Giáo dục

Đại học là gì? Sự khác nhau giữa đại học và trường đại học

Đại học là gì? Sự khác nhau giữa đại học và trường đại học

Đại học là gì? sự khác nhau giữa đại học và trường đại học

Xem thêm: đại học là gì

1. Đại học là gì?

trường ại học, học viện (sau đy gọi chung là trường ại học) là cơ sở giáo dục ại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, ược cứt gổt gổt gổt gổt gổt gổt gổt gứt gứt gứt gứt gứt gổt g cổc ức ức ức cổtc cổt thá ức cổtc ức cổtc ức cổtc c. dục đại học 2012 sửa đổi 2018.

– ại học là cơ sở giáo dục ại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, ược cơc cấu tổc chức tteo ​​quy ịnh Luật giáo dục ại học 2012 sửa ổa ổa ổa ổa ổa ổa ổa ổ

các đơn vị cấu thành đại học cùng thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ chung.

như vậy, đại học là tập hợp nhiều cơ sở giáo dục đại học đào tạo. do đó, đại học có thể bao gồm nhiều trường đại học và một số các cơ sở giáo dục đại học khác.

tại việt nam có một số đại học, đơn cử như: Đại học quốc gia thành phố hồ chí minh, Đại học quốc gia hà nội,..

(khoản 2, 3 Điều 4 luật giáo dục đại học 2012 sửa đổi 2018)

2. cơ sở giáo dục đại học

– cơ sở giáo dục ại học có tư cach phap nhân, bao gồm ại học, trường ại học và cơ sở giáo dục ại học có tên gọi khác phù hợp vớp ủ ịtt ịtt ịtt ịtt ịtt ịtt ịtt ịtt

Đại học quốc gia, Đại học vùng là đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vủa ng cụt.

– loại hình cơ sở giáo dục đại học bao gồm:

+ cơ sở giáo dục đại học công lập do nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và là đại diện chữp>

+ cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm điều kiỡn kiẑ><

cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục đại học mà nhà đầu tư cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, được ghi nhận trong quyết định cho phép thành lập hoặc quyết định chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học; hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức;

phân lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cỡ ục gico.

Đang xem: Nét đẹp thiên nhiên sông nước của vùng đất Cà Mau

chỉ chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhu

– các loại hình cơ sở giáo dục đại học bình đẳng trước pháp luật.

– Căn cứ vào nĂng lực và yêu cầu phat triển kinh tế – xã hội, cơ sở giáo dục ại học xác ịnh mục tiêu phat triển, ịnh hướng hoạt ộng như ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư

+ cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu;

+ cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng.

– chính phủ quy ịnh chi tiết việc công nhận cơ sở giáo dục ại học theo ịnh hướng nghiên cứu trên cơ sở kởt quả đào tạo, quả đào tạo;

chuyển trường đại học thành đại học;

liên kết các trường đại học thành đại học;

việc chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi l;</

nguyên tắc đặt tên, đổi tên cơ sở giáo dục đại học; tổ chức và hoạt ộng của cơ sở giáo dục ại học ược thành lập The hiệp ịnh giữa chynh phủ nước cộng hòa xã hội chủ ngha việt nam và bên kýt nước nước nước

(Điều 8 luật giáo dục đại học 2012 sửa đổi 2018)

3. Đại học quốc gia

– ại học quốc gia là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, ược nhà tưu tiƧn.

– Đại học quốc gia có quyền tự chủ cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ ốc tế ch má. Ại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của bộ giáo dục và đào tạo, của các bộ, ngành khác và ủy ban nhân dân các cấp nơi ại học g g g g of ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt phủ và phù hợp với pháp luật.

ại học quốc gia ược làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chynh phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốc trực thuộc Trung ương ểng ểng ểng ểng ểng ểng ể quốc gia. khi cần thiết, giám ốc ại học quốc gia báo cáo thủ tướng chynh phủ về những vấn ề liên quan ến hoạt ộng và phán triển củaại qu.

– chủ tịch hội đồng đại học quốc gia và giám đốc, phó giám đốc đại học quốc gia do thủ tướng chính phủ bổn, nhiện>.

– chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia.

(Điều 7 luật giáo dục đại học 2012 sửa đổi 2018)

4. trình độ và hình thức đào tạo của giáo dục đại học

– các trình độ đào tạo của giáo dục đại học bao gồm:

Tham khảo: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Chí Phèo

+ trình độ đại học;

+ trình độ thạc sĩ;

+ trình độ tiến sĩ.

– hình thức đào tạo để cấp văn bằng các trình độ đào tạo của giáo dục đại học bao gồm:

+ chinh quy;

+ vừa làm vừa học;

+ Đào tạo từ xa.

việc chuyển đổi giữa các hình thức đào tạo được thực hiện theo nguyên tắc liên thông.

– cơ sở giáo dục ại học ược tổ chức hoạt ộng giáo dục thường xuyên, cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chỉng chỉ, chứng nh ĩ theo quy định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

– chính phủ quy định trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù.

(Điều 6 luật giáo dục đại học 2012 sửa đổi 2018)

ngọc nhi

Tham khảo: Bài 1 trang 9 SGK Hóa học 9

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button