Giáo dục

Báo Cáo Tổng Kết 15 Năm Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc Ở Khu Dân Cư

Bạn đang xem:

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Văn Kiên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: thống nhất / ttxvn) (mặt trước) – Bước vào thời kỳ cách mạng mới, nước ta đứng trước nhiều thách thức to lớn bên cạnh thời cơ. Trong tình hình mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vui chơi giải trí, chuyển thành địa bàn, khu dân cư, không ngừng phát huy thành tích Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Ở mọi vùng, miền, người dân đều thấy được quyền lợi, nghĩa vụ và nghĩa vụ, trách nhiệm của việc tình nguyện tham gia Ngày hội Đại đoàn kết. Các bạn đang xem: Báo cáo tổng kết Ngày hội đại đoàn kết toàn quốc lần thứ 15, Thống nhất Nguyễn Xuân Phúc và quản lý giới chính trị nước ta Du Wenjian đã tham gia ngày hội đoàn kết dân tộc tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: thống nhất / ttxvn) Hàng năm cứ đến ngày 18/11 là ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở các khu dân cư, ngày hội đại đoàn kết phát huy truyền thống lịch sử quý báu của đại đoàn kết dân tộc, nâng cao ý thức yêu nước của nhân dân cả nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước có tiềm năng và sức mạnh . Tổ chức lễ hội bảo đảm tính thiết thực, tránh hình thức, kêu gọi đông đủ hội đồng tham gia. Phần nghi lễ được thực hiện đơn giản, chú trọng thay đổi nội dung phần hội, tạo không khí vui tươi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Việc tổ chức thực hiện các lễ hội bảo tồn tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn, tránh hình thức, lãng phí … nhưng ở một số nơi, việc lựa chọn nội dung, hình ảnh còn lúng túng. khu dân cư. Các hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức ở một số nơi trước lễ hội còn phân tán, chưa nổi bật, chưa thu hút được đông đảo công chúng tham gia. Hoạt động phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức, triển khai các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư chưa nhịp nhàng, linh hoạt, nên việc tổng kết các hoạt động, vui chơi, tổ chức thực hiện Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc là cần thiết. Phát huy những ưu điểm của Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết, tiếp thu những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết, tổ chức thực hiện có chất lượng. Chất lượng tốt nhất ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Hãy để cả hệ thống chính trị phát huy vai trò tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Các cấp tuyến đầu của Tổ quốc phải làm tốt công tác tham mưu để cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện lễ hội; phối hợp với địa phương và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên xung kích tham gia ngày hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm phát huy vai trò tích cực trong việc xây dựng, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thực hiện Lễ hội cần bắt đầu từ việc ban hành các văn bản hướng dẫn, tập huấn, các văn bản và các khâu khác được triển khai càng sớm càng tốt, để các cấp thông tin chủ động thực hiện công tác năm theo khuyến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức sâu rộng và hiệu quả ở các khu dân cư, cấp ủy, chính quyền địa phương, mặt trận và các cấp, các cấp công đoàn phải luôn quan tâm xây dựng nội dung ngày hội. Sự phối hợp chặt chẽ của đảng bộ, tiền tuyến và các đoàn thể, tăng cường công tác quần chúng, tăng cường hoạt động của các tầng lớp nhân dân, thực hiện xã hội hóa lễ hội là những bảo đảm tốt cho việc thực hiện ngày hội. Thực tế cho thấy, nơi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cấp ủy đã chăm lo, hoàn thiện mặt trận chỉ huy, chỉ huy và tổ chức thành công tốt đẹp. Việt Nam là nước chủ động, đổi mới, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương các cấp, sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể, sự tham gia tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân. phía đông.

