Giáo dục

Văn hóa – Xã hội

tư tưởng đoàn kết đến với nguyễn Ái quốc – hồ chí minh khá sớm. ngay từ những năm 1920, khi còn đang bôn ba hoạt động tìm đường cứu nước ở nước ngoài, trong nhiều bài báo, bài nói chuyện, người đã kêu gọi tinh thần đoàn kết giữa người lao động ở các nước chính quốc với quần chúng nhân dân ở các nước thuộc địa. lời kêu gọi đã dần dần thức tỉnh những người cộng sản, những người dân chủ ở các nước quan tâm nhiều hơn ến pHong trào giảig dân tộc ởng nữc c c ếc

kể từ khi trở vềc trực tiếp lãnh ạo cuộc cach mạng giải phong dân tộc, hồ chí minh càng có điều kiện hiểu sâu hơn giá trị của ththn đoàn kết. những ai nghiên cứu về lịch sử văn hóa việt nam từ thời hùng vương dựng nước, ều không xa lạ với câu chuyện lỡr sin cỡân long quân từ “bọc trứng” đó sản sinh ra hàng triệu, hàng chục triệu người việt nam sau này. từ đó, trong ngôn ngữ việt nam, từ xa xưa đã xuất hiện hai tiếng “đồng bào”. Đồng bào có nghĩa là cùng chung một bọc trứng (đồng = cùng, bào = bọc). hai tiếng “ồng bào” từ xa xưa vốn đã mang ý nghĩa một thông điệp cực kỳ quan trọng: những người việt nam chung ta, dù sinh sống ở đâu, ở trong đảo đều có chung một cội nguồn, một sự gắn bó máu thịt với nhau. tất cả chúng ta đều có chung một bà mẹ. tất cả chúng ta đều là những phần tử từ bọc trứng của mẹ Âu cơ. Có lẽ hồ chí minh là người hiểu sâu sắc nhất ý nghĩa to lớn của tinh thần đoàn kết và pHổ biến sâu rộng chân lý đó Trong Cán bộ, ảng viê và nhân ân ta ta.

ngay khi vềc trực tiếp lãnh ạo cach mạng nước ta, cùng với rất nhiều hoạt ộng thực tiễn nhằm tuyên truyền tổc ước lược lượng ccá taking out that. chắc chắn đây không phải là công việc dễ dàng, vì đòi hỏi ở tác giả một vốn kiến ​​thức phong phú và hệ thống về lịdâc sn. Một tập thơ ngắn, chưa ầy 250 dòng, nhưng đã thu thu ược toàn bộ lịch sửt việt nam từi hùng vương dựng nước ến Các pHong trào cach mạng ầu thế kx. Đây là một hành động vô cùng cần thiết để tổ chức và huấn luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng lúc bấy giờ. tư tưởng chủ ạo của tập “diễn ca” “lịch sửc ta” là cùng với chủ nghĩa yêu nước, dân tộc ta đã sớm phat huy tinh thần đoàn kết và quan trọng nhất là sự đoàn kết chung sức chung lòng giữa những người lãnh đạo đất nước với toàn thể nhân dân). ỒNG thời cho thấy, thời kỳ nào mà triều đình phong kiến ​​quay lưng lại với nhân dân, thì tất and ếu khối đoàn kết tộc bị lỏng lẻo và thời kỳ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ bức bóc lột. hồ chí minh viết:

Xem thêm: đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết

“kể gần sáu trăm năm giời ta không đoàn kết bị người tính thôn”.

<p Đế đã lãnh đạo cuộc chiến tranh chống xâm lược tàu, nhưng:

“vì dân đoàn kết chưa sâu cho nên thất bại trước sau mấy lần”.

trai lại, ến ầu thế kỷ xviii, với sự xuất hi hện của người anh hùng áo vải nguyễn huệ, nhân dân ta đã “cùng nhau một lòng” giành ược những chig rỡng.

nói là tổng kết lịch sử, nhưng thực chất là rút ra những bài học lớn mà cha ông để lại. Trong Hoàn Cảnh những năm ầu của cach mạng, bài học lớn nhất của lịch sử, Theo Bác hồ là bài học về tính cộng ỻn kồng, vềt ng, vền tinh chinh vì vậy, kết thu người viết:

