ISTANAIMPIAN Slot Online

Bandar slot 2023

bandar slot terpercaya

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot gacor

Giáo dục

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2022 của giáo viên (8 Mẫu) Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè mới nhất

bài thu hoạch chính trị hè 2022 của giáo viên giúp thầy cô tham khảo, có thêm nhiều ý tưởng mới ể hoàn thiện bài kiểm tra cuwối khóa bồi dưỡ morth ếth ạtnh nh ạtnhnhnhnhnh ttnhnh ttnhnhnh nhd ttnhnhnh nhd t.ttnhnhnhnh tt ttnhnhnh n ạtnhnhnhnh nhd ttnhnh t.ttnhnhnh t.ttnhnh quả cao.

qua bài jue hoạch chính trị hè 2022, thầy cô cũng có thêm cơ hội tổng hợp, đánh giá lại những gì đã học trong thời gian vừa qua. Đồng thời, ella cũng đưa ra những đề xuất, ý kiến ​​cá nhân để góp phần xây dựng mục tiêu chung. chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của download.vn nhé:

Xem thêm: Bài thu hoạch chính trị hè 2016 của giáo viên tiểu học

bai thu hoạch chính trị hè 2022

họ và tên:………………………………

chức vụ:……………………………..

Đơn vị công tác: trường tiểu học…………

số tờ bài jue hoạch:………………..

Đảng viên: có… không…..

ĐiỂm

bÀi jue hoẠch

i. cÂu hỎi viẾt jue hoẠch:

câu 1: (05 điểm)

– qua học tập, nghiên cứu những nội dung cốt lõi và vấn ề ề mới Trong Các NGHị quyết hội nGhị lần thứ tư, thứ n-ban chấp hành trung ương khóa xiii củ ả ả ? did i see sao? (04 điểm)

– liên hệ thực tiễn các nội dung trên tại đơn vị các anh/chị đang công tác? (01 điểm)

cau 2: (05 điểm)

– ể triển khai và thực hiện có hiệu quả chuyên ề năm 2022 “học tập và làm theo tư tưởng, ạo ức, phong cach hồ chí minh về xây dựng ội ngũ Có ạo ức cach mạng trong Sáng, bản lĩnh chynh trịng vàng, ủ ủ ủ nĂng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phat triển thành phí hồ ạ ậ ậ ậ ậ ậ ậ những nội dung, giải pháp gì? (04 điểm)

– liên hệ thực tiễn bản thân nhằm thực hiện tốt nội dung trên trong thời gian tới. (01 điểm)

ii. nỘi dung viẾt jue hoẠch:

cau 1:

qua học tập, nghiên cứu những nội dung cốt lõi và vấn ề mới trong các văn kiện ại hội ại biểu toàn quốc lần thứ xiii của ảng, tôi tâm ắ Và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển with người ”vì phat triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nh ấ lựt lựt lựt lượt lượt lượt l. MạNH phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơu lại nền kinh tế, chuyển ổi mô hình tăng trưởng và là lợi thếnh trap quan trọng nht, bảm ểmn ểmn ểmn p>

nhiệm vụ:

ể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ổi mới toàn diện và phat triển nhanh gicao dục và đào tạo, cần phải thực hiện tốt ccc vấn ề sau:

– coi trọng phát triển ội ngũ cán bộ lãnh ạo, quản lý giỏi, ội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao ộng cán ộà ng b. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnhng vực.

– Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sửng lao ộng, cơ sở đào tạo và nhà nước ể ể phat triển nguồn nhân lực nhu cầu x thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nh. chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức.

– phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu. Ổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục việt nam Theo hướng chuẩn hoá, hiện ại hoá, xã hội hoá, dân chủ Hóa và hội nhập quốc tế, trong đi, ổi mới cơ chếc cếc, trr giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. TậP TRUNG Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục ạo ức, lối sống, nĂng lực sáng tạo, kỹ nĂng thực hành, khả nĂng lập nghiệp. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học. xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội.

– mở rộng giáo dục mầm non, hoàn thành phổ cập mầm non 5 tuổi. thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở với chất lượng ngày càng cao. phát triển mạnh và nâng cao chất lượng dạy nghề và giáo dục chuyên nghiệp. rà soát, hoàn thiện quy hoạch và thực hiện quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng và dạy nghề trong cả nước. thực hiện ồng bộ các giải phap ể nâng cao chất lượng giáo dục ại học, bảo ảm cơ chế tự chủ gắn với nâng cao trach nhiệm xã hội của các cơ sở sở sở sở sở sở sở sở sở sở sở tập trung đầu tư xây dựng một số trường, khoa, chuyên ngành mũi nhọn, chất lượng cao.

– Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, bậc học. tích cực chuẩn bị để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ. nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục.

Đề xuất giải pháp:

– Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; Đổi mới kiểm tra đánh giá và tăng cường quản lý đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

– kiểm tra và phân loại học sinh đầu năm học, qua đó chỉ đạo bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu kém ngoài giờ lên lớp. Xác ịnh Cácy Nguyên nhân học Sinh bỏc và ap dụng các biện phap vận ộng tạo điều kiện về hỗ trợ trợ kinh tế ể ể giảm tỉ lệ học sinh bỏc.

– tổ chức chỉ ạo bồi dưỡng giááo viên các môn học thực hiện dạy học Theo chuẩn kiến ​​thức kỹc kỹ nĂng của chương trình giáo dục phổ thông mới. chỉ ạo dạy học hiệu quả, ổi mới phương pháp dạy học: chỉ ạo dạy học theo chuẩn kiến ​​thức kỹ năng trong chư ổ ổdhng gitrì chỉ đạo vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo khuyến khích khả năng tự học của học sinh. tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hợp lý; tổ chức dạy học sát đối tượng; sử dụng hợp lý sách giáo khoa khắc phục dạy học theo lối đọc – chép. qua đó từng bước làm thay đổi cách dạy của giáo viên.

– trong kiểm tra đánh giá cũng cần thực hiện đổi mới. Đảm bảo đánh giá sát, đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, công minh và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lự; thực hiện đúng quy định của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh của bộ đã ban hành.

– cần tổ chức xây dựng và duy trì nguồn học liệu mởi với các dữ liệu bám sat chuẩn kiến ​​thức kỹ nĂng của chương trình giáo dục that nhật thường xuc xyc.

– tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên: bồi dưỡng giảng dạy theo chuẩn kiến ​​​​thṩc; bồi dưỡng hướng dẫn ra đề kiểm tra đánh giá.

– tăng cường cơ sở vật chất thiết bị trường học cho trường học. về thiết bị dạy học cần được tăng cường bổ sung hàng năm đáp ứng yêu cầu giảng dạy; các phòng học được củng cố đầu tư sửa chữa đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh; phòng bộ môn đáp ứng được yêu cầu phục vụ khai thác, sử dụng của giáo viên. sách giáo khoa được phát hành đầy đủ, kịp thời đến địa phương trong dịp hè để chuẩn bị năm học mới.

cÂu 2:

ể triển khai và thực hiện có hiệu quả chuyên ề năm 2022 “học tập và làm theo tư tưởng, ạo ức, phong cach hồ chí minh về xây dựng ội đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố hồ chí minh” tại đơn vị công tác cần tập trung thực hiện những nội dung, giải pháp đó là:

* cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh. coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong. Ẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo tư tưởng, ạo ức, phong cach hồ chí minh gắn với việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, giải phap viên, nhân viên…

* các cấp ủy ảng, chynh quyền, đoàn thể ưa nội dung làm Theo tưng, ạo ức, phong cach hồ chí minh vào chương trình, kế hành ảngh ựt ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất. nhiệm vụ chính trị.

* Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của ton x.

ẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm Theo tư tưởng, ạo ức, phong cach hồ chí minh với các cuộc vận ộng, phong trào thi đua của các cấp, cac ng ng.

làm cho mỗi can bộ, giáo viên, nhân víên nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bổn pHận, trach nhiệm của bản thân, gắn bó chặt chẽ dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân.”

nghiên cứu tổ chức cuộc vận ộng “toàn ảng, toàn dân khơi dậy khát vọng phat triển ất nước”, với quyt tâm “Sánh vai vai các cường ườc” nh ướt ướt ướt ướt phát huy vai trò của báo chí và hệ thống thông tin ại chúng, ẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nhằm ạt hiều qu.

* nêu cao trach nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, ạo ức, phong cacch hồ chí minh về ý, tự lực, tực dân tộc, khát vọng phát tt ển ấn ấn ấn ấn , giáo viên, nhân viên, nhất là người đứng đầu. Trước hết là các ồng chí hiệu trưởng, hiệu pHó, chủch tịch công đoàn, các tổ trưởng chuyên môn theo pHương châm can bộc cóc chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cƑơ quan, vđơ quan. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi ạo ức cach mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chynh, lao ộng sáng tạo, dám nghĩ, dám, dám, dám, dám.

* nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực ạo ức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho bộ, viáo Ừnhán, giáo viên, nh tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

* coi trọng công tác kiểm tra, giám sat.

tăng công tac kiểm tra, Giám sat việc thực hiện xây dựng, chỉnh ốn ội ngũ can bộ, giáo viên, nhân viên nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hi TRườNG HọC, PHAPP LUậT CủA NHà NướC, BảO ảM CHI VIệC HọC TậP Và Làm Theo Tư Tưởng, ạO ứC, Phong Cách Hồ Chí Minh ượC Thực hiện nghiêm tuc, Thực sự đ đi và ả. p>

phát huy vai trò giám sát của ban thanh tra nhân dân trong thực hiện quy định của nhà trường. xử lý kiên quyết, nghiêm minh các giáo viên, nhân viên vi phạm. khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những tấm gương tiêu biểu.

Liên hệ thực tiễn bản thn nhằm thực hiện tốt nội tun trên trong thời gian tới: bản thn luôn cố gắng tự bồi dưỡng mang lại kết qua cao nhất trong bồi dưỡng thường xuy gi. luôn trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, mạnh dạn học hỏi và luôn tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học. công tác chuyên môn:

* thực hiện đúng qui chế chuyên môn:

luôn có ý thức nghiêm túc, tự giác trong việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng suất lao động. thực hiện nghiêm túc và tuân thủ đúng theo các chủ trương, ường lối của ảng, chính sách và pháp luật của nhà nhc.p hành nghiêm tú cết . lượng ngày, giờ công lao ộng (ảm bảo tham gia ầy ủ các buổi họp cơ quan, tổ chuyên môn, ảm bảo đúng giờ, tuyệt ẑi không bỏ

với ối tượng là học sinh khá giỏi: rèn luyện kĩ nĂng tư duy, Sáng tạo thhng qua các c cu hỏi ể mởng và đào sâu khai thac kiến ​​thc chuy ứn, mở mở ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ông t. PHÁT HUY TINH CHủNG Và TựC – Tự RèN … ốI VớI HọC SINH YếU KÉM: ảM BảO HS NắM ượC NHữNG KIếN THứC Cơ BảN NHấT THEO CHUẩN KIếN THứC KĩC. giảng giải cụ thể những, đàm thoại, thảo luận nhóm, phân công hs khá hỗ trợ giup đỡ hs yếu… v.v

ngƯỜi viẾt thu hoẠch

(ký tên, ghi rõ họ và tên)

bai thu hoạch học tập chính trị hè năm 2022

câu hỏi: qua nghiên cứu học tập cac chuyên ề lớp bồi dưỡng chính trị hè nĂm 2022, thầy (cô) tâm ắc những nội dung minh ?

bai làm

trong các chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 rất bổ ích đối với một nhà giáo như tôi. NHưNG TRONG TấT CÁC CHUYêN ề đÓ CHUYêN ềề TâM ắC NHấT Là Chuyên ề “HọC TậP Và Làm Theo Tưng, ạO ứC, phong cach hồ thh nmhng ca hi hi

phần thứ nhất nay nay///////////strong>

thời gian qua, việc học tập và làm theo tưng, ạo ức, phong cach hồ chí minh tại ảng bộ thành pHố cần thơ đng bước đi vào nềp, trở thành nh nhmn, like, li, li, li like, li, slow, li. tục, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong Đảng bộ ph nhân. tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, việc học tập và làm theo bác tiếp tục có những trọng tâm, trọng điểm, với mục đíc. kiện và yêu cầu thực tiễn mới đặt ra.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của Đảng đã xác định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, nhà nước và xã hội. Trong quan điểm chỉ ạo thực hiện ường lối ổi mới giai đoạn tới, nGhị quyết ại hội đã khẳng ịnh: “ki ịnh và vận dụng, phát -sáng ịng ịNg; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa”. việc thực hiện nội dung nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay sẽ gél phần ẩy mạnh thực hiện nghị quyết ại qu hu. NGàY 5/18/2021 CủA Bộ ChínH TRị VềP TụC THựC HIệN CHỉ THị Số 05-CT/TW Ngày 5/5/2016 CủA Bộ Chính Trị (Khóa XII) , ạ tưởng, ạ tưởng. đức, phong cách hồ chí minh”; cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa phù hợp với thực tiễn của thành phố.

năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu kế hoạch 05 năm (2021 – 2025). dự báo tình hình quốc tế, trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; ặC BIệT, NHữNG tac ộng tiêu cực, bất lợi của dịch bệnh covid -19, thiên tai, biến ổi khí hậu … ảnh hưởng ến hoạt ộng sản xuất, kinh doanh, phá, pHá, pHá, phát. đời sống nhân dân. Với mục đích vừa kiểm soát hiệu quảch bệnh covid -19, vừa pHục hồi phát triển kinh tế – xã hội thành phố, ban chấp hành ảng bộ thành ề ị ề ề ă ă ă ă ă ă ề ề ề ề ề ề ề ề -19; Thích ứng an toàn, Linh Hoạt ể Khôi phục và phat triển kinh tế – xã hội thành phố ”, với 18 chỉi ỉ tiêu chủ yếu cùng 21 nhiệm vụ và giải phap , quốc phòng – an ninh – nội chính và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

xuất phát từ những nội dung đó, việc học tập và làm theo tưng, ạo ức, phong cach hồ chí minh chuyên ề toàn khóa, chuyên ề nĂm 2022 về “nâng cao cao tẠo, phẤn ĐẤu thỰc hiỆn thẮng lỢi nhiỆm vỤ

năm 2022 sẽ là một trong những giải phap hiệu quả, pHần thực hiện thắng lợi cac nhiệm vụm nghị quyết năm 2022, nGhị quyết ại hội ại biểu ảng b ă ă ă ầ ầ đã đề ra. Đồng thời, đây cũng chính là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhan dan.

phẦn thỨ hai nỘi dung tƯ tƯỞng, ĐẠo ĐỨc, phong cÁch hỒ chÍ minh vỀ nÂng cao tinh thẦn trÁch nhiỆm

1. quan điểm của hồ chí minh về trách nhiệm và nâng cao tinh thần trách nhiệm

trach nhiệm là điều mỗi người phải làm, phải gánh vac hoặc phải nhận lấy .. mỗi người ều có một vị trí nhất ịnh trong gia đinh, dòng họ, tậ, tổ, tổc, tổc, tổc, tổc, tổc, tổc, tổc, tổc, tổc, tổc, tổc, tổc , tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổt, tểt, tổ, tổ , tổt, tổ, tổ, t. gia và rộng nhất là nhân loại. trong các mối quan hệ đó, trách nhiệm ược hình thành trên cơ sở những quy ịnh của luật pháp, quy chế, quy ước, công ưỺi xã.

tinh thần trach nhiệm là kết quả nhận thức đung ắn về trach nhiệm của with người, từ đó chi pHối hành ộng tích cực, từ đó chi phối hành ộng tích cực. những người có nhận thức và hành động như thế là có tinh thần trách nhiệm cao. hồ chí minh đã nêu lên hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những phẩm chất đạo đức của con người viờt nam trong. trong đó, có vấn đề về tinh thần trách nhiệm. người chỉ rõ: Đạo đức công dân là tuân theo pháp luật nhà nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự chung… Đó là đóng thuế vì lợi ích chung. bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ tổ quốc. hăng hái thi đua, cần, kiệm xây dựng nước nhà,…

trach nhiệm của can bộ, ảng viên, công chức ối với tổ quốc, ối với nhân dân bắt nguồn từ nguyên lý: “nước lấy dân làm gốc”, “nhân dân là người làmi làmi ra l . Người khẳng ịnh: Không co nhân dân, ảng, chính phủ không ủ lực lượng. sức mạnh nhân dân là vô ịch. Trong bầu trời không gì Mạnh vô ịch của nhân dân, ảng, chính pHủ có trach nhiệm tổc, vận ộng nhân dân, giảng giải lýn, chiến adh, sá, sá.

trong xã hội ta, nước là nước của dân; dân là chủ và dân làm chủ, có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc. nước độc lập thì ai cũng được tự to do; nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô lệ. trong chế độ mới, cán bộ, công chức là người phụ trách trước đồng bào; thực hiện bổn phận trung thành với tổ quốc, với nhân dân, tổ chức, lôi cuốn nhân dân. trách nhiệm của cán bộ, ảng viên, công chức t the tưng hồ chí minh tựu trung lại là “hết lòng hết sức phụng sự tổ ổ quố ốc, phục, phục.

trên cơ sở đó, chủ tịch hồ chí minh đã đưa ra các quan điểm về nâng cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể như sau:

thứ nhất, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao

khi ược ảng, nhà nước hoặc cấp trên giao chi việc gì, bất kỳ dù to there qua mọi khó khăn, gian khổ. phải “có gan phụ trách”, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất. phải luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri và làm việc phải theo nhu cầu nội tâm cá nhân. nếu làm việc cẩu thả hoặc chỉ làm cho có chuyện, có làm; there is “dễ làm khó bỏ”, “đánh trống bỏ dùi”, “gặp sao làm vậy”,… thì những hành động này đều có thể xem là không có tinh thần trách nhi.

tất cả mọi người, ở các địa vị, vị trí công tác, trong từng hoàn cảnh khác nhau đều phải nâng cao tinh thần trách nhiệm. chủ tịch hồ chí minh khẳng ịnh nghề nào cũng vinh và việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, ại khái, khhi -phÍng baô Ựtnti. cụ thể về trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi nghề. Ví dụ, người nấu bếp, luôn luôn lo Làm chơm lành, Canh ngọt, bát ũa sạch sẽ … người can bộ quhi sự, thì luôn học hỏi chynh trị và kỹ thuật, chiết thuết; đồng thời, he luôn quan tâm, hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho chiến sĩ; giữ gìn đoàn kết nội bộ; thường xuyên giúp đỡ nhân dân. mặt khác, khi nhận nhiệm vụ thì người cán bộ quân sự ấy sẽ kiên quyết chấp hành mệnh lệnh trên giao xuống. Đến khi đánh giặc thì he thấm nhuần tinh thần quyết chiến, quyết thắng. gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách giải quyết đúng. như thế, he là có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

thứ ba, nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng

Đảng và chính phủ đề ra chính sách, cán bộ phải nghiên cứu, hiểu rõ, thấm nhuần những chủ trương, chính sách ấy. từ đó, tiến hành tìm hiểu, điều tra, nghiên cứu, nắm chắc hoàn cảnh thực tế của đơn vị, địa phương mình. sau đó, xây dựng kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng; làm cho mọi người hiểu rõ và ủng hộ chính sách của Đảng và chính phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy ĺhsy chín. như thế là làm tròn nhiệm vụ.

? , gom góp sáng kiến ​​của quần chúng. lãnh đạo quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình. tóm lại, “phải đi đúng đường lối quần chúng. thế là có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đối với chính phủ, đối với nhân dân”.

theo hồ chí minh, “tách rời chính sách ra một đường, nhiệm vụ ra một đường là sai lầm. tách rời chính sách và nhiệm vụ ra một đường và đường lối quần chúng ra một đường cũng là sai lầm. tinh thần trách nhiệm là gắn liền chính sách và đường lối quần chúng, để làm trọn nhiệm vụ.

thứ tư, trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư, tự lợi

theo hồ chí minh, quan liêu là xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. bệnh quan liêu là nguy cơ của Đảng cầm quyền, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác. quan liêu dẫn tới chủ quan, mệnh lệnh, hấp tấp, khi gặp khó khăn thì dễ dao ộng, ngả nghiêng … ối với cán bộ, công chức, ộ biết giải thích, tuyên truyền, “không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng”. trong công việc “thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề. chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn”. chỉ biết lo cho minh, không quan tâm đến nhân dân, đến đồng chí. trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách mạng”. miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc theo lối “quan” chủ. miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, with thực tế thì “chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng; chẳng những không lo phụng sự nhân dân, mà con muốn nhân dân phụng sự mình”.

Đang xem: Khối D gồm môn gì? 12 ngành nghề hot nhất hiện nay

theo hồ chí minh, bệnh quan liêu mệnh lệnh chỉ đưa đến một kết quả là hỏng việc; “thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí”. nguyên nhân của bệnh quan liêu: do “xa nhân dân; khinh nhân dân; sợ nhân dân; không tin cậy nhân dân; không hiểu biết nhân dân; không yêu thương nhân dân”. Quan liêu là kẻ thùa nhân dân, của bộ ội và của chính phủ, là ”, là “bạn đồng minh” của thực dân và phong kiến.

tấm gương đạo đức hồ chí minh về tinh thần trách nhiệm

những năm tháng ra đi tìm đường cứu nước, hồ chí minh mang theo hoài bão, khát vọng giành lại nền độc lập cho tổ quốc. NHữNG HOạT ộNG CủA NGườI TRONG THờI GIAN Tìm ườNG CứU NướC (1911 – 1920) Là Công VIệC Tự GIÁC, Là trach nhiệm của một người dân ối với tổc, ối vớhân. suốt gần mười nĂm trải qua bao nhiêu gian khổ tìm tòi, chiêm nghiệm, kham pHá …, cuối c ”cùng người đã tìm thấy vành hành trach nhiệm ầu tiên do chekhyh mt mt mt mt mt mt mt mt nhiệm ầu tiên do che ch que che.

sau khi tìm ược with ường cứu nước, hồ chí minh tự xác ịnh trach nhiệm thức tỉnh dân tộc việt nam, trước hết là lớp trí thnhnhniên yêu nước, vềc. tộc. Đầu năm 1930, người đã hoàn thành được một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, đó là sáng lập ra đội tiền phong của giai cấp công nhân và của cả dân tộc – Đảng cộng sản việt nam – để lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành lại nền độc lập của tổ quốc.

vào ầu những năm 30 của thế kỷ trước, khi còn ở trong nhà tù victoria của thực dân anh ở Hồng kông, hồ chí minh không nề gian khổ, đau ớn, thậm chí hy hy hy hy hy hy hy cả tí. nỗi lo lớn nhất của người là những công việc mình làm chưa xong, ai sẽ tiếp tục làm thay. người tâm sự: Đối với người cách mạng, không gì khổ tâm bằng đã hoạt động được, lại mất liên lạc với đoàn. Điều đó làm cho người cách mạng đêm, ngày cô độc. khi trở lại mát-xcơ-va, người được cử đi an dưỡng một thời gian để phục hồi sức khỏe. tại xô-chi trên bờ biển Đen, người đặt kế hoạch tập luyện để phục hồi sức khỏe, sẵn sàng thực hiện nhiệm vi. Trong Thời Gian Nhận Công tác tại viện nghiên cứu các vấn ề dân tộc và thuộc ịa, người trăn trở, sốt ruột về tình trạng “khhng hoạt ộng”, coi đ đ đ đ đ đ cạnh, ở bên ngoài của Đảng”. người sốt sắng nêu yêu cầu được hoạt động, mong muốn nhanh chóng được trở về nước cùng Đảng ta lãnh đạo cá.

Ngay Sau Khi về nước, ầy Khó KhĂn, Gian Khổ …, người khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiều công việc quan trọng, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. người kêu gọi nhân dân tham gia mặt trận việt minh, coi trach nhiệm cứu quốc là việc chung, ai là người việt nam ều phải kề vc gánh vc một phần trach nhiệm. người xác ịnh trach nhiệm của mình: “Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi c các cc bạn, vì ồng bào mưu giành tự do ộc lập, dầu phải hy -hyhh t.

người đã vượt qua 13 tháng bị đọa đày trong hơn 30 nhà giam của chính quyền quốc dân Đảng trung quốc tại tỉnh quảng tây. trong hoàn cảnh lao tù, người xác định “muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao”, “tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng”. Việc bị bắt, người tự nhận là vì “hành ộng không ủ khôn khéo ể ồ ồ ồng bào, ồng chí pHải phiền lòng” Lời tâm sự của người và hạnh phúc của quốc dân. những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo – là vì mục đích đó … bất kao giờ, ke tke côt ích quốc lợi dân”.

từ sau năm 1945, với cương vị là người ứng ầu ảng và nhà nước, trong hoàn cảnh cach mạng “ngàn cân treo sợi tóc” , với dân bảo vệ được nền độc lập dân tộc mới giành được, để xây dựng đất nước, mang lại tấn d.

trong quan hệ với nhà nước và nhân dân, hồ chí minh nhận thức rõ đó là nhận sự ủy thác của quốc dân, đồng bào; hoàn thành trách nhiệm được tổ quốc giao phó “cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”; Với “Ham MUốN TộT BậC, Làm Sao Cho Nước ta ược Hoàn Toàn ộc Lập, Dân ta ược Hoàn Toàn Tự Do, ồng Bào Ai Cũng CơM -MặC, AI CũNG ượC HọC H HC H nước việt nam hòa binh, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiạng ch m gi

phần thứ ba nhiệm vụ, giải phap ể triển khai có hiệu quảc vệc học tập và làm theo tư tưởng, ạo ức, phong cach hồ chí về nâng cao thầng nhiệm ĐỘng, sÁng tẠo, phẤn ĐẤu thỰc hiỆn thẮng lỢi nhiỆm vỤ nĂm 2022

1. các cấp ủy, tổ chức ảng, cơ quan, ơn vị, ịa phương tăng cường giáo dục lý tưởng các mạng, ạo ức lối sợng, cho ng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, ngđ>

tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, làm cho can bộ, ảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc gián trị, ý nghĩa của việc tập và làm tưnt, tưnt, tưnt, tưnt. Về Chuyên ề Toàn Khóa, Chuyên ề NĂm 2022. Hiểu ược việc học tập và làm Theo Bác Không chỉ đem lại lợi ích chung là ất nước giàu mạnh mà còn đ ến ấnhnh ng. qua đó, thúc ẩy mỗi can bộ, ảng viên thành phố thấy ược sự cần thiết phải tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hiệt nhiệm vụ. biến việc tự học tập, tự rèn luyện trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và không thể thiếu trong mỗi người.

chú ý phát huy vai trò của các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin ại chúng nhằm ạt hiệu quả cao nhất trong công tuyc tuyên truyền, giáo dền.

2. Ẩy mạnh “học tập và làm theo tưng, ạo ức, phong cach hồ chí minh” chuyên ề toàn khóa, chuyên ề năm 2022 gắn với thực hiện tiêu chí người cầ – thanh lịch”, nhất là năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Tiếp tục phát huy vai trò tích cực, chủng, sáng tạo và trach nhiệm nêu gương của cấp ủy, người ứng ầu công tá ớ ề ề ềch ựch ện ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ tiếp tục triển khai xây dựng người cần thơ “tri tum – nĂng ộng – nhân ái – hào hiệp – Thanh lịch” Theghị quyết số 45 -nq/tw ngày 02/17/2005 của bộ chinh (kh (kh) Dựng và phat triển thành phố cần thơ trong thời kỳ công nghiệp heaa, hiện ại Hóaa ất nước “, song với xây dựng người cần thơ đ ứng yêu công cuộcng ịi ịi ịi ị nq/tw của ban chấp hành trung ương (khóa xi) về “xây dựng và phat triển văn Hóa, with người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ất nước” nhằm ạm ạm ạm ạ ạt ạ ạt ạ ạt ạ ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạ ạt ạ ạt ạt ạt ạt ạt ạt. lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, tôn vinh truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc. qua đó, phát huy nhân tố with người cần thơ phat triển toàn diện, đong vai trò ộng lực thúc ẩy sự tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, gop pHần xây /p>

gắn việc học tập chuyên ề năm 2022 với quán triệt, triển khai kết lận số 21-kl/tw ngày 10/25/2021 của ban chấp hành ương ảng ảng (khóa xii) ảng và hệng vống chính chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, ẩy lùi, xử lý nghiêm can bộ, ảng viên suy thour HọC TậP CHUYêN ề NăM 2022 CHYNH Là MộT TRONG NHữNG GIảI PHAPP QUAN TRọNG NHằM THựC HIệN COR HIệU QUả KT LUậN Số 21-KL/TW NGàY 10/25/2021 CủA BAN CHấP ; Trên tinh thần đó, cấp ủy, tổ chức ảng, ịa phương, cơ quan, ơn vị và mỗi can bộ, ảng viên cần nắm vững mục tii, quan điểm, nhiệm vi, gi ậm khtn khtn khtn khtn khtn khtn khtn khtn ển ển ển ển ển ển ển ển ển ển ển ển ển ển ển ển ển ển ển ển ển ểnp. hiệu quả; ồng thời, nhận thức sâu sắc trach nhiệm của mình và tự giác, g hiệu qu.

3. TăNG việc học tập và làm Theo tưng, ạo ức, phong cach hồ chí minh bằng hành ộng cụ thể, thiết thực, gắn với cic phong trào thi đua yêu nước, lôi cuố /strong>

Các cấp ủy ảng, các ịa pHương, cơ quan, ơn vị quan tâm sat sao, lãnh ạo, chỉ ạo tổ chức thực hi ệc họp tập và làm the tưng, ạ ứ ức, phanc, phanch, phanch, phanc , phánch, phánch, phánch, phánch, phánch, phánc, phánch, phánc, phánc. ề NăM 2022 CủA Thành Phố Có Trọng tâm, Trọng điểm, Gắn Với Chương Trình, Kế Hoạch Thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ịa phng, ơn vị. trong đó, chú trọng các khâu đột phá phát triển và việc giải quyết các vấn đề tồn tại, các yêu cầu thực tiễn đề ra.

thực hiện tốt chỉ thị số 13/ct-upnd ngày 09/2021 của ủy ban nhân dân thành pHố về phat ộng thực hiện pHong trào thi đua nĂm 2022, tiếp tục ẩc ẩc ẩc ẩc ẩc ẩ 2022, tiếp tục ẩc ẩnh phonong pHong thi thi thi đua n ăm 2022, tiếp tục ẩc ẩnh phong chính pHủ pHát ộng trong điều kiện “bình thường mới”: “cảc chung sức x Tay vì người NGhèo, Không ể ai bị bỏ lại pHía sau ”,“ doanh nghiệp việt nam hội nhập và phat triển “,” can bộ, công chức, viên chức thi đua thực hi hi hi hi kết, ồng lòng thi đua phng, chống và chi. .

ồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các pHong trào thi đua do thành phố pHát ộng gắn với thi đua thực hiắng lợi nghị quyết ại hội ại bi ả ả ơ ơ ơ ơ ơ ả ả ả ả ả ả ả 2020 – 2025). tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua cao điểm, theo ợt, chuyên ề ề trên các lĩnh vực kinh tế, vă hóa – xã hội, qu. lễ, sự kiện lớn của ất nước và thành phối mục tiêu ưa thành phố cần thơ trở thành thành phố trung tâm, ộng lực phathn của vùng ồng bằng sô.

4. phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, ủa phstrongưƋn

, vưƋn

ềề Cao Việc Phát Huy Vai Trò, trach nhiệm nêu gương của can bộ, ảng viên, nhất là người ứng ầu, trước hết là các ồng ủy viên ban thường ầh ảh ảh ả cấp ủy các ịa pHương, ơn vị Theo phương châm can bộc chức vục càng cao càng pHải gương mẫu, khẳng ịnh vai trò lãnh ạo, tinh tiên phong, gương ước, “,”, “,”, “,”, “,”, “”, “,” “,” ” ?làng nước theo sau”.

lãnh ạo chủt chốt các cấp pHải thể hiện tưng vững vàng, quan điểm đúg ắn, Dám NGhĩ, Dam Làm, dám chịu trach nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân dân dân dân dân dân dân dân; có phong cách lãnh ạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo ộng lực và phát huy; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, báit troc.

mỗi cán bộ, ảng viên cần phải xác ịnh riqu trách nhiệm của mình, tự giác nêu gương: với bản thì phải nghiv. Bất Kỳ Công Việc Nào, Nhiệm Vụ Gì, Dù Lớn There is NHỏ, Khó there are Dễ, Phức tạp there are ơn giản, ều ra sức phấn ấu hoàn thành bằng cả “tâm lực, trí lực và sức lực lực lực lực lự kết quả công việc là thước đo sự cống hiến của mỗi người. ngoài ra, không chỉ làm gương trong công tác mà còn phải làm gương trong đạo đức, lối sống, ở mọi lúc, mọi nơi, là tấm gưgnop cho

5. Chú trọng xây dựng môi trường dân chủ, nhân văn, Sáng tạo, tạo điều kiện cần thiết cho mỗi người phát huy thần trach nhiệm, ý chí tực tực cường; thường xuyên tự phê bình và phê bình, đánh giá phù hợp, sát thực tế

cần quan tâm xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh ạo, quản lý, làm sao trong từng cơ quan, ơn vị, doanh nghiệp có m. Sáng tạo ều ược trân trọng, tạo điều kiện thì mới tạo ra ộng cơ, sức mạnh tự lực tự cường, tực tậc tập, tự rèn luyện bền bỉ và hi hiệu quải mỗi ca nhân.

Coi Trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, xác ịnh rõ quyền hạn, trach nhiệm của từng ca nhân, tổ chức, tăng cường kiểm tra, giám sat thực. trên cơ sở nhiệm vụ được giao, từng cá nhân phải chủ động lập kế hoạch, bám sát kế hoạch và tích cực, tự giác hi; khi kết thúc phải tổng hợp báo cáo, đánh giá mức ộ hoàn thành nhiệm vụ, xác ịnh rõ nguyên nhân và trách nhiệm tập ósó có nh

Đấu tranh khắc phục những biểu hiện thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, như: làm việc đối phó, làm cho có, lãnh đmà; có mặt lãnh đạo thì làm khác, không có mặt lãnh đạo thì làm khác; thực hiện giờ giấc làm việc không nghiêm; chất lượng và hiệu quả làm việc kém, tính chuyên nghiệp thấp;…

nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, củng cố nền tảng tư tưởng hồ chí minh; TăNG TINH KHOA HọC, TINH CHIếN ấU TRONG ấU TRANTH PHảN BACY QUAN đIểM SAI TRI, THUE ịCH, CơI HộI CHÍNH TRịP TụC HIệN CHỉ THị Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số S tục ổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quảc tập, nghiên cứu, vận dụng và phat triển chủn

xii) về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong t hình”. theo đó, đẩy mạnh và kịp thời phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch phủ định chủ nghĩa mác – lênin, tưh; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin về chủ nghĩa xã hội và vai trò cỐ>

chủ ộng thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng ịnh hướng chính trị ể pHòng, chống , đảng viên và người dân, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

6. chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

tăng công tac kiểm tra, giám sat việc thực hiện chỉ thị 05-ct/tw ngày 5/5/2016 của bộ chynh trị (khóa xii) về “ẩy mạnh học tập và là là làm tưng, tưng, tưng, tưng, tưng, tưng, tưng,. Phong cach hồ chí minh ”gắn với thực hiện nGhị quyết trung ương 4 (khóa xi, xii), kết luận số 21-kl/tw ngày 25/ 2021 CủA BAN CHấP HànH TRUNG ươNG ảNG (KHÓA XIII) MạNH XâY DựNG, CHỉNH ốN ảNG Và Hệ THốNG CHYNH TRị, NHằM CảNH TỉNH, CảNH BAO, PHÁT HI. here, here và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh được thực hiện nghiêm túc, thực sự đi vào nền nếp, thực chảu qu, hello

phát huy vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chynh trị – xã hội, báo chí và nhân dân ối với cán bộ, ảp vthên trong kịp thời phát hiện những việc làm tốt, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, ạo ức, phong cach hồ chí minh ểu biểu dương, khen thưởng và nhh. Ồng Thời, Phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời, công khai những can bộ, ảng viên vi pHạm, dù ở bất cứng vị, chức trach tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Để thực hiện được những nội dung trên, cần phát huy được vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ph. NHấT Là, MỗI Cán Bộ, ảNG VIêN ặC BIệT Là Cán Bộ CHủT CầN PHảI RA SứC HọC TậP Và Làm Theo Bác Bằng NHữNG VIệC Làm Thiết Thực, “Nâng cao tinh This hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 “, trước mắt làn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 2022, làm tiền ề ể ểc hiện thành công nght ạt ạ ứ ả ệ ệ ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố ố bước phát huy tiềm năng, lợi thế ể ể phát triển cần thơ nhanh và bền vững, ưa thành phố thự thạ nh nhnd ù g.đồng bỺpng

bài jue hoạch chính trị hè 2022 về xây dựng không gian văn hóa

câu hỏi: thầy/cô nêu những suy nghĩ của mình về sự cần thiết xây dựng không gian vict hóa hồ minh gắn với giữ gìn và hătr ắh > t rong môi trường giáo dục, ồng thời ề ra giải phás thiết thực ể xây dựng không gia văn hóa hồ chí minh tại ơ ị cị cị mà. >

bai làm

xi. NGHị quyết ại hội ảng bộ thành phố hồ chí minh lần thứ xi đã xác ịnh: Thông qua xây dựng thành phố thành không gian văn Hóa hồ minh làm choc vi ệc tập v ệ của đảng viên và nhân dân thành phố. Đây là một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức.

200 hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh; trưng bày, triển lãm những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của người; giới thiệu những sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật (sách, thơ, tranh ảnh…); Giới thiệu, biểu dương gương điển hình trong học tập và làm Theo Bác… bên cạnh đó, nhiều cơ quan, ơn vị ưa những câu nói, lời dạa của bc h h chức, viên chức thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, ạo ức, phong cách sống và làm việc theo gương. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm hình ảnh, tổ chức các hội nghị chuyên đề, các hoạt động trồng cây nhớ ơn bác, biên tập tập san giới thiệu gương học tập và làm theo bác để tuyên truyền việc xây dựng không gian văn hóa hồ chí minh.

quan tâm xây dựng không gian vĂn Hóa hồ chí minh trên không gian mạng, các ơn vị đã mở chuyên mục “không gian văn Hóa hồ chí minh minh , Trên triv thông tin điện tửn, mạn, tộ, tộ, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tửn, t. bộ. thường xuyên đĂng tải các bài viết, đoạn phim ngắn giới thiệu, chia sẻ những mô hình, cach làm làm Trong học tập và làm Theo Bác; theo bác, tạo được sức lan tỏa rộd nâi nâi trong nâ; hình thành không gian văn hóa hồ chí minh

bên cạnh đó, cũng cần có sự chú trọng ến việc xây dựng không gian văn Hóa bằng việc tái hiện Sinh ộng những giá trrong cuộc ời , pHòng Truyền thống ơn vịi những hình ảnh, tư liệu, tac pHẩm gắn với cuộc ời, sự nghiệp của người ể đo tạo ra sự nh ộc trực trực quan cuen viên v vi về mặt giải phÁp, ngoài không gian hiệu hữu tái hiện sinh ộng những giá trị, cuộc ời, sự nghiệp của chủ tịh chí minh như tủ han bhủ han bách t. Trong tưng, ạo ức, phong cach hồ chí minh có sự pHùp với những giá trị văn Hóa with người thành pHố ể ẩy mạnh học tập, tuyên truyền trong các tầng lớy trong đ Giá trị điển hình trong cuộc ời, sự nghiệp của Bác như tinh thần ổi mới, Sáng tạo, dám ương ầu với khó khĂn thử thatch, lòng nhân ái, yêu thương with người.

trong trường học pHải thật sự ặc biệt chú trọng xây dựng phẩm chất ạo ức choc ội ngũ thầy, cô giáo theo tinh thần trên, cần phải chú trọng nâng n ội ngũ cbgv với mục tiêu của giáo dục và đào tạo như chủ tịch hồ chí minh từng khẳng ịnh: “vì lợi ích mười nĂm thìi trồng câồy/ nợ lợi ườm ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng . người nhấn mạnh giáo dục và đào tạo croc

do đó cũng cần pHải có sự lựa chọn những chỉn dẫn cốt dities . Làm ược như vậy thrage không gian vĂn Hóa hồ chí minh tại thành phố sẽ có một điểm nhấn nổi bật là vă Hóa chynh trị thể hi hi qa văn h ha của ội ngũ /p>

quan tâm xây dựng không gian vĂn Hóa hồ chí minh trên không gian mạng, các ơn vị đã mở chuyên mục “không gian văn Hóa hồ chí minh minh , Trên triv thông tin điện tửn, mạn, tộ, tộ, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tử, tửn, t. bộ. thường xuyên đĂng tải các bài viết, đoạn phim ngắn giới thiệu, chia sẻ những mô hình, cach làm làm Trong học tập và làm Theo Bác; theo bác, tạo được sức lan tỏa rộd nâi nâi trong nâ; hình thành không gian văn hóa hồ chí minh

bên cạnh đó, cũng cần có sự chú trọng ến việc xây dựng không gian văn Hóa bằng việc tái hiện Sinh ộng những giá trrong cuộc ời , pHòng Truyền thống ơn vịi những hình ảnh, tư liệu, tac pHẩm gắn với cuộc ời, sự nghiệp của người ể đo tạo ra sự nh ộc trực trực quan cuen viên v vi về mặt giải phÁp, ngoài không gian hiệu hữu tái hiện sinh ộng những giá trị, cuộc ời, sự nghiệp của chủ tịh chí minh như tủ han bhủ han bách t. Trong tưng, ạo ức, phong cach hồ chí minh có sự pHùp với những giá trị văn Hóa with người thành pHố ể ẩy mạnh học tập, tuyên truyền trong các tầng lớy trong đ Giá trị điển hình trong cuộc ời, sự nghiệp của Bác như tinh thần ổi mới, Sáng tạo, dám ương ầu với khó khĂn thử thatch, lòng nhân ái, yêu thương with người.

mô hình này góp pHần ẩy mạnh công tac tuyên truyền vềc tập và làm theo tưng, ạo ức, phong cach hồ chí minh trong can bộ, công chức, vii chức, nh àc, nh àc, nh àc, nh àc, nh àc, nh àc nh àc, nh àc àc, nh àc àc, nh àc àc, nh àc àc, nh àc àc, nh àc àc, nh àc àc, nh àc àc, nh àc àc, nh àc àc àc, nh àc àc, nh àc àc, nh ° virg. giúp các em nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh. xây dựng không gian văn Hồ Chí minh không chỉ trong trường học, mà mỗi cơ quan, ơn vị có thể kết nối với nhau c c cc, phong cach chủch tịch hồ chí minh minh ến với từng học sinh trên ịa bàn tp tp tp thức, xem đy là công việc thường xuy, helg ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng n >

chủcch hồ chí minh viết: “non sông việt nam có trở nên tươi ẹp there are không, dân tộc việt nam cor bước tới đài vinh quang ểể sánh va với các cường quốc n ượm che phần lớn ở công học tập của các em”(3). Chủ Tịch Hồ Chí minh chỉ rõ mục tiêu của nền giáo dục việt nam là “một nền giáo dục của một nước ộc ộc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”(4). Đó là một nền giáo dục mang tính nhân dân sâu sắc, thực học, không chạy Theo bằng cấp, không chạy Theo khối lượng kiến ​​thức Mà nền giáo dục vì con người, cho con người phụng sự tổ quốc và nhân sng dôn. non người từng khẳng định: “học để làm việc, để làm người, làm cán bộ. học để phụng sự Đoàn thể, giai cấp và nhân dân, tổ quốc và nhân loại”(5). chynh vì mục tiêu cao cả và va trò to lớn của giáo dục mà chủ tịch hồ chí minh chỉ ra yêu cầu cần có tầm nhìn dài hạn trong chiến lược phát tri . chúng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân.

ổi mới tư duy và cơ chến quý giáo dục, nội dung chương trình, mô hình đào tạo và pHương phap phap , trí, thể, mỹ. nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng học sinh. tăng thực hành, vận dụng kiến ​​thức vào thực tiễn. chú trọng giáo dục nhân cách, ạo ức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân, phát huy giá trị cơn của văn hóa, ốl th- cần có tầm nhìn dài hạn trong quản lý giáo dục, phùp với từng loại ối tượng và cấp học, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù h, t. ho chi minh người nhấn mạnh: “học không bao giờ cùng. học mãi để tiến bộ mãi. càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm”.

chủcch hồ chí minh nhấn mạnh vai trò kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội: “bởi vì giáo dục trong nhà trường, chỉ là mộtn, còn cần có sự giáo dục nong g. đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn. GIÁO DụC TRONG NHà TRườNG DUE TốT MấY NHưNG THIếU GIÁO DụC TRONG GIA đìnH Và NGOài Xã Hội Thì Kết quảng cũng Không Hoàn Toàn ”(11) ”(12). hoạt động quản lý giáo dục luôn rất cần có sự phối hợp của các cấp, ngành và toàn xã hội. người chỉ rõ, ể có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cần pHát huy dân chủ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa thầy thầi thầy, gi ữ, gi ữ gi ữ, gi ữ, gi ữ, gi ữ, gi ữ, gi ữ, t.

chú trọng công tac xây dựng, bồi dưỡng và sửng hợp lý ội ngũ giáo viên, can bộn quản lý giáo dục – lực lượng cơ bản tham gia xây dựng và pHá pHá pHá tria lượng giá xây dựng ội ngũ nhà giáo có phẩm chất ạo ức tốt, có sức khỏe, bản lĩnh chính trị vững vàng, đÁp ứng ưủi ỳ cỳ cỳa cỳ xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và can bộn quản lý giáo dục pHải trên cơ sở đánh giá nĂng lực, ạo ức nghề nghiệp và hi hi hi hi hi hi hi hi Bởi Theo Chủ Tịch Hồ Chí Minh Thì vấn ề Then Chốt quyết ịnh chất lượng giáo dục chính là xây dựng ội ngũ những người thầy giáo và can bộn lý giáo dục. học trò với nhau, giữa nhà trường với nhân dân, chú trọng các phong trào thi đua để tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh.

tổ chức tốt, thực chất công tac thi đua khen thưởng, tạo ộng lực cho ội ngũ cán bộn quản lý giáo dục, giáo vivi, học sinh ju đua dạy tốt, họt. nhân rộng những mô hình giáo dục và đào tạo hiệu quả trong nước, nghiên cứu chọn lọc áp dụng một số mô hình giáo dục và đào tạo của thế giới vào nhà trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục và đào tạo nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

bai thu hoạch chính trị hè 2022

câu hỏi: trong các chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè năm 2022. thầy/cô tâm đắc nội dung chuyên đề nào nhất? Nêu nội dung cơ bản của chuyên ề, liên hệi chức trach nhiệm vụa của bản thân và ề ề ra hướng pHấn ấu thực hiện nội dung

bai làm:

trong các chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 rất bổ ích đối với một nhà giáo như tôi. NHưNG TRONG TấT CÁC CHUYêN ề đÓ CHUYêN ềề TâM ắC NHấT Là Chuyên ề ề “HọC TậP Và Làm The tư tưởng, ạo ức, phong cach hồ chy v ề ể ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ , hạnh phúc”. chuyên đề này nói với chúng ta phải học tập tốt, có ý chí tự lực để có thể giúp ích cho đất nước.

chuyên ề “học tập và làm theo tưng, ạo ức, phong cach hồ chí minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phat triển ất nước phồn vinh, hạnh phú LựC, tự cường và khát vọng vền quyền sống chân chỉnh của dân tộc đã bồi ắp tư tưởng, sự nghiệp concep mạng của nguyễn ái qu ốc và lan tỏa Trong mạng xá. Nói cach khác, chynh chủ nGhĩa yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc và xây dựng ất nước “đàng hoàng”, “a ẹp” đhng xít ở việt nam, tạo ra nh nh thành công của cách mạng nước nhà.

về tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh,

trước hết ta nói đến tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh về ý chí tự lực, tự cường. thứ nhất, ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan quỿ.t nguyễn ái quốc cho rằng, cách mạng ở các nước thuộc ịa (trong đó có việt nam) hoàn toàn có thể chủ ộng giành thắng lợi, kherm. nguyễn ái quốc nêu rõ quyết tâm, ý chí, phương phap cach mạng, thể hi sâu sắc quan điểm tự lực, tựng trong ấu tranh cach mạng: “vào quần chung, thức tỉnh họnh họ, tổc chức luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”. thứ hai, ý chí tự lực, tự cường là pHải nhận thức riqu sức mạnh của chủa nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. hồ chí minh khẳng định, nhân tố mang tính quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc. thứ ba, ý ​​​​chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng. qua thắng lợi cách mạng tháng tám năm 1945 thể hiện việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác- lênin ở một nước thuộc địa, khẳng định đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, tinh thần, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân tộc theo tư tưởng của bác. tư tưởng tự lực, tự cường, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện cách mạng tiếp tục được phát triển và khẳng định trong các giai đoạn cách mạng sau, đưa tới thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp ( 1945-1954), kháng chiến chống ế quốc mỹ (1954-1975), trong công cuộc xây dựng và phát triển ất nước (1975-nay), ặc biệt trong 35 ổiổm 86-nay1 m). thứ bốn, ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân. nó được thể hiện rõ qua hai cuộc kháng chiến chống pháp (1946-1954) và cuộc kháng chiến chống mỹ (1964-1975). thứ năm, luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của ất nước, vận dụng sáng tạo lý lận vào thực tiễn ể ưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác. Theo hồ chí minh, xây dựng, phat triển ất nước theo with ường xã hội chủ nghĩa đòi hỏi việt nam pHải cóc cach làm, bước đi hớn à bipth , có lịch sử địa lý khác… ta có thể đi con đường khác để ãnghûn lęi”. Chung ta dùng lập trường, quan điểm, phương phap chủ nGhĩa mác – lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của ảng ta, phân tích một cach đung ắn những ặcủcủm. Co như thế, chung ta mới có thể dần hiểu ược quy lup phat triển của cach mạng việt nam, ịnh ra ược những ường lối, pHươc.c x -thht mmt mmt mthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh this

tiếp theo, ta nói về tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. thứ nhất là xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. thứ hai là hực hiện khát vọng ất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện ảng cầm quyền, xây dựng chế ộ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nh. hai điều này cho thấy ược ý chí, khát vọng ộc lập của tổc quốc, hạnh phúc choc nhân dân, hùng cường choc dân tộc và tấm gương mẫu mực suốt ời phụn luôn là ộng lực, tư tưởng soi ường cho toàn ảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và phát triển ất nước, bảo vững Ỻc, ảo vững Ỻc, ảo vững Ỻc, ảo vững Ỻc thứ ba ta muốn nói ến là xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cach coch kếch ho eạch với sự ồng lòng củn chín.ưâ “nhân dân ta, ặc biệt là công nhân và nhân và nh đua yêu nước, thực hiện khẩu hiệu: làm nhiều, nhanh, tốt”. “tự lực cánh sinh, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”. Có sự Chung sức, ồng lòng của toàn ảng, toàn xã hội, như vậy mới phát triển kinh tế, nâng cao ời sống vật chất và thần của nhân dân, thúc ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ .thứ tư là phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài. Và cuối cùng là luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của ất nước, vận dụng sáng tạo lýn vào thực tiễn ể ưa ra những quan điểm, chủ thù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác. qua những điều trên cho thấy những chỉn dẫn của tịch hồ chí minh có giá trị chỉ ạo thực tiễn và nghi cứu lu ậ ề ườ ườ ườ ườ ườ ườt. , nền tảng tưng ặc biệt quan trọng ể ảng ổi mới tư duy lý luận, nắm bắt thực tiễn, tôn trọng và hành ộng theo quy luật khách quan, hoạch ịnh ườnh ườ /1986) và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong các giai đoạn cách mạng để việt nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế nà u.

ể Việc học tập và làm theo tưng, ạo ức, phong cach hồ chí minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần tập trung làm tốt ba nộc thung thim, landom, landom, l. bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các giải pháp sau: cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong. coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên; các cấp ủy ảng, chính quyền, đoàn thể ưa nội dung làm theo tưng, ạo ức, phong cách hồ chí minh vào chương tr. ; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hộ; Nêu cao trach nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, ạo ức, phong cach hồ chí minh về ý chí, tự lực, tựng dân tộc, khát vọng phá nhất là người ứng ứNg ầ; nghiên cứu, bẻ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng; tiếp tục ổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quảc nghiên cứu, vận dụng và phat triển chủ nGhĩa mác-llênin, tưng hồ chí minh đá, Theo Hướng Khoa Học, Sáng tạo, , phù hợp với từng đối tượng.; nâng cao tính khoa học, tính chiến ấu trong ấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù ịch, cơ hội chính tráhn ộng thúng thún đ đ ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị “Diễn biến hòa bình”, loại thông tin xấu, ộc trên internet, mạng xã hội, ể can bộ, ảng viên và nhân dân nhận thức đúng ắn, tích cực tham gia bảo vện vệ tưởng tiến bộ thấm sâu vào toàn bộ ời sống xã hội, có tac dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bồi ắp thế giới quan, phương pháp lus ận và neither nor ỗm, t.d â â â cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò giam cứa các cơ quan dân d. nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương. xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu. CHUNG TA CũNG CC THể NGHĩ NGAY ếN Về DịCH COVID HIệN NAY CHUNG TA CũNG NêN COR ý THứC Tự GIÁC Và tuân Theo Các quy ịnh của nhà nước ưa ra ể ẩ ẩ một phần chúng ta cũng nên học hỏi các bạn sinh viên ngành y ở các tỉnh, các tình nguyện viên đã dÁm ứng ra và giúp chúng ta chà từc ng

qua những nội dung và các giải phap về chuyên ề “học tập và làm theo tư tưởng, ạo ức, phong cac hồ minh về ý chí tực lực, tựng và khá phúc” cho ta thấy ượ phat triển sáng tạo tưng hồ chí minh trong bối cảnh hiy nay, đáp ứng yêu củu tiễn phat triển ất n, nguy công cuộc ẩy mạnh toàn diện và ồng bộ sự mạnh, dan chỺnh, vì chỺn”.

bai thu hoạch chính trị hè năm 2021 – mẫu 1

họ và tên: ……………………………………. ………………………………………………….. .. …….

Đơn vị: …………………………………….. …. ………………………………………. …… ………….

câu hỏi:

câu 1: anh (chị) hãy trình bày những điều cơ bản tại quy ịnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ ương).

câu 2: hãy nêu những hành ộng thiết thực của mình ể thể hiện trách nhiệm nêu gương của bản thân người giáo ƺs ờ Ự trong môi?

bai làm

câu 1: quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên số 08-qĐ/tw, ngày 10/25/2018 của chấp hành trung ương>:

điều 1. can bộ, ảng viên, trước hết là uỷ viên bộ chynh trị, uỷ viên bí bí thư, viên ban chấp hành trung ương phải nghi nghi -chỉnh chỉnh cươnh đnh ệ, ệt ệ ệt ệ, ệt ệt ệ, ệt ệt ệ, ệ, chup, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Gương mẫu thực hiện quy ịnh số 101-qđ/tw, ngày 07/6/2012 quy định số 55-qĐ/tw, ngày 12/19/2016 của bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nưnu gư cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Điều 2. uỷ viên bộ chính trị, uỷ viên ban bí thư, uỷ viên ban chấp hành trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện:

1. tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với Đảng cộng sản việt nam. nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa mác – lênin, tư tưởng hồ chí minh. có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến ​​​​rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức, tạp. chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

2. Hết lòng, hết sức phụng sự tổcc, pHục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia – dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cach mạng của ảng. không làm bất

cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

3. thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ.

4. sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. tâm huyết, tận tuỵ với công việc. tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mìprá>

5. tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của trung ương; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả. năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

6. giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích gia quốc.

7. không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. mẫu mực về đạo đức, lối sống. thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

8. nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. uỷ viên bộ chính trị, uỷ viên ban bí thư, uỷ viên ban chấp hành trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quy>

1. chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị. lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân. nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

2. Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Định kiến ​​với người gópý, phê bình. Trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác ể nói, viết, đĂng tin, bài sai sự thật nhằm ề cao tập thể, ca nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tậa tập thể truyền thông, mạng xã hội.

3. chủ trì tham mưu, ban hành cơ chế, chynh sách trái chủ trương, ường lối của ảng, phÁp luật của nhà nước, làm ảnh ủ ợu g ho công dan.

4. chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm. can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, ngưthân.

5. tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi. can thiệp không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trái quy định vào công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; ối với việc ề xuất, cho chủ trương, thẩm ịnh, phê duyệt, ấu thầu, chỉ ịnh thầu các dự án, ề án kinh tế – ếnh ố; đấu giá đất đai, tài sản nhà nước.

6. lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí.

7. lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi. lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của chức, cá nhân đp qu

8. Để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Để vợ (chồng), with đẻ, with nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

câu 2: hãy nêu những hành ộng thiết thực của mình ể thể hiện trách nhiệm nêu gương của bản thân người giáo Ɲph tr viên trong m?

nói đến trách nhiệm nêu gương là nói đến một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chương trình dạy học của ngành giáo. trước đây, khi chưa có quy định nêu gương của trung Ương Đảng thì trong ngành giáo dục cũng đã có quy định này và đó được đưa vào một phương pháp dạy học chủ chốt trong các phương pháp dạy học của người giáo viên. Đó là phương pháp “nêu gương”.

vậy trước hết chúng ta cần hiểu nêu gương là gì?

nêu gương là lấy hành động, việc làm tốt của bản thân làm gương trước mọi người để mọi người cùng hậc lm theop. Để nêu gương trước hết bản thân phải có đạo đức trong sáng, lành mạnh, nhân cách tốt và hành động đúng đắn. học đi đôi với hành, mọi lời nói và hành ộng phải chuẩn mực và hiệu quả ể ể ể mọi người nhìn vào đó như là hình mẫu và c c, nhau học tập.

, về, về, về, về, về, về, về, về, về, về, về, về, về, về, về, về, về, về, về, về, vềng vềng vềng vic. , rèn luyện cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ những người tiêu biểu nhất, tiên tiến nhất, xứng tầm lãnh đạo cách mạng. Q ,tứtc,tứtc,tứtc,tứtc,tứtc,tứtc,tứtc,tứtc,tứtc,tứtc,tứtc,tứtc,tứtc,tứtc,tứtc,t.t quần chúng nhân dân…

càng giữ chức vụ cao, yêu cầu, đòi hỏi càng lớn. Bản Thân Mỗi Cán Bộ, ảng viên pHải nói đúg, Làm đúng, ạo ức lối sống phải trong sáng, lành mạnh, tac pHong công tác pHải mẫu mực, quần chung mới tưở Làm Sao Có thể nêu gương khi bản thân can bộ, ảng viên vi pHạm nguyên tắc, quy ịnh, điều lệ ảng, vi phạm chủr trương, chính Sách, phap luật cc củhng, vi chủng, chính lach lar, pha. Giao, Không Trung Thực Trong Khai tài sản, Thu nhập, lợi dụng chức trach nhiệm vụ ược giao ểể trục lợi, lo vun vun nhâ nhân, ưu ái cho người thân, gia đình bộ…

làm sao nhân dân có thể yêu mến, tin cậy những ông quan “nói một ằng, làm một nẻo,” Kêu gọi người khác sống lành mạnh, tiết kiệm, Trong khi bản thân sống sống xa hoa hoa s p. sản, công quỹ nhà nước, bằng tiền thuế của dân, cờ bạc, tiệc tùng vô độ…

những ung nhọt đó nếu không sớm cắt bỏ sẽ “làm giảmú vai trò lãnh ạo của ảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm ni ềm t tinn đ ế ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự ự vong của Đảng và chế độ”, như nghị quyết trung ương 4 khóa xii nhận định.

