Giáo dục

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

lỜi nÓi ĐẦu

phong cách và tác phong là hai khái niệm thường đi đôi với nhau. phong cach hàm nghĩa rộng hơn, thể hiện những cung cach, cach thức hành xử của một người there are một nhóm người, ược thển nhất quán trong lao ộng, học tập, senh n, tâtn, tâtn, tâtn, tâtn, tâtn, tâtn, t , tâtn, tâtn, tâtn, tâtn, tân, t. người này với những người khác. phong cach hình thành trên cơ sở những yếu tố về tưng, ạo ức, lối sống, tài nĂng, sở trường, khí chất của từng người… tcac hàm nghĩa cụ thể Có thể hiểu tac pHong là sự thể hiện ra bên ngoài của pHong cach, tạo thành lề lối làm việc, Thói quen ứng xử, nềp sinh hoạt … Cutnkn Nique của “phong cách” và “tác phong”; sử dụng khái niệm “phong cách làm việc” và “phong cách lãnh đạo” để nói về phong cách, tác phong công tác trong công việc và trong lãnh đạo, đều hành

phong cach làm việc và pHong cach lãnh ạo của chủch hồ chí minh mang ậm dấu ấn riêng của người, gắn liền với tưng, ạo ức, lối sống, mục ườc ườc ườc ườc ườc ườ vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực; thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đthạo m; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người việt nam học tập và làm theo.

khi còn nhỏ, hồ chí minh đã sớm định hình một phong cách nền nếp, ngăn nắp, cần mẫn. những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, lăn lộn với cuộc sống của người lao động, hòa mình trong phong trào công nhân đã hình thành ở người một phong cách làm việc khoa học, quý trọng thời gian và sắp xếp công việc hàng ngày một cách cụ thể, hợp lý. những trải nghiệm cùng với những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa phương Đông và phương tây mà người đã tiếp nhận trong những năm tháng hoạt động cách mạng đã hình thành ở chủ tịch hồ chí minh một phong cách làm việc, phong cach lãnh ạo ặc trưng của người, ược thể hi ậm nét và sâu sắc trong cach giải quyết công việc hàng ngày trên cương vị là người ứng ầU ảN ả

có thể nói một cach rất khái quát về pHong cach làm việc hồ chí minh, đó là lềi lối, cung cach, cach thức làm việc dân chủ, quần chung, kho ạo của người với những ặc ặ phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khohng, ng, ng.

phong cách làm việc hồ chí minh là những bài học báu ối với cán bộ, ảng viên và nh ân dân, nhất là khi toàn ảng, toàn dân, toàn ta đang thit -nq/tw-10 ng 30-16 của ban chấp hành trung ương “về tăng cường xây dựng, chỉnh ốn ảng; ngăn chặn, ẩy lùi sự suy thoi về tưng chính tr. lống. “tự diễn biến”, “tự chuyển Hóa” Trong nội bộ “gắn với thực hiện chỉ thị 05-ct/tw, ngày 15-5-2016 của bộ chính trị về” ẩy mạnh học tập và làm tưng ,, đức, phong cách hồ chí minh.”

phần thứ nhất

xÂy dỰng phong cÁch lÀm viỆc cỦa cÁn bỘ, ĐẢng viÊn theo tƯ tƯỞng, ĐẠo ĐỨc, phong cÁch hỒ chÍ minh

chủ tịch hồ chí minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ. NGườI COI “Cán bộ là cai gốc của mọi công việc” [1], “can bộ là cai dây chuyền của bộ máy” 2 và đi ến kết luận: “công việc thành công ho đi ết luận:“ công việc việc va ho đi ết luận: “công việc thenh công ho đi ềt luận:“ ”1. vì thế, người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn phong cáệnô. xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh cần tập trung thực hiện aucá:

1.phong cách dân chủ, quần chúng

chủ tịch hồ chí minh cho rằng, phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” là phong cách hàng đầu mà người cán bộ cần phải có. người chỉ rõ: ảng ta thực hiện “nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổc chức cơ bản của các cơ quan nhà nước trong chế ộ ta” 1 và phảng phảng phảng tưởng tưởng to do”2. vì thế không khí dân chủ thực sự trong nội bộ ược tạo ra bằng cach The tâm lắng nghe và khơi gợi cho cán bộ, ảng vivi, quần chung, cấp dưới nó hết quan đm, ủm, ủm. Được như vậy thì cấp dưới và quần chúng mới hăng hái đề ra sáng kiến, “học hỏi sáng kiến ​​​​của quần chúng đỡn qunh. những sáng kiến ​​đó được coi trọng, được khen ngợi thì những người có sáng kiến ​​càng thêm hăng hái làm việc. phong cách dân chủ của người cán bộ không chỉ khơi nguồn sáng tạo, phát huyh tinh thần làm việc, cống hiến của cấp dưới và qu. p>

This ườhiềi ườhiềi ườhiềi ười ườhiềi ười ườhiềi ườhiềi ườhiềi ườhiềi ườhiềi ườhiềi ườhiềi ườhiềi ườhiềi ườhiềi ườhiềi ườ. can bộ không bao giờ ược nh ì nh ì nh ì nh ì ì ì ì ượ ượ ượ ượ ượ ượ n. mến, cấp dưới nể trọng, sẵn sàng đóng gop sáng kiến.

phong cach dân chủ Theo tưng hồ chí minh là dân chủc fi ịnh hướng, có lãnh ạo, dân chủ phải đi ến sự tập trung chứ không phải dân chủ tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt Đảng là “tập trung dân chủ”. nói về sức mạnh của dân chủ, hồ chí minh từng nói: “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó”[2]. nếu người can bộ không có tac pHong dân chủ hoặc “miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ Theo lối“ quan ”chủ” [3] là họ tực đi . khi đó, dù có “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” mà công việc vẫn không chạy”.

phong cach dân chủ yêu cầu người can bộ, ảng viên pHải tin yêu và tôn trọng with người, chú ý lắng nghe ý kiến ​​và giải quyết những kiến ​​nghị chính đáng của qua phê bình của quần chúng và sửa chữa khuyết điểm của mình.

