Giáo dục

Nghị quyết 143/NQ-CP 2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

chÍnh phỦ –

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam Độc lập – tự do – hạnh phúc –

số: 143/nq-cp

ha nội, ngày 04 thang 11 nom 2022

nghỊ quyẾt

phiÊn hỌp chÍnh phỦ thƯỜng kỲ thÁng November 10, 2022

chÍnh phỦ

căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; luật sửa ổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chí nh quyền ƻn 1 ưáng àịa ph no. 2019;

căn cứ nghị định số 39/2022/nĐ-cp ngày 18 tháng 6 năm 2022 của chính phủ ban hành quy chế làm việc của chí nh phủ;

, tổ chức vào ngày 29 tháng 10 nom 2022,

quyẾt nghỊ:

I. về tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022

chính phủ thống nhất đánh giá: much 10, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, ngày càng phức tạp ; các yếu tố rủi ro gia tăng cả về mức độ, phạm vi, tính chất trên quy mô toàn cầu; lạm phát, lãi suất tăng, đồng usd tăng giá dẫn đến nhiều đồng tiền chủ chốt khác mất giá; Suy Giảm Tăng Trưởng và nguy cơ suy tháai kinh tế riqu nét hơn … Trong khi đó, nền kinh tế nước tac ộộ mở cao và khả nĂng chống chịu trước cc cú cú sốc bên ngoài có vì vậy, công tác chỉ ạo, điều hành tiếp tục ược tập trung cao ộ, nỗ lực ứng phó kịp thời với những biến ộng quìn hìn thủa. vừa xử lý những nhiệm vụ, công việc thường xuyên ngày càng nhiều, áp lực lớn; vừa giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn.

trước bối cảnh đó, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệng chynh trịi dưới sự lãnh ạo của ảng, ứng ầu là ồng chí tổng bí thư nguy phún phúg; sự chủ động, tích cực đồng hành, phối hợp chặt chẽ của quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế; Chỉ ạo điều hành quyết liệt, Linh Hoạt, Sáng tạo, kịp thời xây dựng và triển khai cac chính Sách pHù hợp, hiệu quảng pHó những vấn ề mới phát sin , các ịa phương, tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 tiếp tục phục hồi tích cực và ạt những kết quan trọn ọn di ton.

kinh tế vĩ mô cơ bản ổn ịnh, lạm phát ược kiểm soát, tăng trưởng kinh tếc pHục hồi tích cực, các cân ối lớn của nền kinh tế ược bảo ảm trong ềi ềi thị trường tiền tệ, mặt bằng lãi suất, tỷ giá cơ bản giữ được ổn định. chỉ số giá tieu dùng (cpi) bình quân 10 tháng tăng 2.89%. Thu Ngân Sách Nhà nước 10 that ước đạt 9.4 tỷ usd. vốn fdi thực hiện đạt 17.45 tỷ usd, tăng 15.2% so với cùng kỳ. tiếp tục quyết liệt xử lý các tổ chức tin dụng yếu kém, dự án thua lỗ kéo dài.

chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (iip) 10 tháng tăng 9% so với cùng kỳ. nông nghiệp phát triển ổn định; an nong lương thực được bảo đảm, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt khoảng 45 tỷ usd, xuất khẩu gạo đạt trấn 6t trin. thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi tích cực; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 20.2% so với cùng kỳ. hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc. số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 10 tháng đạt trên 178.5 nghìn doanh nghiệp, tăng 38.3% so với cùng kỳ. nhiều tổ chức quốc tế uy tín tiếp tục đánh giá tích cực về tình hình kinh tế của việt nam.

công tác phòng, chống dịch covid-19, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao được tiếp tục diễn ra sôi động, phát huy, bảo tồn giá trị văn hódânta của. thị trường lao động tiếp tục phục hồi; công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, hiệu quả, kịp thời; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; công tác bảo vệ trẻ em, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới được quan tâm. công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, gop phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân. quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; Hoạt ộng ối ngoại ược thực hiện hiệu quả, việt nam đã trung cử vào hội ồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025, tiếp tục khẳng ịnh vapo vê n, vên.

tuy nhiên, nền kinh tế nước ta còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều thách thức. sức ép lạm phát lớn; giá nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh; xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ nguồn cung xăng dầu. Giải ngân vốn ầu tư công và triển khai một số chính Sách thuộc chương trình phục hồi và phat triển kinh tế – xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia chưa đ công tác lập quy hoạch còn chậm. các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro; cơ cấu lại một số tổ chức tin dụng yếu kém còn nhiều khó khăn; nợ xấu có xu hướng tăng. hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn; còn thiếu hụt lao động cục bộ, nhất là lao động chất lượng cao trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn thấp; MộT Bộ PHậN Cán Bộ, Công ChứC, Viên Chức NGHỉ VIệC, Chuyển Việc, Vẫn Còn Tình Trạng Thiếu Thuốc, Trang Thiết Bị, vật tư and tếi một số cơ sở sở sở sở sở sở sở sở sở sở một số vụ việc tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, cháy nổ, lừa đảo qua mạng còn diến biỡp…</

thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh x tị; xung đột nga – u-crai-na kéo dài; tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại; nguy cơ suy thoái kinh tế và rủi ro về tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, lương thực gia tăng. Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. sức ép lạm phat, tỷ giá, lãi suất tăng; dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến đờ doh.

chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủng cơ quan thuộc chính pHủ, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽt chẽt chẽt chẽ vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; theo dõi sat tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, chính xác, không chuyển trạng thái đột ngột; tận dụng tốt thời cơ, càng khó khăn, phức tạp, càng có nhiều thác thì càng phải bình tĩnh, tự tin, sáng suốt ể ể à đ đ đ đnh. kết, thống nhất trong chỉ ạo, điều hành, kiên trì mục tiêu ưu tiên ổn ịnh kinh tế vĩ, kiểm soát lạm phát, thúc ẩy tăng trưỺn. trong đó, tập trung vào những nội dung sau:

1. ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

This các chính sách khác; Trong đó, điều Hành Lãi Suất, Tỷ Giá, Tín Dụng Linh Hoạt, phùp với diễn biến tình hình, có biện phap can thiệp thịng ngoại hối khi cần thiết ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm ảm. thống các tổ chức tin dụng; Có giải PHAP Hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ, chuyển tài sản bằng tiền ồng blood ngoại tệ, ngăn chặn tình trạông đô đô và vàng Hóa Trong nền kinh tế.

b) Cung cấp ủ vốn tín dụng cho nền kinh tế, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các ộng lực tăng tr; ro. kịp thời nắm tình hình, có giải phap pHù hợp hỗ trợ, chỉ ạo các ngân hàng thương mại đáp ứNg nhu cầu vốn cho thương nhân nhập khẩu xăn

<p

2. bộ tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) TậP TRUNG TRIểN KHAI THựC HIệN NGHị ịNH Số 65/2022/Nđ-CP NGàY 16 THANG 9 NăM 2022 SửA ổI, Bổ SUNG MộT Số đIềU CủA NGH ịNH Số 153/2020 năm 2020 quy ịnh về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bápn trái phiếu doanh nghiệp tỰc quị quị; rà soát, kịp thời this gỡ khó khĂn, vướng mắc trong qua trình thực hiện, ổnh thị trường trai pHiếu doanh nghiệp, bao cao chính phủ ể ể sửa ổi (nếu cần thi giao phó thủ tướng lê minh khái chỉ đạo xử lý.

b) có giải pháp xử lý kịp thời các khó khăn trong ngắn hạn liên quan ến trái phiếu doanh nghiệp và thúc ẩy thị trường phát triển vànhệ mắ mắ. sớm báo cáo đánh giá từng loại trái phiếu, việc đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong quý iv/2022 và năm 2023, ềt ìềtợ gi .

<p phí bảo hiểm, chi phí kinh doanh định mức…) cho phù hợp và sát với tình hình thực tế; xác định cơ sở pháp lý và thẩm quyền để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (nếu có).

3. thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp fdi, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. khẩn trương hoàn thiện, trình chính phủ xem xét, ban hành chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động trong tháng 12 năm 2022.

4. bộ công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Thực hiện quyết liệt các giải phap tiếp tục mở rộng, đa dạng Hóa Thị Trường, sản pHẩm xuất khẩu và chuỗi cung ứng, nhất là ối với cc mặt hà kh. tổ chức thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (fta) đã ký kết và tiếp tục thúc đẩy ký kết các fta.

b) Đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi s tăng cường công tác thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, mặt hàng xuất khẩu

c) thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sat thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. rà soát, sớm ề xuất sửa ổi, bổ Sung nGhị ịnh số 95/2021/nđ-cp và nGhị ịnh số 83/2014/nđ-cp về kinh doanh xăng dầu the trì . các ối tượng chịu tác ộng, bảo ảm phù hợp với tình hình p>

d) rà soát tiến ộ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ểm ưm ưa các dự án công nghiệp lớn vào vận hành, gópp phần tăng tăng .

5. bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) tiếp tục tập trung chỉ ạo, triển khai các biện pháp sớm khôi phục sản xuất và khắc phục hiệu quả mưa lũ tại các tỉnh tỉnh tỉnh miỉnh miỉ. Theo Dõi Chặt chẽ tình hình thời tiết, Thiên tai, dịch bệnh, cây trồng và vật nuôi, chủng chỉ ạo, hướng dẫn các ịa phương kịp thời trin khai ca Cá ca ca cá ca Các gip gip gi ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nhất là trong những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán quý3 mão 2

b) khẩn trương có văn bản hướng dẫn các ịa pHươngoo gỡ khó khĂn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạc bảo vệ và phat triển rừng, quy ho ho ạn cồng, hot, hot, hot, hot. CấP Có thẩm quyền xem xét, quyết ịnh chủng chuyển mục đích sửng dụng rừng sag mụ đích khác ểể thực do dự á ầu ầ ả ả ả ả ự ự ự ự ự ự ự ả ả ả ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự các quy định của pháp luật liên quan (hoàn thành trước ngày 25 tháng 11 năm 2022); Hoàn Thiện, Trình Chính Phủ Ban Hành NGHị ịNH SửA ổI, Bổ Sung MộT Số điều Của NGHị ịNH Số 156/2018/Nđ-CP NGày 16 THANG 11 NăM 2018 QUY ị November 12, 2022.

c) nghiên cứu xây dựng ề ann nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai, trình cấp cóĭt qu °c thác thác thác thác. chiến lược, chương trình, Đề án về bảo vảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt và bảo đảm tính khả thi.

khẩn trương xây dựng kếchh hành ộng nhằm giải quyết triệt ểt ể ể Các Khuyến NGHị CủA EC Về CHốNG Khai Thac Hải sản Bất Hợpp, Không Không Kh. thẻ vàng”, trình thủ tướng chính phủ trong tháng 11 năm 2022.

6. ởi ởi ởi ởi ởi ởi ởi ởi ởi ởi ởi ởi ởi ởi ởi ởi ởi ởi ở. nhà ở công nhân, cho người có jue nhập thấp để tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản; phối hợp chặt chẽi với ngân hàng nhà nước việt nam, bộ tài chynh rà soát, thực hiện nghiêm các quy ịnh về xử lý tài sản bảo ảm tiền vay lên quan ến các dt.

7. bộgiao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) ẩy nhanh tiến ộ triển khai các công trình giao thông trọng điểm, bảo ảm khởi công dự ounce xây dựng ường bộ cao tốc bắc – nam phía đông giai đ tế long thành trong tháng 12 năm 2022; Hỗ Trợ Kỹ Thuật, Phối Hợp this gỡ khó khĂn, vướng mắc ối với các dự Án thành phần đi qua ịa bàn các ịa phương ủy ban nhn dân cấp tỉnh làm cơ ộ /p>

b) TậP TRUNG HONN CHỉNH Hồ Sơ Về GIảI PHAPP Xử Lý Vướng MắC, BấT CậP TạI MộT Số Dự ÁN ầU Tư KếT CấU Hạ TầNG GIAO THông Thônh Thức Bot ể NNH NNH ấC HọT; chủ động làm việc với các cơ quan của quốc hội để báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung liên quan.

<p thủ tướng chính phủ tại văn bản số 204/tb-vpcp ngày 13 tháng 7 năm 2022 của văn phủng chính. giao phó thủ tướng lê văn thành chỉ đạo xử lý dứt điểm việc này trong tháng 11 năm 2022.

