Hướng dẫn nộp hồ sơ thi đua cuối năm học 2018-2019

Các đơn vị tiến hành xét thi đua cuối năm dựa trên đăng ký thi đua đầu năm học. Sáng kiến kinh nghiệm sẽ có kết quả sau. Năm nay biểu mẫu có thay đổi đề nghị các đơn vị thực hiện đúng quy định.

Truy cập link nhận biểu mẫu và văn bản: https://drive.google.com/drive/folders/1SZRBR1D88oDPwEAdNzaHDIpJE_7_Ekeo?usp=sharing