gắn bó mật thiết với phong cách dân chủ là phong cách quần chúng. Hồ Chí minh yêu cầu người can bộ pHải có pHong cach làm việc quần chung, xuất phát từ vấn ề có tínnh nguyên tắc vềc vai trò của quần chung nhân dân dân: “dễ mườn lầng. phong cach quần chung yêu cầu người can bộ pHải gần gũi quần chung, lắng nghe và thấu hiểu mong mut mueốn của quần chung. , nguyện qun vọn. ​​người khẳng ịnh: nếu “cach xa dân chung, không lín lạc chặt chẽi với dân chung, cũng như ứng lơng giữa trời, nhất ịnh thất bại

phong cách quần chúng không có nghĩa là “theo đuôi quần chúng”, vì theo hồ chí minh, “trong dân chúng, có nhiều tầng lớp khác nhau, trình ộ ộ ộ khúá ​​khác nhau khác”. vì vậy, người can bộ pHải có bản lĩnh vững vàng ể vừa nâng cao trình ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ c. >

phong cach quần chung hồ chí minh là pHải biết cach tổc chức phong trào pHùp với trình ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ Theo Người, “NếU Cứ Làm Theo ý MUốN, Theo Tưng, Theo Chủ quan của mình, rồi đem cột vào cho quần chung, thì khonc nào“ Khohot chân chân chân vừa giầy ”… không ai đeg chân chân theo giầy. người khẳng định: “cách làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo, v.v. của chúng ta, đều phải lấy câu này làm khuôn phép: “từ trong quần chúng ra. về sâu trong quần chúng”, “dựa vào lực lượng quần chúng”.

phong cách quần chúng của cán bộ, đảng viên thể hiện rõ trong các thói quen sinh hoạt hàng ngày. người cán bộ phải giản dị, hòa đồng với quần chúng, không cho phép mình hưởng điều gì có tính chất “đặc quyền, đặc l”. người cảnh tỉnh những suy nghĩ lệch lạc trong cán bộ, rằng “phải ăn mặc bảnh mới giữ được oai tín, giữ được din”. khi người cán bộ thấm nhuần tác phong quần chúng, họ sẽ ược quần chúng nhân dân yêu thương, tin cậy, ủng hộ và khi đó, việc gi tông hứng l.

2.phong cách khoa học

phong cách làm việc khoa học đòi hỏi khi xét và quyết ịnh mọi việc ều phải điều tra, nghiên cứu, phân tÍr và quần chúng. người chỉ rõ: “gặp mỗi vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: vì sao có vấn đề này? xử trí như thế này, kết quả sẽ ra sao? phải suy tính kỹ lưỡng. chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều. chớ gặp sao làm vậy”. việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận rồi mới quyết định và thực hiện đến nơi, đến chốn. Ặc biệt, ối với những vấn ề mới, pHức tạp fo ảnh hưởng lớn tới tổ chức ảng, ơn vị, bội ội và nhân dân, cầnn pHải Làm thử, làm đi ểm Trướt. tuyệt đối không ra quyết định khi chưa có thông tin đầy đủ, chưa có phương án tính toán hiệu quả. tránh chủ quan duy ý chí, che giấu khuyết điểm để chạy theo thành tích.

phong cách làm việc khoa học của hồ chí minh là làm việc phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. muốn có kế hoạch khoa học thì người cán bộ phải “việc chính, việc gấp thì làm trước. không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc ấy”. hết sức tránh chuyện vạch ra “chương trình công tác thì quá rộng mà kém thiết thực” và căn bệnh “đánh trống bỏ dùi” gây lãng tiền cền vâhnà, nhâhnà l.

phong cach làm việc khoa học là pHải Biết quý trọng thời gian, biết giờ nào làm việc ấy và cc nĂng lực giải quyết công việc một cach tốt nhất Trong một thắt ngg. người từng nói: “thời giờ cũng cần pHải tiết kiệm như của cải, của cải hết còn cóc cóc cór thể làm thêm khi thời gian đã qua rồi khhng bao giờ kée lại ượ ượ ượ ượ cách tốt nhất là tập trung giải quyết dứt điểm từng công việc; không ôm đồm, làm qua nhiều việc, nhiều việc không dứt điểm, không hiệu quả. người giải thích: “Đích nghĩa là nhằm vào đó mà bắn. nhiều đích qua thì loạn mắt, không bắn trúng đích nào.”

phong cach làm việc khoa học yêu cầu người cán bộ giải quyết công việc trên cơ sở dữ liệu khách quan, dựa trên nền tảng thực tếc ể lựa chọn ra pHương chiến lược lâu dài. không được rơi vào “bệnh cận thị – không trông xa thấy rộng. những vấn đề to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ”. người cán bộ không được vì cái lợi nhỏ trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích to lớn, lâu dài. tầm nhìn – đó chính là phẩm chất của người có tư duy khoa học và có cách làm việc khoa học.

theo hồ chí minh, phong cách làm việc khoa học đòi hỏi người cán bộ phải có cách đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công viợp cho hý; Lại phải biết cach kiểm tra, Giám Set Công Việc Và cấp dưới một cach hiệu qua đó thấy ược việc thi hành ường lối, nghị quyết của ảng n à nà ền Quan Thay ổi Hàng Giờ Hàng Phút, Một Chủ Trương Của Ta Hôm Nay đúng, Hôm Sau đã Không Hợp Thời, NếU TA KHông tỉnh tá kiểm đm nhtng tưng hành ịnh ta sẽ không theo kị Kiểm trac cóc có tac dụng phân loại, đánh giá can bộ, vì “có kiểm tra … mới biết riqute nĂng lực và khuyết điểm của can bộ, mới sửa chữa và giúp ỡ ỡ ỡ đ đ đ ỡ ỡ ỡ ỡ ỡ ỡ ỡ ỡ ỡ ỡ ỡ ỡ ỡ ỡ cán bộ lãnh đạo làm việc khoa học, chặt chẽ thì cấp dưới không thể “qua mặt”.

phong cách khoa học đòi hỏi người cán bộ sau mỗi công việc phải biết rút ra kinh nghiệm cho lần sau và cho người khác. Hồ Chí Minh Viết: “Công việc gì bất kỳ thành công hoặc thất bại, chung ta cần pHải nghiên cứu ến cội rễ, phân tách thật kật rõt kết luận đó sẽ bộ tiến tới.”