Đặc biệt trong môi trường sư phạm, vai trò nêu gương càng phải được thực hiện và phát huy hằng ngày cho học sinh. Trước hết là người giáo viên, tôi luôn pHấn ấu một người thầy mẫu mực về nhân cach, trong sáng về ạo ức ể các em ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể. Toàn diện trong chuyên môn nhưng bản thân luôn cầu tiến, không ngừng học tập ể nâng cao trình ộ ồ ồng thời cũng làm gương chăm chỉ chỉ cho học sinh có cóc

ngoài ra trong giảng dạy, tôi luôn chọn những em học sinh có gương tốt ểể nêu trong mỗi tiết dạy nhằm khơi dậy tính học tập lẫn nhau, noi gương lẫn nhau cho emn. với phương châm “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” để làm nền tảng cho học sinh noi theo.

bai thu hoạch chính trị hè năm 2021 – mẫu 2

câu 1: viên nhất là đội ngũ đang công tác trong môi trường sư phạm. hãy trình bài và phân tích những hành động thiết thực để thể hiện trách nhiệm nêu gương của bản thân người giáo viên trong môi tr?

câu 2: Theo Các sh, chịn thực hiện các giải phás thiết thực nào ể thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam ến n Ăm 2030, t ầm 2030 tếm 2030, tầm 2030, t. ?

câu 3: qua học tập và nghiên cứu chuyên ề về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo ời sống nhân dân theo tưởng, ồ ồ ồ ồ min. anh, chị hãy trình bài những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân mình trong quá trình công tác?

gợi ý trả lời câu hỏi bài thursday hoạch chính trị hè 2021

câu 2: giải pháp thiết thực để thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam

tiỀm nĂng phÁt triỂn kinh tẾ biỂn viỆt nam

kinh tế biển là sự kết hợp hữu cơ giữa các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển và hoạt động kinh tế trên dải đấ. trong đó, biển chủ yếu đóng vai trò vùng khai thác nguyên liệu, là môi trường cho các hoạt động vận tải, du lịch biển; còn toàn bộ hoạt động sản xuất và phục vụ khai thác biển lại diễn ra trên dải đất liền come biển. do vậy, khi nói đến kinh tế biển không thể tách vùng biển với vùng come biển và ngược lại. từ khái niệm này đã chỉ ra các hoạt động kinh tế biển và không gian của kinh tế biển gồm 2 bộ phận là không gian biển và không gian.d biụn. Theo đó, ối với lãnh thổ việt nam, kinh tế vùng ves biển là các hoạt ộng kinh tế ở dải ven biển, có thể tinh theo ịa bàn các xã, huyện và các tỉnh có có có có có có. gồm các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…

nước ta có bờ biển trải từ bắc vào nam dài 3,260km, chủ quyền bao quát hơn 1 triệu kilômét vuông trên vùng biển đông, gấp li ệụn 3 l. Trên biển có hơn 3,000 hòn ảo, quần ảo lớn nhỏ, với trữ Lượng hải sản lớn, phong phú, trữ Lượng khoáng sản, nhất là dầu khí a lớn, tiềm n ên biển vàn vduc. Điểm nổi bật là, trong số 10 tuyến ường biển lớn nhất hành tinh, có 5 tuyến đi qua biển đng, là hướng mở rộng thông thương, thắt chặt và tĂng cường c thông thương, thắt chặt và tăng cường c cng mối thông thương, thắt chặt và tăng cường c cng mối giam. Cả NướC đã Có 9 Cảng Biển Và 15 Khu Kinh Tế Ven Biển ược Thenh Lập, Với Tổng diện Tích Mặt ất Và Mặt NướC Lên ến 662.249 ha, Thu Hút Kho Gần 33 Tỷ USD for 330,000 tỷ ồNg. DọC Bờ Biển Việt Nam Có 28 Tỉnh, Thành Phố, Với 12 Thành Phố Lớn, 125 Huyện, Thị Xã Ven Biển, 100 Cảng Biển, Khoảng 238,000 cụm công nghiệp và gần 1,000 bến ca … phát triển kinh tế biển của đất nước. tiềm nĂng và thực tế đó đang tạo nền tảng, cơi cho việt nam từng bước trởc quốc gia gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, trên cơ sở phat triển, phát huy tomy tomy tor với cơ tạo ra tốc độ phát triển theo hướng nhanh, bền vững và hiệu quả.

vÀ nhỮng khÓ khĂn

hiện nay, số dân cư sống ở Các vùng ves biển tăng lên rất nhanh, bao gồm hàng triệu người làm nghề đán bắt ca, nuôi trồng thủn sản, v ậtn, tủn, tủn, tủn, tủn, tủn, tủn, t sản, dầu khí, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch … nhiều thị trấn, thị tứ, khu nghỉ dưỡng đã hình thành dọc Theo Chiều dài Ven biển của ất nước. tuy vậy, những kết quả nêu trên mới chỉ là bước ầu, bởi chiến lược phát triển kinh tế biển chưa ượược quán triệt trong cộng ồng doanh nghiệp và người they see biển. Việc phát triển kinh tế biển trong thời gian qua chưa quan tâm ầy ủ ến đào tạo nhân lực, chưa lồng các chương trình pHòng ngừa, thích ứng vớn ổn ệi ủi ủ nhiều địa phương, các cấp, ngành, doanh nghiệp come biển còn thờ ơ với tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển bing v. hầu hết ngư dân chưa nhận thức đầy đủ về sự thiệt hại nặng nề do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. một trong những nguyên nhân chủ yếu vẫn là cơ chế, chính sách chưa phù hợp. theo các chuyên gia, kinh tế biển mang tính đặc thù nên cần có một cơ chế, chính sách đặc thù, khác biệt với cơ chế, chính sách h chung hiệ. Để nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu vì biển thì phải khai thác triệt để thế mạnh ở tất cả các tỉn bnh>

Việt nam là quốc gia có diện tích biển lớn trong vùng biển đông, là nơi có vị trí ịa chính trị, ịa kinh tếng trọng yếu bản ồ ến lược khu vực và quốc tế. Vậy, phát triển kinh tế biển hiệu quả và bền vững fo ý nghĩa vông cùng quan trọng choc phat triển kinh tết nước, tiếp thêm sức mạnh choc dân tộc ta trong cudc ấc ấc ấc ấc ấ lau dai Điều quan trọng nhất hiện nay là phải nhanh chóng đưa nghị quyết số 36 của Đảng vào hiện thực cuộc sống. Triển khai thực hiện tốt những ịnh hướng, mục tiêu, chủng lớn và các khâu ột pHá với những giải phap mà nghị quyết đã ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề

giải pháp thiết thực ể thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam ến năm 2030, tầm nhìn 5?

Đang xem: Sự tích Con tằm

– tăng cường năng lực, chủ ộng, pHân tích, dự bao, tho dall sat diễn biến tình hình quốc tế, trong nước ểc ối Sách PHùp và kịp thời …

– thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên ịnh mục tiêu ổi mới thể chế là ột pHá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chíh Sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nhất là những ngành, lĩ /p>

– thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nGhị quyết quốc hội về cơu lại nền kinh tế, ổi mới mô hình tăng tr.ưp tập trung phát triển các ngành , giá trị gia tăng cao…

– tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách. Tăng cường công tac quản lý thu ngân Sách nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải phap chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ ọng thuến khai đn t. triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước dành nguồn lực cho đầu tư phát triển…

– tăng cường sự lãnh ạo của ảng, ẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, ẩàn to tro ồ nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh ạo của các cấp uỷ, tổ chức ảng, chynnh quyền trong tổc thực hiện, kiểm sá tra, tểm giám. tế biển. nâng cao hiệu quả, đa dạng hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của ảng, Chính Sách, phap luật của nhà nước về biển, ảo, chiến lược phát tri trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế trên bi

– hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển. rà soát, Hoàn Thiện hệ thống chynh Sách, phac luật vền biển Theo hướng phat triển bền vững, bảo ảm tính khả thi, ồng bộ, thống nhất, phùp với chu ệt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ếc ếc ếc ếc ếc ếc ếc ếc.

– phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển. thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển bền vững kinh.

– Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển. tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến ​​​​thức, hiểu biết về biển, ại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến ổi khí hậu, nước biểng, phng, tháhh, tronhnhnhhnhng, thiêhnhng, thiên thiema tất cả các bậc học, cấp học.

– tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. hoàn thiện tổ chức các lực lượng bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Ầu tư trang thiết bị hiện ại, chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cao hiệu quyc thi pháp luật và t tng cường khả năng hiệp ồng, tá phán và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đất nước. xây dựng lực lượng công an khu vực ven biển, ảo, các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển vững mạnh, làm nòng cốt bảo ảm an nin ninh chynnh tị, thùn tùn tù tù , th. đảo

– chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá; chủ động, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì ấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp phÁp, chính đáng của quycn ồt ồt ồt ồt ồt. pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là công ước của liên hợp quốc về luật biển 1982; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác để phát triển.

bai thu hoạch chính trị hè năm 2021 – mẫu 3

bÀi jue hoẠch(lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021)

họ và tên: ………………………………………

chức vụ: chủ tịch công đoàn

Đơn vị công tác: trường thcs……………….

cÂu hỎi

câu 1: Đồng chí hãy trình bày nội dung tâm đắc nhất đồng chí đã được tiếp thu trong chương trình bồi dưỡng chín 2?</h 2?

câu 2: Đồng chí hiểu như thế nào về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Theo ồng chí ngành giáo dục cần làm gì Trong việc ứng dụng những thành tựu cuộc cach mạng công nghiệp lần thứ tư ể nâng cao chất lượng nguồn nhh âc choc xc.

bÀi lÀm

câu 1: trong chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2021, có rất nhiệu nội dung. bản thân tôi tâm đắc nhất với nội dung “các phong cách làm việc của cán bộ Đảng viên theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh”. nội dung cụ thể như sau:

1. phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” – hồ chí minh cho rằng, đây là phong cách hàng đầu mà người cán bộ cần phải có. người chỉ rõ: Đảng ta thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “chế độ ta ​​​​là chế độ dân chủ, tư tưởng phg”. vì thế, người cán bộ, ảng viên phải tạo ra ược không khí dân chủ thực sự trong nội bộng cách the của minh. Được như vậy thì cấp dưới và quần chúng mới hăng hái đề ra sáng kiến. những sáng kiến ​​đó được coi trọng, được khen ngợi thì những người đó càng thêm hăng hái làm việc. phong cach dân chủa của người can bộ không chỉ khơi nguồn sáng tạo, phát huyh tinh thần cống hiến của cấp dưới và quần chung – người có tác phong dân chủ là người thực hành tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Đó là cách “để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhiều người”. can bộ không bao giờ ược làm như vậy thì chắc chắn người cán bộ sẽ được nhân dân yêu mến, cấp dưới nể trọng. – nói về sức mạnh của dân chủ, hồ chí minh từng nói: “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi”. NếU NGườI Cán Bộ Không Có Tac Phong Dân Chủ HOặC “Miệng Thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ Theo lối“ quan ”chủ” là học đi của mình vũ khí hữu nh ệt. khi đó, dù có “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị mà công việc vẫn không chạy”. – Phong cach dân chủ Theo tưng hồ chí minh là dân chủc có ịnh hướng, có lãnh ạo, dân chủ pHải đi ến sự tập trung chứp không pHải dân chủ quád chủ quád. nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt Đảng là “tập trung dân chủ”.

2. phong cách làm việc quần chúng

– hồ chí minh yêu cầu người cán bộ pHải cóong cach làm việc quần chung, xuất phát từ vấn ề ề có tínnh nguyên tắc về vai trò của quầnng nhân dân dân: “dễ mườn tũc. cũng xong ”. – Phong cach quần chung yêu cầu người cán bộ pHải gần gũi quần chung, lắng nghe và thấu mong muốn của qu. vọng của quần chung. người khẳng ịnh: nếu với dân chúng, cũng như ứng lơ lửng giữa trời, nhất ịnh thất bại”.

– phong cách quần chúng không có nghĩa là “theo đuôi quần chúng” vì “trong dân chúng, có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau, nha khác”. người can bộ pHải có bản lĩnh vững vàng ể vừa nâng cao trình ộ giác ngộ, dân tri của quần chung, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức lãnh đạo của mình. – Phong cach quần chung là pHải biết cach tổ chức pHong trào pHù hợp với trình ộ, nĂng lực thực tếc của quần chung, không chủ quan, duy ý chí, ap ặt thực tiễn Theo ýnh. theo người, “nếu cứ làm theo ý muốn, theo tư tưởng, theo chủ quan của mình, rồi đem cột vào cho quần chúng, thì khác nào “khoét choy v</ gủ choy v</ gủ chân

– phong cách làm việc quần chúng của cán bộ, đảng viên còn bao gồm cả trong sinh hoạt. người cán bộ phải giản dị, hòa đồng với quần chúng, không cho phép mình hưởng điều gì có tính chất “đặc quyền, đặc l”. người cảnh tỉnh những suy nghĩ lệch lạc trong cán bộ, rằng “phải ăn mặc bảnh mới giữ được oai tín, giữ đưc din”. khi người cán bộ thấm nhuần tác phong quần chúng, họ sẽ ược quần chúng nhân dân yêu thương, tin cậy, ủng hộ và khi đó, việ ng gì th.

