Giáo dục

Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm

ii. tác phẩm

1. tìm hiểu chung

a. hoàn cảnh ra đời

– do ngô thì nhậm viết thay vua quang trung vào khoảng năm 1788 – 1789 nhằm thuyết phết phếc sĩ phu bắc hà ra cộng tác với triều đại tây.

b. thể loại

– chiếu thuộc loại văn nghị luận cổ, thường do vua chúa ban ra để triều đình và nhân dân thực hiện.

– có thể do vua đích thân viết nhưng thường do các văn tài võ lược viết thay vua.

c. bố cục (3 phần)

– phần 1 (từ đầu đến “…người hiền vậy” ): mối quan hệ giữa hiền tài và thiên tử

– phần 2 (tiếp đến “…is there sao?”): thực tại và nhu cầu của thời đại

– phần 3 ( còn lại): đường lối cầu hiền của vua quang trung

2. tìm hiểu chi tiết

a. mối quan hệ giữa hiền tài và thiên tử

– người hiền tài như ngôi sao sáng trên trời: so sánh người hiền tài như vì sao tinh tú -> đề cao vị trí, vai trò của người hiền tài.

– sao sáng ắt chầu về ngôi bắc thần: bắc thần (sao bắc Đẩu) tượng trưng cho ngôi vua -> người hiền ắt làm sứ giả cho thiên tử.

→ mối quan hệ gắn bó, vai trò của người hiền đối với thiên tử trong công cuộc trị nước.

– “nếu như che mất ánh sáng, giấu đi vẻ đẹp, có tài mà không được đời dùng, thì đó không phải là ý trời sinh ra ngườn.”

→ mượn ý trời, xem việc người hiền tài vềi thiên tử là hợp quy lupa → n gọng ngền, ging ngền, ging ngền, ging ngền → ludn → → thuyết pHục người ọc, đánh trung tâm lím của kẻ sĩ – những with người luôn muốn đem sức mình cho giang sơn x

b. thực trạng và nhu cầu của thời đại

b.1. thái độ của sĩ phu bắc hà và tâm trạng của vua quang trung

– thái độ của sĩ phu bắc hà:

+ “kẻ sĩ ẩn trong ngòi khe trốn tránh việc đời”: kẻ sĩ mai danh ẩn tích uổng phí tài năng.

+ “những bậc tinh anh trong triều đương phải kiêng dè không dám lên tiếng”: người ra làm quan thì giữ minh không dám nỏi thẳng.

+ nhiều người có tài năng còn chưa chịu ra giúp nước

– tâm trạng của vua quang trung:

+ “nay trẫm đang lắng nghe, ngày đêm mong mỏi,…”: khắc khoải chờ người hiền ra giúp nước

+ hàng loạt các câu hỏi (hay trẫm Ít ức …? hay đang thời ổ nát …?): thái ộ khiêm tốn, chân thành nêu rõ lịch sử đ` sang, cơ hờiềi Ự ra giúp nước. câu hỏi buộc người nghe phải thay đổi cách ứng xử.

b.2. thực trạng và nhu cầu của thời đại

– thực trạng:

+ triều đình chưa ổn định

+ bien ải chưa yên

+ dan chưa lại sức

+ Ân đức vua chưa thấm nhuần khắp nơi

→ triều đại mới lập, nhiều nhiệm vụ, khó khăn mới.

– nhu cầu của thời đại:

+ hình ảnh “một cái cột không thể đỡ nổi căn nhà lớn,…trị bình” → khẳng định vai trò to lớn của người hiền.

+ dẫn lời khổng tử: “cứ cái ấp mười nhà…của trẫm sao?” → khẳng định nước ta có nhiều nhân tài, họ cần ra giúp nước.

+ lời tâm sự chân thành, khiêm nhường nhưng kiên quyết và đầy sức thuyết phục.

+ quang trung là một vị vua yêu nước, thương dân, có lòng chiêu hiền đãi sĩ.

→ lí do hoàn toàn ều xuất phát từ quyền lợi của dân, mọi chủ trương chiến lược ều xuất phát từ khát vọng ất nường cưỰ.

c. Đường lối cầu hiền của vua quang trung

– Đối tượng nhận chiếu:

+ các bậc quan viên lớn nhỏ, thứ dân trăm họ…tài cao mưu hay dâng sớ tâu bày → lời cầu hiền mang tính dân chủ sâu sắc

– mục đích: làm rạng rỡ chốn vương đình

→ mục đích cao cả, vì đất nước, tổ quốc, dân tộc

– Đường lối tiếp nhận người hiền:

+ tự minh dâng thư tâu bày

+ quan văn, quan võ được phép tiến cử

+ những người ở ẩn được phép tự tiến cử

→ khẳng định tính dân chủ qua hình thức tự tiến cử và tiến cử

d. giá trị nội dung

– tác phẩm là một văn kiện quan trọng thể hiện chủ trương đúng ắn của nguyễn huệ nhằm ộng viên trí thức bắc hà tham gia ớdực ớdực.

E. giá trị nghệ thuật

là một áng văn nghị luận mẫu mực:

– lập luận chặt chẽ, hợp lí, thuyết phục

– lời lẽ khiêm nhường, chân thành

– từ ngữ, hình ảnh:

+ sử dụng điển cố, hình ảnh ẩn dụ

+ từ ngữ giàu sức gợi

→ tạo cảm giác trang trọng cho lời kêu gọi

logiaihay.com

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button