8. bộ tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Chủ trì, pHối hợp ccb bộ, cơ how liên quan thực hiện lấy ý kiến ​​nhân dân về dự miật ất đt đai (sửa ổi) ủy ban thường vục quốc hội và theo chỉ ạ , thủ tướng chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp với bộ kếch và ầu tư, bộ tư phap và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, bổ Sung nội dung quy ịnh việc giao ất cho nhà ầu ầu ầu ịnh tại khoản 3 điều 29 luật ầu tư năm 2020 vào dự thảo nghị ịnh sửa ổi, bổ sung một số đu của các nghịịn ch ị .<p và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đánh giá tính khả thi về hạ tầng cơ sở, công nghệ và tài chính cho chuyển đổi từ năng lượng điện who sang năng lượng tái tạo; tác động của gói tài chính đối với ngân sách, nợ công; bảo đảm tính công bằng, công lý, khả thi, phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước và xu thế phát triển của thế giới nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, tận dụng cơ hội và hóa giải những thách thức một cách hiệu quả nhất, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh quốc gia.

9. cumano , đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo… đón tết nguyên đán quý mão 2023 bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đầy đủ.

10. bộvăn hóa, thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ịa phương triển khai hiệu quả các biện phÁp thúc ẩy, kích củu dung du lỰn; ề xuất cụ thể giải phac mở rộng ối tượng miễn visa nhập cảnh, tăng thời hạn visa vào việt nam … ể Thu Hút khách du quịch ịc tổc chức hội nghị ẩy mạnh du xây dựng và hàn thiện dự thảo chỉ thị của thủng chính pHủ về thúc ẩy, thu hút khách du lịch quốc tế vào việt nam Trong tình hình mới, bao cao thủ tướng chính chíh pHủ trong thao toàn quốc lần thứ ix theo đúng kế hoạch và bảo đảm chất lượng; khẩn trương trình quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia, mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao. phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phat triển văn Hóa Theo Kết Luận Số 42-Kl/Tw ngày 20 Tháng 10 NĂm 2022 CủA – xã hội năm 2022 – 2023.

11. công nghệ; lựa chọn ầu tư có trọng điểm một số lĩnh vựcco tiềm năng, thế mạnh ể từng bước tiếp cận trình ực k chú trọng pHát triển cac hệ sys

12. bộ and tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) tiếp tục bám sat diễn biến tình hình dịch covid-19, sự xuất hiện của các biến chủng mới, chủ ộng phương ứng phó hiệu vác quả c1vcá. phối hợp chặt chẽ với bộ giáo dục và đào tạo tăng cường tuyên truyền, có giải phá phù hợp, hiệu quả ẩy mạnh tii vắc-hềc sin.

b) tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính and tế, thực hiện lộ trình phù hợp tính đúng, tính đủ giá dịch vụ and tế; tổng kết việc tự chủ trong bệnh viện. KHẩN TRươNG PHốI HợP VớI CÁC Bộ, NGàNH THÁO Gỡ KHÓ KHăN, SửA ổI yêu cầu khám chữa bệnh.

c) Giao bộ and tế chủ trì, pHối hợp với các bộ: kếch và ầu tư, tài chính, tư phap và các bộ, cơ quan lín quan khẩn trương sửa ổi, bổ sung nghị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ịnh số 98/2021 /nđ-cp ngày 08 THANG 11 NăM 2021 Về quản Lý trang thiết bị and tế Theo trình tự, thủc tục rút gọn, trình chineh pHủ trong 1202.m

13. bộ giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

This hội.

b) chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tuyển dụng số giáo viên được bộ chính trị quyết định cho địa phương năm h23; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ và nâng cao chất lượng giáo viên; phối hợp với bộ nội vụ điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên.

<p ộng phụ huynh hhọc cho-chomy , đúng lịch.

<p giáo dục nghề nghiệp vì lợi ích và quyền lợi học tập suốt đời của người học, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2022; Chủ trì, pHối hợp với bộ lao ộng – thương binh và xã hội ẩy mạnh chủ trương phân luồng và thúc ẩy vừa học nGhề, vừa học văn Hóa tại cơ sở sở giáo dục

14. công chức, viên chức như: thời hiệu xử lý kỷ luật; tuyển dụng, sử dụng, quản lý; chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

15. bộ tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) rà soát, kịp thời báo cáo chính phủ, thủ tướng chynh phủ điều chỉnh, tháo gỡhạn chế, bất cập trong cơ chế, chính quền quẩ sách. tích cực jue hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

b) Chủ trì, pHối hợp với văn pHòng chynh phủ và các bộ, cơ quan Liên quan rà soát các trrường hợp sửng dụng nghị quyết của chynh phủ ể ể giảt một số ấ ề ờ ờ ờ ờ ờ ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề , bao cáo chinh phủ trong tháng 01 nom 2023.

