Tác phẩm văn học

Tiếng Việt 1 – Tuần 25- Tập đọc- Tặng cháu

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

<b>phÒng giÁo dỤc & ĐÀo tẠo quẬn long biÊn</b><b>phÒng giÁo dỤc & ĐÀo tẠo quẬn long biÊn</b>

<b>trƯỜng tiỂu hỌc Ái mỘ b</b><b>trƯỜng tiỂu hỌc Ái mỘ b</b>

<b>môn : tiếng việt</b>

<b>môn : tiếng việt</b>

<b>phân môn: tập đọc</b>

<b>phân môn: tập đọc</b>

<b>lớp : 1</b>

<b>lớp : 1</b>

<b>bai: </b>

vở này ta tặng cháu yêu ta

tỏ chút lòng yêu cháu gọi là

between cháu ra công mà học tập mai sau cháu giúp nước non nhà

hồ chí minh

<b>tặng cháu</b>

<b>vở</b>

<i>luyện đọc tiếng, từ khó:</i>

<b>tặng cháu</b>

<b>vở này ta tặng cháu yêu ta</b><b> tỏ chút lòng yêu cháu gọi là</b>

<b> mong cháu ra công mà häc tËp</b><b> mai sau ch¸u gióp n íc non nhµ.ư</b>

<i>hå chÝ minh</i>

<b>tặng cháu</b>

<b>vở này ta tặng cháu yêu ta</b>

<b> tỏ chút lòng yêu cháu gọi là</b>

<b> between cháu ra công mà học tập</b>

<b> mai sau cháu giup nước non nhà.</b>

<i>hồ chí minh</i>

<b> between cháu ra công mà học tập</b>

<i>tìm tiếng trong bài</i>

<i>tìm tiếng ngồi bài</i>

có vần ao

<i>tìm tiếng ngồi bài</i>

có vần au

<i>so sánh hai vần</i>

nói câu có tiếng chứa

vần

<i><b>ao </b></i>

hoặc

<i><b>au</b></i>

các bạn học sinh rủ

nhau đi học

<b>au</b>

.

vở này ta tặng cháu yêu ta

tỏ chút lòng yêu cháu gọi là

between cháu ra công mà học tập mai sau cháu giúp nước non nhà

hồ chí minh

<b>1.bác hồ</b>

<b> tặng vở cho ai?</b>

<b>2. bác hồ </b>

<b>mong các cháu</b><b> làm điều gì? </b>

<i><b>bạn hiểu thế nào </b></i>

<i><b>la </b></i>

<b>nước no</b>

<i><b>?</b></i>

<i><b>bạn hiểu thế nào </b></i>

<i><b>la </b></i>

<b>nước no</b>

<i><b>?</b></i>

<b>la:</b>

<b> đất nước</b>

<b>bài thơ nói nên tình cảm </b><b>u mến, sự quan tâm của </b><b>bác hộ với các em học sinh.</b&gt ;<b>mong các bạn hãy chăm </b>

<b>học để trở thành người có </b><b>ích</b> <b>mai sau xây dựng nước </b><b>non nhà.</b>

<b>bài thơ nói nên tình cảm </b><b>yêu mến, sự quan tâm của </b><b>bác hộ với các em học sinh.</b&gt ;<b>mong các bạn hãy chăm </b>

<me> </i>

<i>luyện đọc lại và </i>

vở này ta tặng cháu yêu ta

tỏ chút lòng yêu cháu gọi là

between cháu ra công mà học tập mai sau cháu giúp nước non nhà

hồ chí minh

<b>tặng cháu</b>

<b> vở này ta tặng cháu yêu ta</b><b> tỏ chút lòng yêu cháu gọi là</b>

<b> between cháu ra công mà học tập</b>

các bạn hãy trả

lời câu hỏi của

mình nhé!

<b>1. trong lớp bạn, ảnh bác được treo ở </b><b>đâu? </b>

<b>2. bạn có thể học thuộc 5 điều bác hồ dạy </b><b>không?</b>

<b>3. bạn đã làm gì để xứng đáng là cháu </b><b>ngoan bác hồ?</b>

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button