3. phong cách làm việc khoa học

– theo hồ chí minh, cán bộ làm việc gì cũng phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. muốn vậy, người cán bộ phải “xét kỹ hoàn cảnh mà sắp đặt công việc cho đúng. việc chính, việc gấp thì phải làm trước. không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào làm việc ấy”. hết sức tránh chuyện vạch ra “chương trình công tac thì quá rộng mà kém thiết thực” và căn bệnh “đánh trống bỏ dùi” gây lãng tiền của, nhân lực và thủhn.

– Phong cach làm việc Khoa học là pHải biết qualk thời gian, biết giờ nào làm việc ấy và Co năc lực giải quyết công việc một cach tốt nhất trong một thờt. người cán bộ phải biết tiết kiệm thời gian của mình nhưng cũng phải biết tiết kiệm thời gian cho người khác. cách tốt nhất là tập trung giải quyết dứt điểm từng công việc. không ôm đồm, làm quá nhiều việc, nhiều việc không dứt điểm, không hiệu quả.

phong cách làm việc khoa học yêu cầu người cán bộ giải quyết công việc trên cơ sở dữ li li-liku khách quan, dựa trên nền tảng thit. thể chiến lược lâu dài. không được rơi vào “bệnh cận thị – không trông xa, thấy rộng. những vấn đề to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ”. người cán bộ không được vì cái lợi nhỏ trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích to lớn, lâu dài. tầm nhìn – đó chính là phẩm chất của người có tư duy khoa học và có cách làm việc khoa học.

– phong cách làm việc khoa học đòi hỏi người cán bộ phải có cách đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc cho hợp lý. Lại phải biết cach kiểm tra, Giám Set Công Việc và cấp dưới một cach hiệu qua đó thấy ược việc thi hành ường lối, nghị quyết của ảng n à n à n ền c. loại, đánh giá cán bộ vì “có kiểm tra… mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. cán bộ lãnh đạo làm việc khoa học, chặt chẽ thì cấp dưới không thể “qua mặt”.

– phong cách làm việc khoa học đòi hỏi người cán bộ sau mỗi công việc phải biết rút ra kinh nghiệm cho lần sau và cho người khác. NGườI VIếT: “Công việc gì bất kỳ thành công hoặc thất bại, chung ta cần pHải nghiên cứu ến cội rễ, phân tách thật ậr kng rõ ràng kết luận đ tiến tới”.

4. phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm

– theo hồ chí minh, trước hết phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt; phải cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm. cần nêu gương trên ba mối quan hệ với mình, với người, với việc. Ối với mình phải không tự cao tự ại, tự mé, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm ểể phat triển đuều, sửa ổi điều ở. phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Ối với người, luôn giữ thati ộ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trac, lừa lọc, khoan dung, ộ lư ối với với vớc, dù trong ho à ”, để việc công lên trên, lên trước việc tư.

– muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm. với cán bộ, đảng viên, sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương đạo đức cần đạt tới sự nhất quán trong công việc và trong đời sống riêng, giữa đạo đức người lãnh đạo và đạo đức đời stuff. Địa vị càng cao, uy tín càng lớn, càng phải ra sức hoàn thiện về đạo đức, thống nhất giữa nói và làm. người đòi hỏi mỗi can bộ, ảng viên pHải làm kiểu mẫu trong công tac và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đí với làm ể ể ể quần cheng no.

– hồ chí minh yêu cầu ai cũng phải nêu gương về đạo đức. trước hết, mình phải tự làm gương, “cán bộ gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân”. làm gương cả về ba mặt: tinh thần, vật chất và văn hoá. người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta đưẍnc hu. quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. muốn hướng dẫn nhân dân, minh phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

– ể Giáo dục bằng nêu gương ạt kết quả cao, hồ chí minh chủng trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt ể Hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những những cach cach tốt nhất nhất x tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. trong gia đình, cha mẹ phải là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em. trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò. trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người can bộ, ảng viên pHải có trach nhiệm tự tu dưỡng tốt ể ể ể thành with người có ời tư trong sáng, làm tấm gương gi Úp nh những đi đi tật xấu.

– trong các nội dung nêu gương, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn nêu gương về tinh thần phục vụ nhân dân. hồ chí minh nhấn mạnh trach nhiệm pHục vụ nhân dân từ một triết lý sâu xa rằng, cơm chung ta Ăn, chungo Ór mặc ều do mồ hôi, nước Mắt cho ềg cho ềg cho ềg cho ềg cho ềg cho ềg cho ềg cho ềg cho ềg chon . vì vậy mà cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cải vàl. Đó là tư tưởng đạo đức, phong cách nêu gương, tự giác, gương mẫu hồ chí minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phảági thel.

cau 2:

trước hết, ta hiểu thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư?

cách mạng công nghiệp 4.0 hay con gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên thế giới đang diễn ra tại nhiều nước phát trip.

cuộc cách mạng 4.0 là sự gắn kết giữa các nền công nghệ, làm xóa đi ranh giới giữa thế giới vật thể, thế giối hó. Đó Là Các Công NGHệ Internet Vạn Vật, Trí Tuệ Nhân Tạo, Người Máy, Xe Tự Lái, in Ba Chiều, Máy trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau với nền tảng là các đột phá cô.ủngha cô. Trung tâm của cuộc cach mạng 4.0 là công nghệ thông tin và internet kết nối vạn vật (iot), không chỉ giup with người giao tiếp với with người, mà còn là with người tiếp vậi ếi ếi ếi ếi ếi ếi ếi ếi ếi ếi ếi ế và đồ vật giao tiếp với nhau.

tác động của cuộc cách mạng 4.0 tới ngành giáo dục:

sự tac ộng của cuộc cach mạng 4.0 tới giáo dục là rất lớn, vừa tạo ra cơii nhưng cũng ặt ra những thatch this thục ngày càng nhiều hơn cho ca cơc cơc cục cơc cơc

tạo ra nhu cầu đào tạo cao cho các cơ sở giáo dục. Trong mọi lĩnh vực ngành nGhề, những bước đi có tíh ột phar về công nghệ mới như tri thông minh nhân tạo, robot, mạng internet, phương tiện ộc lập, in 3d, công nghệ nghệ nghệ nghệ vật liệu, lưu trữ năng lượng và tin học lượng tử sẽ còn tác động mạnh mẽ hơn tới đời sống xã hội. Trong cuộc cach mạng 4.0, hệ thống giáá dục nGhề nghiệp sẽ bị tac ộng rất mạnh và toàn diện, danh mục nGhề đào tạo sẽ phải đuều chỉnh, cập nht Liên tớc ớc ớc. theo đó, sẽ là sự liên kết giữa các lĩnh vực lý – sinh; Cơ – điện tử – Sinh, từ đó hàng loạt nghề nghiệp cũ sẽ mất đi và thay vào đó là cơ hội cho sự phat triển của những ngành nghề đào tạo mới, ặt biệt biệt biệt là sự more mod thị trường lao ộng trong nước cũng như quốc tế sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ giữa nhó lao ộng có có trình ộộ ộo thấp và nhÓm các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ đe dọa tới việc làm của những lao động trình độ thấp, mà ngay cả lao động có kỹ năng bậc trung cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu họ không được trang bị kiến thức mới – kỹ năng sáng tạo cho nền kinh tế 4.0. cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ tạo ra cơ hội đào tạo những người mới chưa qua đào tạo, còn đòi hỏi ngay cả những người đã đi làm, từ công nhân đến kỹ sư đều phải thay đổi, cập nhật về kiến ​​​​thức , kỹ năng ở mức độ cao hơn. theo mục tiêu của chính phủ, năm 2020, nước ta sẽ có khoảng 1,000,000 doanh nghiệp, tức là cũng cần một triệu cán bộ công nghệ th. tuy nhiên, hiện nay chung ta mới có 300,000 can bộ công nghệ thông tin, nên chỉ riêng nhu cầu đào tạo mới của ngành này ể cung cấp choc xã hội cho các trường đào tạo.

làm thay đổi mọi hoạt động trong các cơ sở đào tạo. Để đáp ứng đủ nhân lực cho nền kinh tế sáng tạo, đòi hỏi phải thay đổi các hoạt động đào tạo, nhất là ngành nghề đào tạo, hình thức và phương pháp đào tạo với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin. theo đó, các phương thức giảng dạy cũ không còn phù hợp với nhu cầu của xã hội. Với sự vận dụng những thành tựu của cach mạng 4.0 thì người học ở bất cứ đu ều có thể Truy cập vào thư viện của nhà trường ể tực học, tự nghiên cứu. như vậy, không thể chỉ tồn tại mô hình thư viện truyền thống mà các trường phải xây dựng được thư viện điện tử. hoặc chúng ta sẽ có những mô hình giảng dạy mới như đào tạo trực tuyến không cần lớp học, không cần giáo vivi ứng ớc Ực hỰ NHữNG LớP HọC ảO, THầY GIÁO ảO, THIếT Bị ảO COR TÍNH Mô PHỏNG, Bài Giảng ượC Số Hóa Và Chia Sẻ qua những nền tảng như Facebook, YouTube, Grab, Uber … grab, uber … sẽ thà thát ểnt ểng như facebook, youtube, grab, uber … sẽ thà thá. đào tạo nghề nghiệp trong thời gian tới. khi đó, kiến ​​thức không thể bó hẹp và độc quyền bởi một người hay trong một phạm vi tổ chức. NGườI HọC CO NHIềU Cơ HộI ể Tiếp cận, tích lũy, chắt lọc cai mới, cai there, with nhiều cơ hội ể trở thành một công dân toàn cầu – người lao ộng tương lai có tính cạnh tranh. phần thưởng cuối cùng không còn là bằng cấp trên giấy tờ nữa, mà là bằng cấp Theo nghĩa mở rộng, trao ổi tri thức, Sáng tạo, giá trị đong gop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop bởi một doanh nghiệp tuyển dụng là cần người làm được việc chứ không cần người có văn bằng cao. từ đó có thể bỏ việc yêu cầu về bằng cấp hay xem đó là điều kiện tiên quyết khi tuyển dụng lao động. như vậy, cc cơ sở giáo dục sẽ phải chuyển ổi mạnh mẽ sag mô hình chỉ đào tạo “những gì thị trường cần”, những nội dung của các môn cơn sẽ pHản ảc rút. cần thiết ể đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, của nền kinh tế nói chung và ảm bảo ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể theo mô hình mới này, việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục đào tạo với doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu để bổ sung cho nhau. Ồng thời, ẩy mạnh việc hình thành các cơ sở đào tạo trong Doanh nghiệp ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ểC Điều này sẽ tác động đến việ bố trí cán bộ quản lý, phục vụ và đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục nghigh.ề Khi đó, tại các cơ sở giáo dục, tất cả các dữ liệu của người học từ mã số, điểm số, thông tin ca nhân … ề đã ược số heoa tại một nơi lưu trữ. Trong nhiều trường hợp, người dạy chỉn “vứt” tài liệu lên “mây” (cloud), tất cả mọi người tranh luận trên “mây” mà vẫn ảm bảo ược sự riêng tưu quảnnn. trước thực tế này, nếu các trường không thay đổi thì sẽ không có người học. doanh nghiệp nói riêng và thị Trường Nói Chung Co Nu cầu như Thế Nào, Thì người học sẽ càng hướng tới tìm học những nơi đáp ứng ược nhu cầu đó. Đy thực sự là một thisch thức vì hầu như các trrường hijn nay mới chỉng dừng lại ởc ộc ộ Giáo VIên Giảng dạy bằng may chiếu, video, chia sẻ tài liệu mạng. kinh phí eo hẹp cũng là một trong những điểm chính khiến các ứng dụng khoa học công nghệ chưa phát triển trong trường học.

ngành giáo dục cần làm:

