Tổng hợp

Phân biệt cách dùng thì hiện tại hoàn thành since for – Monkey

Định nghĩa & Cấu trúc Since – For trong tiếng anh

Since – For đóng vai trò là giới từ thường được sử dụng nhiều trong các thì của ngữ pháp tiếng anh. Tuy nhiên, khả năng bắt gặp 2 từ này ở thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành cao hơn các thì còn lại.

Để hiểu rõ về cách dùng since – for, bạn cần nắm được ý nghĩa và cấu trúc câu khi dùng với 2 từ này.

Ý nghĩa và công thức với Since

Since: khi, từ khi, kể từ khi

Cấu trúc: Since + mốc thời gian

Ở thì HTHT: S + have/has + V (PII) + since + mốc thời gian

Ở thì QKĐ: S + V (d/ed) + since + mốc thời gian

Ví dụ: I have been away since Friday. (Tôi đã đi khỏi đây từ thứ 6).

Ý nghĩa và công thức với For

For: khoảng, trong (trong vòng bao nhiêu thời gian)

Cấu trúc: For + khoảng thời gian

Ở thì HTHT: S + have/has + V (PII) + for + mốc thời gian

Ví dụ: I have lived in Ha Noi for 10 years. (Tôi sống ở Hà Nội trong 10 năm).

Cách dùng since – for trong thì hiện tại hoàn thành

Since và for đều được sử dụng để nói về thời gian nhưng bản chất lại khác nhau.

Khi nào dùng thì hiện tại hoàn thành với SINCE?

Since được sử dụng kèm với mốc thời gian bởi vậy nó được dùng khi muốn nhắc đến:

  • Thời điểm hành động, sự việc bắt đầu xảy ra.

  • Chỉ một mốc thời gian của sự kiện nào đó trong quá khứ.

  • Trả lời cho câu hỏi với When (khi nào, lúc nào).

Khi nào dùng thì hiện tại hoàn thành với FOR?

For được sử dụng kèm một khoảng thời gian, do đó giới từ này được dùng khi muốn nói về:

  • Thời gian của hoạt động, sự việc nào đó diễn ra trong bao lâu.

  • Trả lời cho câu hỏi How long (bao lâu).

Tóm lại, bạn có thể nhận biết thông qua cách biểu đạt về thời gian trong câu. Nếu đó là thời điểm cụ thể thì dùng since, nếu là 1 khoảng thời gian từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua tháng khác thì dùng for.

Xem thêm: 3 điểm khác biệt giữa thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài tập nhận biết thì hiện tại hoàn thành với since và for

Các bạn hãy thử áp dụng kiến thức vừa học với 3 bài tập nhận biết since – for cơ bản dưới đây nhé!

Bài 1: Hoàn thành các cụm từ sau bằng cách sử dụng since và for

1. ……… a very long time

2. ……… 10 years

3. ……… three weeks

4. ……… I came to London

5. ……… my birthday

6. ……… I left school

7. ……… it started to rain

8. ……… September

9. ……… half an hour

10. ……….six months

Bài 2: Hoàn thành câu với since và for

1. It’s been raining … lunchtime.

2. Sarah has lived in Paris … 1995

3. Paul has lived in London … ten years.

4. I’m tired of waiting. We’ve been sitting here … an hour.

5. Kevin has been looking for a job … he left school.

6. I haven’t been to a party … ages

7. I wonder where Joe is. I haven’t seen him … last week.

8. Jane is away. She’s been away … Friday.

9. The weather is dry. It hasn’t rained … a few weeks.

Bài 3: Trả lời câu hỏi dùng since hoặc for với từ được gợi ý va

How long have you studied German? (2004)

How long have you lived in Paris? (five years)

How long have you played football? (two years)

How long has Helen known Paul? (February)

How long has Jim been on holiday? (Saturday)

Đáp án bài tập:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

1. I have studied German since 2004.

2. I have lived in Paris for five years.

3. I have played football for two years.

4. She has known Paul since February.

5. He has been on holiday since Saturday

Thì hiện tại hoàn thành since for tuy là một phần kiến thức nhỏ nhưng lại xuất hiện thường trong các bài test quan trọng, do đó bạn học hãy hiểu kĩ và ứng dụng thật tốt mảng ngữ pháp này.

Related Articles

Back to top button