3.phong cách nêu gương

theo hồ chí minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuy mên vi; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. người yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về đạo đức. trước hết, mình phải tự làm gương, cán bộ “gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân”.

về vai trò của nêu gương, người nhắc nhở can bộ, ảng viên: “trước mặt quần chung, không phải ta cứt viết lên trán chữ“ cộng sản ”mà ta ược họ y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính. mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.

trong tư tưởng hồ chí minh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cách mạng chủ yếu, là nhân cách ng của. người viết:

“trời có bốn mùa: xuân, hạ, jue, Đông.

Đất có bốn phương Đông, tây, nam, bắc.

người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính.

thiếu một mùa, thì không thành trời,

thiếu một phương, thì không thành đất.

thiếu một đức thì không thành người”

cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là một nội dung cơ bản không thể thiếu trong phong cách làm việc và nhân cách của những ngườh. trong bản di chúc thiêng liêng, người căn dặn tất cả các cán bộ, đảng viên: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân.”

theo hồ chí minh, kẻ thù của lòng chí công vô tư chynh là chủ nghĩa cá nhân, chỉ thấy lợi ích riêng của mình, không thy lợi Ích chung của tậập tẻ. phải khắc phục chủ nghĩa cá nhân có trong mỗi người cán bộ đảng viên thì mới có thể có phong cách làm việc cần, kiệm, liêm, chí cíng, go. Đó là cơ sở ể hình thành hành vi ạo ức đúng ắn, một tâm hồn hướng thượng: “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thểng thể.

cần nêu gương trên ba mối quan hệ với mình, với người, với việc. Ối với mình phải không tự cao tự ại, tự mé, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm ểể phat triển đuều, sửa ổi điều ở. phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Ối với người, luôn giữ thati ộ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trac, lừa lọc, khoan dung, ộ lư ối với với vệc, dù trong hoành thượng”, đặt việc công lên trên, lên trước việt

chủ tịch hồ chí minh cho rằng, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm. nói đi đôi với làm không chỉ là một chuẩn mực trong đạo đức truyền thống mà còn là chuẩn mực đạo đức công vụ tối thi. với cán bộ, đảng viên, sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương đạo đức cần đạt tới sự nhất quán trong công việc và trong đời sống riêng, giữa đạo đức người lãnh đạo và đạo đức đời stuff. Địa vị càng cao, uy tin càng lớn, càng phải ra sức hoàn thiện về đạo đức, thống nhất giữa nói và làm. người đòi hỏi mỗi cán bộ, ảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đí với quới làm.

việc nói đi đôi với làm mang lại cho quần chúng lòng tin và sự tôn trọng ối với người cán bộ, do đó, người cán bộ dàng thực mực thi quyềh. người phê phán những cán bộ “chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được”. nhân dân không bao giờ tin cậy những cán bộ nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đàng làm một nẻo. muốn rèn luyện được phong cách nói đi đôi với làm, người cán bộ phải thường xuyên tự kiểm điểm, soi xét chính mình, đồng thời phải khuyến khích cấp dưới và quần chúng nhận xét, phê bình, góp ý cho mình, nhắc nhở mình về những điều mình đã hứa. người cán bộ cũng phải biết tránh căn bệnh hình thức, bệnh “hữu danh, vô thực”, chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài.

trong gia đình, cha mẹ phải là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em. trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò. trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người can bộ, ảng viên pHải có trach nhiệm tự tu dưỡng tốt ể ể thành with người có ời tư trong sáng, làm tđm gương g ú only điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

trong các nội dung nêu gương, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn nêu gương về tinh thần phục vụ nhân dân. hồ chí minh nhấn mạnh trach nhiệm pHục vụ nhân dân từ một triết lý sâu xa rằng, cơm chung ta Ăn, chungo Ór mặc ều do mồ hôi, nước mắt của mà ra, n, n, n, n cho ềg cho ềg cho ềg cho ềg cho ềg cho ềg cho ềg cho ềg cho ềg chon . vì vậy mà cán bộ, ảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả vềi và việc l.

ể Giáo dục bằng nêu gương ạt kết quả cao, hồ chí minh chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt ể hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những những cach cach tốt nhất ể tổ chức cách mạng, xây dựng with người mới, cuộc sống mới”. đng cũng có.ngành, Giupr that 6-1968, người chỉ ạo xuất bản Sách “người tốt, việc tốt” ể ể ể mọi người học tập, Làm Theo, lan tỏa cai tốt, cai ẹp trong xã hội.

phần thứ hai

xÂy dỰng phong cÁch lÃnh ĐẠo cỦa ngƯỜi ĐỨng ĐẦu theo tƯ tƯỞng, ĐẠo ĐỨc, phong cÁch hỒ chÍ minh

trong sự nghiệp cách mạng của ảng, mỗi cán bộ, ảng viên ều có trách nhiệm tổ chức, lãnh ạo quần chúng, dẫn dắt qung nhân â đn. khi Đảng cầm quyền, đảng viên được tin nhiệm và sắp xếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị. vì vậy, phong cách của người lãnh ạo, người ứng ầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, ường lối của ảng, trong kh.

phong cách lãnh ạo là tổng hợp những phương pháp, biện pháp, cách thức riêng, tiêu biểu mà người lãnh ạo sử dụng hằng ngày ể ệm vhiể tệ m hiể tể. phong cách được quy định bởi chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, tri thức, điều kiện chính trị và điều kiện sống của người lãnh đạo.phong cách lãnh đạo là khái niệm rộng hơn khái niệm phương pháp, cách thức, biện pháp . phong cach lãnh ạo là cai chung, biểu hiện thông qua các pHương phap, cach thức và biện phap, ồng thời pHản ang các pHất bhạn trong của with người, phản alg trường của người người người người người người Có một số yêu cầu trong phong cach lãnh ạo mà chủch hồ chí minh there are nhắc tới, đó là: pHong cach dân chủ, nhưng quyết đon, lãnh ạo sâu sat, khéo dùnngường ạn, lãnh ạ lãnh ạo sâu sat, khéo dùnngường ạng, lãnh ạo sâu sat, khéo dùnng ường, lãnh. học, năng động, sáng tạo.

