Giáo dục

Tổng hợp Bài tập đảo ngữ từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

cấu trúc đảo ngữ là cấu trúc khó, thường xuất hiện trong bài thi tiếng anh, đặc biệt là toeic hoặc ielts. vậy nên nhiều người gặp khó khăn khi sử dụng nó. vậy nên luyện thi ielts vietop gửi tới các bạn một số bài tập đảo ngữ để nắm vững hơn kiến ​​​​thức này.

các cấu trúc đảo ngữ thường gặp

Đảo ngữ với trạng từ chỉ tần suất (thường mang nghĩa phủ định)

công thức:

ex.: john rarely plays sports = john rarely plays sports. (john hiếm khi chơi thể thao)

Đảo ngữ với no/none

công thức:

for example: I won’t lend you any books. (tôi sẽ không cho bạn mượn quyển sách nào nữa)

= I won’t lend you any books

= I won’t lend you any books.

Đảo ngữ với cụm từ chứa “no”

công thức:

* một số cụm từ chứa no

 • at no time: chưa từng bao giờ
 • no way: không có cách nào
 • no condition: tuyệt đối không
 • without account = without any reason: không vì lý do gì
 • under/under no circumstances: trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không.
 • not anymore: không còn nữa
 • nowhere: không nơi nào
 • eg: you don’t see him anymore. (bạn sẽ không bao giờ có thể gặp anh ta nữa)

  Đảo ngữ với tan… that và such… that

  eg: the trip is so expensive that I can’t afford it. (chuyến đi đắt đỏ đến nỗi mà tôi không thể chi trả được)

  = The trip is so expensive that I can’t afford it.

  eg: It’s such a beautiful day that we’re having a garden party. (thật là một ngày đẹp trời đến nỗi mà chúng ta có một bữa tiệc ở vườn)

  = such a beautiful day that we have a garden party.

  not before…than (ngay sau khi…thì)

  for example: as soon as I started mowing the lawn, it started to rain. (ngay sau khi tôi cắt cỏ thì trời mưa).

  not only… but also (không những mà còn)

  for example: the building is not only modern, but also traditional. (tòa nhà này không chỉ hiện đại mà còn rất truyền thống).

  Đảo ngữ với hasta/until (cho đến khi …thì)

  eg: until she had a child she did not stop smoking. (cho đến khi anh ta có with thì anh ta mới ngừng hút thuốc).

  Đảo ngữ với only

  • only after + n/v-ing/(s +v) + trợ động từ + s + v : chỉ sau khi
  • just for + n/v-ing + trợ động từ + s + v: chỉ bằng cách
  • only if + (s+v) + trợ động từ + s + v: chỉ khi, nếu
  • only in this/that way + trợ động từ + s + v: chỉ bằng cách này/đó
  • only then + trợ động từ + s + v: chỉ đến lúc đó
  • only when + (s +v) + trợ động từ + s + v: chỉ đến khi (= not until)
  • eg: only after the rain is the weather cool. (chỉ sau khi trời mưa thì trời mát)

   Đảo ngữ trong câu điều kiện

   for example: if you got up early, you wouldn’t miss the train. (nếu như bạn dậy sớm thì bạn đã không lỡ chuyến tàu)

   bài tập kèm đáp án

   bai 1: viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

   1. she had left the office when the phone rang.

   not before …………………………………………………………….

   2. he didn’t give up until the competition was over.

   not until …………………………………………………………….

   3. I won’t give you money.

   no money……………………………………………………………….

   4. he not only stole a bike but also beat up the police.

   not only …………………………………………………………….

   5. she only thought about buying a new car when he won the lottery.

   only when …………………………………………………………….

   6. the door could not be opened without a key.

   just for …………………………………………………………….

   7. if the salary is high, I will take over the job.

   should …………………………………………………………….

   8. if she had apologized, he would not have been angry.

   had ………………………………………………………….

   9. She is such a funny person that everyone likes her.

   such …………………………………………………………….

   10. if the bike didn’t break down, I’d ride it.

   were ………………………………………………………….

   11. the movie is so interesting that I can’t take my eyes off it.

   so……………………………………………………………….

   12. As soon as she had breakfast, she went to school.

   not before …………………………………………………………….

   13. my brother rarely reads books.

   rarely …………………………………………………………….

   14. the only way to become a famous singer is to train harder.

   only …………………………………………………………….

   15. as soon as we got back home, it started to rain.

   not before …………………………………………………………….

   16. she not only sings but also dances.

   not only …………………………………………………………….

   17. I won’t agree until Tom apologizes.

   not until …………………………………………………………….

   18. if they ran out of tickets, we would go to another theater.

   were ………………………………………………………….

   19. Children should never go alone.

   in no case ………………………………………………………….

   20. the test is so difficult that no student can do it.

   so……………………………………………………………….

   21. they had to wait twelve hours before their flight left.

   only …………………………………………………………….

   22. he is not only talented but also active.

   not only …………………………………………………………….

   23. You could drive a car only when you are over 18 years old.

   only when …………………………………………………………….

   24. he no longer drinks alcohol.

   not anymore ……………………………………………………………….

   25. I’ve never seen someone drink as much as you do.

   never ……………………………………………………………….

   26. if I had not lacked money, I would not have bought my house.

   had ………………………………………………………….

   27. he bought so many books that he didn’t know where to put them.

   so……………………………………………………………….

   28. understands little of the conversation.

   small……………………………………………………………….

   29. if the leader is coming, please let me know right away.

   should …………………………………………………………….

