Tác phẩm văn học

Hịch Tướng sĩ – Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

mông cổ là một dân tộc giỏi chinh chiến, vó ngựa của họ ngang dọc khắp ại lục âu á, một thời đi lưu vực sông đa-ypâ chi khia . thế mà, khi cử sứ giả sang quy hàng một nước nhỏ bé là Đại việt, họ đã nhận được điều gì?

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

vua trần cho bắt giam sứ giả, ra lệnh chuẩn bị kháng chiến…

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

và họ đã chiến thắng… không phải một, mà tới ba lần. Ất nước nhỏ bé ấy đã pHá vỡ các giới hạn và chứng minh một điều rằng: không có gì cóc có thể chiến thắng ược ý chí và sức mạnh đoàn kết của d ộc vi.

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

hịch tướng sĩ Trần hưng đạo

hỊch tƯỚng sỸ

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

“ta thường nghe: kỷ tín đem mình chết thay, cứu thot cho cao ðế; do vu chìa lưng chịu giáo, che chở chở cho chi chiêu vương; dự nhượng nuốt than, báo thù cho; thân khoi chặt tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay Cứu nạn cho nước. kính ðức một chàng tuổi trẻ, thân pHòoi tông thoot khỏi vòng vây thái Sung; ời nào chẳng có?ví thử mấy người đó cứ khư khư thói nhi nữ thường tình thì cũng ến chkt hoài ở xó cửa, sao có thểuh sá.

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. nay ta lấy chuyện tống, nguyên mà nói: vương công kiên là người thế nào? nguyễn văn lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? vậy mà đem thành ðiếu ngư nhỏ tày cái ấu ương ầu với quân mông kha ường ường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà tống ến nayâi ƻn ạn! cốt Ðãi ngột lang là người thế nào? xích tu tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào? vậy mà he xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân nam chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người thát đến nay t u tin l

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu vân nam vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo; không có ăn thì ta cho cơm. quan thấp thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Ði thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. so với công kiên đãi kẻ tỳ tướng, ngột lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; than chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ with để thỏa lòng vị kỷ. có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. nếu bất chợt có giặc mông thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ with bận không ích gì cho việc quân quốc. tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ with các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục ến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thánc ngươi cũng không khỏbẺn mang dan. lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ làm nguy; nên lấy điều kiềng canh nóng mà thổi rau nguội làm sợ. phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy ều giỏi như bàng mông, mọi người ều tài như hậu nhgh ệ ịt. thế chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ with các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không?

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là binh thư yếu lược. nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thần tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là nghịch thù.

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

vì sao vậy? giặc mông thát với ta là kẻ thù không ội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hhầi khng mt àng qu. chịu thua giặc. nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đấ nàp?

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.”

Tham khảo: Bài Thơ Tay Ngoan ❤️️ Nội Dung, Hình Ảnh, Giáo Án

Tham khảo: Những bài thơ tình hóa học cực ý nghĩa và lãng mạn

Xem thêm: đọc bài thơ hịch tướng sĩ

xem chú thích hịch tướng sĩ

xem thêm sự tích with rồng cháu tiên

Tham khảo: Thơ Về Người Lính ❤️️ Chùm Thơ Lính, Bộ Đội Việt Nam

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button