1.phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán

chủ tịch hồ chí minh yêu cầu cán bộ lãnh ạo phải “gom góp mọi ý kiến ​​rời rạc, lẻ tẻ của quần chung, rồi phân tích nó, nghiên cứu nó, sắp ýnt ýnh ýnt ýnt ýnt ýnt ýnh. rồi đem nó tuyên truyền, giải thích cho quần chúng, làm nó thành ý kiến ​​của quần chúng, và làm cho quần chúng giữ vững và thực hành ý kió. Đồng thời nhân lúc quần chúng thực hành, ta xem xét lại, coi ý kiến ​​​​đó đúng hay không. rồi lại tập trung ý kiến ​​của quần chung, phát triển những ưu điểm, sửa chữa những khuyết điểm, Tuyên Truyền, Giải Thích, Làm Cho quhung giữ vữc vữc vữc.

cứ như thế mãi thì lần sau chắc đúng mực hơn, hoạt bát hơn, đầy đủ hơn lần trước.

Đó là cách lãnh đạo cực kỳ tốt”

trong công tac xây dựng, chỉnh ốn ảng, cải cach tổ chức, bộ máy nhà nước và nhiều công việc khác, cần phải thựt vir vir chỉ ạo riêng ”, tức là vận dụng quan qan đ từng hoàn cảnh cụ thể. theo người, như vậy mới thật là biết lãnh đạo, quản lý.

phong cách lãnh đạo dân chủ thì phải dựa vào quần chúng; là cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu không được quan liêu, hách dịch, coi thường quần chúng nhân dân. phải biết đời sống thực của nhân dân như thế nào, khả năng thực của nhân dân ra sao? họ đang nghĩ và đang mong muốn những gì? mỗi lời nói, mỗi việc làm của người cán bộ phải phù hợp với quần chúng, phản ánh đúng được khát vọng của quần chúng. cán bộ phải biết được những băn khoăn trăn trở của dân để kịp thời uốn nắn và tháo gỡ cùng dân.

hăng hái trong khi làm việc. người chỉ rõ: “người lãnh ạo muốn biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình, muốn biết công tac của mình tốt there are xấu, không gìng khuyên can bộ mình mình mạnh bạnh bạo ề ề

nếu cán bộ không nói năng, không để ý kiến, không phê bình, thậm chí tâng bốc mình, thế là một hiện tượng rất xấu. vì không phải họ không có gì nói, nhưng vì họ không dám nói, họ sợ. thế là mất hết dân chủ trong Đảng. thế là nội bộ của Đảng âm u, cán bộ trở nên những cái máy, trong lòng uất ức, không dám nói, do uất ức mà hóara oán ghét, chán ản.”

người đòi hỏi phải có phong cách làm việc thực sự dân chủ chứ không phải giả tạo, hình thức để che lấp ý đồ càn xân. Bởi vì mọi sự giả tạo ều làm suy yếu, thậm chí pHá vỡ tập thể, mọi Thói hình thức chủc nghĩa sớm muộn sẽ làm xói mòn, thậm chí tri trệt tiêu dân chủ.

can bộ lãnh ạo, nhất là những người ứng ầu, là người có trọng trach trong một tập thể, vừa pHải thực hành dân chủ, lắng nghe ý kiến ​​của tập thể, ồ thức đầy đủ trách nhiệm và dám ra quyết định, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây cũng chính là việc thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Theo Hồ Chí Minh, Một người dù tài giỏi ến đu cũng không thểmm ược hết mọi mặt của một vấn ề, cũng không thểt hết ết ược mược Trong ơn sịn sịng. cho nên, cần phải có cách làm việc tập thể ể ể phát huy ược trí tuệ của tập thể, của đông ảo qu. bộ lãnh đạo, quản lý thì không làm nổi. tập thể lãnh đạo là dân chủ.

cá nhân phụ trách là nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo, người quản lý. có ý thức tập thể cao, tạo ra bầu không khí làm việc dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến ​​​​tập thể, phát huy trí tuệ tịp thá ệtng cá. thể, thì không thể có những quyết định kịp thời và công việc cũng không thể tiến triển được. CHủCH Hồ Chí minh lưu ý các can bộ lãnh ạo, quản lý rằng: “những việc bình thường, một ngườic có thể giải quyết đúng, Thì người phụ trach cứn thận thận giải quyết qết đi. những việc quan trọng mới cần tập thể quyết định.”

theo hồ chí minh, trách nhiệm của người đứng đầu phải được đề cao, đôi khi mang tính quyết định đến hiệu quảcông vi. phong cach làm việc của người can bộ lãnh ạo, quản lý đúg ắn là pHải kết hợp thống nhất giữa cach làm việc dân chủ, tập thể với tísh quyết đoán, dám quyết định đúng. Trong những thời điểm quyết ịnh, người lãnh ạo, quản lý pHải dám nghĩ, dám làm, dám quyết… điều đó Liên quan trực tiếp ến việc tận dụng c Thờc Thờ. người từng dạy: “lạc nước hai xe đành bỏ phí.gặp thời một tốt cũng thành công”.