16. thanh tra chynh phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ịa phương khẩn trương ban hành các kết luận tra ối với các cuęc thanh tra thú; đồng thời, tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau thanh tra đối với các kết luận thanh tra đã ban hành. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

17. bộquốc phòng chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; sẵn sàng phương án tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

18. bộ công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

ể hoàn thành các chỉ tiêu của luật cư trú năm 2020 về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 3 3

b) tổng rà soát, kiểm bring và ẩy mạnh thực hiện công tacy gay ra. Triển khai ồng bộ các giải phap bảo ảm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng, điều tiết, không ể xảy ra ùn tắc trên các tuyến giao thông trọng đi cồn khi tham gia giao thông, hành vi đua xe trái phép, nhất là trong thời điểm diễn ra world cup 2022.

c) tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ trì, pHối hợp với các bộ, ngành lín quan có pHương encoun đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong thời đm diễn cup 2022. xử lý nghiêm the ị ềt that ảnh hưởng ến an ninh kinh tế, lợi ích quốc gia, các tổc, cá nhân, trường hợp cầt tiến hành k, x, ì ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể. tăng tính răn đe.

19. thực hiện tốt chương trình đối ngoại cấp cao; làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước; nâng tầm ngoại giao đa phương; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân.

20. bộ thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số; chuyển ổi số các doanh nghiệp, ặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các nền tảng số việt (do in việt nam), t àng àng ường mm. . có cơ chế chính sách và nguồn lực hỗ trợ cc cơ quan báo chí ổi mới công nghệ, chuyển ổi số nâng cao năng lực ể ịnh hướng mớng thông. thúc đẩy phổ cập các dịch vụ trực tuyến sử dụng tên miền quốc gia “.vn”; tổ chức diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ số việt nam trong tháng 12 năm 2022.

b) đôn ốC, hướng dẫn các bộ, ngành, ịa pHương thực hiện, đánh giá về thành phần công nghệ thông tin thiết yếu và É tiêu chuẩn, ịnh mức ư , phục vụ triển khai Đề án 06, hoàn thành trong tháng 11 năm 2022.

<p gắng và đạt được những kết quả tiêu biểu trên các lĩnh vực; chú trọng đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, sai sự thật; xử lý nghiêm các sai phạm; đẩy mạnh truyền thông chính sách, nhất là về những kết quả đạt được trong điều hành, phát triển kinh tế – xã hội.

21. động của doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý. tập trung xử lý các doanh nghiệp, dự án hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả thuộc phạm vi quản lý.

22. >

23. các bộ, cơ quan, ịa pHương căc cức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ược giao tập trung nâng cao nĂng lực, hiệu quả chỉ ạo điều hành, phyng lực, quả chỉ ạo điều hành, phyng lực, hiệu quả chỉ ạo điều hành, phyng lực, hiệu quả chỉ ạo điều hành, phyng lực, hiệu quả chỉ ạo điều hành, phyng lực lực, Qul chủ ộng, kịp thời, Linh Hoạt, Khoa học, hiệu quả, kiên quyết tránh tình trạng hoang mang, dao ộng nhưng cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh gic, b, bảng khng chủ quan, l cảnh gic, b, bảng ợtn hìtn hìtn hìtn h. thực tiễn, trong đó:

a) siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; PHÁT HUY HơN NữA TINH THầN TRCH NHIệM, DAM NGHĩ DAMA Làm, đON KếT, THốNG NHấT, Nỗ LựC, CHủNG ộNG PHốI HợP CHặT CHẽT, HIệU quả, quyết tâm hành ộNG ca nh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực.

b) tăng cường kỷ luật phát ngôn, nâng cao hiệu quả công tac thông tin, Truyền thông, bảo ảm khách quan, trung thực, kịp thời, gop pHần tạo ồNg thu của thị trường, nhà đầu tư và nhân dân.

