 lần)

nam mÔ ĐẠi bi hỘi thƯỢng phẬt bỒ tÁt (3 lần)

Đà la ni của tâm đại bi vô ngại:

with xin quy and phật, pháp, tăng, tam bảo. nguyện theo bồ tát quan Âm, vì ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. with xin quy and với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. vì ngài có đủ thần lực nên gọi là Đấng toàn năng.

with xin trì tụng thần chú của ngài. thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần; thật là linh nghiệm vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi.

hãy tụng thần chú như sau: cúi xin Đấng sáng chói, Đấng có trí tuệ sáng chói, Đấng siêu thoát thế gian, bậc sư tử vấi, bật bẓ! xin ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm.

Đấng tối thắng, hỡi Đấng tối thắng! xin ngài làm cho thần chú linh nghiệm.

Đấng đại tự tại! xin ngài phát huy sức mạnh thần thông tự tại. xin ngài phát huy sức mạnh đại tự tại.

Đấng không ô nhiễm, Đấng xa rời trần cấu, Đấng có thân hình không ô nhiễm! hãy đến, xin ngài xuất hiện.

Đấng tự tại trong đời! xin ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô.

Đấng sư tử vương! xin ngài xuất hiện, tiến lên, there is tiến lên.

Đấng giác ngộ! xin ngài làm cho chúng sanh giác ngộ.

Đấng có đầy đủ lòng từ! chúng con muốn được thấy ngài, lạy ngài.xin ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tựu.

Đang xem: Cách làm giáo án điện tử powerpoint đơn giản cho người mới

bậc thành tựu đệ nhất! xin ban cho con thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.

Đấng thành tựu vĩ đại! NGườI MặC GIAP đEN, Mình Choàng da Hổ, Tay Cầm Hoa Sen, Tay Cầm Kim Cang, Tay Cầm Phap Loa Giác Ngộ Mọi Người, Tay Cầm Tích Trượng Chiến ấu và cũng chiếng, bên thì th. có sư tử trợ lực. xin ban cho with an vui, hạnh phúc.

with xin quy and phật, pháp, tăng, tam bảo. with xin quy and bồ tát quan Âm, tất cả ước mơ đều được thành tựu.

thật linh nghiệm, thần chú thật linh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm.

nam mÔ ĐẠi bi quan thẾ Âm bỒ tÁt (3 lần)

tiÊu tai kiẾt tƯỜng thẦn chÚ

con xin quy mạng đảnh lễ chư phật nói pháp thanh tịnh vi diệu.

này hư không! hãy uống cạn tất cả họa tai, hãy làm sạch tất cả họa tai.

này sức nóng! hãy phát hỏa, phát hỏa thiêu đốt tất cả họa tai, đốt sạch tai họa.

no, tinh you! hãy xuất hiện, xuất hiện để tiêu trừ họa tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật an lành.

nam mÔ tiÊu tai giÁng kiẾt tƯỜng bỒ tÁt ma ha tÁt (3 lần)

so hƯƠng

lò hương vừa bén gỗ chiên đàn

khói thơm ngào ngạt khắp trần gian

ba ngàn thế giới đều thanh tịnh

mười phương chư phật hiện thân vàng

nam mÔ hƯƠng vÂn cÁi bỒ tÁt ma ha tÁt (3 lần)

khai kinh

nam mÔ bỔn sƯ thÍch ca mÂu ni phẬt (3 lần)

kính lạy Đức thế tôn

quy mạng mười phương phật

with nay phát đại nguyện

thọ trì kinh dược sư

trên đền bốn ơn nặng

dưới cứu khổ tam đồ

nếu có kẻ thấy nghe

Đều phát tâm bồ đề

khi mãn báo thân này

sanh vào các tịnh độ.

nam mÔ dƯỢc sƯ hỘi thƯỢng phẬt bỒ tÁt (3 lần)

tôi nghe như vầy, một thuở nọ ức pHật châu du giáo Hóa ến thành quảng nghiêm dưới cây tiếng nhạc, cùng với tám ngàn tỳ kheh bà la môn, cư sĩ sĩ sĩ .

bấy giờ văn thù bồ tát nương phật thần lực, quỳ gối chắp tay, hướng phật, bạch rằng: “bạch ức thế tôn! cho mọi người theo đó tu hành, được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau”.