kết hợp tập thể lãnh ạo với ca nhân pHụ trach, thực hiện trach nhiệm của người lãnh ạo, người ứng ầu ểc ắc những hiệng co -thượng nượ, Thp nậ, thp nậ, thp nậ . , không dám quyết đoán, không nêu cao trách nhiệm cá nhân… làm trì trệ, suy yếu năng lực lãnh ạo, hiệu quản lý của người cán bộ lãnh ạo. <

2.phong cách lãnh đạo sâu sat

trong thực tiễn, hồ chí minh là tấm gương sáng về phong cách lãnh đạo sâu sát. Theo tài liệu thống kê của bảo tàng hồ chí minh, chỉ tính trong 10 nĂm xây dựng chủ NGhĩa xã hội ở miền bắc (1955-1965), không quản tuổi cao, công vii bộn, ng ượn, ng ượn, ng ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn, ng đn . thăm các ịa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, ơn vị bộ ội …, từ miền núi ến hải ảo, ểm hỏi chiến sĩ và ồt b. tính ra mỗi năm, có hơn 60 lượt người đi xuống cơ sở, mỗi tháng có khoảng 6 lần người gặp gỡ quần chúng. ngoài ra, hằng ngày qua ọc báo, ọc thư của nhân dân gửi lên, thấy có những ý kiến ​​hay, cần tiếp thu, những việc gấp cần giải qu. trách nhiệm, yêu cầu nghiên cứu và giải quyết.

lãnh ạo sâu sát sẽ nâng cao ược tính khách quan, minh bạch, tăng cường ược công tác kiểm tra, gim sig ừ đó kiểm soát tốt hơn ốt ốiẛ vẺ. việc sử dụng tài sản của nhà nước, của nhân dân, góp phần phòng chống tham nhũng có hiệu quả. Hồ chí minh yêu cầu dựa vào quần chung nhân dân ể ể giám sat, kiểm tra, nhằm loại trừ các hành vi trục lợi, Ăn cắp, tham ô, ục khomit, biến của biến của công thàng, thi -ri, tham… thing…/p> thing th.

theo hồ chí minh, sau khi nghị quyết đã được ban hành, phải tổ chức tốt việc thực hiện để nghị quyết đi vào cuộngc s. Điều đó gắn liền với công việc kiểm tra, giám sat. muốn tốt, “phải đi tận nơi, xem tận chỗ”. theo người, sở sự thận còn bị bưng bít vì sự kiểm tra, giám sát của các ngành, các cấp, không nghiêm túc, chưa chặt chẽ.

sau kiểm tra, Giám Set, Thì cai sai cần khắc phục, sửa chữa ngay và cai đúng, cai tốt phải ược ộNg vien khen, thưởg lg lg lg đg “, giáo dục, thúc ẩy người việc. người yêu cầu nhanh chóng biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, động viên khuyến khích bằng vật chất hoặc tinh thần, nhằm phát triển cái tốt để chống lại cái xấu, vì mục tiêu xây dựng con người mới, làm Cho xã hội ngày một tiến bộ. Hiệu Bác Hồ ”Cho Người Có Thành Tích Xứng đáng. hiệu Bác hồ ”ều tự hào kể lại những mẩu chuyện cảm ộng khi nhận pHần thưởng cao quý. quan trọng hơn nữa, những pHần thưởng đó, sau này trở Thành >

hồ chí minh từng yêu cầu: “tôi ra lệnh cho bộ tổng tư lệnh mau chóng khen thưởng những đơn vị và những chiến sĩ đã l῁p cu nhiô”. Trong “những việc cần pHải làm ngay” gửi can bộ, chiến sĩ tỉnh hòa bình, lào cai, người nhắc nhở: “xét kỹ và báo cao những rất nhiều, vì khen thưởng là tổng kết và phổ biến kinh nghiệm ra cho mọi ngành hoạt ộng”, “vì khen thưởng cũng là một cách giá dục v. bộ đội, đồng bào có thành tích mà trung ương, chính phủ khen thưởng thì mới hăng hái hơn và những người chưa có thành tích sẽ th cua tích. từ trước đến nay địa phương rất ít báo cáo, bây giờ các cô, các chú phải tích cực làm”.

3.khéo dùng người, trọng dụng người tài

là người lãnh đạo giỏi thì phải khéo dùng người và trọng dụng nhân tài. Xuất phát từ mục tiêu chung là ộc lập dân tộc và chủ nGhĩa xã hội, chủch tịch hồ chí minh đã quy tụ những trí trí thức ược đào tạo cơ bản từ các p>

người xác ịnh, việc dùng người pHải hợp lý, đúng nĂng lực và sở trường của họ, đúng người, đúng việc, chớ “dùng thợc làm nghề rèn ặ ô ô ô ô ô ô ô ô ọ ọ. họ phải phụ trách. dùng người mà không đúng công việc sẽ không chạy, không ược việc, làm thui chột nhân tài, có hại cho ảng và cũng thển sự yếu kém công c. người cho rằng, vì “trong các ngành hoạt ộng của chung ta … không thiếu những người co -eg lực, sáng kiến ​​… nhưng vì cach lãnh ạo của top như thế cũng bịng bịng dìm xu .muốn tránh khỏi sự hao phí nhân tài, chúng ta cần phải sửa chữa cách lãnh đạo.”

chủcch hồ chí minh yêu cầu người lãnh ạo, quản lý pHải biết trọng dụng nhân tài, nếu không sẽ làm “Thui chột” t việc trọng dụng nhân tài theo quan điểm củm xuyên, liên tục như “người làm vườn vun trồng những cối quý báu. pHải trọng nhân tài, trọng can bộ, trọng mỗi một người cóch choc công việc chung của chung ta “. Chủch tịch hồ chí minh choc rằng, trọng dụng nhn tài phải biết tết tỳt tỳt tỳt tỳt tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu npir. việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta ặt ngay vào việc ấy. NAM DâN CHủNG HOà ượC Thành LậP, Trong Lúc Còn Bộn Bề Khó KhĂn, Thù Trong, Giặc Ngoài, ChủCh TịCh Hồ Chí minh đã quan tâm tìm người tài ể xây dựng ấ tài và trọng dụng nhân tài. ngày 11/14/1945, trên báo cứu quốc, chủ tịch hồ chí minh đã viết: “kiến thiết cần có nhân tài. nhân tài nước ta dù chưa Có nhiều lắm nhưng nếu chung ta khéo lựa chọn, khéo pHân pHối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phat triển >

chủ tịch hồ chí minh cho rằng, một quốc gia, một ất nước không biết sử dụng nhân tài là một khuyết điểm to, làm lãng phí một vột. p>