<p tri t tri t tri t tri tromo cử tri, trả lời chất vấn về những vấn đề nóng, phat sinh, được dư luận, Đại biểu quốc hội quan tâm, chất vấn.

d) thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại chỉ thị số 15/ct-ttg ngày 16 tháng 9 năm 2022; công điện số 79/cđ-ttg ngày 27 than 10 năm 2022 của thủ tướng chynh phủ về các nhiệm vụ, giải phatg tâm về ầo điều hành kinh tế vĩ mô nhá ​​diễn biến tìn tình Chính Sách Của Các NướC, ối tac ể chủ ộng phân tích, dự bao, kịp thời điều hành, ề xuất cac giải phap pHù hợp ể ứng phar với các vấn ề

đ) Theo dõi sat diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ ộng triển khai chương trã lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng, không để gây bất ổn gi; trong đó, tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt ộng của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên ịa bàn, bảo ảm việc cung ứng xăng dầu ược th.

e) ẩy nhanh tiến ộ ộ lập, pHê duyệt các quy hoạch quốc gia, ngành, vùng, tỉnh Theo quy ịnh của luật quy hoạch, nghị quyết số 61/2022/qh15 ngày 16 tủhc 6 n -quyc. chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ.

g) tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch covid-19. chủ động nắm chắc thông tin, dự báo, bám sát diễn biến, tình hình để kịp thời chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó vớiũn, thiên. các bộ, ngành liên quan và các ịa phương khu vực trung bộ, nhất là quảng trị, thiên – huế, đà nẵng khẩn trương khắc phục hậu qua lũ qua vừn. /p>

h) bộ giao thông vận tải, ủy ban nhân dân các ịa phương rà soát, chỉ ạo khắc phục nhanh các tuyến giao thông, nhất là các tuyn trọs. nhất và an toàn giao thông.

i) Các bộ, cơ quan: tư phap, lao ộng – thương binh và xã hội, and tế, bảo hiểm xã hội việt nam khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện cac hệ thống thông tin chuyên ngành lên dẫn của bộ thông tin và Truyền thông, thực hiện kết nối với pHần mềm dịch vụ công liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính: đĂng ký khai sinh, đĂng ký thường trú trú trú trú trú trú đĂng ký khai tử, xóa đĂng ký thường trú, trợp mai táng pHí do bộ công an triển khai, hoàn thành trước ngày 10 that November 15, 2022, lam cơ sở triển khai nhân rộng toàn quốc từ tháng 01, 2023.

k) Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát các luật criên quan ến dự miật ất đai (sửa ổi), bao cao chính pHủ ể bộ tư phap tổng hợp pháp lệnh năm 2023 theo quy định; khẩn trương rà soát, ề nghị sửa ổi, bổ sung các quy ịnh không phù hợp tại các luật liên quan ến thực hi dựn ầu tư công, giải ngân ng.

<p

ii. về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (chương trình)

chính phủ cơ bản thống nhất với báo cáo số 7756/bc-bkhĐt ngày 28 tháng 10 năm 2022 của bộ kế hoạch và Đầu tư. Đến nay, đã giải ngân hơn 66,3 nghìn tỷ đồng. thủ tướng chính pHủ đã giao danh mục và mức vốn ngân Sách trung ương từ nguồn chương trình choc 94 nhiệm vụ, vốn khoảng 38 nghìn tỷ đồng.

tuy nhiên, việc giải ngân các chính sách của chương trình có xu hướng chậm dần trong những tháng gần đây; việc triển khai phân bổ, giao kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển thuộc chương trình gặp một số khó khăn. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình trong những tháng cuối năm 2022, chính phủ yêu cầu:

1. bộ tài chính khẩn trương ban hành văn bản sửa ổi các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý tại thông tư số 12/2016/ttlt-bkhccn-btc hướng dẫn n n n n n n n n n quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

2. số 31/2022/nđ-cp ngày 20 tháng 5 n ăn nghị ịnh số 31/2022/nđ-cp ngày 20 tháng 5 n ăn nghị ịnh số 31/2022/nđ-cp 5 ngày. pHủ về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân Sách nhà nước ối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tac xã, hộ kinh doan, bao cao, ề xuất thủ tướng chynh phín phủ the đg chỉi ại ại ktth ngày 17 tháng 10 năm 2022 của văn phòng chính phủ. TRườNG HợP CầN THIếT, KịP thời ề xuất cấp có thẩm quyền pHương and điều chỉnh nguồn vốn sang chương trình khac ể nâng cao hiệu quả chynnh Sách hỗ.

