Thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức; đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn nghề nghiệp năm học 2017-2018.

Đăng ngày: 2018-05-02 09:22:00
Sửa ngày: 2018-05-02 09:22:00
Người đăng: thuanan

Tên file: 347-HD-DGCBCCVCNC-2017-2018_PGD.doc
Kích thước: 74.00 KB
Tải về


Tên file: Mau-Danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-2017-2018conglap.xls
Kích thước: 69.00 KB
Tải về


Tên file: Mau-Danh-gia-chuan-nghe-nghiep-HTPHTGV-2017-2018cong-lap-va-ngoai-cong-lap.xls
Kích thước: 50.00 KB
Tải về


Tên file: 56_2015_ND-CP_277514-danh-gia-va-phan-loai-cong-chuc-vien-chuc.doc
Kích thước: 84.80 KB
Tải về


Tên file: CV-1771-huong-dan-DGPL-CB-CC-VC-nam-2017.pdf
Kích thước: 867.40 KB
Tải về


Tên file: CV-THONG-TU-HUONG-DAN.rar
Kích thước: 263.67 KB
Tải về


Tên file: Ly-lich-bo-sung-2018.doc
Kích thước: 41.50 KB
Tải về


Tên file: Mau-DGPL-CCVC-2018-da-dieu-chinh.doc
Kích thước: 115.00 KB
Tải về


Kính gửi:

– Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc;

– Hiệu trưởng các trường Mầm non – Mẫu giáo ngoài công lập.

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về việc  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) theo Chuẩn nghề nghiệp;

Căn cứ Công văn số 1771/SNV-CCVC ngày 14/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017;

Căn cứ Công văn số 649/SGDĐT-TCCB ngày 11/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc thực hiện đánh giá, phân  loại công chức, viên chức; đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ theo Chuẩn năm học 2017-2018,

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá, phân loại công  chức, viên chức và đánh giá, xếp loại giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn nghề nghiệp năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

(Nội dung tệp đính kèm)