Tham khảo: Phân tích chất thép và chất tình trong bài thơ Chiều tối

khám phá ra những bài học lịch sử của quá khứ là để hiểu những thông điệp, những lời truyền dạy của tổ tiên. tinh thần đó được thể hiện rất rõ trong dịp trung ương và quân đội ta trở về tiếp quản thủ đô (1954). Khi Bác Hồ Cùng ại đoàn quân tiên pHong dừng chân tại ền hùng (pHú thọ), tại đy người nói một câu bất hủ: “Các vua hùng đã don , của cả dân tộc trước anh linh tổ tiên. “công dựng nước” mà bác nói ở đây không chỉ fic ý nghĩa tạo lập nên giang sơn ất nước, mà còn còn có ý nghĩa tạo ra sứ Vậy, “Giữ lấy nước” mà người nói cũng co nghĩa pHải giữ lấy từng tấc ất của tổc quốc, ồng thời, phải giữ cho ược những ạo lý làm

sau cach mạng that tám năm 1945, nhân dân ta lại pHải ương ầu với các cuộc chiến tranh bảo vệ ất nước, ặc biệt là cuộc kháng chiến chống thực dân phap xâm me. Đó là các cuộc chiến tranh hoàn toàn không cân sức. về phương diện kinh tế, vũ khí, đất nước ta thua xa đối phương. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc trong những ngày ầu khang chiến, trong Các Bài phát biểu của mình, chủch tịch hồ chí minh lại nhấn mạnh ến thần đoàn kết. chính câu nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. thành công, thành công, đại thành công” đã được người nói ra trong thời kỳ gian lao nhất của cách mạng, của dân tộc. bằng cảm nhận thực tế một cách sâu sắc, người đã phát hiện ra một số biểu hiện đáng lo ngại trong nhân dân, trong cán bộqu trongà và. tuy chưa thật phổ biến, nhưng riqu ràng những hiện tượng “dao ộng”, “phân tâm”, “mơ hồ” đó sẽ làm suy yếu thần cách mạng trong cán bộ, Vậy ể diễn ạt ầy ủ ủ tưng của mình, người nhấn đi nhấn lại 3 lần chữ “đoàn kết” và cũng nhấn 3 lần chữ “thành công”. có đoàn kết thì sẽ thành công và muốn thành công thì trước hết phải đoàn kết. lịch sử dân tộc đã chứng minh điều đó. ngoài yêu cầu phải đoàn kết toàn dân, hồ chí minh con luôn nhấn mạnh đến đoàn kết giữa nhân dân và quân đội; đoàn kết giữa nhân dân với cán bộ, đảng viên; đoàn kết trong nội bộ các cơ quan, các tổ chức Đảng và nhà nước.

ngoài ra, ở thời đại hồ chí minh, mối liên hệ giữa các quốc gia dân tộc không ngừng mở rộng. sự liên kết quốc tế giữa các quốc gia đã hình thành. CHYNH XUấT PHÁT Từ đÓ, CHữ “ạI đON KếT” Mà Bác Hồ Dùng ở đy Còn Có ý NGHĩA MớI: đoàn kết giữa dân tộc ta, cutc kHáng chiến của chúnng ta vê ếc. tư tưởng đoàn kết của bác đã nhanh chóng trở thành ộng lực của các cuộc kháng chiến và cũng là ộng lực trong xây dựng ời mᛑ số

tư tưởng đoàn kết của người cũng đã tạo nên một luồng sinh khí mới trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của dân. Hàng loạt các tac phẩm thuộc các loại hình thơ, ca, văn xuôi, kịch, bao chí … của những văn nghệ sĩ tiêu biểu đã gop pHần thắp sáng tưng lớn của Bác. hình ảnh cán bộ với nhân dân, quân đội với nhân dân được thể hiện một cách hấp dẫn như “cá với nước”. MộT TRONG NHữNG Thành Công Về PHươNG DIệN Này phải kể ến Các tác phẩm như bài thơ “bộ ội về làng” bài ca của thời kỳ lịch sử đó, cho đến nay vẫn in đậm trong trái tim, khối óc của hàng triệu triệu người việt nam. NHữNG Thiên Phony Sự vềc cuộc chiến tranh giải phony dân tộc của các nhà văn, nhà báo, học giả ến từc ngoài, đã chứng cho sựng lợi – thnh c c công c c /p>