.This ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ần ầnh, th. bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

This ống at. với số tiền còn lại chưa giải ngân; trường hợp cần thiết, đề xuất điều chuyển cho các chính sách khác còn dư địa thực hiện.

5. giao bộ and tế, bộ lao ộng – thương binh và xã hội khẩn trương honn thiện pHương Án pHân bổ số vốn 932 tỷ ồng thuộc lĩnh vực and tếnh vực ANH XM HộI ộNG, Việc Làm, Gửi Bộ Kếch Và ầu tưcc ngày 15 that ểp ể phê duyệt chủ trương ầu tư, bộ y tế, bộ lao ộng – thương binh và xã hội theo chức năng, nhiệm vup. Chính Phủ Thông Bao, Có ý Kiến Và Hướng dẫn Các ịa Phương Hoàn Thiện Thủ Tục ầu tư Theo quy ịnh, Bảo ảM đB MụC Tiêu, Nguyên TắC, Tiêu Chí, ốNg Tượ /qh15 của quốc hội, nGhị quyết số 11/nq-cp ngày 30 théng 01 năm 2022 của chính pHủ và các văn bản chỉ ạo, thông báo dự kiến ​​kến ho hoạch vốn của thủ tướng chính pHủ.

iii. về giải ngân vốn đầu tư công

chính phủ cơ bản thống nhất với báo cáo số 7757/bc-bkhĐt ngày 28 tháng 10 năm 2022 của bộ kế hoạch và Đầu tư. theo đó, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 là 580.261,248 tỷ đồng. ẾN NGày 31 THANG 10 NăM 2022, GIảI NGâN ướC ạT 51.34% KếCHOCH THủ TướNG CHÍNH PHủ GIAO, THấP HơN CUEG Kỳ NăM5,8021 (TUY NHIêN Số TUYệT ố đồng.

nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 còn rất nặng nề, khối lượng giải ngân còn lại là rất lớn. chính phủ yêu cầu:

1. các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung giải ngân cao nhất kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 đưoợc gia. Chỉ ạo chủ ầu tư thực hiện quyết liệt, ồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải phap đã ềi ại nGhị quyết số 124/nq-cp ngày 15 that 9 nĂm 2022 c c c c c c c. của chinh phủ; chỉ thị số 19/ct-ttg ngày 17 tháng 10 năm 2022 của thủ tướng chính phủ. Đề cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiợm vụ đưgia.This hoàn thành, chuyển tiếp; sắp xếp thứ tự ưu tiên khởi công mới các dự Ánge năm 2023, tập trung làm tốt công tac chuẩn bị ầu tư ể àn thàn thnhn encou ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ệt ệt ệt ệt ệt ệt ệt ệt ệ. sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án để có thể triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023; tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm, tạo động lực mới phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương. thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, ơn vị trong việc hoàn thiện dực thủ tủ. Ẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong công tác lập kế hoạch từ khâu lập, thẩm ịnh, phân bổ, thông báo kế hoạch cho từng chương dựál,.

3. 2021-2025 Theo Yêu cầu tại nGhị quyết số 16/nq-cp ngày 31 THÁNG 7 NĂm 2022 Của chynh pHủ và chỉ thị số 17/ctg-ttg ngày 05 that 10 năm 2022 củt thủ tướhhhhhhhh; gửi bộ kế hoạch và Đầu tư, bộ tài chính trước ngày 15 tháng 11 năm 2022.

4. bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) rà soát các quy ịnh hiện hành về ầu tư công và các dự án chuy chuy ểp có sự đi chỉnh về cấp quyt ịnh chủ trương ầu tư ư ư ư. công năm 2019 để đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ vướng mắc.

<p trước ngày 23 tháng 11 năm 2022 theo quy định.

