Thông báo về việc lập danh sách, nộp hồ sơ nghỉ hưu, nghỉ việc do hết tuổi lao động năm 2018

Tên file: Mau-danh-sach-hưu-2018.xlsx
Tải về

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

1. Thông báo về việc lập hồ sơ nghỉ hưu, nghỉ việc do hết tuổi lao động và rà soát CBCCVCNV nghỉ hưu, nghỉ việc do hết tuổi lao động:
        Các đơn vị trường học tiến hành rà soát tại đơn vị các trường hợp nghỉ việc do hết tuổi lao động, nghỉ hưu tính từ 01/06/2018 đến 31/12/2018
        Đơn vị lập danh sách báo cáo gửi về Bộ phận tổ chức cán bộ các CB.CC.VC.NV nghỉ hưu, nghỉ việc do hết tuổi lao động  đã có thông báo nghỉ hưu, nghỉ việc do hết tuổi lao động và chưa có thông báo nghỉ hưu, nghỉ việc do hết tuổi lao động. (mẫu danh sách đính kèm) đồng thời gửi file danh sách về địa chỉ email hoatm@ta.sgdbinhduong.edu.vn trước ngày 06/04/2018
2. Nộp hồ sơ để PGDĐT tham mưu UBND thị xã ra Quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc do hết tuổi lao động:
        Các trường hợp đã có thông báo nghỉ hưu, nghỉ việc do hết tuổi lao động hoặc chưa có thông báo nghỉ hưu, nghỉ việc do hết tuổi lao động tính từ 01/06/2018 đến 30/09/2018 nộp hồ sơ về Phòng GDĐT trước 06/04/2018 để PGDĐT tham mưu UBND thị xã Thuận An ra Quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc do hết tuổi lao động như sau:
        1. Sổ hộ khẩu
        2. Sổ Bảo hiểm xã hội (photo)
        3. Quyết định lương cuối cùng (đang hưởng)
        4. Thông báo nghỉ hưu, nghỉ việc do hết tuổi lao động của Phòng GDĐT.
        Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/04/2018.