Quảng bá nội dung và ý nghĩa của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Quảng bá nội dung, ý nghĩa của lễ hội, nhất là ở cơ sở, khu dân cư để thu hút sự quan tâm, chú ý và nhận thức của mọi người đối với lễ hội. Phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động, tự chủ của nhân dân hội đồng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, tự nguyện tham gia vui chơi, lễ hội của nhân dân địa phương. .. Tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Ngày hội đến các tầng lớp nhân dân, thông qua tiến trình lịch sử cao đẹp, công khai lịch sử dân tộc, truyền thống lịch sử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tăng cường mối quan hệ giữa hội đồng và xây dựng sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó nâng cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Tuyên truyền qua mạng lưới hệ thống truyền thanh, truyền hình địa phương, thông qua các cuộc họp ở khu dân cư, các sự kiện, hoạt động của các đoàn thể. Tạo các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại các đô thị tập trung đông dân cư. Khẩu hiệu tuyên truyền trang trí đàn Organ, văn phòng. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức và triển khai ở các khu dân cư theo truyền thống hàng năm, là dịp để quân nhân chỉ huy mạng. Mạng lưới hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và các hoạt động, sinh hoạt của nhân dân, nắm bắt tình hình sinh hoạt và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện thái độ “gần dân, sát dân”. tôn trọng nhân dân, có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhân dân, “dân nghe, nói, hiểu, tin dân”, gắn bó hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy sức sáng tạo của nhân dân. sự chủ động, tự chủ của đại biểu quốc hội, để hình thành sự đồng thuận, thống nhất và tự nguyện tham gia các hoạt động vui chơi, lễ hội của quần chúng nhân dân ở khu dân cư. Nhằm chào mừng có hiệu quả Ngày hội truyền thống toàn thời gian của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hàng năm, mạng lưới Mặt trận các cấp đã phát động cuộc thi tại địa phương. Nòng cốt của việc thực hiện dân chủ giám sát ở cơ sở và phát huy hết tâm huyết, sức sống của các tầng lớp nhân dân ở nước tôi là đơn vị chức năng với tư cách là thành viên của mặt trận tổ chức. Căn cứ vào điều kiện nêu gương các đơn vị chức năng, khu dân cư sẵn sàng chuẩn bị các công trình dự kiến ​​hoàn thành để chào mừng ngày hội như xây nhà Đại đoàn kết, xây cầu đường, cống rãnh, vệ sinh thiên nhiên và môi trường, tu bổ trung tâm văn hóa, các khu và sự kiện hoạt động văn hóa của huyện, xóa đói giảm nghèo, cấp học bổng, các hoạt động văn hóa, giải trí đền ơn đáp nghĩa … Phấn đấu mỗi cộng đồng dân cư có một việc làm giản dị, thiết thực để báo hiếu của ngày hội.

Trong thời gian qua, tình hình thực tế ở các nơi cho thấy, trong thực hiện lễ hội, nơi nào thực hiện tốt pháp luật, quy chế dân chủ, tập hợp được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, công khai để quần chúng nhân dân hiểu rõ. , hiểu đúng về lễ hội, hiểu thể dục thể thao để nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội, tính tự giác, tích cực Tham gia thực hiện, sáng tạo cách làm hiệu quả thì lễ hội mới phát huy tác dụng. Cao, rắn chắc và ngược lại.

Có các hình thức tổ chức và triển khai lễ hội thiết thực, nêu bật vai trò và sự tham gia của các tầng lớp dân cư theo từng vùng, miền, vùng, dân tộc, tôn giáo. Ngoài phần lễ, phần hội cũng cần được chú trọng đúng mức, bởi chính phần hội tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, để mọi người cùng tận hưởng niềm vui của lễ hội thông qua các hoạt động, sinh hoạt. Văn hóa dân gian, thể thao giải trí, văn hóa, nghệ thuật …

Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện để việc triển khai các hoạt động lễ hội ở từng khu dân cư đạt hiệu quả