5. bộ tài nguyên và môi trường chủ trì, pHối hợp với các bộ, cơ quan Liên quan nghiên cứu sửa ổi quy ịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ịnh cư cư DựI Luật ất đai (sửa ổi), Trong đó Có xem xét, ề ề xuất theo đung quy ịnh của phap luật vềc vệc choc pHép thựn trước một sốt ột ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt. , xác minh nguồn gốc) ngay khi dự ° đã có trong kếch sửng ất hàng năm ược cấpc có thẩm quyền pHê duyệt nhằm ẩy nhanh tiến ộ ộ ộ hoàn thn thn công tá tá tá

6. cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng; thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong qua trình thi công và khi hoàn thành công trình; thời điểm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án.

7. thống quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức, đơn giá vật tư, thiết bị chuyên ngành đường sắt đô thị.

iv. về triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia

chính phủ cơ bản thống nhất với báo cáo số 7762/bc-bkhĐt ngày 28 tháng 10 năm 2022 của bộ kế hoạch và Đầu tư; yêu cầu:

1. các bộ, ngành, ịa pHương quyết liệt triển khai thực hiện các nGhị quyết của chynh pHủ, chỉ thị số 19/ctgg ngày 17 that Mạnh Giải ngân vốn ầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia nhữngo than cuối năm 2022 và nâng chất lượng xây dựng kế àch à à à à à à à à à à à à à à tháng 10 năm 2022 của văn phòng chính phủ về kết luận của phó thủ tướng thường trực phạm bình minh, trưởng ban ban ban tuyến phới

2. bộrưởng các bộ, cơ quan: ủy ban dân tộc, thông tin và truyền thông, công thương khẩn trương ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thẩm quy ề ề ề ề ề hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân ể chậm tiến ộộ, báo cáo thủ tướng chính phủủ kết quết qu. Bộ Công Thương Khẩn Trương Ban Hành Văn Bản Hướng dẫn tiêu chí vềiện, hệ thống điện ể ẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xâ dựng nôc nôc n.

3. bộ xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc quản lý vận hành công trình và Ty trình bảo trì, mức trìng trìnhược TheC TheC ầc ầc cơ chế đặc thù theo quy định tại Điều 38 nghị định 27/2022/nĐ-cp.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch vốn còn lại năm 2022 chưa được bổ; ồng Thời, Khẩn Trương Hoàn Thành Việc Thẩm ịnh, Phê duyệt dự ° ầu tư, ẩy nhanh tiến ộộ thực hiện và giải ngân kếch vốn nĂm 2022 đ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ

5. miền núi để kịp thời tháo gỡ, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

6. Thi Thi Thi Thi Thi Thi Thi Gia Hướng dẫn của Các cơ quan chủng trình mục tiêu quốc gia, gửi về bộ kế ho hoạch và ầu tư và các cơ quan chủng chương trình mục tiêu quốc giac giac CHủ ộNG Xử Lý và ề xuất phương me Xử Lý Các Kiến NGHị CủA ịA PHươNG TạI PHụ LụC II KèM Theo Báo Cáo Số 7762/BC-BKHđT NGàY 28 THANG 10 NăM 2022 tướng chính phủ kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 11 năm 2022.

văn phòng chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chính phủ, thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện nghị quyế/t n

nơi nhận: – ban bí thư trung ương Đảng; – thủ tướng, các phó thủ tướng chính phủ; – các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; – hand, ubnd các tỉnh, thành phố trực thuộc tw; – văn phòng trung ương và các ban của Đảng; – văn phòng tổng bí thư; – văn phòng chủ tịch nước; – hội đồng dân tộc và các Ủy ban của quốc hội; – văn phòng quốc hội; – tòa án nhân dân tối cao; – viện kiểm sát nhân dân tối cao; – kiểm toán nhà nước; – Ủy ban giám sát tài chính quốc gia; – ngân hàng chính sách xã hội; – ngân hàng phát triển việt nam; – ubtw mặt trận tổ quốc việt nam; , -cơ quan trung ương của các đoàn thể; – vpcp: btcn, cac pcn; trợ lý, thư ký ttg, pttg, các vụ, cục, đơn vị trực thuộc, công báo, tgĐ cổng ttĐtcp; – lưu: văn thư, th (3b)

tm. chÍnh phỦ kt. thỦ tƯỚng phÓ thỦ tƯỚng phạm bình minh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button