Báo cáo tổng kết, đánh giá phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên và phụ cấp chức vụ trong các cơ sở giáo dục công lập

Tên file: CV-1517-BAO-CAO-TONG-KET-DANH-GIA-PC-UU-DAI-PC-THAM-NIEN-PC-CHUC-VU-LANH-DAO.pdf
Tải về
Tên file: CV_BAO-CAO-TONG-KET-PC-UU-DAI-PC-THAM-NIEN-PC-CHUC-VU-LANH-DAO-2018-2019.doc
Tải về
Tên file: DE-CUONG-BAO-CAO-TONG-KET-VE-PC-UU-DAI-PC-THAM-NIEN-PC-CHUC-VU.doc
Tải về
Tên file: PHU-LUC-KEM-BAO-CAO-TONG-KET-VE-PC-UU-DAI-THAM-NIEM-CHUC-VU-2018-2019.xls
Tải về

Kính gửi :  Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS công lập trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 3730/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tổng kết, đánh giá phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên và phụ cấp chức vụ lãnh đạo;

Căn cứ Công văn số 1517/SGDĐT-TCCB ngày 05/09/2018 của của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tổng kết, đánh giá phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên và phụ cấp chức vụ lãnh đạo,

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo như sau:

– Báo cáo tổng kết, đánh giá phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại đơn vị (theo đề cương đính kèm).

– Tổng hợp số liệu thực hiện của tháng 6/2018 các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (theo biểu mẫu đính kèm).

Các đơn vị gửi báo cáo và số liệu tổng hợp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Tổ chức cán bộ) trước ngày 13/9/2018, đồng thời gửi file (word và excel) qua địa chỉ  email tochuccanbo@ta.sgdbinhduong.edu.vn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện rà soát, báo cáo đúng theo nội dung và thời gian quy định nêu trên./.