Tổng hợp

Tả về ngôi trường của em bằng tiếng Anh ngắn (36 mẫu)

Viết về trường học bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề đơn giản thường xuất hiện trong các bài nói, bài thi tiếng Anh như Ielts, Toeic,… Trong bài viết dưới đây các bạn hãy cùng Download.vn luyện tập viết về trường học bằng tiếng Anh hay để gây ấn tượng với thầy cô nhé.

Giới thiệu về trường học bằng tiếng Anh gồm 36 mẫu ấn tượng nhất. Hi vọng với các mẫu dưới đây bạn đọc nhanh chóng biết cách viết cho mình đoạn văn hay về trường học. Lưu ý để bài viết đi đúng trọng tâm và có được nhiều ý tưởng hay các bạn cần viết đúng trọng tâm, tránh lan man, lạc chủ đề. Ngoài ra các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh viết về bạn thân, đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích.

Cách viết, nói tiếng Anh về trường học

1. Phần mở đầu

Các bạn sẽ bắt đầu bằng những câu chào hỏi, để lấy được tinh thần trước khi nói:

 • Hello everyone/ everybody, My name is Linh: Xin chào mọi người, tên của tôi là Linh.
 • Ladies and gentlemen!: Kính chào quý vị đại biểu!

Giới thiệu đề tài của bài nói thường sử dụng những câu sau:

 • I’m going to talk about…… (Tôi sẽ nói về………)
 • I will take a look at…… (Tôi sẽ nói qua về…….)
 • I will tell you something about the background of …… (Tôi sẽ nói cho các bạn vài điều căn bản về……)
 • I will fill you in on the history of…….. (Tôi sẽ cho các bạn nghe lịch sử của……)
 • I want to concentrate on ……….. (Tôi muốn tập trung nói về ……)
 • Today I am here to present to you about …: Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…
 • I would like to present to you …: Tôi muốn trình bày với các bạn về …
 • As you all know, today I am going to talk to you about….: (Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)
 • I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)

2. Phần nội dung chính

 • Đầu tiên là nhận định của bạn về đề tài được nói đến. Sau đó trình bày chi tết về đề tài này. Bạn phải nói chân thực, mạch lạc từng ý và có ví dụ chứng minh để bài nói thêm sinh động.
 • Khi triển khai ý, nếu được, hãy cố gắng vận dụng trải nghiệm thật của bản thân hoặc những thông tin thực tế thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài nói của bạn nhờ đó sẽ tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người nghe.

3. Phần kết bài

Khái quát lại vấn đề đước nói đến, tóm tắt lại với các câu sau đây:

 • That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about….:Tôi xin dừng bài nói hôm nay tại đây. Tôi vừa nói về…
 • To summarize, I ….: Tóm lại, tôi …
 • I hope that my presentation today will help you with what I said: Tôi hy vọng bài thuyết trình của tôi hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những nội dung tôi đã đề cập.
 • Kết thúc bài nói thì bạn nên cảm ơn mọi người:
 • Thank you for listening / for your attention: Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung
 • Thank you all for listening, it was a pleasure being here today: Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.
 • Well that’s it from me. Thanks very much: Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.
 • Many thanks for your attention: Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn.
 • May I thank you all for being such an attentive audience: Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.

Viết về trường học bằng tiếng Anh

Tả về ngôi trường của em bằng tiếng Anh ngắn

Giới thiệu về trường học bằng tiếng Anh

Miêu tả trường học bằng tiếng Anh

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường có dịch

Bài làm mẫu 1

Bài làm mẫu 2

Bài làm mẫu 3

Bài làm mẫu 4

Bài làm mẫu 5

Bài làm mẫu 6

Bài làm mẫu 7

Viết đoạn văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh

Bài làm mẫu 1

Bài làm mẫu 2

Bài làm mẫu 3

Bài làm mẫu 4

Bài làm mẫu 5

Bài làm mẫu 6

Bài làm mẫu 7

Bài làm mẫu 8

Bài làm mẫu 9

Bài làm mẫu 10

Bài làm mẫu 11

Bài làm mẫu 12

Bài làm mẫu 13

Bài làm mẫu 14

Bài làm mẫu 15

Viết về ngôi trường mơ ước bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường

Bài làm mẫu 1

Hello everyone, my name is Hao. I am twenty years old. I come from Ho Chi Minh City. Today, I’m happy to tell you about my school. It is very beautiful and big. There are twenty large classrooms and many function rooms in my room. My school has about one hundred twenty teachers and nearly a thousand students. Students in my school are very good. Our teachers teach very well. At school, I learned many subjects such as Mathematics, Literature, English, Art, Music, In Math, I learned to count. In English classes, I learn to speak English. In the Music lesson, I sing songs. In art classes, I paint. So about. In all themes, I like the best English because it is very interesting and important to me. On vacation, I have a lot of activities: skipping the wire, hiding and searching, chatting with friends, and so on. Every day at school is a happy day. I love my school very much.

Bài làm mẫu 2

Hello, my name is Hao. I’m student, today i will talk about my school. This is my school. It is Quang Trung, it’s a high school. There are 20 classrooms in my school. Each class has a projector. All teachers are friendly. There are many trees around my school. Many people say that my school is a “green school” beaucase every student and teacher is there to protect the environment. That is all.

Bài làm mẫu 3

Hello ! My name is Ly. I’d like to tell you about my school.My school’s name Tran Hung Dao secondary school. My school is on the street. It is very beautiful and very big. My school has a front yard and a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, and a playground. the backyard has a playground. My school has 40 teachers, 1000 students and 30 rooms.I hope I’ll be a good student of Tran Hung Dao secondary school. I love my school, my teachers and my friends very much. Because they are very friendly and always help whenever I need.

Bài làm mẫu 4

Hey, there. My name is Huyen Anh. I’m 12 years old and I come from Thanh Hoa City. Well, today I’m gonna tell you about my school. My school name is Tran Mai Ninh Secondary School.It’s located in the centre of the city and it was built in 1994. My school is very big and it is surrounded by many tall trees and houses. There are about one thousand and five hundred students and thirty- one teachers in my school. Thirty-two rooms are for classes, four rooms for the teachers and two rooms of computer.( Believe me it’s very huge). All the teachers of our school are all friendly and helpful. They always teach us with pleasure and love us like their own children( My favourite teacher is Mrs Hien, she is very sweet and kind. She knows us very well). There is a big school yard in front of the school. They ofen plant trees and flowers in the yard. That makes our school more beautiful. And I love my school very much.

Bài làm mẫu 5

School is to teach me a variety of knowledge in life. Wearing a yellow moss-colored shirt, the school with the name plate: “Xuan Truong Secondary School” shines in green, creating a sense of ancient and solemn. The rows of houses are built in a U-shape with walls covered with gold paint radiating a warm, friendly look. In the classrooms, in addition to essential items such as tables, chairs, blackboards, white chalk, there are many other modern equipment such as projectors, printers, … for study. Behind the school is a large area of ​​land used as a place to learn physical education and to compete in sports. In front of each classroom, there are beautiful baby flower beds with prominent colorful flowers that attract butterflies and bees to laugh. In addition, on the school yard there are many different shade trees such as phoenix tree with brilliant red color, almond tree with cool emerald green color, … My school’s teachers are all highly specialized teachers. and enthusiasm for the profession. And one of the teachers that I respect, perhaps my teacher Nga, the homeroom teacher, is the person I love the most. She is always wholehearted and dedicated to her career, always treating students like her own children, taking care and teaching. Students in the school are obedient and hard-working, cultivate morality, respect the teacher, love you. I feel very fortunate to be able to study in this healthy environment.

Bài viết tiếng Anh về trường học hay nhất

Bài viết tiếng Anh – Mẫu 1

My school is very grand having three storeys impressively structured building and located in the centre of city. It is situated around 3 km from my home and I go to school by bus. My school is one of the best schools in the state I live. It is located at very peaceful place without any pollution, noise and dust. School building has two staircases at both ends which lead us to every floor.