   30. I will never forget you.

   never ……………………………………………………………….

   bai 2: chọn đáp án đúng

   1. rarely ………………… on the radio.

   a. teenagers listen

   b. teenagers listen

   c. teenagers listen

   2. never ………………drove cars as much as today.

   a. the people

   b. people

   c. have people

   3. not only ………………… but also dances

   a. Does he sing?

   b. he sings

   c. Does he sing?

   4. not until………………the office rang the phone.

   a. it leaves

   b. it’s gone

   c. it’s gone

   5. such a beautiful day that …………………a party in the garden.

   a. we have

   b. we have

   c. x

   6. yes………………her, please call me.

   a. lies

   b. he knows

   c. lies

   7. as soon ………………… outside, it rains.

   a. he goes

   b. will you go?

   c. it leaves

   8. rarely …………………sports.

   a. play john

   b. John plays

   c. play john

   9. so difficult that ………………the exam

   a. student cannot pass

   b. students cannot pass

   c. the student may not pass

   10. little ………………the lesson.

   a. he understands

   b. Does he understand?

   c. he understands

   bai 3: viết lại câu điều kiện sao cho nghĩa không đổi

   1. if the weather is nice, we can hang out.

   should …………………………………………………………….

   2. if he didn’t apologize to me, he wouldn’t talk to her anymore.

   were ………………………………………………………….

   3. if he got up early, he wouldn’t miss the bus.

   were ………………………………………………………….

   4. if she hadn’t watched TV, she would have had time to do her homework.

   had ………………………………………………………….

   5. If I were rich, I would buy a new house.

   were ………………………………………………………….

   6. if she was over 18, she would drive a car.

   were ………………………………………………………….

   7. if you practice sports regularly, you will lose weight quickly.

   should …………………………………………………………….

   8. if she had driven carefully, she would not have had an accident.

   had ………………………………………………………….

   9. if he has time, he will cook by himself.

   should …………………………………………………………….

   10. If John wasn’t sick, he would participate in the activity.

   were ………………………………………………………….

   bai 4: chọn đáp án đúng

   1. rarely _______ someone who uses typewriters nowadays.

   a. you see b. you will see c. you will see d. have you seen

   2. ________ received law degrees like today.

   a. never so many women

   b. never so many women

   c. women are never

   d. women than ever

   3. _______ but also filters harmful rays.

   a. the environment gives us air to breathe

   b. not only the environment gives us air to breathe

   c. the environment that gives us air to breathe

   d. not only the environment gives us air to breathe

   4. _____ products are returned to us because they are defective.

   a. we rarely do b. we rarely do c. rarely we d. just us

   5. _______ barely entered the office when he realized that she had forgotten her wallet.

   a. we had b. he was c. if there were d. him?

   6. _______ Jonathan realized that there was a danger.

   a. upon entering the store b. when i enter the store

   c. after entering the store d. only after entering the store

   7. _______ resigned, we would have been forced to fire him.

   a. if there were no b. he had c. if there were d. if he hasn’t

   8. sweet _______ the uses of adversity.

   a. it is B. are c. has d. was

   9. never _______ such a heinous crime.

   a. has committed b. has done c. has done d. has committed

   10. only after the food has been dried or canned_______.

   a. that must be stored for later consumption

   b. must be stored for later consumption

   c. in case it is stored for later consumption

   d. must be stored for later consumption

   Đápán

   bai 1

   1. she had barely left the office when the phone rang.

   2. Not until the competition was over did he give up.

   3. I won’t give you money.

   4. she not only stole a bike but also beat up the police.

   5. only when he won the lottery did she think about buying a new car.

   6. only with a key could the door be opened.

   7. if the salary is high, I will take over the job.

   8. if she had apologized, he would not have been angry.

   9. Such a funny person that everyone likes.

   10. if the bike didn’t break down, I’d ride it.

   11. so interesting that I can’t take my eyes off the movie.

   12. As soon as she had breakfast, she went to school.

   13. my brother rarely reads books.

   14. only by training harder can you become a famous singer.

   15. As soon as she returned home, she started to rain.

   16. she not only sings but also dances.

   17. i won’t agree until tim apologizes.

   18. if they ran out of tickets, we would go to another theater.

   19. In no case should children go alone.

   20. so difficult that no student can take the test.

   21. only after they had to wait 12 hours did their flight leave.

   22. he is not only talented but also active.

   23. only when she was over 18 years old she could drive a car.

   24. he no longer drinks alcohol.

   25. she had never seen someone who drank as much as you.

   26. if I had not lacked money, I would not have bought my house.

   27. so many books that I didn’t know where to put them.

   28. He understands little of the conversation.

   29. if the leader is coming, please let me know right away.

   30. I will never forget you.

   bai 2:

   1. a 2. c 3. a 4. b 5. b 6. b 7. c 8. a 9. b 10. c

   bai 3

   1. if the weather is nice, we can hang out.

   2. if he didn’t apologize to me, he wouldn’t talk to her anymore.

   3. if he got up early, he wouldn’t miss the bus.

   4. if she hadn’t watched TV, she would have had time to do her homework.

   5. If I were rich, I would buy a new house.

   6. if she was over 18, she would drive a car.

   7. if you practice sports regularly, you will lose weight quickly.

   8. if she had driven carefully, she would not have had an accident.

   9. if he has time, he will cook by himself.

   10. If John wasn’t sick, he would participate in the activity.

   bai 4

   1. b 2. b 3. d 4. b 5. c 6. d 7. a 8. b 9. d 10. c

   vậy là bài học ngày hôm nay đã kết thúc, ielts vietop cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng chúng tôi. chúc các bạn học tập vui vẻ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button