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu phố là sự kiện, sự kiện chính trị to lớn, quan trọng nên công tác Mặt trận Tổ quốc và Ban công tác Mặt trận các cấp không tính đến. Ngày hội của Ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hết sức cần thiết. Trước hết, trong quá trình tổ chức lễ hội phải tạo được sự đồng thuận cao giữa chính quyền địa phương và người dân. Duy trì và tiếp tục công tác tuyên truyền vận động, kiên trì gắn với giáo dục. Không ngừng phòng ngừa, nâng cao nhận thức về lễ hội, trước hết là cán bộ mặt trận các cấp, cán bộ mạng lưới chính quyền, sau đó là các tầng lớp nhân dân liên quan đến lễ hội. Với những chuyển biến trong hoạt động văn hóa, giải trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới sẽ xây dựng làng mới, đô thị văn minh. Có như vậy, mặt trận các cấp mới phát huy được vai trò góp ý của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các tổ chức thành viên, tổ chức, triển khai có hiệu quả các hoạt động lễ hội. Đường lối văn hóa của Đảng gắn chặt chủ thể văn hóa với đời sống, sinh hoạt vui chơi giải trí và mọi mặt của xã hội, chính trị, kinh tế, tài chính, xã hội, pháp luật, kỷ cương … trở thành động lực nội sinh quan trọng. Thời gian trôi qua của Ngày hội đoàn kết khu phố cho thấy rằng ở đâu các xu hướng thực hiện và các hoạt động gắn với việc thực hiện các trách nhiệm chính trị, kinh tế, tài chính và xã hội, thì các hoạt động, xu hướng của địa phương đó, Ngày hội đoàn kết cũng đã phát triển bản lĩnh và mạnh mẽ, phong phú và phong phú. Ngày hội là dịp để khẳng định hiệu quả của hoạt động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt các hoạt động ở cơ sở. và bắt chước xu hướng, do đó đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch. Xóa đói giảm nghèo.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyến đầu Kỹ năng tổ chức lễ hội các cấp của quê hương, nhất là ban công tác mặt trận ở khu dân cư

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là ngày hội muôn thuở không có hồi kết, không có hồi kết, cần kiên trì, vững bước, làm tốt mọi hoạt động, xây dựng vui chơi giải trí, xây dựng cuộc sống mới của khu nhà. , đồng thời xác lập Trọng tâm, trọng điểm của từng thời kỳ. Công tác tổ chức, triển khai Ngày hội đã đạt được thành công tốt đẹp trong việc không ngừng quan tâm, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhiệm vụ, năng lực tư vấn, tổ chức, điều hành, phối hợp của đội ngũ cán bộ tuyến trước. Trang bị cho cán bộ tiền tuyến những kỹ năng, kiến ​​thức về trình độ, nhiệm vụ công tác tiền tuyến là một trong những nhu cầu cấp thiết đối với công tác thiết kế và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy trên đất mẹ. Trình độ tiếng việt. Cần xây dựng chương trình, kế hoạch đồng bộ, toàn diện, thống nhất nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp MTTQ các cấp để khắc phục tình trạng manh mún, rời rạc về mọi mặt. cấp, bảo vệ đoàn kết thống nhất, trang bị có hiệu quả kỹ năng và kiến ​​thức, kiến ​​thức, kỹ năng cho nhiệm vụ công tác tuyến đầu. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhà báo tham gia đào tạo đội ngũ cán bộ tuyến đầu. Nội dung bồi dưỡng cán bộ tuyến đầu cần phong phú, sinh động, phân bổ thời lượng giảng dạy triết học và thực hành hài hòa, hợp lý để kích thích ý thức tham gia của học viên. Các cơ sở đào tạo, tập huấn cần bổ sung và triển khai các nguồn lực hỗ trợ quá trình giảng dạy. Giảng viên, nhà báo cần linh hoạt, tích cực hỗ trợ các kỹ năng và kiến ​​thức mới, thay đổi thông tin, cập nhật chủ đề vào các khóa học và bài giảng, đáp ứng lượng kỹ năng và kiến ​​thức được truyền đạt. thích ứng với hoàn cảnh mới.

Tham khảo:

1. Chen Hou, góp phần điều tra, nghiên cứu về khối đại đoàn kết dân tộc, Nxb. Chính trị Vương quốc Anh, Thành phố Hà Nội, 2009.2. Nguyễn viết thao và trung y đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Lý luận Chính trị, Thành phố Hà Nội, năm ngoái.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh (2020) báo cáo kết quả tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020.

Xem thêm: people vi ju s t t t t s o n d o n d o o n, a d o d, a d o a d, a s a

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang (2020) báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020.

le mau nhiem *, ngo thi thuy mai **

* Tiến sĩ, Phó Giám đốc, Trung tâm Đào tạo Nhân viên và Nghiên cứu Khoa học, ubtw mttq, Việt Nam

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button