4.phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo

một yêu cầu quan trọng trong phong cách của người ứng ầu, người lãnh ạo là phải có sự thống nhất giữa tíanh ảng, tính nguyêh cao. “trung với Đảng”, “trung với nước, hiếu với dân” là phẩm chất chính trị cơ bản, thể hiện trong mọi hoạt động của ngƺờ quý, lđn. Chủ Tịch Hồ Chí minh khẳng ịnh, điều chủt trong phong cach làm việc của Can bộ lãnh ạo là pHải: “Ra sức làm vivi ệng, giữ vững kỷt lật cảa ốt ệt ệt. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. hết long hết sức phục vụ nhân dân. vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.”

nhiệt tình cách mạng là yếu tố cơ bản trong phẩm chất của người cán bộ đứng đầu, người lãnh đạo. Vìco nhiệt tình cach mạng, người cán bộ lãnh ạo mới say mê, tận tậ với công việc ể ể tìm ra những phương ang tạo nhằm thực thi nhi ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ tính cách mạng, lòng yêu nước, thương dân là động lực lớn thôi thúc người lãnh đạo, quản lý chuyên tâm, lo toan, tận m cớng. saw. Ồng thời, người lãnh ạo pHải có sự tìm tòi sáng tạo, ề xuất ược những ý kiến ​​hay, những phương ưi ưu ể thực thi nhiệm vụ ạt hiệu quhao. Theo hồ chí minh, can bộ lãnh ạo, pHải là những người vừa “hồng”, vừa “chuyên”, ft atro thực hiện nhiệm vụ được giao.

hồ chí minh cho rằng, tính khoa học phải được đảm bảo bằng tri thức khoa học. nhiệt tình cách mạng chỉ thực sự đem lại hiệu quả khi nó được thống nhất với các tri thức khoa học và trên cơ sọ khoa h. nhiệt tình cách mạng sẽ trở thành duy tâm, duy ý chí nếu thiếu tri thức khoa học. thực tiễn cho thấy, with nhiệt tình mà thiếu tri thức khoa học sẽ dẫn tới sai lầm, chệch hướng, làm hỏng ường lối, chynh Sách, hành ộng trai quy lu ật, thậm. những chương trình, dự án, kế hoạch với những ý tưởng tốt ẹp, nhưng do thiếu tri thức dẫn ến thất bại, gây ra tổn thất.

ể Có Tri Thức Khoa học, người can bộ lãnh ạo, người ứng ầu phải chịu khó học tập, nghiên cứu ể nâng trình ộ về chính trị, văn hhhp, NGht ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ nước. chủ quan, tự mãn, ít nghiên cứu lý luận và thực tiễn nên gặp thuận lợi dễ lạquan, gặp thành công sớm dễ mắc phắc bản bău; khi gặp khó khăn thì dễ lÚng túng, bị ộng, dẫn ến bi quan, dao ộng, lập trường cách mạng không vững … chhh hồ chí minh nhắc nhở cán ả ảng vi. học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân.”

d

học tập, nghiên cứu, “học và hành” theo tư tưởng hồ chí minh chynh là ảm bảo sự thống nhất giữa lận với thực tiễi vàn, đi nói vàn. cán bộ, đảng viên cần phải có lý luận lãnh đạo cần nắm chắc lý luận mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. chủ tịch hồ chí minh xác định: “lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”, “làm mà không có lý luận thì không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạ vạp vụp”.

khẳng định vai trò của lý luận, hồ chí minh chỉ rõ sự cần thiết phải biết liên hệ lý luận với thực tiễn trong công tác đ. vì: “thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. lý luận mà không liên hệi i thực tiễn là lý luận suông ”, nên lý luận mà xa rời thực tiễn thì sớm muộn sẽ dẫn tới bệnh giáo điều, Sách vở, qua kinh nghiệm làm việc, phải hiểu rõ sự vận ộng của các quan điểm luận trong thực tiễn, qua đó dự báo ược những biến ổi của tình hình, c củm đm đm ệm ệm ệm ệm ệm ệm ệm ệm ệm lãnh đạo của mình.

một trong những yêu cầu về pHong cach làm việc của can bộ lãnh ạo, người ứng ầu là pHải nắm chắc lý luận, nhưng không ược “lý luận su. . hồ chí minh chỉ rõ: “học tập chủ nghĩa mác – lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, ối với mọi người và ối vìhân bẺ m; là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa mác – lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn Ực nta”. người chủ trương “phải gắn lý luận với công tác thực tế”. mọi chủ trương, ường lối của ảng một mặt pHải xuất phát từ tình hình cụ thể, giải thích cho quần chung hiểu và thực hiện các chủr trương, Chính Sách đó nh ư ư ậ ậ ậ ậ ậ ư ư ư ư ư ư ư ư ư p>

trong mọi công tac, Tù Theo Hoàn cảnh cụ thể, người lãnh ạo có thể sử dụng nhiều hình thức, biện phap khac nhau ể ể hoàn thành thức trach, nhiệm vụm vụ m. tuy nhiên, cần có sự vững vàng, không thay ổi trong những vấn ề ề thuộc về nguyên tắc, đó là những vấn ề có tanh chiến lược, quan ườm, àng vấn ề sắt đá.”

c c c, với kiên ịnh về nguyên tắc, những vấn ề chiến lược, thì sách lược cach mạng, các hình thức, pHương phap , phát, phát, phát, phát, phát, phát, phát, phát, phát, phát, phát. có thể đạt kết quả cao nhất. Điều đó Thuộc về bản lĩnh của người lãnh ạo, thực hiện “dĩ bất biến ứng vạn biến”, thể hi hi sự linh hoạt trong hoạt ộng lãnh ạo của mình.

