Giáo dục

Al HNO3 → Al(NO3)3 N2O H2O

al + hno3 → al(no3)3 + n2o + h2o được hanoi1000 biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phản ứng oxi hoá khử. hy vọng với hướng dẫn chi tiết các bước cân bằng các bạn học sinh sẽ biết cách vận dụng làm các dạng bài tập tương tự. mời các bạn tham khảo.

1. phương trình phản ứng al tác dụng hno3 loãng

2. chi tiết quá trình can bằng al tác dụng với hno3 loãng

xác định sự thay đổi số oxi hóa

al0 + hn+5o3 —-> al+3(not3)3 + n+42o + h2o.

ta có quá trình cho – nhận e:

8× || al → al3+ + 3e

3 × || 2n+5 + 8e → 2n+4 (n2o)

⇒ Điền hệ số vào phương trình, chú ý không điền vào hno3

(vì n+5 ngoài vai trò oxi hóa con giữ lại làm môi trường no3):

8al + hno3 —-> 8al(not3)3 + 3n2o + h2o.

bảo toàn nguyên tố nitơ ⇒ hệ số của hno3 là ​​​​30.

bảo toàn nguyên tố hydro ⇒ hệ số của h2o là 15.

⇒ 8al + 30hno3 → 8al(no3)3 + 3n2o + 15h2o

3. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa al và hno3 loãng

cho al tác dụng với hno3 loãng ở nhiệt độ thường

4. bài tập vận dụng liên quan

câu 1. cho phản ứng: al + hno3 → al(no3)3 + n2o + h2o

trong phương trình phản ứng trên, khi hệ số của al là 8 thì hệ số của hno3 là

a. 24

b. 30

c. 26

d. 15

câu 2. khí không màu hóa nâu trong không khí là

a. n2o

b. no

c. nh3

d. nº2

câu 3. kim loại không tan trong dung dịch hno3 đặc nguội là

a. mg

b. faith

c. g

d. mug

câu 4. trong phản ứng: al + hno3 (loãng) → al(no3)3 + n2o + h2o, tỉ lệ giữa số nguyên tử al bị oxi hoá và số phân tử hno3 bị khử (các số nguyên, tối giản) là:

a. 8 to 6.

b. 4 to 15.

c. 4 to 3.

d. 8 to 30.

câu 5. nhúng thanh al vào dung dịch hno3 loãng, không thấy có khí thoát ra. kết luận nào sao đây là đúng:

a. al không phản ứng với dd hno3 loãng

b. al bị thụ động hóa trong dd hno3 loãng

c. al phản ứng với hno3 tạo ra muối amoni

d. cả a và b đều đúng

câu 6. hòa tan hoàn toàn hh x gồm 8.1 gam al và 29.25 gam zn bằng dung dịch hno3 12.6% (vừa đủ) jue được v lit n2o (đktc , khí duy nhất) và dd and chứa 154.95 gam muối tan. giá trị của v là:

a. 3.36

b. 5.04

c. 4.48

d. 6.72

câu 7.

a. làm tăng độ dẫn điện của al2o3 nóng chảy

b. làm giảm nhiệt độ nóng chảy của al2o3

c.tạo lớp ngăn cách để bảo vệ al nóng chảy

d. bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn

câu 8. trộn bột kim loại x với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) ể thực hiên phản ứng nhiệt nhôm dùng ỏu hàn kim loại x là:

a. g

b. faith

c. everyone

d. mug

câu 9. cho a gam al vào 200 ml dung dịch gồm cu(no3)2 0.3m và agno3 0.3m. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì jue được b gam chất rắn r. nếu cho b gam r tác dụng với lượng dư dung dịch hcl thì thu được 0.672 lít khí ở (đktc). giá trị của a và b lần lượt là:

a. 2.16 against 10.86

b. 1.08 vs. 5.43

c. 8.10 against 5.43

d. 1.08 vs. 5.16

câu 10. m là hỗn hợp kim loại ca và al. hòa tan a gam m vào lượng dư nước Jue được 8.96 lít h2 (đktc). cũng hòa tan m gam x vào dung dịch koh dư thì thu được 12.32 lít khí h2 (đktc). giá trị của m là:

a. 12.1

b. 21.8

c. 13.7

d. 24.2

câu 11. hoà tan hoàn toàn 6.21 gam al bằng dung dịch hno3 loãng (dư), thu được dung dịch x và 0.672 lít (ở đktc) hỗn hợp khí y gồm hai khí là n2o và n2. tỉ khối của hỗn hợp khí y so với khí h2 là 18. cô cạn dung dịch x, thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là

a. 38.34 games

b. 34.08 games

c. 106.38 games

d. 53.19 games

câu 12. cho 1.62 gam al tác dụng với 1000 ml dung dịch x chứa fe(no3)2 0.1m và cu(no3)2 0.09m. sau khi phản ứng kết thúc Jue được m gam chất rắn. giá trị của m là:

a. 2.88.

b. 2.68.

c. 5.76.

d. 5.68.

—————————

mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

hanoi1000 đã gửi tới bạn al + hno3 → al(no3)3 + n2o + h2o được hanoi1000 biên soạn. nội dung tài liệu giúp các bạn biết cach viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho al tac dụng với hno3 loãng, từ đó có thể nhận biết hiện tượng sau phản ứng.

các bạn có thể các em c cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trrong qua trình học tập như: giải bài tập Hóa 12, giải bài tập t top t top top 12, giải t.

Đăng bởi: hà nội 1000

chuyên mục: giáo dục, lớp 8

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button