Giáo dục

Lý Thuyết Và Bài Tập Các Tập Hợp Số Lớp 10

Đang xem: Cây bút thần của Mã Lương

tập hợp là một khái niệm quen thuộc chung ta đã học ở lớp 6.trong đó, ngay từ bài ầu tiên ta đã làm quen với tập hợp số tự nhiên và học thêm các tập hợp sốp số k hữu tỉ, số vô tỉ, số thực trong chương trình toán thcs. hôm no, chúng tôi xin giới thiệu với các em các tập hợp số lớp 10 nằm trong chương i: mệnh đề -tập hợp của chương trìn 1

tài liệu sẽ bao gồm lý thuyết và bài tập về các tập hợp số, mối liên hệ giữa các tập hợp, cach biểu diễn các khoảng, đoạn, nửa khoảng, các tập hợp with thường gặp gặp củp củ hy vọng, đây sẽ là một bài viết bổ ích giúp các em học tốt chương mệnh đề-tập hợp.

Xem thêm: Khoảng

cac-tap-hop-so-lop-10-1

i/ lý thuyết về các tập hợp số lớp 10

trong phần này, ta sẽ đi ôn tập lại ịnh nghĩa các tập hợp số lớp 10 , các pHần tử của mỗi tập hợp sẽ có dạng nào và cuối cùng là xé xé xé x chung.

1. tập hợp của các số tự nhiên được quy ước kí hiệu là n

n={0, 1, 2, 3, 4, 5, ..}.

2. tập hợp của các số nguyên được quy ước kí hiệu là z

z={…, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …}.

tập hợp của các số nguyên dương kí hiệu là n*

3. tập hợp của các số hữu tỉ, được quy ước kí hiệu là q

q={a/b; a, b∈z, b≠0}

4. tập hợp của các số thực được quy ước kí hiệu là r

mỗi số được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn không tuần hoàn được ta gọi là một số vô tỉ. tập hợp các số vô tỉ được quy ước kí hiệu là i. tập hợp của các số thực bao gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ.

5. mối quan hệ các tập hợp số

ta có : r = q i.

tận ; z; q; a.

khi đó quan hệ bao hàm giữa các tập hợp số là : n ⊂ z ⊂ q ⊂ r

cac-tap-hop-so

mối quan hệ giữa các tập hợp số lớp 10 còn được thể hiện trực quan qua biểu đồ come:

cac-tap-hop-so-lop-10-3

6. các tập hợp con thường gặp của tập hợp số thực

kí hiệu -∞ đọc là âm vô cực (hoặc âm vô cùng), kí hiệu +∞ đọc là dương vô cực (hoặc dương vô cùng)

cac-tap-hop-con-thuong-gap

ii/ bài tập về các tập hợp số lớp 10

sau khi ôn tập lý thuyết, chúng ta sẽ vận dụng những kiến ​​​​thức trên để giải các bài tập về các tập hợp số l0. các dạng bài tập chủ yếu là liệt kê các phần tử trên tập hợp, các phép toán giao, hợp, hiệu giữa các tập hợp con của ợp hợp

cac-tap-hop-so-lop-10-4

bai 1: chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

a) [a;b] ⊂ (a;b] b) [a;b) ⊂ (a;b] c) [a;b] ⊂ (a;b) d) (a;b], [a;b) đều là tập with của [a;b]

giải:

chọn đáp án d. vì [a;b] là tập lớn nhất trong 4 tập hợp:

bai 2: xác định mỗi tập hợp sau:

a) [-2;4)∪(0;5]

b) (-1;6]∩[1;7)

c) (-∞;7)(1;9)

giải:

a) [-2;4)∪(0;5]=[-2;5]

Tham khảo: FastStone Capture

b) (-1;6]∩[1;7)=[1;6]

c) (-∞;7)(1;9)=(-∞;1]

đy là dạng toán thường gặp nhất, ể giải nhanh dạng toán này ta cần vẽ các tập hợp lên trục sốc thực trước, phần lấy ta sẽ giữa nguyên còn phòng lấy. sau đó việc lấy giao, hợp hay hiệu sẽ dễ dàng hơn.

