Giáo dục

Công thức giải nhanh Hóa học 10

các công thức tính nhanh hóa học lớp 10

công thức giải nhanh hóa học 10 ược vndoc biên soạn với 22 công thức tính nhanh hóa học 10 giúp các bạn làm trắc nghiệm hóa ố đú phng qu. tài liệu sẽ cung cấp cho các bạn các công thức, các mẹo nhanh khi làm trắc nghiệm môn hóa vô cơ. mời các bạn tham khảo.

 • 10 đề thi hóa học kì 2 lớp 10 năm 2020- 2021 có đáp án
 • Đề thi lớp 10 cuối kì 2 năm 2020 môn hóa học (số 1)
 • Đề thi lớp 10 cuối kì 2 năm 2020 môn hóa học (số 2)
 • Đề thi hóa học kì 2 lớp 10 năm 2020 – Đề số 3
 • Đề thi hóa học kì 2 lớp 10 năm 2020 – Đề số 4
 • Đề thi hóa học kì 2 lớp 10 năm 2020 – Đề số 5
 • Đề thi hóa học kì 2 lớp 10 năm 2020 – Đề số 6
 • cÔng thỨc tÍnh nhanh hÓa hỌc 10

  ví dụ 1: hấp thụ hoàn toàn 11.2 lít co2 (đktc) vào 300ml dung dịch ba(oh)2 1m jue được m gam kết tủa. giá trị m là:

  Xem thêm: Các công thức tính nhanh hóa học lớp 10

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  nco2 = 0.5 mol, noh- = 0.6 mol

  nkết tủa=noh- – nco2 = 0.6 – 0.5 = 0.1 mol => m kết tủa = 0.1. 197 = 19.7 game

  ví dụ 2: cho 5,6 lít co2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn trong dung dịch chứa 13,32 gam ca(oh)2. khối lượng kết tủa thu được là:

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  nco2 = 5.6/22.4 = 0.25 mol; nca(oh)2 = 13.32/74 = 0.18 mol => noh- = 0.36 mol

  xét tỉ lệ: noh- / nco2 = 0.36 / 0.25 = 1.44 => sau phản ứng jue được 2 muối

  sử dụng công thức tính nhanh:

  nco32−= noh− −nco2 = 0.36 – 0.25 = 0.11 mol

  => ncaco3 = nco32- = 0.11 mol => m = 11 game

  ví dụ: cho 0.448 lít co2 (đktc) hấp thụ hết vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm naoh 0.06m và ba(oh)2 0.12m thu được m gam kết t. giá trị m là:

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  = 0.35 – 0.2 = 0.15 mol > = 0.1 mol

  n↓ = = 0.1 mol => m = 197. 0.1 = 19.7 range

  ví dụ 1: hấp thụ v lít co2 (đktc) vào 300ml dung dịch ba(oh)2 1m thu được 19.7 gam kết tủa. giá trị của v là:

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  Áp dụng công thức trên ta có:

  +) n co2 = nktủa = 0.1 mol => vco2 = 2.24 liters

  +) n co2 = noh- – nktủa = 0.6 – 0.1 = 0.5 mol => vco2 = 11.2 liters

  ví dụ 2: thể tích co2 (đktc) lớn nhất cần cho vào 1.0 lít dung dịch ba(oh)2 0.1m để thu được 7.88 gam kết tủa là

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  noh- = 0.2 mol; nbaco3 = 0.04 mol

  thể tích khí co2 cần dùng lớn nhất để thu được 7.88 gam kết tủa là khi tạo kết tủa tối đa sau đó hòa tan 1 phần

  => phản ứng jue được 2 muối baco3 và ba(hco3)2

  sử dụng công thức tính nhanh: nco2 = noh- – nbaco3 = 0.2 – 0.04= 0.16 mol

  => v = 0.16 x 22.4 = 3.584it

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  Áp dụng công thức trên ta có:

