Hướng dẫn xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2018-2019

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2018-2019

            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS công lập trực thuộc.


        Nội dung chi tiết “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2018-2019” tệp đính kèm.
       Các đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch biên chế, báo cáo tình hình sử dụng biên chế của đơn vị mình. Gửi file excel kế hoạch biên chế năm học 2018-2019 về Phòng Giáo dục và Đào tạo và file word các giải trình biên chế (nếu có) đến địa chỉ email tochuccanbo@ta.sgdbinhduong.edu.vn trước ngày 14/3/2018./.