Hướng dẫn thi đua cuối năm học 2017-2018

Gửi các đơn vị bảng chấm điểm cuối năm và danh sách đề nghị khen thưởng năm học 2017-2018.

Lưu ý:

   1. Thi đua khen thưởng chính quyền:

Bậc học nào sử dụng bảng chấm điểm của bậc học đó. Tất cả đều nộp bảng giấy trước 08 giờ 00 phút, ngày 04/06/2018 về Phòng GDĐT thị xã Thuận An.

Khi Phòng GDĐT thị xã Thuận An duyệt chính thức với trường rồi trường mới tiến hành gửi mail danh sách đề nghị khen thưởng và bản báo cáo thành tích cá nhân và tập thể.

         2. Thi đua khen thưởng công đoàn:

Đơn vị gửi file danh sách đề nghị khen thưởng công đoàn đến địa chỉ email: congdoannganh@ta.sgdbinhduong.edu.vn trước ngày 31/05/2018  để Phòng GDĐT tổng hợp báo Liên đoàn Lao động.

Trường hợp không gửi mail, gửi không đúng địa chỉ, không đúng thời gian Phòng GDĐT xem như đơn vị không đề nghị xét thi đua khen thưởng công đoàn.

Các đơn vị truy cập link: https://drive.google.com/drive/folders/1mMCn7XIQTSCVb0BMRgMqZ4xZs4fzyHAh?usp=sharing để nhận mẫu  và hướng dẫn../.