Báo cáo thống kê chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của viên chức

Tên file: MAU-BAO-CAO-THONG-KE-CHUNG-CHI-NVSP-CUA-GIAO-VIEN-PGD.xls
Tải về

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 789/NGCBQLGD-PTNGCB ngày 18/5/2018 của
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc báo cáo thống kê chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên;

Căn cứ Công văn số 950/SGDĐT-TCCB ngày 31/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc báo cáo thống kê chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của viên chức.

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo, thống kê như sau:

  1. Đối tượng rà soát:

Công chức, viên chức được tuyển dụng từ năm 2008 cho đến nay.

  1. Nội dung báo cáo:

– Số lượng viên chức theo từng cấp học có bằng tốt nghiệp chuyên môn ngoài sư phạm khi được tuyển dụng (Thống kê danh sách theo mẫu số 1, nộp kèm theo bản photocopy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của từng cá nhân);

– Thống kê số lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (theo mẫu số 2);

– Những khó khăn trong việc sử dụng viên chức tốt nghiệp chuyên môn ngoài sư phạm (nếu có báo cáo bằng văn bản);

– Đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý việc tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu có báo cáo bằng văn bản).

  1. Thời gian báo cáo:

Các đơn vị gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận Tổ chức cán bộ) trước ngày 21/6/2018, đồng thời gửi file danh sách, thống kê (file excel) về địa chỉ email tochuccanbo@ta.sgdbinhduong.edu.vn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị tiến hành rà soát, báo cáo đúng theo nội dung và thời gian nêu trên./.