ổi mới phương thức đào tạo, ẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào trong hoạt ộng giảng dạy và học, nâng cao nĂng lực và chất chất /p>

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm: cơ ngơi trường học, trang thiết bị hiện đại, thư viện…

phải ặc biệt quan tâm đào tạo và bồi dưỡng ội ngũ can bộn quản lý giáo dục (cbqlgd) các cấp, từp bộ ến ịa pHương (sở, love) th ật ật ật ật ật ật ật ật ật ật ật ật ật đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, năng lực chuyên môn giỏi và có tư cách đạo đức tốt.

cải cach chế ộ tiền lương, thực hiện tốt chế ộ thâm niên (Cho gv và cbqlgd và gv đã nghỉ hưu các thời kỳ), thiết thực chăm lo nâng cao ời sống choc choc họ.

tăng cường tự học và trau dồi tiếng anh cho giáo viên và học sinh.

bên cạnh hoạt ộng đào tạo, cần tích cực tham gia công tac nghiên cứu khoa học ể nâng cao trình ộ, kiến ​​thức chuyên môn, gắn trọng các nghiên cứu mô phỏng, nghiên cứu tương tác…

cần đẩy mạnh công tác dự báo nhu cầu thị trường nhân lực trong tương lai gần và xa hơn

cần sự kết hợp 3 “nhà”: nhà trường – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực phục vụ cmcn 4.0

các trường ại học ở việt nam cần học tập, kinh nghiệm đào tạo của các trrường ại học ởc ởc ngoài, trong việc xy dựng các tâm ổi mới gắt -dohi g. nhờ những trung tâm đó, sinh viên được học tập ở môi trường rất thật; các doanh nghiệp liên kết với các trường để tìm nguồn nhân lực tương lai.

hoạt động của trung tâm đổi mới sáng tạo ở trường phải thiết thực và đi cùng với nhịp thở cuộc sống, thoát thu lẽý từ đây, cần xây dựng môi trường dạy và học mà phải gắn rất chặt với môi trường kinh doanh , với thực tiễn đặt hàp…</hặt hàp

vùng và địa phương.

nâng cao chất lượng đào tạo của các trường sư phạm. thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. xây dựng cơ chế, chính sách phân luồng giáo dục, gắn với đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

Đang xem: Giải thích câu tục ngữ &quotĐi một ngày đàng học một sàng khôn&quot (4 mẫu)

Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học và giáo dềc nghp; nâng cao chất lượng đào tạo một số trường đại học, một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong asean v.

……, ngày…. Thank you…. now 2021

người viết

…………………………

bai thu hoạch chính trị hè năm 2021 – mẫu 4

bÀi jue hoẠch“lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 20…”

họ và tên: ……………………………………………………………………………………

chức vụ: …………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………..

câu hỏi:

anh, chị hiểu như thế nào về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư? cuộc cách mạng này có tác động như thế nào đối với ngành giáo dục? theo anh, chị ngành giáo dục cần làm gì để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội trong thời đại của cuộc cách mạ

ng công 4

bai làm

thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư?

cách mạng công nghiệp 4.0 hay con gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên thế giới đang diễn ra tại nhiều nước phát trip.

cuộc cách mạng 4.0 là sự gắn kết giữa các nền công nghệ, làm xóa đi ranh giới giữa thế giới vật thể, thế giối hó. Đó Là Các Công NGHệ Internet Vạn Vật, Trí Tuệ Nhân Tạo, Người Máy, Xe Tự Lái, in Ba Chiều, Máy trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau với nền tảng là các đột phá cô.ủngha cô. Trung tâm của cuộc cach mạng 4.0 là công nghệ thông tin và internet kết nối vạn vật (iot), không chỉ giup with người giao tiếp với with người, mà còn là with người tiếp vậi ếi ếi ếi ếi ếi ếi ếi ếi ếi ếi ếi ế và đồ vật giao tiếp với nhau.

tác động của cuộc cách mạng 4.0 tới ngành giáo dục:

sự tac ộng của cuộc cach mạng 4.0 tới giáo dục là rất lớn, vừa tạo ra cơii nhưng cũng ặt ra những thatch this thục ngày càng nhiều hơn cho ca cơc cơc cục cơc cơc

tạo ra nhu cầu đào tạo cao cho các cơ sở giáo dục. Trong mọi lĩnh vực ngành nGhề, những bước đi có tíh ột phar về công nghệ mới như tri thông minh nhân tạo, robot, mạng internet, phương tiện ộc lập, in 3d, công nghệ nghệ nghệ nghệ vật liệu, lưu trữ năng lượng và tin học lượng tử sẽ còn tác động mạnh mẽ hơn tới đời sống xã hội. Trong cuộc cach mạng 4.0, hệ thống giáá dục nGhề nghiệp sẽ bị tac ộng rất mạnh và toàn diện, danh mục nGhề đào tạo sẽ phải đuều chỉnh, cập nht Liên tớc ớc ớc. theo đó, sẽ là sự liên kết giữa các lĩnh vực lý – sinh; Cơ – điện tử – Sinh, từ đó hàng loạt nghề nghiệp cũ sẽ mất đi và thay vào đó là cơ hội cho sự phat triển của những ngành nghề đào tạo mới, ặt biệt biệt biệt là sự more mod thị trường lao ộng trong nước cũng như quốc tế sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ giữa nhó lao ộng có có trình ộộ ộo thấp và nhÓm các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ đe dọa tới việc làm của những lao động trình độ thấp, mà ngay cả lao động có kỹ năng bậc trung cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu họ không được trang bị kiến thức mới – kỹ năng sáng tạo cho nền kinh tế 4.0. cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ tạo ra cơ hội đào tạo những người mới chưa qua đào tạo, còn đòi hỏi ngay cả những người đã đi làm, từ công nhân đến kỹ sư đều phải thay đổi, cập nhật về kiến ​​​​thức , kỹ năng ở mức độ cao hơn. theo mục tiêu của chính phủ, năm 2021, nước ta sẽ có khoảng 1,000,000 doanh nghiệp, tức là cũng cần một triệu cán bộ công ngh tin thô. tuy nhiên, hiện nay chung ta mới có 300,000 can bộ công nghệ thông tin, nên chỉ riêng nhu cầu đào tạo mới của ngành này ể cung cấp choc xã hội cho các trường đào tạo.

làm thay đổi mọi hoạt động trong các cơ sở đào tạo. Để đáp ứng đủ nhân lực cho nền kinh tế sáng tạo, đòi hỏi phải thay đổi các hoạt động đào tạo, nhất là ngành nghề đào tạo, hình thức và phương pháp đào tạo với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin. theo đó, các phương thức giảng dạy cũ không còn phù hợp với nhu cầu của xã hội. Với sự vận dụng những thành tựu của cach mạng 4.0 thì người học ở bất cứ đu ều có thể Truy cập vào thư viện của nhà trường ể tực học, tự nghiên cứu. như vậy, không thể chỉ tồn tại mô hình thư viện truyền thống mà các trường phải xây dựng được thư viện điện tử. HOặC CHUNG TA Sẽ CO NHữNG Mô HìnH GIảNG DạY MớI NHư đào TạO TRựC TUYếN KHôNG CầN LớP HọC, KHôNG CầN GIÁO VIIVI ứNG LớP, NG HườC SẽC SạC HọNG.

những lớp học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo có tísh mô pHỏng, bài giảng ược số Hóa và chia sẻ qua những nền tảng như Facebook, YouTube, grab, sub … sẽ this that. trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp trong thời gian tới. khi đó, kiến ​​thức không thể bó hẹp và độc quyền bởi một người hay trong một phạm vi tổ chức. NGườI HọC CO NHIềU Cơ HộI ể Tiếp cận, tích lũy, chắt lọc cai mới, cai there, with nhiều cơ hội ể trở thành một công dân toàn cầu – người lao ộng tương lai có tính cạnh tranh.

phần thưởng cuối c cùng không còn là bằng cấp trên giấy tờ nữa, mà là bằng cấp theo nghĩa mở rộng, trao ổi tri thằng cấp. bởi một doanh nghiệp tuyển dụng là cần người làm được việc chứ không cần người có văn bằng cao. từ đó có thể bỏ việc yêu cầu về bằng cấp hay xem đó là điều kiện tiên quyết khi tuyển dụng lao động. như vậy, cc cơ sở giáo dục sẽ phải chuyển ổi mạnh mẽ sag mô hình chỉ đào tạo “những gì thị trường cần”, những nội dung của các môn cơn sẽ pHản ảc rút. cần thiết ể đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, của nền kinh tế nói chung và ảm bảo ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể theo mô hình mới này, việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục đào tạo với doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu để bổ sung cho nhau. Ồng thời, ẩy mạnh việc hình thành các cơ sở đào tạo trong Doanh nghiệp ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ểC Điều này sẽ tác động đến việ bố trí cán bộ quản lý, phục vụ và đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục nghigh.ề Khi đó, tại các cơ sở giáo dục, tất cả các dữ liệu của người học từ mã số, điểm số, thông tin ca nhân … ề đã ược số heoa tại một nơi lưu trữ. Trong nhiều trường hợp, người dạy chỉn “vứt” tài liệu lên “mây” (cloud), tất cả mọi người tranh luận trên “mây” mà vẫn ảm bảo ược sự riêng tưu quảnnn. trước thực tế này, nếu các trường không thay đổi thì sẽ không có người học. doanh nghiệp nói riêng và thị Trường Nói Chung Co Nu cầu như Thế Nào, Thì người học sẽ càng hướng tới tìm học những nơi đáp ứng ược nhu cầu đó. Đy thực sự là một thisch thức vì hầu như các trrường hijn nay mới chỉng dừng lại ởc ộc ộ Giáo VIên Giảng dạy bằng may chiếu, video, chia sẻ tài liệu mạng. kinh phí eo hẹp cũng là một trong những điểm chính khiến các ứng dụng khoa học công nghệ chưa phát triển trong trường học.

ngành giáo dục cần làm:

ổi mới phương thức đào tạo, ẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào trong hoạt ộng giảng dạy và học, nâng cao nĂng lực và chất chất /p>

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm: cơ ngơi trường học, trang thiết bị hiện đại, thư viện…

phải ặc biệt quan tâm đào tạo và bồi dưỡng ội ngũ can bộn quản lý giáo dục (cbqlgd) các cấp, từp bộ ến ịa pHương (sở, love) th ật ật ật ật ật ật ật ật ật ật ật ật ật đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, năng lực chuyên môn giỏi và có tư cách đạo đức tốt.

cải cach chế ộ tiền lương, thực hiện tốt chế ộ thâm niên (Cho gv và cbqlgd và gv đã nghỉ hưu các thời kỳ), thiết thực chăm lo nâng cao ời sống choc choc họ.

tăng cường tự học và trau dồi tiếng anh cho giáo viên và học sinh.

bên cạnh hoạt ộng đào tạo, cần tích cực tham gia công tac nghiên cứu khoa học ể nâng cao trình ộ, kiến ​​thức chuyên môn, gắn trọng các nghiên cứu mô phỏng, nghiên cứu tương tác…

cần đẩy mạnh công tác dự báo nhu cầu thị trường nhân lực trong tương lai gần và xa hơn

cần sự kết hợp 3 “nhà”: nhà trường – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực phục vụ cmcn 4.0

các trường ại học ở việt nam cần học tập, kinh nghiệm đào tạo của các trrường ại học ởc ởc ngoài, trong việc xy dựng các tâm ổi mới gắt -dohi g. nhờ những trung tâm đó, sinh viên được học tập ở môi trường rất thật; các doanh nghiệp liên kết với các trường để tìm nguồn nhân lực tương lai.

hoạt động của trung tâm đổi mới sáng tạo ở trường phải thiết thực và đi cùng với nhịp thở cuộc sống, thoát thu lẽý từ đây, cần xây dựng môi trường dạy và học mà phải gắn rất chặt với môi trường kinh doanh , với thực tiễn đặt hàp…</hặt hàp

vùng và địa phương.

nâng cao chất lượng đào tạo của các trường sư phạm. thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. xây dựng cơ chế, chính sách phân luồng giáo dục, gắn với đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

Đang xem: Giải thích câu tục ngữ &quotĐi một ngày đàng học một sàng khôn&quot (4 mẫu)

Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học và giáo dềc nghp; nâng cao chất lượng đào tạo một số trường đại học, một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong asean v.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button