Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, THCS; chuyển loại Kế toán năm 2018

Tên file: TB_-VE-XET-THANG-HANG-CHUC-DANH-NGHE-NGHIEP-GV-CHUYEN-LOAI-KE-TOAN-PGD.docx
Tải về
Tên file: MAU-BIA-HO-SO-DANG-KY-DU-XET-THANG-HANG-CHUC-DANH-NGHE-NGHIEP-GV.doc
Tải về
Tên file: MAU-DON-XIN-XET-THANG-HANG-CHUC-DANH-NGHE-NGHIEP.doc
Tải về
Tên file: MAU-SO-YEU-LY-LICH_XET-THANG-HANG-CHUC-DANH-NGHE-NGHIEP.doc
Tải về

THÔNG BÁO: Tổ chức xét thăng hạng chc danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, THCS; chuyển loại Kế toán năm 2018

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Căn cứ Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

………(nội dung tệp đính kèm)