ngày nay cùng với sự xuất hiện nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu, bên cạnh nhiều thuận lợi giúp đất nước phát triển nhanh chóng, dân tộc ta cũng phải đương đầu với không ít thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực đời sống tinh thần. trong lịch sử cách mạng nước ta, có lẽ chưa có lúc nào chủ nghĩa cá nhân, đầu óc trục lợi lại xuất hiện khá phổ biến hi nh. Đáng chú ý, nhiều tính toán ích kỷ, xấu xa, sẵn sàng “bán rẻ linh hồn cho quỷ sứ” vi -cán, cáng ữ ở ở ở, cáng. cấp chiến lược.

khi một bộ pHận can bộ, ảng viên suy tháai về tưng, ạo ức và lối sống, thì sự sự thoai đó sẽ nhưng “vi rút ộc” ề kháng “, bao gồm c chúng nhân dân. NếU “vi rút” này không ược ngăn chặn hữu hiệu, thì nguy cơ ầu tiên – nguy cơ của mọi nguy cơ – mà chung ta pHải nhận chynh là sự suy giảm niề ả ảt ữt ữt ữt ữt ữt ữt ữt ữt ữt ữt ữt ữt ữ Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng.

Ngay Từ 1969, Khi Hoàn Thành Bản di Chúc Lịch sử, Bác Hồ đã Yêu cầu tất cả can bộ, ảng viên “phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn with ngươa mắt mắt mắt mắt. Câu nói đó của người chắc chắnco nguồn gốc từt thực tế lúc bấy giờ, tuy rằng thực tế đó chưa trở thành một hiện tượng xã hội lớn. NHưNG, như trên đã nói, sự xuất hiện kinh tế thịng và hậu quả từ mặt trai của nó, sẽ là “cai bẫy” của “xã hại tii dùng vật chất” khiến không ieme ite thậm chím chí chí chem chí chem Đối với họ, các khái niệm “hy sinh”, “lý tưởng”, “đầy tớ của dân” đã trở nên xa lạ. trước tình hình đó, từ sau Đổi mới, Đảng ta đã có rất nhiều nghị quyết nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đích thân tổng bí thư, chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động của ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng… các nghị quyết gần đây của Đảng đã khẳng định chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù không đội trời chung với đạo đức cách mạng. Ảng yêu cầu các tổ chức ảng, cc cơ quan phap lus Suy Thoi Về ạo ức, Lối Sống Trong MộT Bộ PHậN KHông NHỏ Cán Bộ, ảNG VIên đang TừNG BướC GOP PHầN Làm Trong SạCh ảng, Nâng Cao ạO ứC CủA NGườI từ đó, ảng sẽng bước thực hiện bằng ược lời dạy của Bác: pHải giữ gìn sự đoàn kết trong ảng như giữ gìn with ngươi của mắt mình.

Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tinh thần trách nhiệm (11 Mẫu) Viết đoạn văn về tinh thần trách nhiệm

khi sự đoàn kết thực sự trong Đảng được củng cố thì trí tuệ của Đảng, trái tim của Đảng sẽ trở nên trong sáng. sự trong sáng đó sẽ tỏa ánh sáng trong đời sống quần chúng nhân dân. chỉ khi đó đất nước chúng ta mới có đủ các điều kiện phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu như bác hồ tốn mon. và cũng chỉ khi đó mỗi người việt nam mới có đủ điều kiện, toàn tâm toàn ý thực hiện lời kêu gọi của người:

“hỡi ai con cháu rồng tiên mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau”./.

gs. ts. trần văn binh

________________________________________

(bài đăng trên tạp chí tuyên giáo số 9/2019)

Tham khảo: Câu phủ định là gì? Chức năng và ví dụ về câu phủ định

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button