It has well equipped and big library, well instrumented science lab and one computer lab at first floor. At ground floor there is a school auditorium where all the annual functions, meetings, PTM, dance competitions takes place.

Principal office, head office, clerk room, staff room and common study room are located at ground floor. The school canteen, stationery shop, chess room and skating hall are also located at ground floor. My school has two big cemented basketball courts in front of the school principal office while football field lies in the side of it.

My school has a small green garden, in front of the head office, full of colourful flowers and decorative plants which enhance the beauty of the entire school complex. Around 1500 students have taken admission in my school. They always rank higher in any inter-school competitions.

The study norms of my school are very creative and innovative which helps us in understanding any tough matters very easily. Our teachers teach us very sincerely and tell us everything practically. My school ranks first in any programme like inter-school cultural pursuits and sports activities.

My school celebrates all the important days of the year such as Sports Day, Teacher’s Day, Parents’ Day, Children’s Day, School Anniversary Day, Founder’s Day, Republic Day, Independence Day, Christmas Day, Mother’s Day, Annual function, Happy New Year, Mahatma Gandhi Birthday, etc in a grand manner.

We participate in the co-curricular activities such as swimming, scouting, N.C.C., school band, skating, singing, dancing, etc. Students having unfair behavior and undisciplined activities are punished by the class teacher as per the school norms.

Our principal takes classes of every student daily in the meeting hall for 10 minutes to deal with our character formation, etiquette, moral education, acquiring good values and respecting others. Our school time is very interesting and enjoyable as we do lots of creative and practical works daily.

Our oral assessment of storytelling, singing, poem recitation, conversation in Hindi and English is taken by the class teacher on daily basis. So, my school is the best school of the world.

Bài viết tiếng Anh – Mẫu 2

I study in Hung Dao School which is one of the best schools of QuanG Ninh. It has a stone building. It has all facilities a good school should have-well furnished classrooms, laboratories, library and playground.

As we enter the school, there is a playground to our left and a small garden to our right. When we enter the building, the Principal’s room and the office room are to the left and the staff room to the right side. These are well furnished. There are thirty four classrooms. Our labs are well equipped. Our library has books almost on all subjects. Our Librarian is also very helpful.

Our school, like all schools, has a prescribed uniform. We have to wear white or cream cotton shirts, light-blue trousers, black shoes and white socks. Girls have to wear white blouses and light-blue skirts in primary and middle classes and white shirts and light-grey skirts in higher classes. They have to tie white ribbon also.

In our school special attention is paid to behavior, cleanliness and punctuality. The most well behaved, neat and punctual student is awarded a prize at the Annual Day function.

Our Principle is a strict disciplinarian. He takes the help of P. T. Teachers too. If any one violates the rules, and is not in uniform, or makes mischief, he gets punished. But he is fair and loving. He tries to find out the reason and guides us.

Our teachers are also quite strict. They teach us with great care, check our note-books, help us when we need but if we are inattentive and don’t work properly, then we are punished.

I like my school very much and I am proud that I belong to it. I shall never forget it.

Bài viết tiếng Anh – Mẫu 3

School is the temple of learning and get trained for the professional and social life. My school was set up in 1990 on the donated land with the help of donated money. My school atmosphere is very pleasant and school environment is very clean and attractive.

My school building is located in the centre of the play ground. On one side of the school there is a big garden having small pond. There are many colourful fish and other water animals in this pond. My school is four storey building having classes for nursery to 12th class students.

My school has one big library, principal office, head office, clerk office, one science laboratory, one computer lab, one common study room, one big lobby, teacher common room, one big sports ground, separate hostel for girls and boys in the school campus.

My school has highly qualified and experienced teachers who teach us in very effective and creative manner. My school has around one thousand students who always rank higher in the competitions held outside the school or inside the school.

We all go to school in the proper uniform. We have two types of the uniform, one common uniform and other house uniform.

My school timing starts at 7.50 am in the morning and 1.30 pm in the afternoon in the summer season and 8.50 am in the morning and 3.30 pm in the evening in the winter season. We daily go to the library for sometime where we practice reading creative books and newspaper for enhancing our skill and general knowledge.

