Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo chức danh Bảo mẫu trình độ sơ cấp năm 2018

Tên file: 1201_TB_tuyen_bao_mau_trinh_do_so_cap.signed.pdf
Tải về
Tên file: Thong-ke-bao-mau-chua-mau-chua-qua-dao-tao-nam-2018.xlsx
Tải về
Tên file: Mau-danh-sach-dang-ky-dao-tao-bao-mau.xlsx
Tải về

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo chức danh Bảo mẫu trình độ sơ cấp năm 2018

Căn cứ văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT  ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

Căn cứ tình hình đội ngũ bảo mẫu chưa qua đào tạo tại các trường Mầm non – Mẫu giáo công lập, ngoài công lập, các nhóm trẻ mẫu giáo ngoài công lập trên địa bàn thị xã Thuận An (số liệu đính kèm),

Nhằm trang bị kiến thức tốt nhất cho đội ngũ chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ, mẫu giáo tại các trường mầm non – mẫu giáo công lập, ngoài công lập, các nhóm trẻ mẫu giáo ngoài công lập trên địa bàn thị xã Thuận An.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An mở lớp đào tạo chức danh bảo mẫu trình độ sơ cấp cụ thể như sau:

Chi tiết tệp đính kèm ….