Kiến thức tài chính

Ví dụ cách hợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ con mới nhất 2022

Lập báo cáo tài chính được áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ – công ty con, thuộc các ngành, thành phần kinh tế cho phép lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Để tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này, mời bạn theo dõi ngay trong bài viết sau.

1. Bảng báo cáo tài chính hợp nhất gồm những gì?

Bảng kế toán hợp nhất

– Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất

– Báo cáo cách luân chuyển tiền tệ hợp nhất

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh

2. Cách hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ con

2.1 Lợi thế thương mại 

Lợi thế thương mại là chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư với giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được của công ty con vào thời điểm công ty mẹ nắm giữ tại khoản 9 Điều 10 Thông tư 202/2014/TT-BTC.2.2 Ví dụ loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con.

2.2 Trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con 

 • Trường hợp trước ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát, công ty mẹ không có ảnh hưởng với công ty con và khoản đầu tư được trình bày theo phương pháp giá gốc.
 • Trường hợp trước ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát, công ty con là công ty liên kết của công ty mẹ và được trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu (Điều 15, Khoản 1 Điều 16 Thông tư 202/2014/TT-BTC)

2.3 Những nội dung chính trong bản báo cáo tài chính hợp nhất

Balance sheet of a financial report with spectacles

Báo cáo tài chính phải đảm bảo cung cấp đầy đủ những thông tin cụ thể như sau:

 • Tài sản hiện có
 • Nợ và vốn chủ sở hữu trong kinh doanh
 • Doanh thu, các thu nhập khác, chi phí kinh doanh và các chi phí khác của doanh nghiệp
 • Lãi, lỗ và cách phân chia kết quả kinh doanh 
 • Tổng hợp các khoản phải nộp cho nhà nước, trong đó đã bao gồm thuế của doanh nghiệp
 • Các tài sản khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Các dòng tiền di chuyển và luân chuyển như thế nào trong các báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ngoài các thông tin cần thiết trên, doanh nghiệp phải cung cấp các thông tin chi tiết  trong bản ‘’Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh” để giải trình cụ thể và rõ ràng hơn về các chỉ tiêu, số liệu đã phản ánh trên các bảng báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp. Các chính sách kế toán được áp dụng và sử dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động là:

 • Chế độ kế toán áp dụng trong kinh doanh
 • Phương thức kế toán của doanh nghiệp 
 • Nguyên tắc ghi nhận các báo cáo và số liệu cụ thể
 • Phương pháp tính giá cụ thể đối với từng loại hàng và hạch toán hàng tồn kho của doanh nghiệp
 • Phương pháp doanh nghiệp sử dụng để trích khấu hao tài sản cố định

Vừa rồi là một vài ví dụ về lập báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ con. Mong rằng sẽ bài viêt hữu ích với bạn và giúp bạn có thêm tự tin để bước vào con đường kinh doanh.

Trang blog chia sẻ kiến thức chuyên sâu pgdtxthuanan.edu.vn

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp tốt nhất và đầy đủ nhất

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button