Bài viết tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh

Today if there is any institution which has the greatest influence on us after the family, it is the school. The time that we spend in school are not only time spent in learning and filling our minds with knowledge, but also time spent forming our character, acquiring various attitudes and imbibing basic principles of life. The basic traits of our personality are formed during our school days.

The name of my school is Nguyen Binh Khiem High School. It is situated in the suburb of Hai Phong city. It is considered to be one of the finest schools in the city, highly acclaimed for its excellent for number of talented students. The school building is an impressive structure. It consists of four three – floor blocks and has about 36 classrooms. Classrooms are spacious and airy.

Two staircases at both ends lead to the floors. The school has a well-equipped library, a well- established science laboratory and two excellent computer room, all of which are situated on the a separate block.

There is an area for learning physical education and sports. Two cemented basketball courts stand in the right corner, while the school’s football field is in the center of the area. On the left center, there are two courts for badminton and volleyball. A small garden full of flower plants surrounds the school building adding to the charm and beauty of the entire complex.

My school has over 1200 students. Our headmaster is an experienced and efficient person who has been at his job for the last 10 years and more. Under his able direction, the school has been obtaining many good result and gain the dispute in the city. The teachers here are well-experienced and knowledgeable in their subjects.

A lot of emphasis are given to character formation, moral education and acquiring good values of life. Although the school environment is rather strict and time-table based, but there is lot of fun and joy in the school. Matches, tournaments, musical shows, competitions, events, etc. make my school life lively, interesting and enjoyable.

I am proud to be a student of Nguyen Binh Khiem High school.

Tiếng Việt

Ngày nay, nếu có bất cứ nơi nào có ảnh hưởng lớn nhất đối với chúng tôi sau khi gia đình, đó là trường học. Thời gian mà chúng ta dành ở trường không chỉ là thời gian để học và trau dồi kiến thức, mà còn là thời gian để tạo nên tính cách của chúng ta, có được tư cách và trải nghiệm những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống. Các đặc điểm cơ bản của tính cách của chúng ta được hình thành trong những ngày học của chúng ta.

Tên của trường tôi là trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nó nằm ở ngoại ô thành phố Hải Phòng. Nó được coi là một trong những trường tốt nhất trong thành phố, rất được hoan nghênh vì sự xuất sắc của nó đối với số học sinh tài năng. Việc xây dựng trường học là một cấu trúc ấn tượng. Nó bao gồm bốn khối ba tầng và có khoảng 36 phòng học. Các lớp học rộng rãi và thoáng mát.

Hai cầu thang ở cả hai đầu dẫn đến phòng học. Trường có một thư viện đầy đủ tiện nghi, phòng thí nghiệm khoa học được trang bị tốt và hai phòng máy tính tối tân, tất cả đều nằm trên một khối riêng biệt.

Có một khu vực để học thể dục và chơi thể thao. Hai sân bóng rổ xi măng ở góc phải, trong khi sân bóng đá của trường nằm ở trung tâm của khu vực. Ở trung tâm trái, có hai sân cho cầu lông và bóng chuyền. Một khu vườn nhỏ đầy hoa bao quanh tòa nhà của trường học thêm vào nét duyên dáng và vẻ đẹp của toàn bộ khuôn viên.

Trường tôi có trên 1200 sinh viên. Hiệu trưởng của chúng tôi là một người có kinh nghiệm và làm việc hiệu quả đã ở chức vụ này được hơn 10 năm. Dưới sự chỉ đạo của thầy, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tốt và giành được tranh chấp trong thành phố. Các giáo viên ở đây có kinh nghiệm và hiểu biết về môn học của mình.

Trường nhấn mạnh vào việc hình thành nhân vật, giáo dục đạo đức và có được những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Mặc dù môi trường học tập khá nghiêm khắc và dựa thời gian biểu, nhưng có rất nhiều niềm vui trong trường. Những trận đấu, giải đấu, chương trình ca nhạc, cuộc thi, sự kiện, làm trường học của tôi sống động và thú vị.

Tôi tự hào là một học sinh của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Related Articles

Back to top button