  +) noh- = 3nktủa= 3.0.4=1.2 mol => vnaoh= 1.2 liters

  +) noh- = 4n al3+ – nktủa= 4. 0.5 – 0.4 = 1.6 mol => vnaoh= 1.6 litres

  ví dụ 2: cho v lít dung dịch naoh 1m vào dung dịch chứa 0.07 mol alcl3, thu được m gam kết tủa. mặt khác, cho 0.75v lít dung dịch naoh 1m vào dung dịch chứa 0.07 mol alcl3, jue được 0.375m gam kết tủa. giá trị của v là

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  thí nghiệm 1:

  al3+ dư => nnaoh = 3nkết tủa (1)

  thí ngiệm 2: có sự hòa tan kết tủa vì naoh tăng mà lượng kết tủa giảm

  => nkết tủa = 4.nalcl3 – noh- (2)

  từ (1),(2)

  v = 3.m/78

  0.375m/78 = 4. 0.07 − 0.75v

  => v = 0.16 on

  thí dụ: tính vdd hcl cần cho vào dd na[al(oh)]4 (hoặc naalo2) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  Áp dụng công thức trên ta có: nzn2+ = 0.4 mol, n↓= 0.3 mol

  +) noh- = 2nktủa= 0.6 mol => v naoh = 0.6 liters

  +) noh- = 4nzn2+ -2nktủa= 1 lít => vnaoh = 1 liter

  ví dụ 1: hòa tan hết 12 gam hỗn hợp kim loại gồm mg, zn, al vào dung dịch h2so4 loãng thu được dung dịch y và 2,24 lít khí h2 (đktc). khối lượng muối khan thu được trong dung dịch and là m gam. tim m?

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  Áp dụng công thức: m = 12 + 96,0,1=21,6 gam

  ví dụ 2: hòa tan hoàn toàn 11.9 gam hỗn hợp hai kim loại al và zn bằng dung dịch h2so4 loãng thì khối lượng dung dịch tăng 11.1 gam. khối lượng al và zn (tính theo gam) trong hỗn hợp lần lượt là

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  khối lượng dung dịch tăng là mdd tăng = mkim loại – mh2

  → mh2 = 11.9 – 11.1 = 0.8 (g) → nh2 = 0.4 mol

  Đặt số mol al là a mol; số mol zn là b mol.

  ta co: mhh = 27a + 65b = 11.9 (g) (1)

  ta co: 2nh2 = 3nal + 2nzn = 1.5a + b = 0.4 (mol) (2)

  giải hệ (1) và (2) ta có: a= 0.2 và b = 0.1

  vậy mal = 0.2.27 = 5.4 gam và mzn = 0.1.65 = 6.5 (g)

  ví dụ: hòa tan hết 10 gam hỗn hợp kim loại gồm mg, zn, al vào dung dịch hcl thu được dung dịch y và 7.84 lít h2 (đktc). cô cạn dung dịch and thu được m gam muối khan. giá trị của m

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  nh2 = 7.84 : 22.4 = 0.35 mol

  Áp dụng công thức trên ta có: m = 10 + 71. 0.35 = 34.85 gam

  ví dụ: hòa tan hoàn toàn 4.56 gam hỗn hợp gồm fe2o3, zno và mgo vào 400ml dung dịch h2so4 0.1m (vừa đủ), sau đó cô cạn dung dịch, jue được m gam muối khan. giá trị m là:

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  Áp dụng công thức trên ta có: msunfat = mh2 + 80nh2so4= 4.56 + 80.0.04= 7.76 gam

  Tham khảo: Địa danh là gì?

  ví dụ: hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp hồm fe2o3 và mgo vào 300ml dung dịch hcl 2m (vừa đủ), sau đó cô cạn dung dịch, jue được m gam. giá trị m là:

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  Áp dụng công thức trên: mmuối chlorua = mh2 +27.5nhcl = 30 + 27.5.0.6 =46.5 gam

  ví dụ: hòa tan hết 7.8 gam hỗn hợp 3 kim loại (zn, al, mg) và h2so4 đặc nóng thu được m gam muối khan và 4.48 lít so2 (đktc ). giá trị m?