ức phật liền bảo: “There are thay, vĂn thù sư lợi! ông muốn taii danh hiệu, bổn nguyện, công ức chưc chật chun chún hữu tình khỏi bị nghiệp chướng bom đời tượng pháp. Ông nên lóng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói”.

văn thù sư lợi bồ tát bạch rằng: “chúng con muốn nghe. cúi xin thế tôn mở lòng chỉ giáo”.

ức phật liền bảo: “này văn thù sư lợi, từ đy hướng ến pHương đông cach mười muôn ức cõi nước chưt có một thế giới tên là tịnh lưu ly; vương như lai. Riqute Thật Tướng Các Phas, Giải ược Mọi Việc XảY R trong ời Vàt Khó KhĂn, Làm Thầy Trời Người, Là Bậc Tt. Mười Hai ại Nguyện Khiến Cho

thứ nhứt: ta nguyện ời sau, khi chứng vông bồ ề, hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vôn biên thế giới, khiến chu siêng tu lục độ, rời biển trần khổ, vào chốn niết bàn.

thứ hai: ta nguyện ời sau, khi chứng vông bồ ề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡu ếu khắp mười pHương. các chúng hữu tình ở nơi tăm tối cũng thấy thân ta và được an lành, tùy tâm mãn nguyện.

thứ ba: ta nguyện ời sau, khi chứng vô thượng bồ ề, dùng trí phương tiện dạy chúng hữu tình khiến tin lẫn nhau, làm m.ẫn Ỻu dân

thỨ tƯ: ta nguyện đời sau, khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình tu theo tà đạo, thì ta khiến họ trở về chánh. nếu theo nhị thừa, thì ta khiến họ cầu vô thượng giác.

thứ năm: ta nguyện ời sau, khi chứng vông bồ ề, nếu có hữu tình ở trong giáo phapp tu hạnh that tịnh, thì ta khiến họ ầ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ nếu ai hủy phạm mà nghe danh ta, tâm liền thanh tịnh, không đọa ác đạo.

thứ Sáu: ta nguyện ời sau, khi chứng vông bồ ề, nếu có hữu tình thân hình hèn hạ, không ủ sáu căn, xấu xí, khờ khạo, tai điếc, mắt mắt mắt mắt mắt mắt mắt mắt mắt mắt chân tật nguyền, lác hủi, điên cuồng, chịu nhiều khổ não. nghe được danh ta, liền được khỏi bệnh, thân hình đoan chánh, trí huệ sáng suốt.

thứ bảy: ta nguyện ời sau, khi chứng vông bồ ề, nếu có hữu tình mang bệnh hiểm nghèo, không người cứu chữa, không chỗy cậy nhờ, nghèo cùng khốn khốn khổn khổ. nghe được danh ta, liền được khỏi bệnh, thân tâm thanh tịnh, quyến thuộc sum vầy.

Tham khảo: Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài và Vợ nhặt của Kim Lân là hai truyện ngắn đều viết về số phận và vẻ đẹp tâm hồn của người lao động. Em hãy phân tích hai truyện ngắn trên trong mối quan hệ đối sánh để nêu bật đặc sắc riêng của từng tác phẩm.

thứ tám: ta nguyện ời sau, khi chứng vông bồ ề, nếu có hữu tình mang thân pHụ nữ chịu nhiều đau khổ, muốn cầu khỏi, nghe ược danh ta, thn âm âm thủnh, tướnh, tướnh, tướnh, tướnh, tướnh, tướnh, đến vô thượng bồ đề.

thứ chín: ta nguyện ời sau, khi chứng vông bồ ề, nếu có hữu tình sa vào lưới ma, tà giáo ràng buộc, ta dùng pHương tiện khai thịhịn khỏn khỏn khỏi, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá tá, tá, tá, tá, táhnh, táhnh, táhnh, táhnh, tá, táh. , chứng quả vô thượng bồ đề.

thứ mười: ta nguyện ời sau, khi chứng vông bồ ề, nếu có hữu tình do vô vô vi minh phạm pHải sai lầm, nên bị giam cầm, chịu nhiều đau khổ. nghe được danh ta, tất cả khổ ấy liền được tiêu trừ.

thỨ mƯỜi mỘt: ta nguyện đời sau, khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng, đói khát, vì cầu ức. nghe được danh ta, chuyên lòng thọ trì, thì ta khiến họ có đủ vật thực và dạy pháp phật, khiến cho họ được vô thượng bồ.

thứ mười hai: ta nguyện ời sau, khi chứng vông bồ ề, nếu Có người nào nghèo c cùng hèn hạ, không cóc áo mặc, muỗi mòng cắn ốt, noh lạnh dec. nghe được danh ta, chuyên lòng thọ trì, thì ta khiến họ có đủ đồ dùng, and phục tốt đẹp, của báu dư thừa.