.

theo hồ chí minh, mục tiêu đặt ra phải được cụ thể trong từng giai đoạn. tính bất biến, mục tieu trong tất cả các giai đoạn của cách mạng là độc lập, thống nhất cho tổ quốc, tự do, hạnh phnc dâúnc cho nh. Trong bản di chúc, người nói lên mong mut mue cuối cùng, cũng là mục tiêu chung của cuộc cach mạng là “xây dựng một nước việt nam hòa bình, thống nhất, ộc lật. With ường ấu tranh lâu dài, ầy khó khĂn, gian khổ. m ỗ, m ướ ể. của cách mạng.

những nội dung xây dựng phong cach lãnh ạo nêu trên không nằm ngoài những quy ịnh chung trong pHong pHong cach làm việc bộ, ảng viên, ồng thờ, cệu cán, vi, vi, ồng th ờ, vi cá. trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trên cương vị lãnh đạo.

phần thứ ba

ĐẨy mẠnh hỌc tẬp vÀ lÀm theo phong cÁch lÀm viỆc, phong cÁch lính ĐẠo cỦa chỦ tỊch hỒ chÍ minh

In ư -Li ếu ều ềnhuc ênh ênhuyhulhnh vực, nh ư -li ếu ều ềnhu ênh ênhuyhuhunh vực, nh ư -li ếu ều ềnhu ênh ênhuyhulhulhnh vực, nh ư , chế ộ, quan liêu trong tổ chức bộ máy và trong phong cach làm việc của can bộ, pHê phan phong cach quản lý kinh tế Theo lối quan liêu bao cấp, tệ quan liêu hành chính, thati ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ có trăm nghìn biện pháp để chống quan liêu và bảo thủ. Ồng thời yêu cầu can bộ, ảng viên pHải sat cơ sở, sat quần chung ể chỉ ạ ạo, nghiên cứu chính Sách, chế ộ, tạo điều kiện cho sáng kiến ​​của quần chung nâng lên. lúc đó, Đảng cũng yêu cầu phải đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng phong cách làm việc lêninnit. Đảng cũng chỉ ra rằng, phương pháp và chế độ làm việc đúng là một yếu tố đặc biệt, trọng yếu để đảm bảo tính chính xác của việc ra quyết định và biến nó thành hiện thực, đặc biệt nhấn mạnh đổi mới phương pháp chuẩn bị và ra các quyết định, tổ chức thực hiện các quyết định; không vì nể nang, e dè mà dung hoà ý kiến, ra quyết định nửa vời, thực hiện nghị quyết không thống nhất. như vậy, trong điều kiện việc cụ thể hoá đường lối còn nhiều bất cập, càng cần đổi mới phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đi sâu vào thực tiễn, nhìn thẳng vào khó khăn, phát hiện những kinh nghiệm và cách làm mới, trên cơ sở đó đổi mới tư duy, đề ra chủ trương, chính sách phù hợp.

từ ại hội v tới nay, ảng ta nhiều lần khẳng ịnh nhiệm vụ xây dựng, ổi mới phong cach làm việc của ội ngũ can bộ lãnh ạ , thiết thực, sâu sat cơ sở, sâu sat quần chúng, làm việc có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, nói đi đôi và. Ại hội ại biểu toàn quốc lần thứ xii của ảng tiếp tục yêu cầu trong công tac xây dựng ảng, ối với can bộ, ảng viêi x, vì dân, bám sat thực tiễn, nói đi đi đi đi đi đi

triến khai thực hiện nGhị quyết của ại hội xii, chỉ thị 05-ct/tw của bộ chính trị khóa xii “ẩy mạnh học tập và làm tưng, ạo ức, phong cach hồ “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, ẩy lùi sự suy tháái về tưng chynh trị, ạo ức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hecha” trong nội bộ “, chung ta cần chúr. Làm việc dân chủ, quần chung, Khoa học, nêu gương cho can bộ, ảng viên và pHong cach dân chủ, quyết đoan, sâu sat, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cach mạng, khoa học, tạo cho người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và nhà nước.

sau đây là một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc cch h min:

1.tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh ạo trong cán bộ, ảng vivi, nhất là người ứng ầu các cấp. >

ưa nội dung giáo dục về xây dựng pHong cach làm việc, phong cach lãnh ạo của hồ chí minh vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong họng học vii i ệng tâng tâng tâng ttons HUYệN cán bộ lãnh ạo, người ứng ầu các cấp, các ngành, trong đó, chú ý trang bị hễ thng thứt th -th -tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt th th th th th th th th th àt th th th th -tt th th thi cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

tăng cường việc giáo dục, học tập chủ nghĩa mác – lênin, tưng hồ chí minh, quan điểm, ường lối của ảng và chính Sách, phap luật của nhà nước; các tri thức khoa học và kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiện đại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thông qua việc giáo dục, học tập nâng cao ý chí, nGhị lực ể giải quyết những vấn ề, những khó khĂn, thử Thách trongt thc; quyền lực, đặc quyền, đặc lợi,…

thực hiện nghiêm quy ịnh số 101-qđ/tw, ngày 07/6/2012 Các Cấp Trong Việc Học TậP Và Làm Theo Tấm Gương ạo ứC Hồ Chí Minh Và quy ịnh Số 55-Qđ/TW, Ngày 12/19/2016 của cán bộ, đảng viên.