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  Áp dụng công thức: m muối = 7.8 + 96.0.2= 27 gam

  ví dụ: hòa tan hết 7.8 gam hỗn hợp 3 kim loại (zn, al, mg) và h2so4 đặc nóng thu được m gam muối khan và 4.48 lít so2, 2 .24 lit h2s, 1.6 gam s (đktc). giá trị m?

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  nso2 = 0.2 mol; nh2s = 0.5 mol; ns = 0.1 mol

  Áp dụng công thức: m muối = 7.8 + 96.(0.2 + 3.0.5 + 4.0.1) = 79.8 gam

  (lưu ý: +) không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

  +) giá trị nhno3 không phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp.

  +) chú ý khi tác dụng với fe3+ vì fe khử fe3+ về fe2+ nên số mol hno3 đã dùng để hoà tan hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo công th. vì thế phải nói rõ hno3 dư bao nhiêu %.

  (lưu ý:

  +) không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

  +) nếu có sự tạo thành nh4no3 thì cộng thêm vào mnh4no3 có trong dd sau phản ứng. khi đó nên giải theo cách cho nhận electron.

  +) chú ý khi tác dụng với fe3+, hno3 phải dư.

  ví dụ: hòa tan hết 22.4 gam fe vào dung dịch hno3 loãng thu được 6.72 lít no (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch y. cô cạn dung dịch and thu được m gam muối khan. giá trị của m

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  Áp dụng công thức trên: mmuối = mkl + 62.3nno = 22.4 + 3.0.25 = 56.5 gam

  thí dụ: Để m gam fe ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp x có khối lượng 12 gam gồm feo, fe2o3, fe3o4 và fe. hòa tan hết x vào dung dịch hno3 jue được 2.24 lít khí no (đo ở đktc). khối lượng muối thu được là:

  Đang xem: Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng (Dàn ý 11 mẫu) Những bài văn mẫu lớp 7

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

  mmuối = (242/80)(mh2 + 24nno)

  = (242/80)(12 + 24.0,1) = 43.56 game

  lưu ý: dạng toán này, hno3 phải dư để muối thu được là fe(iii). không được nói hno3 đủ vì fe dư sẽ khử fe3+ về fe2+ :

  nếu giải phóng hỗn hợp no và no2 thì công thức là:

  mmuối= (242/80)(mh2 + 8nno2 +24nno)

  ví dụ: hòa tan hết 11.36 gam hỗn hợp rắn x gồm (feo, fe3o4, fe2o3, fe) trong axit hno3 loãng dư thu được dung dịch y và 0.224 lít no (sản phẩm khử duy nhất, đktc). cô cạn dung dịch and thu được m gam muối khan. giá trị của m?

  Đáp án hướng dẫn giải

  Áp dụng công thức: mmuối= (242/80)(mh2 + 24nno) = (242/80).(11.36 + 24.0.01) = 35.09 gam

  >>tải liệu vẫn còn xin vui lòng ấn tải link bên dưới để tham khảo thêm tài liệu đầy đủ<<

  Đây là công thức giải nhanh hóa học 10 có ví dụ kèm theo, giúp các bạn biết cách vận dụng phù hợp các công thức tính nhanh học dọc. qua đó sẽ giúp các bạn tính toán nhanh hơn và chính xác hơn. tài liệu cũng rất hữu ích dành cho các bạn đang ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. chúc các bạn học tập tốt.

  mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan trong chương trình hóa học 10.

  • chuỗi phản ứng hóa học lớp 10 chương halogen
  • 195 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án hóa 10 chương 1: nguyên tử
  • tóm tắt lý thuyết hóa học 10 – chương 1: nguyên tử
  • tóm tắt lý thuyết hóa học 10 – chương 2: bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Định luật tuần hoàn
  • trên đây vndoc đã giới thiệu công thức giải nhanh hóa học 10 tới các bạn. Ể Có kết quảc tập tốt và hiệu quản hơn, vndoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Hóa học 10, chuyên ề vật lý 10, chuyên ề he 10 mà vndoc tổng hợp bien soạn và đăng tải.

   Tham khảo: Phân tích đoạn thơ Mình về mình có nhớ ta …

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button