“lại này văn thù sư lợi! công ức của pHật dược sư không thể nghĩ bàn. vì thế các ông nên khuyên chung sanh nguyện về cõi tịnh củt dược sưc sư. là nơi hội ngộ của nhiều bồ tát nhứt sanh bổ xứ, dưới sự hướng dẫn của hai bồ tát nhựt quang biến chiếu, nguy nguhu, nguy bết ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt của phật dược sư.

“văn thù sư lợi! ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, nhớ niệm danh hiệu của pHật dược sư, sanh lại làm người. tat pháp.

“Lại nữa, Trong ời ngũ trược, co kẻ pHá giới, làm mất chánh kiến, khen mình, chê người, tôn thờc quỷ, làm bạn với ma, khi chết lại sa acidos pHật dược sưc sư, liền khỏi ường mê, bờ giác quay về, xuất gia học ạo, kính thờ tam bảo, học rộng nghe nhiều, thành tựu lục ộ ộ cao siêu, chóng lên bờ g.

“ở Trường hợp khác, nếu bị kẻ Ác nhờ cậy quỷ thần, ho và phát lòng thành quy y tam bảo.

“NếU Có pHật tử topo tịnh ộ phap môn, nhưng chưa quyết tâm, ến lúc mạng chung mà nghe danh xưng nam mô dược sư pHật, dược sưt, thì cũng sẽ Ăc vte, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tát, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tát, tát. Thế âm bồ tát, ắc ại thế bồ tát, vô tận ý bồ tát, bảo đàn hoa bồ tát, dương vương bồ tát, dược thượng bồ tát, di lặc bồc tát, từ khắp m Sanh Trong Sen Báu của pHật di đà, Hoặc lên cõi trời, ời ời hưởng phước. nghiệp thanh tịnh, đủ tướng trượng phu.

“lại này văn thù sưi! sau khi thành ạo, ức phật dược sư phát tâm ại từ, liền vào chánh ịnh, Hóa pHật trefn ỉnh, thuyết đric không ời Sau, Gặp Bệnh Nan Y, Nên trì chú này vào bát nước sạch, không có vi trùng, cho bệnhânhùng, liềh. thuốc cứu người, phước nhiều vôn lượng, hiện ời ượ tinh tấn siêng tu, sẽ thành vô thượng chenh giác”. <. <.

bấy giờ văn thù bồ tát xin phật truyền bá kinh này, giải ách trừ tai, cứu đời mở đạo.

ức phật lại bảo: “NếU Có người nào cung dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy tượng của pHật dược sư ển tònhm, rảng bổn nguyện công ức của phật dược sư, ọc tụng, suy tư, dạy ng làm phước, thìc cper

“NếU ở Thế Gian, Vượt Num Băng Ngàn, Luôn Gặp Tai Nạn, NướC Trôi, Lửa Cháy, quan lại hành hình, dưới biển ca kình, trên non hổ dữ, sư tử, ộc xà, giặc giặc giặc giặc giặc giặc giặc giặc giặc gi , hết ường chạy thot.

“NếU Có pHật tử lỡ pHạm cấm giới, sợ ọa tam ồ, kính trọng tôn thờ dược sư lưu ly quang vương như lai. nhờ công ức này, khỏi ường sanh tử. <.

“NếU Có pHụ nữ chịu khổ lúc sanh, sức lực tiêu tan, tưởng chừng phải chết. mau lẹ, mẹ with bình an”.

phật hỏi a nan có tin việc ấy? un nan ứng dậy mà bạch phật rằng: “mặt tr. đồ”.

bấy giờ, trong chung hội nàyc có một bồ tát tên là cứu thot quỳi gối chắp tay bạch với pHật rằng: “bạch ức thế tôn! sau khi như lai diệt ột ; Bà con, bạn bè hết lòng cứu chữa, mà vẫn không khỏi, lại thấy sứ giả diêm ma sau khi kiểm tra ưa hồn về ịa pHủ đang chờ xét xử. quang vương như lai. thần thức người nàyc có thể trởii, nhớ rõ mọi việc ở cable â â ờ ờ đ đ đ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ

bấy giờ, a nan muốn hiểu rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần phan, làm sao giải oan cho người đã chết.

