Báo cáo định kỳ đợt 2 năm học 2018-2019 (báo cáo tình biên chế đến ngày 30/03/2019)

Tên file: HD-BAO-CAO-DINH-KY-CONG-TAC-TCCB-2018-2019PGD-dot-2.doc
Tải về
Tên file: MAU-BCDK_Dot2_2018_2019_CongLap.xls
Tải về
Tên file: MAU-BCDK_Dot2_2018_2019_NgoaiCongLap.xls
Tải về

Báo cáo định kỳ đợt 2 năm học 2018-2019 (báo cáo tình biên chế đến ngày 30/03/2019) (chi tiết tệp đính kèm)