Về bài thơ &quotQuân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ&quot của Chủ tịch Hồ Chí Minh

20 tháng 11 năm cũ,

giặc pháp nhảy dù Điện biên phủ.

hăm mốt tiểu đoàn tinh nhuệ nhất,

xe tăng, súng lớn đầy chồng chất.

chúng khoe rằng: “kế hoạch na-va

thật là mạnh dạn và tài hoa.

phen này việt minh phải biết tay,

¡quan thầy mỹ thì vui long thay!”

các báo phản động khắp thế giới

inh ỏi tâng bốc na-va tới.

*

bên ta thì: bộ đội, dân công quyết một long,

xẻ non, đắp suối, vượt qua song,

khắc phục khó khăn và hiểm trở;

Đánh cho giặc tan mới hả dạ;

lặng lẽ chuẩn bị suốt tháng ngày,

không quản gian khổ và đắng cay;

quyết tâm làm cho tròn nhiệm vụ

Đã hứa với bác, Đảng, chính phủ.

13 tháng 3 ta tấn công,

giặc còn ở trong giấc mơ nồng:

“mình có thầy mỹ lo cung cấp;

máy bay cao cao, xe tăng thấp,

lại có na-va cùng cô-nhi,

những tay tướng giỏi nắm chỉ huy.

chúng minh chuyến này nhất định thắng,

việt minh ắt thua chạy quýnh cẳng”.

*

hơn 50 ngày ta đánh đồn,

ta chiếm một đồn, lại một đồn.

quân giặc chống cự tuy rất hăng,

quân ta anh dũng ít ai bằng.

na-va, cô-nhi đều méo mặt,

quân giặc tan hoang, ta vây chặt,

giặc kéo từng loạt ra hàng ta,

quân ta vui hát “khải hoàn ca”.

mười ba quan năm đều hàng nốt,

tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt.

một vạn sáu ngàn tên giặc tây,

Đều là tù binh hoặc bỏ thây.

*

thế là quân ta đã toàn thắng

toàn thắng là vì rất cố gắng.

chiến sĩ viết thư dâng cụ hồ:

“xin bác vui lòng mà nhận cho

món qua chúc thọ sinh nhật bác,

chúng cháu cố gắng đã sắm được”.

Bác viết bài thơ quân taàn thắng ở điện biên pHủ xuất phát từ cảm xúc cao ộ về chiến thắng vag dội, ft áp bức trên toàn thế giới.

quân ta toàn thắng ở Điện biên phủ của bác hồ là bài thơ khá dài (45 câu; còn các bài thơ khác của bác thường viết ngắn gọn).

bài thơ này bác dùng hình thức tự sự, có bốn đoạn, mỗi đoạn cách nhau bằng dấu hoa thị.

Đoạn 1 kể chuyện từ khi thực dân pháp bắt đầu xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện biên phủ. Chung diễu võ dương Oai, Khoe Khoang, Huênh Hoang tự ắc và tự mé về một căn cứ quân sự hùng mạnh nhất đông dương: 20 that 11 năm cũ/giặc phap xe tăng, súng lớn ầy chồng chất/chúng khoe rằng: “kế hoạch na-va/thật là mạnh dạn và tài hoa/phen này việt minh phải biết tay/quan thảy vài mỹ thòy!” ” khắp thế giới/inh ỏi tâng bốc nava tới.

đoạn 2 là đoạn dài nhất, với 17 câu thơ, chủ yếu bác kể về tinh thần vượt mọi khó khĂn, gian khổ, tích cực chuẩn bị chi chiến dịch và sự tấn công b ổt tâm đánh thắng trận Điện biên phủ; còn quân giặc thì ban ầu vẫn chủ quan, tự cao tự ại, khoac lac, hợm hĩnh: bên ta thì:/bộ ội, dân công quyết một lòng/xẻ non, ắp suối, vượt qua sông/khắc phục hiểm trở/đánh cho giặc tan mới hả dạ/lặng lẽ chuẩn bị suốt that Cung cấp/Máy bay cao cao, xe tăng thấp/lại có na-va công cô-nhi/những tay tướng giỏi nắm nắm chuyến này nhất ịnh thắng/việt minh ắt thua chạy qureet cẳng cẳng.

đoạn 3, Bác Hồ mô tả tinh thần anh dũng kiên cường, quyết chiến quyết thắng của bộ ội ta, khiến quân giặc kinh hoàng và pHải chịu thất bại thảm hơm 50 ngày ta đánh ồn/ta chiếm một ồn, lại một ồn/quân giặc chống cự tuy rất hăng/quân ta anh dũng ít ai bằng/na-va, cô-nhi ều I /giặc kéo từng loạt ra hàng ta/quân ta vui hát khải hoàn ca/mười ba quan năm ều hàng nốt/tên tướng chỉ huy cũng bịt/một vạn sáu ngàn tên giၺ gi. /p>

Đoạn 4 là đoạn kết: quân ta đã toàn thắng ở Điện biên phủ! Bác “Giải Thích” Chiến Thắng đó bằng lời thơ rất giản dị, với lý lẽ hết sức chân thành và hồn nhiên: thế là quân ta đã toàn thắng/thắng là vì rất cống/”xin quà chúc thọ sinh nhật bác/chúng cháu cố gắng đã sắm được”. Ọc đoạn này, lại nhớ ến những câu thơ của tố hữu trong bài “hoan hô chiến sĩ điện biên”: “… tiếng reo no vọng rềng rền /đêm nay chắng về bá uc. reo/từ khi vượt núi qua đèo/ta đi, bác vẫn nhìn theo từng ngày/tin về mừng thọ đêm nay/ẻc vui lòng bác giy”.

quân ta toàn thắng ở Điện biên phủ không phải là bài thơ của một thi sĩ chuyên nghiệp. Đây là thơ của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. người “là cha, là bác, là anh” của mỗi người dân việt nam ta. cái đặc sắc, truyền cảm của bài thơ là lối kể chuyện đánh giặc và niềm vui chiến thắng theo cách kể chuyện dân gian, như lối kể chuyện các vua hùng dựng nước, thánh gióng đánh giặc Ân, hai bà trưng đánh giặc tô Định nhà nam hán, v.v. trong các truyện dân gian và các tác phẩm thơ nôm khuyết danh của văn học dân tộc ngày xưa.

bác kể chuyện về quân ta thật giản dị, tự nhiên; kể về quân địch thì dùng ngôn ngữ châm biếm sâu cay, hài hước, rất dí dỏm. bác nói về chiến thắng to lớn của quân dân ta thật hồn nhiên và vui tươi, nói về thất bại của quân ịch thì dùng những hình ảnh hất hất thm. thế nên, bài thơ thể hiện bút pháp khéo léo để tuyên truyền cho chiến thắng “lừng lẫy Điện biên, chấn động địa cầu”, nhằm động viên quân và dân ta vững tin ở sự lớn mạnh của mình mà tiến lên xây dựng đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *