Hướng dẫn xây dựng KHBC năm học 2019-2020 (các đơn vị công lập thực hiện)

Tên file: 72_HD-xay-dung-ke-hoach-bien-che-2019-2020-1.pdf
Tải về
Tên file: MAU-XAY-DUNG-KE-HOACH-BIEN-CHE-NH-2019-2020PGD25012019-1.xls
Tải về
Tên file: 72_HD-xay-dung-ke-hoach-bien-che-2019-2020.pdf
Tải về
Tên file: MAU-XAY-DUNG-KE-HOACH-BIEN-CHE-NH-2019-2020PGD25012019.xls
Tải về

Hướng dẫn xây dựng KHBC năm học 2019-2020 (các đơn vị công lập thực hiện). Chi tiết các đơn vị tải tệp đính kèm./.