cứu thoot bồ tát bạch ức a nan, ở trong thế gian nếu co kẻ bệnh, muốn ược bình an, tất cả người thân pHải giữ tám pHần trai giới, mở kho bố thí, cung dường dường chung chung tă phan tục mạng trước bảy hình tượng của phật dược sư, bốn mươi chín ngày đêm đốt đèn bổn mạng. chư tăng cầu nguyện, lễ phật dược sư, giải ách trừ tai thần chú. làm đủ việc ấy, bệnh khổ tiêu trừ.

bấy giờ, a nan nói mạng đã hết, làm sao không chết, mà được sống thêm?

cứu thoot bồ tát thưa liền: “thế tôn có dạy chín loại hoạnh hồn, cho nên ta khuyên làm phan và đèn tục mạng, ể khỏi tai nạn, ược sống lâu dài. .

“Thứ nhứt, người bệnh không ủ thuốc Thang, không người chăm sóc, bệnh không đáng chết mà pHải qua ời. thứ hai, những kẻi bời, đam mê t ử t ử Chìm. Thứ năm, chết cháy. Sáu, bị Ác thú. Thứ Bảy, rơi từ trên cao. Tám, bị khổ đ đau vì lầm thuốc ộc. Thứ chynn, mai một vì thi thếu thức -ict, pHảc ộc ộc ộc , nên làm hoạnh tử.

“lại nữa a nan! ở trên thế gian thường làm việc Ác, diêm vương xử pHạt, nên giảm Tuổi ời. ược thọ mạng l.

bấy giờ, trong chung hội này, mười hai dược xoa ại tướng c cùng với thần binh, tất cả phat tâm quy and tam bảo và nguyện vì ạo, cứu giup người ờời. bất cứ nơi nào kinh này lưu bố, quyết lòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi nạn tai, cầu chi được nấy. và trong lúc ấy, dùng chỉ năm màu gút tên ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyện đầy đủ, mới tháo dây ra. tên của chung ta là cung tỳ the ại tướng, pHạt chiết the ại tướng, mê Súy the ại tướng, an ể the ại tướng, att nể the ại tướng, san ể the ại tướng, nhơn ạ đại tướng, ma hổ la đại tướng, chơn Đạt la đại tướng, chiêu Đổ la đại tướng, tỳ yết la đại tườta b

a nan lại bạch: “kinh gọi tên gì, làm sao thọ trì, xin phật chỉ bảo?”.

thế tôn dạy riqu Kinh gọi dược sư lưu ly quang vương như lai bổn nguyện công ức, Hen thập nhị thần tướng nhiêu ích hữu tình kết nguyện thún chú, cũng gọi bạt bạt. /p>

phật nói lời này, chư ại bồ tát, bát bộ thiên, tất cả thế gian, ại ức a nan, tám ngàn thánh tăng ều rất vui mừng, ụ tín thừng <

dƯỢc sƯ quÁn ĐẢnh chƠn ngÔn

nam mô bạt già phạt đế bệ sát xả, lủ rô thích lưu ly bác lặt bà hắc ra xà giả. She đát tha yết đa gia a ra ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt tha. Ella án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)

giải kiết, giải kiết, giải oan kiết

nghiệp chướng bao đời đều giải hết

rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính

Đối trước phật đài, cầu xin giải kiết

dược sư phật, dược sư phật

tiêu tai diên thọ dược sư phật

tùy tâm mãn nguyện dược sư phật.

nam mÔ dƯỢc sƯ hỘi thƯỢng phẬt bỒ tÁt (3 lần)

mười hai thần tướng đại dược xoa

trợ tuyên chánh pháp tại ta bà

thiên long bat bộ đều tùy hỷ

tà ma ngoại đạo phải tránh xa

nam mÔ hỘ phÁp chƯ thiÊn bỒ tÁt ma ha tÁt (3 lần)

nam mÔ dƯỢc sƯ hỘi thƯỢng phẬt bỒ tÁt tác đại chứng minh

kính nguyện phật dược sư giáng phước, Đức di lặc ban vui, văn thù khai cơ, quan Âm thường cứu khổ. Vâng lời phật tổ, with mở hội dược sư, cầu mười hai dược xoa thần tướng phát tâm từ, xin cứu thot bồ tát thường gia hộ, khiến mọi người (bệnh) hết khổ, cho ổ, thug. nguyện tất cả thế gian đều trở thành cực lạc.

nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. xin nguyện từ bi thường gia hộ.

nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. xin nguyện tam bảo thường gia hộ.

nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ.

tam what

*tự quy y phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

*tự quy and pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 year)

Đang xem: Soạn bài Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (Chi tiết)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button