2.giữ vững các nguyên tắc“tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”

giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ” Trong làm việc và tuân thhiville nguyên tắc “tập thể la la sáng tạo, tập trung trí tập thể trong việc xây dựNg, thực hi hi các chủ trương, chính sách, pháp luật của ảng và nhà nước.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. xây dựng quy ịnh về trach nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, người ứng ầu các cấp trong thực thi công vụ, trong đó, những cầu cầu về pHong vụ vụ vụ, trong đ

3.tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên

nhanh việc xây dựng các quy ịnh, quy chế, nội quy trong thực thi công và và thực hiện nghiêm túc các quy ịnh về c. đầu về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo.

thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, đảng viên. ẶC Biệt, ối với can bộ lãnh ạo và người ứng ầu các cấp, các ngành, cần xây dựng quy ịnh kiểm tra, giám sat thường xuyên của các đoàn thể, nhân dân, để kịp thời phát hiện, phê bình, uốn nắn sai phạm, khuyết điểm.

thực hiện nghiêm quy ịnh số 55-qđ/tw, ngày 01/10/2012 của ban bí thư trung ương ảng về công tác kiểm tra của tổc ảng ốiệc tui vớcá. , đảng viên.

4. xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo

Sớm xây dựng các quy ịnh về ạo ức công vụ, phong cach làm việc, phong cach lãnh ạo, kèm Theo cc yêu cầu bắt buộc, c các chế tài cể ể ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ đức công vụ phải cụ thể, rõ ràng và khả thi, tức là có thể thực hiện theo, có thể kiểm tra, đánh giá, có thể theo dõi, giám sát. ví dụ, từ những quy định nhỏ về tôn trọng giờ giấc làm việc, hội họp; quy định về xưng hô với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp – đối tượng được phục vụ; quy ịnh về trag phục công sở … trong các tiêu chí cần ặc biệt quan tâm tới mối quan hệi với nhân dân, trên cả 2 phương diện: nhân dân là ối tượng ượ kiểm tra, theo dõi thực hành công vụ. phải xác định rõ, những nội dung nào cần phải công khai, minh bạch, đảm bảo yêu cầu phát huy dân chủ trong thực hành công vụ. nhất thiết phải có những quy định về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu về cả tiền bạc, vật>

tinh thần, thati ộ, sự tận tụy với công việc cần ược lượng Hóa Thành Các quy ịnh cụ thể, ví dụ: không giới hạn thời gian tiếp nhân dân, tổc, doan. ..Đi kèm theo các quy định cụ thể, cần có chế tài đối với các vi phạm quy định và xác định cơ quan có chức năng xử lý ph. Ồng thời, phải có những quy ịnh ể ràng buộc giữa lời nói và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, bảo ảm nói đi đ ìth- đi ới v. nếu nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm Ít, nói một ường làm một nẻo thì người cán bộ, công chức, viên chức phải bị x kử lu.

5.tăng cường công tác kiểm tra, giám sat

các tổc cổc cơ sở ảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giá của tổch ổchm àchm àchm àchm. , đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu các cấp.

hồ chí minh đánh giá rất cao công tác kiểm tra, giám sát. người đã thường xuyên nhắc nhở: các cấp, các ngành nếu tổc chức tốt việc kiểm tra, giá sat cũng như “ngọn đn pha”, bao nhiêu tìnnnh, baè ê ề ề ề. có thể nói chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra, giám sat. nếu tổ chức kiểm tra, giám sat chu đáo thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm.

kiểm tra, giám sat phải kết hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức kiểm tra, giám sat. SINH THờI, CHủCH Hồ CHÍ MINH TừNG CHỉ RA: “Kiểm soát cor Hi cach: một là từ trên xuống, tức là người lãnh ạo kiểm soá những kết quả công việc của can bộ mộ mộ m Một Cách nữa là từ dưới lên, tức là quần cho qua quy chế dân chủ ở cơ sở với cơ chế: dân biết, dân bàn, dân làm, dâm tra. tổ quốc và các đoàn thể phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình ể làm tốt chức nĂng giam sat, phản biện xã hội, thựn ệy ủy ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ

thực hiện nghiêm quyết ịnh số 99-qđ/tw, ngày 03/10/2017 của bộ chynh trị về ban hành hướng dẫn khung ểp cấp ủy, tổc ảng trực thuc trung ươ trung ươp thp thp ủy, tổc ảc ảng trực thuc trung ươp thp thp ủy, tổc ảc ảng trực thuc trung. nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

sự tham gia tích cực, có hiệu quả của quần chúng nhân dân trong xây dựng ảng, trong qua trình kiểm tra, tra sẽ thắt hơn mối quan hệt thât giữa. trong nhiều trường hợp, do nhiều nguyên nhân, những khuyết điểm, sai lầm của cán bộ, đảng viên, không bị lãnh đạo, hoặc cơ quan kiểm tra phát hiện, hoặc không phát hiện được kịp thời, nhưng không thể che giấu được trăm ngàn “tai mắt” của nhân dân. thực tế những năm qua, quần chúng nhân dân đã phát hiện nhiều trường hợp đảng viên vi phạm ở nhiều lĩnh vực như: phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng, vi phạm luật đất đai, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhim.

lỜi kẾt

200 Hỏi mỗi can bộng viên, mỗi người can bộ la chấp hành kỹ cương, gần gũi, thân thiết với quần chung nhân dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân; gắn bó cơ sở, với thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích tập thể, của nhân dân; Con Phong cach làm việc khoa học, Sáng tạo vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, ường lối của ảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, ơn vị ị ịa pHương m.

xây dựng phong cách làm việc của cán bộ ảng viên ặc biệt phong cách tác phong người ứng ầu theo tấm gương ạo ức hồ minh là nhiệm vụ c. dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là “hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc”./.

[1],2. hồ chí minh: toàn tập, nxb. chính trị quốc gia, hà nội, 2011, t.5, tr.309, 68

1. hồ chí minh: toàn tập, sđd, t.5, tr.313

1. hồ chí minh: toàn tập, sđd, t.12, tr.379

2. hồ chí minh: toàn tập, sđd, t.10, tr.378

3hồ chí minh: toàn tập, sđd, t.8, tr.149

[2] hồ chí minh: toàn tập, sđd, t.15, tr.325

[3] hồ chí minh: toàn tập, sđd. t.7, tr.176

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button