bai 3: xác định mỗi tập hợp sau

a) (-∞;1]∩(1;2)

b) (-5;7]∩[3;8)

c) (-5;2)∪[-1;4]

d) (-3;2)[0;3]

e) r(-∞;9)

giải:

a) (-∞;1]∩(1;2) ≠ ∅

b) (-5;7]∩[3;8) = [3;7)

c) (-5;2)∪[-1;4] = (-1;2)

d) (-3;2)[0;3] = (-3;0]

e) r(-∞;9) = [9;+∞)

bai 4: xác định các tập hợp sau bằng cách liệt kê

tap-hop

bai 5: liệt kê các phần tử của các tập hợp sau đây

tap-hop

bai 6: xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) [-3;1) ∪ (0;4]

b) [-3;1) ∩ (0;4]

c) (-∞;1) ∪ (2;+∞)

d) (-∞;1) ∩ (2;+∞)

bài 7: a=(-2;3) và b=[1;5]. xác định các tập hợp: a ∪ b, a ∩ b, ab, ba.

bài 8: cho a={x € r||x ≤ 4}; b={x€ r|-2 ≤ x+1 < 3}

viết các tập sau dưới dạng khoảng – đoạn – nửa khoảng: a ∩ b, ab, ba, r(a∪b)

Tham khảo: Cổng thông tin điện tử

bài 9: cho a={x € r|-3 ≤ x ≤ 5} và b = {x € z|-1< x ≤ 5}

xác định các tập hợp: a ∪ b, a ∩ b, ab, ba

bài 10: cho và a={x € r|x>2} và b={x € r|-1 < x ≤ 5}

xác định các tập hợp: a ∪ b, a ∩ b, ab, ba

bài 11: cho a={2,7} và b=(-3,5]. xác định các tập hợp: a ∪ b, a ∩ b, ab, ba

bai 12: xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) r((0;1) ∪ (2;3))

b) r((3,5) ∩ (4,6)

c) (-2;7)[1;3]

d) ((-1,2) ∪ (3,5))(1,4)

bai 13: cho a={x € r| 1 ≤ x ≤ 5}, b={x € r| 4 ≤ x ≤ 7} và c={x € r| 2 ≤ x < 6}.

a) xác định các tập hợp: b) gọi d ={x € r| a ≤ x ≤ b}. xác định a, b để d⊂a∩b∩c

bai 14: viết phần bù trong r các tập hợp sau:

a={x € r|-2 ≤ x < 10}

b={x € r||x| > 2}

c={x € r|-4< x + 2 ≤ 5}

bài 15: cho a = {x € r|x ≤ -3 hoặc x > 6}, b={x€ r|x2- 25 ≤ 0}

a) tìm khoảng – đoạn – nửa khoảng sau đây: ab, ba, r(a ∪ b), r(a∩b), r(ab) b) cho c={x € r|x≤a }; d={x €r|x ≥b}. xác định a,b biết rằng c∩bvμd∩b là các đoạn có chiều dài lần lượt là 7 và 9. tìm c∩d.

bai 16: cho các tập hợp

a={x € r|-3 ≤ x ≤ 2}

b= {x € r|0 ≤ x ≤ 7}

c= {x € r|x ≤ -1}

d= {x €r|x ≥ 5}

a) dùng kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên b) biểu diễn các tập hợp a, b, c, d trên

ục

bai-tap-tap-hop-so

bai-tap-tap-hop-so

chung ta vừa ôn tập xong các tập hợp số lớp 10 đã học như số tự nhiên, số nguyên, số thực, số hữu tỉ, số vô tỉ và cc tập hợp của tập số . nắm vững các kiến ​​thức về các tập hợp số sẽ giúp các em học ại sốt tốt hơn vì rất nhiều dạng toán sẽ liên quan ến tập hợp, vi dụ như tìm tập sột ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt bất phương trình. Ể Làm Tốt Các Bài TậP Về Các Tập Hợp Số, Các Em Cần Phải NắM CHắC ịNH NGHĩA CủA Các TậP HợP Số, DạNG ặC TRưNG CầA PHầN TửNG TậP Hà Cá Cá BU Để dễ học thuộc các tập hợp các em có thể dùng biểu đồ come để minh họa trực quan. hy vọng, bài viết này sẽ giúp các em nắm vững các tập hợp số và làm các bài tập liên quan đến tập hợp thật chính xác.

Đang xem: Cây bút thần của Mã Lương

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button